Ulaştırma Bakanlığı Havacılık Uzman Yardımcısı Alım İlanı 2017 • Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden:
  SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE YARIŞMA SINAVI İLE 5431 SAYILI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNUN 25. MADDESİ GEREĞİNCE İDARİ HİZMET SÖZLEŞMESİNE TABİ OLARAK İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE 8 ADET “HAVACILIK UZMAN YARDIMCISI” ALINACAKTIR.
  I. GENEL BİLGİLER
  Havacılık Uzmanları, 17/07/2012 tarih ve 28356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Havacılık Uzmanlığı Yönetmeliği”nin 23. maddesindeki yetkilere sahip ve anılan yönetmelikte belirtilen görev ve sorumlulukları yerine getirmekle mükellef olan, ücret ve mali haklar dışında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi İdari Hizmet Sözleşmeli personeldir.

  ALAN
  ADET
  Uluslararası İlişkiler 2 kişi
  Hukuk 1 kişi
  İşletme 1 kişi
  Havacılık Mühendisi 1 kişi
  Çevre Mühendisi 1 kişi
  Harita Mühendisi 2 kişi
  TOPLAM 8 kişi

  Genel Müdürlük, yapılacak sınavlar sonucunda yukarıda belirtilen sayılarda başarılı aday bulunmadığı takdirde başarılı olan aday sayısı kadar eleman alabilir.
  II. SINAV HAKKINDA GENEL BİLGİLER
  A. SINAVA KATILMA ŞARTLARI:
  Sınava katılabilmek için:

  1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartları taşımak,
  2. 01 Ocak 2018 tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01 Ocak 1983 tarihinde ve daha sonra doğanlar)
  3. En az 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının ilgili fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,
  4. Görevini yurtiçinde ve yurtdışında yapmaya engel hali bulunmamak,
  5. T.C. Yüksek Öğretim Kurulu Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2017 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından (KPSS),
  • Uluslararası İlişkiler alanı için KPSSP-34 türünden en az 75 puan almış olmak,
  • Hukuk alanı için KPSSP-4 türünden en az 75 puan almış olmak,
  • İşletme alanı için KPSSP-24 türünden enaz 75 puan almış olmak,
  • Mühendislik alanı için KPSSP-3 türünden en az 75 puan almış olmak.
   (Yapılacak olan yazılı sınava katılacak olan aday sayısı, göreve başlatılacak pozisyon sayısının 20 katı kadar olacaktır. Son sıradaki adayla eşit puana sahip olan adaylar da yazılı sınava katılmaya hak kazanır.)
  1. Müracaat tarihinin son günü itibarıyla 5 (beş) yıl içerisinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS)’ndan İngilizce alanında en az C seviyesi puana (70) veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan denk puana sahip olmak.
   B. SINAV KONULARI, SINAV YERİ VE TARİH:

  Sınav yazılı ve sözlü olarak 2 aşamada yapılacaktır.
  YAZILI SINAV KONULARI

  ALAN
  KONULAR
  Uluslararası İlişkiler

  • Uluslararası İlişkiler Teorisi
  • Uluslararası Hukuk
  • Siyasi Tarih
  • Uluslararası Güncel Sorunlar
  • Uluslararası Örgütler
  • Türk Dış Politikası
   Hukuk
  • Anayasa Hukuku
  • İdare Hukuku ve İdari Yargı
  • Ceza Hukuku
  • Medeni Hukuk
  • Borçlar Hukuku
  • Ticaret Hukuku
  • İcra İflas Hukuku
   Mühendislik
  • Matematik 1
  • Matematik 2
  • Fizik 1
  • Fizik 2
  • Diferansiyel Denklemler
  • Lineer Cebir
  • Mühendislik Etiği
   İşletme
  • Temel Kavramlar
  • İşletme Yönetimi
  • Üretim Yönetimi
  • Pazarlama Yönetimi
  • Finansal Yönetim

  Yazılı sınavda, 40 adet alan bilgisi ile 10 adet Sivil Havacılık mevzuatına ilişkin olmak üzere toplam 50 adet çoktan seçmeli soru sorulacaktır.
  Adayların yazılı sınavda başarılı sayılabilmeleri için 100 puan üzerinden 70 puan ve üzeri almaları gerekmektedir.
  YAZILI SINAV TARİHİ VE YERİ
  Yazılı sınav 13 Ocak 2018 Cumartesi günü Gazi Üniversitesi/ANKARA’da yapılacaktır. Yarışma sınavı başvuru şartlarını taşıyan adaylar yazılı sınava girecekleri yer ve zaman bilgilerinin yer aldığı “Fotoğraflı Sınav Giriş Belgeleri” ne https://gazisem.edu.tr adresinden ulaşabilecektir.
  Ancak isimleri ilan edilmiş adaylardan, sınava katılma şartlarını taşımadığı sonradan tespit edilenler, giriş sınavına alınmayacaktır. Adaylar, sınav öncesindeki kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport) ile sınav giriş belgelerini bulunduracaklardır.
  SÖZLÜ SINAV
  Yazılı sınavda yüz tam puan üzerinden 70 (yetmiş) puan ve üzerinde not almak şartıyla ilan edilen bölüm kontenjanına göre en yüksek puana sahip olan adaydan başlanarak, göreve başlatılacak pozisyon sayısının en fazla üç katına kadar aday, son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dâhil olmak üzere sözlü sınavına çağrılır.
  Sözlü sınav, Ankara’da Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü binasında yapılacak olup, yazılı sınavı kazanan ve sözlü sınava katılacak adayların isimleri ile sözlü sınav tarihleri, Genel Müdürlüğümüzün resmi internet sitesinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
  SÖZLÜ SINAV KONULARI
  Sözlü sınavda aday aşağıdaki yönlerden değerlendirilir:
  a) Yazılı sınavda belirtilen konulardaki bilgi düzeyi,
  b) Kavrama, muhakeme etme, özetleme ve ifade etme yeteneği,
  c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
  ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
  d) Genel yetenek, genel kültür,
  e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
  Sözlü sınav sonuç değerlendirmesinde Genel Müdürlüğümüzce belirlenen Komisyon üyeleri tarafından her adaya ayrı ayrı verilen notların aritmetik ortalaması alınacaktır. Adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmeleri için ortalama en az 70 puan almaları gerekmektedir.
  Yazılı ve sözlü sınav sonuçlarının aritmetik ortalamasından oluşan sınav sonuç puanı, en yüksekten en düşüğe doğru sıralanacak ve en yüksek puan almış adaydan başlanarak kontenjan sayısı kadar aday işe alınacaktır. Bu nedenle sınav sonuç puanı 70 veya üzeri olan her aday sınavı kazanmış sayılmaz. Adayların yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalamasının eşitliği durumunda, sırası ile yazılı sınavı, İngilizce dil seviyesi puanı ve sözlü sınav notu yüksek olan adaya sıralamada öncelik verilir.
  Yarışma sınav komisyonu yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalamasına göre en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yaparken ilan edilen pozisyon sayısı kadarını asil, giriş sınavı duyurusunda belirtilen uzman yardımcısı pozisyon sayısının yarısını geçmemek üzere, diğerleri yedek olacak şekilde kazananların listesini belirler.
  III. SINAVA BAŞVURU ŞEKLİ VE GEREKLİ BELGELER:

  1. BAŞVURU ŞEKLİ
   Adaylar, Genel Müdürlüğümüzün internet adresinde (www.shgm.gov.tr) yer alan Havacılık Uzman Yardımcılığı Sınavı Başvuru ekranından elektronik ortamda 20.11.2017- 01.12.2017 tarihleri arasında başvuracaklardır
  2. GEREKLİ BELGELER
   Başvuru için gerekli olan bilgiler ve elektronik ortamda iletilecek belge örnekleri şunlardır:
   a) Diploma veya mezuniyet belgesi (öğrenimini yabancı ülkelerde yapmış ise denklik belgesinin de iletilmesi gerekmektedir.)
   b) KPSS ve YDS sonuç belgesi
   c) T.C. kimlik numarası yazılı beyanı,
   ç) Adli sicil beyanı,
   d) Görevini yapabilecek derecede sağlıklı bulunduğuna dair yazılı beyan,
   Sınava girme hakkını kazanan adayların sözlü sınav yeri ve tarihini bildiren duyuru Genel Müdürlüğümüz internet adresinde (www.shgm.gov.tr) ilan edilecektir.
   Sınava girmeye hak kazanan adayların aşağıda belirtilen belgeleri 05.02.2018 - 12.02.2018 tarihleri arasında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No: 128/A Maltepe/ANKARA adresine şahsen veya posta ile teslim etmeleri gerekmektedir.
   a) Yükseköğrenim diplomasının veya çıkış belgesinin aslı ya da Genel Müdürlüğümüzce onaylı sureti (öğrenimini yabancı ülkelerde yapmış ise denklik belgesinin de iletilmesi gerekmektedir.),
   b) KPSS ve YDS sonuç belgelerinin aslı veya bilgisayar çıktısı ya da Genel Müdürlüğümüzce onaylı sureti
   c) 4 adet biometrik fotoğraf
   Eksik belge ve bilgileri bulunan adayların, eksikliklerini gidermeleri için 5 (beş) iş günü süre verilecek olup bu süre içinde eksiklikleri gideremeyen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
   Başvuru sırasında istenen belgeler aslı ibraz edilmek kaydıyla Genel Müdürlüğümüz İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından onaylanabilecektir. İstenilen belgeleri bildirilen süre içinde teslim etmeyen adaylar sözlü sınava alınmayacaktır.
   SONUÇ
   Nihai sınav sonucu Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinde (www.shgm.gov.tr) ilan edilecektir.
   IV. SINAV BAŞVURUSU İÇİN MÜRAACAT EDİLEBİLECEK YER:
   T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
   Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
   İnsan Kaynakları Müdürlüğü 5. Kat 510 No’lu oda.
   Tel: (0 312) 203 60 97, 203 61 43, 203 62 25, 203 62 00
   Maltepe/ANKARA
   İlan olunur.


 • @paretowilfredo İlanda bir hata mı var yoksa bana mı öyle geliyor.

  "Sınava girmeye hak kazanan adayların aşağıda belirtilen belgeleri 05.02.2018 - 12.02.2018 tarihleri arasında"

  demiş ama sınav zaten 13 Ocak'ta. Mülakata kalanları kasdetmediğine göre 5 Ocak-12 Ocak arasını kasdetmiyor mu? • @odtüsbky ulaştırma geçen ilani da hatali cikarmisti kardesim iyi yakalamissin. Muhtemelen duzeltmeli gelir yine :) • Kurum hakkında bilgisi olan var mı arkadaşlar? • @proofstriker kurum 2 defadır ilanı yanlış çıkartıyor hocam. Bu kadar bilgi hepimize yeter. • @paretowilfredo Arayıp sordum. Belgeleri mülakata hak kazananlar fiziki olarak göndereceklermiş. 13 Ocak'ta yapılan sınav zaten şubat ayı gelmeden açıklanmış olacağı için ilanda bir hata yokmuş. Ayrıca idari hizmet sözleşmesine tabi olarak çalıştırıp 4200 TL civarı para vereceklermiş. Zaten başvuru ekranında brüt ücretin 5699 TL olduğu yazıyor • @odtüsbky Çok güzel bilgiler kardeşim bunlar emeğine sağlık :) Daha önce hata yapınca kurum önyargılı davranmışız demek ki :) • Uluslararası ilişkiler mezunları sadece kendi alanıyla ilgili konuları mı çözecek yoksa diğerlerini de çözecek mi ?

  1. olarak bu havacılık uzmanları ne iş yapar , nedir ne değildir ?

  @paretowilfredo @odtüsbky • hala bir ses yok • @nfs Önceki alımlarda geçen süreleri hesaba katarsak haftaya cuma akşamına kadar yani 22 Aralık akşamına kadar açıklanmış olması gerekli... • Arayıp soran oldu mu? Açıklamayacaklar mı? • @nfs Kurumu pazartesi (18 Aralık'ta) aradığımda eksik belge yükleyenlerin eksikliği gidermeleri için on tarihin 22 Aralık olduğunu ve listelerin 25 Aralık'ta açıklanacağını söylemişlerdi. Pazartesi gün içinde açıklanır, sakin olun. Sabah mı olur akşam mı olur bilemem... • @odtüsbky sağolasın hocam • Liste açıklanmış. Maalesef bu da olmadı..... • @nfs hakkında hayırlısı olsun kardeşim. Nasipten öteye geçilmiyor bu süreçte. • @antimülakat öyle kardeşim, koşturmaya devam. • Bence sözleşmeli olduğu için bazı bölümlerden talep az oldu • @Sayıştay Kurumu aradım. Üniversite en geç şubat ayı başına sonuçları yetiştiririz demiş. • bir sayfa bile entry girilmemesi garip sonuçta merkez uzman yardımcılığı maaşı diğerleriyle aynı. • @burcuburcu bakanlık olarakta son yıllarda güzel işler yapan, uzun süredir ön planda olan bir bakanlık. İş arzının 3 iibf ve 1 hukuk ile sınırlı olması talebinde yetersiz olmasına sebep olmuş gibi.


Cevaplamak için giriş yapın
 

TercihiniYap.net ile bağlantınız koptu, yeniden bağlanmak için lütfen bekleyiniz.