Baskent Kariyer Kaymakam
Baskent Kariyer Kaymakam

Nükleer Düzenleme Kurumu 2019 Uzman Yardımcılığı İlanı • Hayırlı olsun iibf 3 kişi p38 ya da 48 yds d seviye

  İlan Metni;

  https://www.tercihiniyap.net/ilan/nukleer-duzenleme-kurumu-uzman-yardimciligi-alim-ilani-2019-h9298.html

  Meslek Tanıtımı;

  https://www.tercihiniyap.net/meslek/nukleer-duzenleme-kurumu-uzman-yardimciligi-meslegi-sinavi-ve-h9038.html

  NÜKLEER DÜZENLEME UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI
  GENEL AÇIKLAMALAR
  Kurumumuz Merkez Teşkilatı kadrolarında görev yapmak üzere, Nükleer Düzenleme
  Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde aşağıda belirtilen öğrenim dallarında Genel İdari
  Hizmetler sınıfından 9 uncu derece kadroya giriş sınavı ile 40 (kırk) Nükleer Düzenleme Uzman
  Yardımcısı alınacaktır.
  Grup Öğrenim Dalı Kadro
  Sayısı Puan Türü Taban
  Puanı

  1. Grup Elektrik Mühendisliği veya Elektrik-
   Elektronik Mühendisliği 2 KPSSP1 80
  2. Grup Endüstri Mühendisliği 2 KPSSP1 80
  3. Grup Fizik Mühendisliği 9 KPSSP1 80
  4. Grup Hukuk 1 KPSSP4 80
  5. Grup İnşaat Mühendisliği 2 KPSSP1 80
  6. Grup Kimya Mühendisliği 1 KPSSP1 80
  7. Grup Makine Mühendisliği 6 KPSSP1 80
  8. Grup Metalürji ve Malzeme Mühendisliği 4 KPSSP1 80
  9. Grup Nükleer Enerji Mühendisliği 10 KPSSP1 70
  10. Grup Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme,
   İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 3 KPSSP38 veya
   KPSSP48 80
   TOPLAM 40
   Nükleer Düzenleme Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı sözlü sınav şeklinde 16 - 27 Aralık
   2019 tarihleri arasında Nükleer Düzenleme Kurumu, Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar
   Bulvarı, No:192, Çankaya/ANKARA adresinde yapılacaktır.
   Nükleer Düzenleme Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavına başvuran adaylar bu duyuruda
   yer alan hükümleri kabul etmiş sayılırlar.
   1- GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI
   Nükleer Düzenleme Uzman Yardımcılığı giriş sınavına katılmak için aşağıdaki şartlar
   aranır:
   a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A)
   bendinde yer alan genel şartları taşımak,
   b) 01/01/2019 tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,
   c) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2018 veya 2019 yılında yapılan
   Kamu Personel Seçme Sınavlarında (KPSS Lisans) yukarıdaki tabloda öğrenim dalına göre
   belirtilen taban puanlarını almış olmak,
   ç) İngilizce dilinden Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az (D)
   seviyesinde veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği
   bulunan belgeye sahip olmak,
   d) Yukarıdaki tabloda belirtilen 4 üncü grup için en az dört yıllık lisans eğitimi veren
   Hukuk Fakültesinden, 10 uncu grup için en az dört yıllık lisans eğitimi veren Siyasal Bilgiler,
   İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden birinden, diğer gruplar için en az dört
   yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin tabloda belirtilen mühendislik programlarından ya da
   yukarıda sayılan fakültelere veya programlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul
   edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.
   2- GİRİŞ SINAVI BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BELGELER, BAŞVURU ŞEKLİ,
   YERİ VE ZAMANI
   a) Başvuruda aşağıdaki belgeler istenilecektir:
   (1) Ek-1’de yer alan sınava hangi gruptan gireceğine ilişkin dilekçe,
   (2) Ek-2’de yer alan elektronik ortamda doldurulacak Nükleer Düzenleme Uzman
   Yardımcılığı Giriş Sınavı Başvuru Formu (Kurumun http://www.ndk.org.tr internet sitesinden
   temin edilebilir),
   (3) Ek-3’te yer alan elektronik ortamda doldurulacak 3 adet Güvenlik Soruşturması
   Formu (Kurumun http://www.ndk.org.tr internet sitesinden temin edilebilir),
   (4) Ek-4’te yer alan örneğe göre hazırlanmış özgeçmiş,
   (5) Yükseköğrenim diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği
   ya da Kurumca onaylanmış örneği,
   (6) KPSS sonuç belgesinin aslı veya fotokopisi ya da bilgisayar çıktısı.
   (7) Yabancı dil bilgisine ilişkin belgenin aslı veya fotokopisi ya da bilgisayar çıktısı,
   (8) İki adet vesikalık fotoğraf, (4,5 cm X 6 cm ebatlarında ve son altı ay içerisinde
   çekilmiş).
   b) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adayların diploma
   denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca kabul edildiğini gösterir belgenin aslının veya Kurumca
   onaylı örneğinin de başvuru belgelerine eklenmesi gerekmektedir.
   c) Formların hatasız, eksiksiz, duyuru metninde yer alan esaslara uygun olarak
   doldurulması gerekmektedir. Formlarda yer alan bilgilerin doğruluğundan aday sorumlu olacaktır.
   ç) Adayların yukarıda sayılan belgeleri en geç son başvuru tarihi olan 2 Aralık 2019
   Pazartesi günü saat 17:30’a kadar;
   (1) “Nükleer Düzenleme Kurumu, Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı,
   No:192, 06510 Çankaya/ANKARA” adresine teslim etmeleri veya,
   (2) Yukarıda belirtilen adrese son başvuru tarihi mesai bitimine kadar Kuruma ulaşacak
   şekilde posta yoluyla (iadeli taahhütlü) göndermeleri gerekmektedir.
   d) Son başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
   e) Posta yoluyla yapılan başvurularda, başvuru için istenen belgelerin Kuruma en geç son
   başvuru tarihine kadar teslim edilmesi gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve eksik evrakla
   yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
   f) Her aday yalnızca bir grup için sınava başvurabilir.
   g) Müracaat şartlarını taşıyan adaylar başvurularını takiben her öğrenim dalı için
   belirlenen en yüksek puandan başlanmak üzere sıralamaya tabi tutulacaktır. En yüksek puan alan
   adaydan başlanarak tüm gruplar için duyurulan kadro sayısının 4 (dört) katına kadar sözlü sınava
   girmeye hak kazanan aday Kurumun internet sitesinden duyurulmak suretiyle sözlü sınava
   çağrılacaktır. Son sıradaki aday ile aynı puana sahip adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır.
   3- SÖZLÜ SINAV KONULARI VE PUAN DEĞERLERİ
   Sözlü sınav konuları ve puan değerleri:
   a) Alan bilgisi sözlü sınav konularının alt başlıkları öğrenim dalları itibarıyla aşağıdaki
   tabloda belirtilmektedir:
   Alan bilgisi konularının puan değeri 50 (elli)'dir.
   Grup Öğrenim dalları Alan Bilgisi Konuları Alt Başlıkları
  11. Grup
   Elektrik Mühendisliği
   veya Elektrik-
   Elektronik
   Mühendisliği
   Fizik, Kimya, Elektrik Devreleri, Güç Elektroniği,
   Elektromekanik Enerji Dönüşümü, Devre ve Sistem
   Analizi, Sayısal Sistemler, Elektromanyetik Alan Teorisi,
   Otomatik Kontrol Sistemleri, Sayısal Elektronik Devreleri,
   Mikroişlemci Sistemleri, Analog Elektronik Devreleri
  12. Grup Endüstri Mühendisliği
   Fizik, Yöneylem Araştırması, Sistem Simülasyonu, Proje
   Yönetimi, Kalite Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi,
   Üretim Planlama ve Stok Kontrol, Yönetim Bilişim
   Sistemleri, İş Etüdü
  13. Grup Fizik Mühendisliği
   Temel Fizik, Nükleer Fizik, Atom ve Molekül Fiziği,
   Radyasyon Fiziği, Elektromanyetik Teori, Termodinamik,
   Kuantum Mekaniği, Radyasyondan Korunma
  14. Grup Hukuk
   Genel Kamu Hukuku, Medeni Hukuk (Aile Hukuku ve
   Miras Hukuku hariç), Uluslararası Hukuk, Borçlar Hukuku,
   Ticaret Hukuku (Deniz Ticareti Hukuku hariç), Anayasa
   Hukuku, Ceza Hukuku ve Ceza Muhakemesinin Genel
   Esasları, İdare Hukukunun Genel Esasları, İdari Yargı
  15. Grup İnşaat Mühendisliği
   Fizik, Kimya, Dinamik, Malzeme, Statik, Mukavemet,
   İnşaat Jeolojisi, Akışkanlar Mekaniği, Yapı Statiği, Zemin
   Mekaniği, Betonarme
  16. Grup Kimya Mühendisliği
   Fizik, Kimya, Ayırma İşlemleri, Proses Kontrol, Kimyasal
   Reaksiyon Mühendisliği, Fiziksel Kimya, Enstrümantal
   Analiz, Termodinamik, Isı Transferi, Akışkanlar Mekaniği,
   Kimyasal Teknolojiler, Kütle Aktarımı
  17. Grup Makine Mühendisliği Fizik, Kimya, Mukavemet, Dinamik, Statik, Akışkanlar
   Mekaniği, Termodinamik, Isı Transferi, Makine Elemanları
  18. Grup Metalurji ve Malzeme
   Mühendisliği
   Fizik, Kimya, Dinamik, Malzeme, Statik, Mukavemet,
   İnşaat Jeolojisi, Akışkanlar Mekaniği, Yapı Statiği, Zemin
   Mekaniği, Betonarme
  19. Grup Nükleer Enerji
   Mühendisliği
   Fizik, Kimya, Nükleer Fizik, Nükleer Reaktör Mühendisliği
   (Termal-Hidrolik; Termodinamik, Akışkanlar Mekaniği, Isı
   Transferi) Nükleer Yakıt Çevrimi, Nükleer Yakıt ve
   Malzemeler, Nükleer Reaktör Teorisi (Fiziği), Modern
   Fizik, Atom ve Molekül Fiziği, Mühendislikte Ölçme
   Teknikleri, Radyasyondan Korunma, Radyoaktif Atık
  20. Grup
   Siyasal Bilgiler, İktisat,
   İşletme İktisadi İdari
   Bilimler Fakültesi
   Mikro İktisat, Makro İktisat, Uluslararası İlişkiler,
   Uluslararası Örgütler, İstatistik, İşletme Yönetimi, Genel
   Muhasebe, Maliye Teorisi, Kamu Maliyesi, Genel Kamu
   Hukuku, İdare Hukukunun Genel Esasları, İdari Yargı,
   Anayasa Hukuku
   b) Genel yetenek ve genel kültür sözlü sınav konularının alt başlıkları aşağıdadır:
   (1) Türkiye ve dünya ile ilgili genel, kültürel ve güncel sosyoekonomik konular,
   (2) Türkçe,
   (3) Matematik,
   (4) Türkiye coğrafyası,
   (5) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,
   (6) Tarih.
   Genel yetenek ve genel kültür konularının puan değeri 10 (on)'dur.
   c) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, puan değeri 10
   (on)'dur.
   ç) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, puan değeri 10
   (on)'dur.
   d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, puan değeri 10 (on)'dur.
   e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, puan değeri 10 (on)'dur.
   4 - SÖZLÜ SINAVA KATILACAK ADAYLARIN DUYURULMASI VE SINAVLA
   İLGİLİ DİĞER HUSUSLAR
   (1) Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri, sözlü sınav günü ve saatleri
   Kurumun internet sitesinden duyurulacaktır.
   (2) Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylardan herhangi bir ücret alınmayacaktır.
   (3) Adaylar sözlü sınava, nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı/süresi geçerli
   pasaportu ile kabul edilecektir. Nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya pasaport
   dışında, zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaşlar ile askerî öğrenciler için askerî kimlik
   belgesi kabul edilecektir. Bunların dışındaki, sürücü belgesi, meslek kimlik kartları vb. diğer tüm
   belgeler sözlü sınava giriş için geçerli belge sayılmayacaktır. Nüfus cüzdanında soğuk damga
   basılı olmalı, adayın güncel bir fotoğrafı ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi
   geçerli olmalıdır. Üzerinde soğuk damga, güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası
   bulunmayan nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaportlar kabul edilmeyecektir.
   (4) Sözlü sınava bilgisayar, tablet, hesap makinesi, cep telefonu vb. elektronik alet ve
   aygıtlar alınmayacaktır.
   (5) Adaylara ayrıca sınava giriş belgesi gönderilmeyecektir.
   (6) Giriş sınavı ile ilgili yapılabilecek her türlü değişiklik ve tebligat Kurumun internet
   sitesinden yayınlanmak suretiyle duyurulacak olup, adaylara ayrıca bildirim yapılmayacaktır.
   (7) Adayların engel durumlarını beyan etmeleri halinde engel durumlarına göre gerekli
   tedbirler alınacaktır.
   (8) Sözlü sınavda Nükleer Düzenleme Uzmanlığı Yönetmeliği Ek-2’de yer alan Nükleer
   Düzenleme Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Değerlendirme Formu dışında herhangi bir kayıt
   veya kayıt sistemi kullanılmayacaktır.
   5- GİRİŞ SINAVININ TARİHİ, YERİ, ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ
   a) Nükleer Düzenleme Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı;
   (1) 16 - 27 Aralık 2019 tarihleri arasında Nükleer Düzenleme Kurumu, Mustafa Kemal
   Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı, No:192, Çankaya/ANKARA adresinde sözlü sınav şeklinde
   yapılacaktır.
   (2) Sözlü sınavda başarılı sayılmak için alınan puanların aritmetik ortalamasının en az 70
   olması şarttır.
   b) Giriş sınavı sonucu;
  1. Adayın KPSS puanı ile sözlü sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak puanı en
   yüksek adaydan başlanarak her grup için atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl, asıl aday
   sayısının yarısı kadar da yedek aday giriş sınavı komisyonu tarafından belirlenecektir. Yedek
   aday sayısının hesaplamasında küsurat yukarı tamamlanır. Yedek listede yer alan adayların
   hakları duyuru tarihini takip eden bir yıl için geçerlidir ve daha sonraki sınavlar için müktesep hak
   veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.
   (2) Sınav puanlarının eşitliği halinde sırasıyla KPSS puanı ve YDS puanı yüksek olan
   aday sıralamada üstte yer alır.
   6- İTİRAZLAR
   (1) Adaylar sınav sonuçlarının duyurulmasını takip eden 7 (yedi) iş günü içerisinde
   Kuruma yazılı olarak itiraz edebilirler.
   7- KAZANANLARIN İLANI VE ATANMASI
   (1) Sınavı asıl ve yedek olarak kazananların listesi Kurumun internet sitesinde
   duyurulacaktır, sınavda başarılı olanların duyuruda belirtilen şekilde ve süre içinde istenilen
   belgeleri Kuruma teslim etmeleri gerekmektedir.
   (2) Başvuru veya işlemler sırasında sahte veya gerçeğe aykırı belge sunduğu ya da
   beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları
   yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Türk Ceza
   Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda
   bulunulur.
   İlanen duyurulur.
   İletişim Bilgileri
   Sınavla ilgili her türlü bilgi, aşağıdaki telefon numaraları ve Kurumun internet sitesi
   aracılığıyla temin edilebilir.
   Telefon Numaraları : (0 312) 295 88 94
   : (0 312) 293 46 01
   İnternet Sayfası : http://www.ndk.org.tr
   Adres : Nükleer Düzenleme Kurumu, Mustafa Kemal Mahallesi,
   Dumlupınar Bulvarı, No: 192, 06510 Çankaya/ANKARA


 • Hayırlı olsun


 • KVKK

  sadece p38 istese 90 puanla şansımı denerdim ama p48 de işin içine girince işler iyice çirkinleşti. yazılı sınav yapsa o da olurdu. 90 üstü başvuracaklar yazarsa bir liste oluşturup gereksiz zahmete girmeyiz 😕 • 94'ten asagiya dusmez herhalde? • @Cura, içinde söyledi: Nükleer Düzenleme Kurumu 2019 Uzman Yardımcılığı İlanı

  94'ten asagiya dusmez herhalde?

  belki 93 • nükleer enerji mühendisliği var mıydı?
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı

  Dünyaya ingiliz geleydim 🙂 • @aroma o zaman bu ilanları umursamak için hiç bir sebebin olmazdı. Yan gelip yatarak okul bitirip, işini, kariyerini, hayatını kurardın.


 • KVKK

  @Cura sadece p48 ve 50 yds isteyen vgm'de 12. kişi 90,6 puanda ama p38 uluslararası ilişkiler puan türü olunca yds ortalaması iyi olan uluslar mezunları bu ilanı kaçırmaz. o yüzden 92 ile kapatır, bir ihtimal 91 buçuğu görebilir • ileti kaldırılmıştır


 • Banned

  @islimbot vgm kgk ile çakışıyordu yds li bi 5 kişide oraya gitmişse... • Bölüm ayrımı yok anladıgım kadarıyla degil mi? • Hukuktan başvurmaya düşünen var mı? 1 kişi insanı baya düşündürüyor 😃


 • Hazine ve Maliye Bakanlığı

  @Antimülakat toptan çözüm işte hocam 🙂 • @aroma Cografya kader midir ? • @justlawyer Ben başvurmayı düşünüyorum ama geleceğini sanmıyorum. Puanım 91.25 4 kişi çağırılacak yüksek kapatacaktır. Sizin puanınız kaçtı? • @jook iibf icin sormustum. Onu belirtmemisim.


 • Hazine ve Maliye Bakanlığı

  @Baelish kader olmasaydı tercihim olmazdı kesinlikle 🙂 • @cyy00 97.4 benim puanım ama böyle az kişi alan kurumların kimseyi almadığı da oluyor. Yds faktörü belki düşürebilir puanı bence ümitsiz olmayın