Baskent Kariyer Kaymakam
Baskent Kariyer Kaymakam

  GÜNCEL BAŞLIKLAR


BDDK Meslek Personeli İlanı 2019 • Hayırlı olsun 50 murakip yardımcısı 75 uzman yardımcısı (40 iibf 8 hukuk)

  a) Bankalar yeminli murakıp yardımcısı için; “KPSSP1, KPSSP2, KPSSP17, KPSSP18,
  KPSSP22, KPSSP23, KPSSP28, KPSSP47 veya KPSSP48” puan türleri
  b) Bankacılık uzman yardımcısı (bankacılık alanı) için; “KPSSP11, KPSSP17, KPSSP18,
  KPSSP22, KPSSP23, KPSSP27, KPSSP28, KPSSP33, KPSSP38, KPSSP47 veya KPSSP48”
  puan türleri
  c) Bankacılık uzman yardımcısı (hukuk alanı) için; “KPSSP4 veya KPSSP5” puan
  türleri

  MESLEK PERSONELİ GİRİŞ SINAVI

  İlan Metni;

  https://www.tercihiniyap.net/ilan/bddk-uzman-yardimciligi-ve-murakip-yardimciligi-alim-ilani-h9036.html

  Meslek Tanıtımı;

  https://www.tercihiniyap.net/meslek/bddk-murakipligi-uzmanligi-ve-bankacilik-uzmanligi-meslekleri-h3347.html

  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna, giriş sınavı sonuçlarına göre Kurum ana
  ve danışma hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere bankalar yeminli murakıp yardımcısı ve
  bankacılık uzman yardımcısı (bankacılık, hukuk ve bilişim alanları) unvanlarında meslek
  personeli alınacaktır.
  Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. Giriş sınavının yazılı aşaması,
  bankacılık uzman yardımcısı (bankacılık, hukuk ve bilişim alanları) kadrosu için 21 Aralık 2019
  Cumartesi günü, bankalar yeminli murakıp yardımcısı kadrosu için ise 21 - 22 Aralık 2019
  Cumartesi - Pazar günlerinde sabah ve öğleden sonra oturumları halinde İstanbul'da (Yıldız
  Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü) gerçekleştirilecektir.
  Yazılı sınavın yapılacağı yer ile sözlü sınavın yapılacağı yer ve tarihleri Kurumun resmi
  internet sitesinden (www.bddk.org.tr) duyurulacaktır. Adaylara ayrıca bir tebligat
  yapılmayacaktır.
  Açıktan atama izni verilen kadro sayısı, bankalar yeminli murakıp yardımcısı kadrosu için
  50, bankacılık uzman yardımcısı kadrosu için 75'tir.
  I. BAŞVURU ŞARTLARI:
  A) Genel Şartlar:

  1. Türk vatandaşı olmak.
  2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
  3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
   işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
   devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
   irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
   fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
   veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
  4. Askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş
   bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş
   veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
  5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
  6. 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer verilen;
   a) 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre müflis olmaması, konkordato ilân
   etmiş olmaması, uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırma başvurusunun tasdik edilmiş olmaması
   ya da hakkında iflasın ertelenmesi kararı verilmiş olmaması,
   b) 5411 sayılı Kanunun 71 inci maddesi uygulanan bankalarda veya bu Kanunun
   yürürlüğe girmesinden önce Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (Fon) devredilmiş olan
   bankalarda nitelikli paya sahip olmaması veya kontrolü elinde bulundurmaması,
   c) Tasfiyeye tâbi tutulan bankerler ile iradî tasfiye haricinde tasfiyeye tâbi tutulan finansal
   kuruluşlarda, faaliyet izni kaldırılan kalkınma ve yatırım bankalarında, ortaklarının temettü hariç
   ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi Fona intikal eden veya bankacılık yapma ve mevduat ve
   katılım fonu kabul etme izin ve yetkileri kaldırılan kredi kuruluşlarında, Fona intikalinden veya
   bankacılık yapma ve mevduat ve katılım fonu kabul etme izin ve yetkileri kaldırılmadan önce
   nitelikli paya sahip olmaması veya kontrolü elinde bulundurmaması,
   d) Taksirli suçlar hariç olmak üzere affa uğramış olsalar bile mülga 765 sayılı Türk Ceza
   Kanunu ve diğer kanunlar uyarınca ağır hapis veya beş yıldan fazla hapis, 5237 sayılı Türk Ceza
   Kanunu ve diğer kanunlar uyarınca üç yıldan fazla hapis cezasıyla cezalandırılmamış olması veya
   mülga 3182 sayılı Bankalar Kanununun, bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar
   Kanununun, bu Kanunun ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun ve ödünç para verme işleri
   hakkında mevzuatın hapis cezası gerektiren hükümlerine muhalefet yahut mülga 765 sayılı Türk
   Ceza Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu veya diğer kanunlar uyarınca basit veya nitelikli
   zimmet, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma,
   dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık
   suçları, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama veya Devletin şahsiyetine
   karşı işlenen suçlar ile Devlet sırlarını açığa vurma, Devletin egemenlik alametlerine ve
   organlarının saygınlığına karşı suçlar, Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu
   düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve
   casusluk, yabancı devletlerle olan ilişkilere karşı suçlar, vergi kaçakçılığı suçlarından veya bu
   suçlara iştirakten hükümlü bulunmaması, şartlarını taşımak.
  7. 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 26 ncı maddesinde yer alan “Bu Kanunun 8 inci
   maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şartları taşımayan kişiler,
   bankalarda genel müdür, genel müdür yardımcısı veya imza yetkisini haiz görevli olarak
   çalıştırılamazlar. Bankalar, bu kimselerin imza yetkilerini derhal kaldırmak zorundadırlar. Kurum
   denetimleri sonucunda, bu Kanun veya ilgili diğer mevzuat hükümlerini ihlâl ettikleri ve bankanın
   emin bir şekilde çalışmasını tehlikeye düşürdükleri tespit edilen ve haklarında kanunî kovuşturma
   talep edilen banka mensuplarının, imza yetkileri Kurul kararı ile geçici olarak kaldırılır. Bu
   kimseler, Kurulun izni olmadıkça imza yetkisini haiz personel olarak hiçbir bankada
   çalıştırılamazlar” hükmü kapsamında çalışması yasaklananlardan olmamak.
  8. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırmasında kamu hizmetine atanmasına engel
   bir durumu bulunmamak.
   B) Özel Şartlar:
  9. a) Bankalar yeminli murakıp yardımcısı ve bankacılık uzman yardımcısı (bankacılık
   alanı) için; üniversite ve yüksekokulların en az dört yıllık eğitim veren hukuk, siyasal bilgiler,
   iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme fakültelerine bağlı bölümler ile bankacılık, bankacılık ve
   finans, istatistik, endüstri mühendisliği,
   b) Bankacılık uzman yardımcısı (hukuk alanı) için; en az dört yıllık fakülte ve
   yüksekokulların hukuk,
   c) Bankacılık uzman yardımcısı (bilişim alanı) için; üniversite ve yüksekokulların en az
   dört yıllık eğitim veren; bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği,
   elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği,
   mekatronik mühendisliği, endüstri mühendisliği, matematik mühendisliği, fizik, matematik,
   istatistik, istatistik ve bilgisayar,
   bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt
   içindeki veya yurt dışındaki fakülte veya yüksekokullardan mezun veya belirtilen alanlarda
   lisansüstü eğitim yapmış olmak.
  10. 2018 ve 2019 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS);
   a) Bankalar yeminli murakıp yardımcısı için; “KPSSP1, KPSSP2, KPSSP17, KPSSP18,
   KPSSP22, KPSSP23, KPSSP28, KPSSP47 veya KPSSP48” puan türlerinin herhangi birinden en
   az 80 puan almış olmak ve en yüksek puanlı 1000 kişi içerisinde bulunmak.
   b) Bankacılık uzman yardımcısı (bankacılık alanı) için; “KPSSP11, KPSSP17, KPSSP18,
   KPSSP22, KPSSP23, KPSSP27, KPSSP28, KPSSP33, KPSSP38, KPSSP47 veya KPSSP48”
   puan türlerinin herhangi birinden en az 75 puan almış olmak ve en yüksek puanlı 800 kişi
   içerisinde bulunmak.
   c) Bankacılık uzman yardımcısı (bilişim alanı) için; “KPSSP1 veya KPSSP2” puan
   türlerinin herhangi birinden en az 75 puan almış olmak ve;
   -Bilişim-1: Bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği veya dengi bölümlerden
   başvuran en yüksek puanlı 160 kişi,
   -Bilişim-2: Elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik
   mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği, mekatronik mühendisliği veya dengi
   bölümlerden başvuran en yüksek puanlı 80 kişi,
   -Bilişim-3: Endüstri mühendisliği veya dengi bölümlerden başvuran en yüksek puanlı 140
   kişi,
   -Bilişim-4: Matematik mühendisliği, fizik, matematik, istatistik, istatistik ve bilgisayar
   bölümleri veya dengi bölümlerden başvuran en yüksek puanlı 160 kişi içerisinde bulunmak.
   ç) Bankacılık uzman yardımcısı (hukuk alanı) için; “KPSSP4 veya KPSSP5” puan
   türlerinin herhangi birinden en az 75 puan almış olmak ve en yüksek puanlı 160 kişi içerisinde
   bulunmak.
   Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da sınava kabul edilecektir.
  11. Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış
   olmak.
  12. Bankacılık uzman yardımcısı (hukuk alanı) için 6 Aralık 2019 tarihi itibarıyla avukatlık
   ruhsatına sahip olmak. (Bu şartta belirtilen avukatlık ruhsatının aslı veya onaylı örneği, sözlü
   sınava katılmaya hak kazanan adaylar tarafından ve en geç sözlü sınav tarihinde Kuruma teslim
   edilecektir.)
   II. SINAV BAŞVURUSU:
   Başvurular, 25 Kasım 2019 tarihi saat 14.00'da başlayıp, 6 Aralık 2019 tarihi saat
   16.00’da sona erecektir.
   Başvurular, Kurumun resmi internet sitesinden (www.bddk.org.tr) ulaşılabilecek
   "Başvuru Formu"nun doldurulması suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır.
   Başvurular üzerinde yapılacak inceleme sonucu, yazılı sınava katılmaya hak kazanan
   adayların listesi, Kurumun resmi internet sitesinde (www.bddk.org.tr) duyurulacaktır.
   III. SINAV KONULARI VE SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ:
   A) Yazılı Sınav Konuları; Yazılı sınav konularının dağılımı aşağıda belirtilmiştir:
  13. Bankalar yeminli murakıp yardımcısı ve bankacılık uzman yardımcısı (bankacılık
   alanı) için;
   a) İktisat: Mikro İktisat, Makro İktisat, Türkiye ve Dünya Ekonomisi, Uluslararası İktisat,
   İstatistik-Ekonometri, Para-Banka ve Finansal Piyasalar, İşletme İktisadı,
   b) Maliye-Finans: Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Vergi Hukuku, İşletme Finansmanı,
   Finansal Yönetim,
   c) Hukuk: Anayasa Hukuku, Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), Medeni Hukuk (Başlangıç
   ve Kişiler Hukuku), Ticaret Hukuku (Ticari İşletme, Ticaret Şirketleri ve Kıymetli Evrak
   Hukuku), İcra ve İflas Hukuku, Ceza Hukuku (Genel Esaslar),
   ç) Muhasebe: Genel Muhasebe, Muhasebe Standartları ve Mali Tablolar Analizi,
   d) Aday tarafından tercih edilecek İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birinden
   bir metnin Türkçe'ye çevrilmesi.
  14. Bankacılık uzman yardımcısı (bilişim alanı) için; (Bilgisayar mühendisliği, yazılım
   mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği,
   elektronik ve haberleşme mühendisliği, mekatronik mühendisliği veya dengi bölüm
   mezunlarından başvuran adaylar)
   a) Temel bilgisayar programlama ve algoritma geliştirme,
   b) Bilişim teknolojilerinde temel kavramlar (bilgisayar teknolojileri kavramları, temel
   bilgisayar ağları ve internet, temel bilgi güvenliği, temel veri tabanı),
   c) Yönetim bilişim sistemleri, yönetim ve organizasyon,
   ç) Yazılım mühendisliği, veri tabanı yönetim sistemleri, veri yapıları ve algoritmalar,
   bilgisayar ağları ve internet, bilgi güvenliği, işletim sistemleri,
   d) Elektronik devreler, sayısal mantık tasarımı, mikro işlemciler, haberleşme, sinyaller ve
   sistemler,
   e) Aday tarafından tercih edilecek İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birinden
   bir metnin Türkçe'ye çevrilmesi.
  15. Bankacılık uzman yardımcısı (bilişim alanı) için; (Endüstri mühendisliği, matematik
   mühendisliği, fizik, matematik, istatistik, istatistik ve bilgisayar veya dengi bölüm mezunlarından
   başvuran adaylar)
   a) Temel bilgisayar programlama ve algoritma geliştirme,
   b) Bilişim teknolojilerinde temel kavramlar (bilgisayar teknolojileri kavramları, temel
   bilgisayar ağları ve internet, temel bilgi güvenliği, temel veri tabanı),
   c) Temel Bankacılık ve Finans Kavramları,
   ç) Yöneylem Araştırması, Proje Yönetimi, Simülasyon, Rassal Modeller,
   d) Olasılık, İstatistik,
   e) Bankacılıkta Risk Yönetimi,
   f) Finansal Matematik, Maliyet Muhasebesi; üstel ve logaritmik fonksiyonlar, diziler,
   seriler, türev, integral, lineer cebir, diferansiyel denklemler ve bu konuların iktisadi uygulamaları,
   g) Yönetim bilişim sistemleri, yönetim ve organizasyon,
   ğ) Aday tarafından tercih edilecek İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birinden
   bir metnin Türkçe'ye çevrilmesi.
  16. Bankacılık uzman yardımcısı (hukuk alanı) için;
   a) Anayasa Hukuku, İdare Hukuku ve İdari Yargı, Ceza Hukuku,
   b) Borçlar Hukuku, Medeni Hukuk, Ticaret Hukuku,
   c) İcra ve İflas Hukuku, Usul Hukuku (Ceza Muhakemeleri Usulü ve Hukuk Usulü
   Muhakemeleri),
   ç) Milletlerarası Özel Hukuk, Uluslararası Hukuk,
   d) Aday tarafından tercih edilecek İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birinden
   bir metnin Türkçe'ye çevrilmesi.
   B) Sözlü Sınav konuları; Sözlü sınavda adaylar;
   a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
   b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
   c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
   ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
   d) Genel yetenek ve genel kültürü,
   e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
   yönlerinden değerlendirilir.
   C) Sınavın Değerlendirilmesi;
   Yazılı sınav aşamasında, her sınav konusu veya grubu 100 üzerinden değerlendirilir ve
   başarılı sayılabilmek için her sınav konusundan veya grubundan en az 60 puan alınması ve sınav
   ortalamasının en az 70 puan olması gerekir. Yazılı sınav sonucunda 70 puandan az olmamak
   üzere, en yüksek puandan başlanarak açıktan atama izni verilen kadronun dört katına kadar aday
   sözlü sınava çağrılır.
   Sözlü sınav aşamasında başarılı sayılmak için, sınav ortalamasının en az 70 puan olması
   gerekir.
   Giriş sınavının yazılı ve sözlü aşamasında başarılı olan adayların, yazılı ve sözlü sınav
   puanlarının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle giriş sınavı başarı puanı tespit edilir.
   BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU
   Büyükdere Cad. No:106 Esentepe Şişli/İSTANBUL
   Tel: 0 (212) 214 58 79 – 52 09 – 50 91
   Not: Giriş sınavına ilişkin gerekli görülen bilgilendirmeler, Kurumun resmi internet
   sitesinden (www.bddk.org.tr) veya gerek görülmesi halinde ilgililerin iletişim adresleri üzerinden
   duyurulacaktır.
 • Btk ile aynı gün. Bunda daha fazla alım var, kafam karışmadı değil. Hayırlı uğurlu olsun ilan 😊 • kaçla kapatır? • @Blueberry sayılara ve takvime bakarsak baya düşer. Geçen sene 76ya kadar düşmüş. • ya Allah Bismillah aranan kan bulundu • sınav tarihi çok yakın olmuş. 😖 • Bddk ilanları düşük kapatır genellikle 85 in üstüne çıktığı bugüne kadar görülmemiş. Bddk murakıplığı ve bankacılık uzmanlığı taban puanlarda, bddk uzmanlığı max 85 le falan kapatır. Aynı gün btk sınavı da olacak • @ank3435 MTA’nın sınavı da aynı gün • ingilizcesi nasıldır tecrübeli hocalarımdan cevap bekliyorum • İlanin 1 ay önceden geldiğine mi yanayım BTK ile çalıştığına mi yanayim İstanbulda olacağına mi yanayim ingilizce cevirisine mi yanayim 😓 • İngilizce zor mudur hocalarım?


 • KVKK

  Pareto hocamızın BDDK için yüklü bir alım yapıp birkaç seneliğine dükkanı kapatacak dediği alım bu sanırım. 76-77 puanlı arkadaşlar bile sınava girip işe girme fırsatı yakalayacak.

  BTK'nın Ankara için yapacağı sınavla çakışması da adayları tercih yapmaya itecek ama her iki sınav listesinde de mükerrer isimler görülecektir bence. • Yine aynı günlere koymuşlar sınavları başka gün mü yok yahu btk MTA BDDK hepsi aynı gün malesef başvuramıyacağım şimdiden başarılar girenlere • Sinav istanbulda mi ve ingilizce cevirisi nasildir bilen var mi • @islimbot bddk için şimdilik son şans yani...


 • KVKK

  @ank3435 @paretowilfredo öyle yazmıştı. Alım rakamı da çok yüksek bu sefer farklı • İngilizce çeviriyi yapmadan mülakata kalan oldu mu acaba hiç ? • @whshw giren arkadaşlarımın söylediği Türkçeye çeviri olduğu için sadece zor değildi ama düşük. Veriyorlar dedi 1 hafta kala bankacılıkta ilgili 2 3 makale çevirirsen daha rahat olur BDDK kendi makalelerini çevir hatta • @islimbot anladım hocam.
  3 sınavın çakışması seçim konusunda zorlayacak. Kesin birini tercih edip hakka girmemek lazım da hangisi işte