Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) Uzman Yardımcısı Alım İlanı • BİLİŞİM UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI

  1 - Genel Bilgiler
  Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacak giriş sınavı ile Bilişim Uzman Yardımcısı alınacaktır.
  Genel İdare Hizmetleri Sınıfı 9’uncu derece kadrolara atanacak toplam 45 (kırkbeş) Bilişim Uzman Yardımcısının alan/bölüm ve kontenjanları aşağıda gösterilmiştir:

  Sosyal bilimler alanında, üniversitelerin; siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakültelerinin işletme, iktisat, maliye, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi ve siyaset bilimi ile kamu yönetimi bölümü mezunlarından 5 Kişi

  Hukuk alanında avukatlık ruhsatına sahip hukuk fakültesi mezunlarından 20 Kişi

  Mühendislik alanında üniversitelerin, elektrik-elektronik, elektronik, elektronik ve haberleşme, telekomünikasyon ve bilgisayar mühendisliği mezunlarından 20 Kişi

  2 - Sınava Katılma Şartları

  Yapılacak olan giriş sınavına katılabilmek için;
  a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde yer alan genel şartları taşımak,
  b) En az dört yıllık lisans öğrenimi veren, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakültelerinin işletme, iktisat, maliye, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi ve siyaset bilimi ile kamu yönetimi bölümü, hukuk fakültesi ve mühendislik alanında elektrik-elektronik, elektronik, elektronik ve haberleşme, telekomünikasyon ve bilgisayar mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,
  c) 2017 yılının Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01/01/1982 ve sonraki tarihlerde doğanlar).
  ç) 2015 veya 2016 yıllarında A Grubu kadrolar için yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) ilgili puan türünden en az 70 puan almış olmak kaydıyla, Kurumumuza başvuruda bulunan adaylar arasından, en yüksek puandan düşük puana sıralama yapılması suretiyle, başvuruda bulunan adaylardan;
  • Sosyal bilimler alanında, KPSSP-40 puan türünden ilk 100,
  • Hukuk alanında, KPSSP-79 puan türünden ilk 400,
  • Mühendislik alanında, KPSSP-2 puan türünden ilk 400
  aday arasına girmiş olmak,
  gerekmektedir.
  Alanlar itibarıyla son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da giriş sınavına girmeye hak kazanır.
  3 - Sınava Başvuru ve Başvuru Belgeleri
  Giriş sınavına katılmak isteyen adayların öncelikle Kurumun internet sitesinde (www.btk.gov.tr) yer alan başvuru formunu doldurarak elektronik ortamda göndermeleri gerekmektedir. Adaylar;
  a) Başvuru formunun bilgisayar çıktısının imzalı ve fotoğraflı sureti,
  b) Yüksek öğrenim diploması veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği,
  c) KPSS sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı,
  ile başvurularını 16-20 Ocak 2017 tarihleri arasında mesai saatleri içinde Kurumun merkez teşkilatının bulunduğu Eskişehir Yolu 10. Km. No: 276 Çankaya/ANKARA adresine şahsen ya da posta ile yapmaları gerekir. Posta ile yapılan başvurularda, istenilen belgelerin Kuruma en geç son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar ulaşması şarttır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
  Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adayların, diploma denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca kabul edildiğini gösterir belgenin aslını veya kurumca onaylı örneğini de başvuru belgelerine eklemeleri gerekir.
  Başvuru esnasında, adaylardan istenen belgelerin asılları ibraz edilmek kaydı ile fotokopileri de tasdik edilerek kabul edilir.
  Posta ile başvuru yapacak adaylar, belgelerin noter onaylı suretleri veya asılları ile başvuruda bulunabilirler. Adayların belgelerin asıllarını talep etmeleri halinde, ilgili evrakların fotokopileri Kurum tarafından tasdik edilerek asılları adaya iade edilir.
  4 - Sınav ve Değerlendirme
  Yazılı sınavına katılacak adaylar Kurumun resmi internet sitesinde ilan edilir. Bunlara ayrıca elektronik posta veya kısa mesaj yoluyla bildirim yapılır. İlanda yer alan adaylar önce yazılı sınava alınacaktır. Yazılı sınav, 11-12/02/2017 tarihlerinde saat 10.00’da Ankara’da (Başvuruların bitimine müteakip Kurumumuz web sayfasında sınav yeri ve saati yayınlanacaktır) yapılacaktır.
  Yazılı sınava katılan adaylar arasında en yüksek puandan başlamak üzere öğrenim alanları itibarıyla yapılacak sıralamada, atama yapılacak boş kadro sayısının 4 katı aday başarılı kabul edilerek sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır. Alanlar itibarıyla son sıradaki adaylarla aynı puana sahip olan adaylar da sözlü sınava davet edilecektir. Sözlü sınava katılacak adaylar Kurumun resmi internet sitesinde ilan edilir. Bunlara ayrıca elektronik posta veya kısa mesaj yoluyla bildirim yapılır.
  Sözlü sınava girmeye hak kazananların aşağıdaki belgeleri en geç sözlü sınav tarihinden 3 (üç) gün önce Kuruma teslim etmeleri gerekmektedir:
  a) Adayın özgeçmişi,
  b) Erkek adaylardan, askerlikle ilişkisinin bulunmadığına dair yazılı beyan,
  c) Sabıka kaydının bulunmadığına dair yazılı beyan,
  ç) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir durumu bulunmadığına dair yazılı beyan
  İstenen belgeleri bildirilen süre içinde teslim etmeyen adaylar sözlü sınava girme hakkını kaybederler.
  Adayların yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olabilmeleri için en az 70 puan almaları şarttır.
  Yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olanların yazılı ve sözlü notlarının aritmetik ortalaması alınarak adayların giriş sınavı puanı ve öğrenim alanları itibarıyla başarı sırası belirlenir. Duyuruda yer alan boş kadro sayısı kadar aday başarılı olmuş kabul edilecektir. Giriş sınavında başarılı olmak kaydıyla öğrenim alanları itibarıyla boş kadro sayısının en fazla yarısı kadar da yedek aday belirlenir.
  Sınav sonuçları ve başarılı olan adaylardan atama için istenecek gerekli belgeler, sözlü sınavın bitimini takip eden beş gün içinde Kurumun resmi internet sitesinde ilan edilir ve adaylara elektronik posta veya kısa mesaj yoluyla iletilir. Ayrıca asıl ve yedek listelerde yer alan adaylara posta yoluyla tebligat yapılır.
  5 - Sınav Konuları
  Bilişim Uzman Yardımcılığı yazılı sınav konuları;
  • Sosyal bilimler alanında, Anayasa Hukuku ve T.C. Anayasası, İdare Hukuku, Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), Medeni Hukuk (Başlangıç Hükümleri, Şahsın Hukuku), Ticaret Hukuku (Ticari İşletme, Şirketler Hukuku ve Kıymetli Evrak Hukuku), Ceza Hukuku, Uluslararası Hukuk, Elektronik Haberleşme Hukuku, Makro İktisat, Mikro İktisat, Türkiye Ekonomisi, Para-Banka, Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Vergi Hukuku, Bütçe ve Türk Vergi Sistemi, Genel Muhasebe, Tek Düzen Muhasebe Sistemi, Bütçeleme ve Mali Tablolar Analizi konularından,
  • Hukuk alanında, Anayasa Hukuku ve T.C. Anayasası, İdare Hukuku, Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), Medeni Hukuk (Başlangıç Hükümleri, Şahsın Hukuku), Ticaret Hukuku (Ticari İşletme, Şirketler Hukuku ve Kıymetli Evrak Hukuku), Ceza Hukuku, Uluslararası Hukuk ve Elektronik Haberleşme Hukuku konularından
  • Mühendislik alanında, Bilgisayar Programlama, Veri Tabanı Yönetimi, Bilgisayar Ağları, Veri Yapıları ve Algoritmalar, İnternet ve Bilgi Güvenliği, İşletim Sistemleri, Yazılım Mühendisliği, Matematik ve Mühendislik Uygulamaları, Sayısal Mantık Tasarımı, Bilgisayar Mimarisi, Sinyaller ve Sistemler, Haberleşme ve Mikro İşlemciler konularından,
  oluşacaktır.
  6 - Diğer Hususlar
  Sınava katılma şartlarını taşımadığı daha sonra tespit edilenler sınava alınmazlar. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılır, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir.
  İstenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde Kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise durumları çalıştıkları Kurumlara da bildirilir.
  Adayların sınav esnasında nüfus cüzdanı, sürücü belgesi ya da pasaport bulundurması gerekmektedir. Yanında bunlardan herhangi biri bulunmayanlar sınava alınmazlar. Adayların yazılı sınavda yanlarında yumuşak uçlu kurşun kalem ve silgi bulundurmaları da gerekmektedir.
  Sınav sürecine ilişkin gerekli bilgilendirmeler ve ilanlar Kurumun resmi internet sitesi üzerinden (www.btk.gov.tr) yapılacaktır. Adayların sınava ilişkin gelişmeleri Kurumun resmi internet sitesinden takip etmeleri gerekmektedir. • İlani BTK sitesinde göremedim. Ama YDS şartı nasıl olmaz? !!! Bir hata olmalı... • @odtüsbky malesef yok görünce bende şaşırdım :( • @aliveli Bu kesin mi doğru mu? Bari 160 uzman atıldığı için rakamı artırsalardı ya da yds'li puan türü koysalardı, bunun için mi aylardır bekledik? Personel yönetmeliğinde YDS şartı devam ediyor ama? • Benim de gözüm yds aradı ilk önce. İlanın ilk haliyle umutluydum ama gelmeyen ilanlar ve yds olmaması puanı yine çok yukarı çekecek. • Kaldırıldı kardeşim özellikle sordum. • @odtüsbky hocam 24 aralıkta yapılan yönetmelik değilikliği giriş sınavında yds şartını kurum takdirine bıraktı • @aliveli Aynen ve kurumun kaldıracağını biliyordum duymuştum öyle de olmuş. • @paretowilfredo muhtemelen ihtiyaç fazla elenen olmasın diye bu sınavda yok ama kurum diğer ilanlara bu şartı koyma hakkını saklı tutmuş yine • Aynen kardeşim bir ilana daha çıkılacağından eminim ben zaten. Kaldırılan ilanın rakamlarına dokunmamışlar. Ama aşırı ihtiyaç var malum yapının en çok örgütlendiği kurullardan birisiydi. Şimdi boşluğun doldurulması elzem. YDS şartının kaldırılmasını da buna bağlıyorum dediğin gibi biraz kolaylık. • @aliveli Ben o yönetmelik değişikliğini kuruma ister yazılı+mülakat ister sadece mülakat yapar seklinde değiştirdiği şeklinde görmüştüm. Eğer değişiklikte o da varsa yapacak bir şey yok. Bir ilan verildikten sonra rakam artışı yapıldığını da duymadım... Tek tesellimiz postayla başvuru... Bu durumda alım süreçlerini hesaba katarsak 2017 öncesi tek alım olabilir :/ • E bari bölüm bölüm kaçtan kapatır tahmin alalım :/ • Sınav test değil yazılı usulde sanırım. 5 kişi gerçekten çok az. Hukuktan ise 20 kişi alınıyor. Arada epey fark var. Son dönemde hukukçu arzı giderek artıyor ve bu durum a kadrolarda iibfyi kötü etkileyecektir diye düşünüyorum. Ben puan sıralamasında 140. sıradayım. Ucu ucuna gelebilir ama 5 kişilik kadro için git gel masraf stres değer mi bilmiyorum hele de önümüzde rekabet gibi bi örnek varken. • Muhtemelen bir alıma daha çıkılacak beklemek lazım • İİBF'de 150. Sıradayım ve 89,2 puanım var. Bence SGK uzman yrd falan açıklanırsa en iyimser ihtimalle 89,0-88,8 arası kapatır. Hukuk ise geçen sene aynı zamanlar Gençlik ve Spor uzman yrd ilanında 220. Kişi 89'la kapatmıştı sanırım. Puan düştükçe daha da birikim arttığını düşünürsek 86'da kalır. Sadece avukatlık ruhsatı istenmesi bunu bu puana çekebilir. • Başvuru süresinin sonuna 20 günlük bir süre var. Bu tarihe kadar SGK Uzman Yard.nın büyük ihtimalle açıklanacağını düşünüyorum. Sosyal Bilimler için sıralama 200'e kadar gerileyebilir. • Sınav test mi klasik mi oluyor acaba? Bir de zorluk derecesi nedir? • Sevgili dostlar kurumun eleman ihtiyacı ortada o konuyla ilgili kimsenin farkı bir düşüncesi yok, kurum ilana bir daha cikabilir soylendigi gibi. Dil konusuna biraz deginmek istiyorum. Simdi kurum dil hakkini sakli tutuyor eger bir dahaki ilanda dil sarti koyarlar ise bu ilan başvurup sinirda sinava giremeyecek olan arkadaslara haksizlik olmaz mi dil puanina sahip bu ilanda puani yetmeyen kislere haksizlik olmaz mi?Nitekim bu ilan daha once yds sarti ile acilmisti. Niyetim dil sarti koyulsun veya koyulasin seklinde zaten degil ama 2 3 ay oncesine göre ne degisti de kurumun dile ihtiyaci kalmadi?
  Liste zaten yds sarti olsa da dolacaktı bunu da biliyoruz. Yine ayni sarmal karsimiza çıkıyor eger sorun ihtiyac ise simdi yds sarti koymadin bir dahakine sarti koyarsan liste dolmus mu olacak?
  Son soz bir gemi kuzeye gidiyorsa kuzeye gitmeli rotasi neyse o yone olmali. • @kalemiye dediklerinize katılmakla birlikte benim düşüncem az biraz da duyumum dil şartının tamamen kaldırıldığı yönünde. Sonraki alımda da dil olmayacağı kanaatindeyim. • @paretowilfredo anladim dostum, onemli olan kurumun tutarli olmasi ilerleyen zamanda gorecegiz.TercihiniYap.net ile bağlantınız koptu, yeniden bağlanmak için lütfen bekleyiniz.