Baskent Kariyer Kaymakam
Baskent Kariyer Kaymakam

2019 TCDD 4 Müfettiş Yardımcısı Alım İlanı


 • T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MÜFETTİŞ
  YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

  İlan için Tıklayınız;

  https://www.tercihiniyap.net/ilan/tcdd-genel-mudurlugu-mufettis-yardimciligi-alim-ilani-2019-h9578.html

  MESLEK TANITIMI için Tıklayınız;

  https://www.tercihiniyap.net/meslek/tcdd-mufettis-yardimciligi-meslegi-sinavi-ve-maasi-h3360.html

  TCDD Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığında görevlendirilmek üzere 4 Müfettiş Yardımcısı
  alınacaktır.
  Giriş sınavı ile ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir.
  A) Sınav Tarihi ve Saati : Yazılı sınav 15 Şubat 2020 (Cumartesi) tarihinde 09.30-15.30 saatleri
  arasında yapılacaktır.
  B) Sınav Yeri : TCDD Genel Müdürlüğü Hacı Bayram Mahallesi, Hipodrom Caddesi, No:3, 06050
  Altındağ-Ankara Kafeterya Salonudur.
  C) Sınava Katılma Şartları :

  1. Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı niteliklere haiz olmak,
  2. 01.01.2020 tarihi itibarıyla otuz beş (35) yaşını doldurmamış olmak,
  3. Hukuk, Siyasal, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile en az 4 yıl eğitim veren ve
   bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ya da yurt dışındaki öğrenim kurumlarından
   birini bitirmiş olmak,
  4. ÖSYM tarafından 2018 ve 2019 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavının A Grubu,
   KPSSP48 bölümünden 70 ve daha üzeri puan almış ilk 80 aday içerisinde bulunmak (Sınava katılma
   şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların sayısının 80 kişiden fazla olması halinde,
   puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilk 80 aday giriş sınavına alınacak olup, 80.aday ile eşit
   puan alan tüm adaylar da sınava çağrılacaktır),
  5. Yapılacak soruşturma sonunda sicil ve karakter bakımından Müfettişliğe engel olacak bir hali
   bulunmamak (Bu koşul sadece yazılı sınavı kazanan adaylar yönünden söz konusu olup, sözlü sınavdan
   önce Teftiş Kurulu Başkanlığınca yapılacak inceleme ile belirlenir),
  6. Sağlık durumu bakımından, yurdun her tarafına giderek görev yapmaya elverişli olmak, görevini
   devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü
   bulunmamak,
  7. Temsil niteliği itibariyle, Müfettişliğin gerektirdiği yeterlikte bulunmak,
   8)Yapılacak olan sınava ilk veya ikinci defa giriyor olmak,
   D) Sınav Başvurusu ve Sınav Giriş Belgesi :
   Sınav başvuruları, sınav duyurusunun Resmi Gazetede yayımlanmasını takip eden günden başlayarak
   31.01.2020 Cuma günü mesai saati sonuna kadar TCDD Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı
   Hacı Bayram Mahallesi, Hipodrom Caddesi, No:3, 06050 Altındağ-Ankara adresine şahsen veya posta
   ile yapılabilecek, bu tarihten sonraki başvurular dikkate alınmayacaktır. “TCDD Genel Müdürlüğü
   Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Başvuru Formu” yukarıda belirtilen adresten alınmak veya
   Sayfa 2 / 4
   www.tcdd.gov.tr adreslerinden indirilmek suretiyle doldurulacaktır. Zamanında yapılmayan ve eksik
   belge ve bilgi ile yapılan başvurular işleme konulmayacaktır.
   Sınava girmeye hak kazanan adaylardan sınav ücreti olarak 10,-TL ücret alınacaktır. Ücretler,
   Halkbank Ankara Kurumsal Şube TR 710001200945200013000001 No.lu veya Vakıfbank Emek
   Şubesi TR 140001500158007262158442 No.lu hesaplarına yatırılacaktır. Para iadesi yapılmayacak
   olup, para yatırılırken bankaya, dekontun açıklama bölümüne “Müfettişlik sınavı” meşruhatı
   yazdırılacaktır.
   Sınava katılabilme şartlarını taşıyan adayların kesin listesi 05.02.2020 tarihinde, TCDD Teftiş Kurulu
   Başkanlığından öğrenilebilecektir. Ayrıca, www.tcdd.gov.tr internet adreslerinden duyurulacaktır.
   Sınava giriş şartlarını taşıyan adaylara “Sınava Giriş Belgesi” 10.02.2020 tarihinden itibaren TCDD
   Teftiş Kurulu Başkanlığınca düzenlenerek elden verilecek, sınav tarihine kadar alınmayan “Sınava
   Giriş Belgesi” sınav günü sınav salonundan da teslim alınabilecektir. Sınavda öncelikle bu belge ibraz
   edilecek, giriş belgesi ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere T.C Kimlik No.sunu içeren Nüfus
   Cüzdanı, Sürücü Belgesi veya Pasaport gibi fotoğraflı ve onaylı geçerli bir Kimlik Belgesi de ayrıca
   bulundurulacaktır.
   E) Sınav İçin İstenen Belgeler :
   Sınava girmek isteyenler ;
  8. T.C Kimlik Numarası beyanı veya T.C Kimlik No.sunu içeren kimlik belgesinin fotokopisi,
  9. Sınav Başvuru Formu (www.tcdd.gov.tr internet adresinden veya elden teslim alınan),
  10. Geçerlilik süresi dolmamış KPSS Sonuç Belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısının kurumca onaylı
   örneği,
  11. Diploma veya Mezuniyet Belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği,
  12. İki adet fotoğraf (4,5 x 6 cm),
   ile TCDD Teftiş Kurulu Başkanlığına müracaat ederler.
   Yazılı sınavı kazanan adaylardan, sözlü sınava girmeden önce aşağıdaki belgeler istenir.
  13. Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmadığına dair yazılı beyanı,
  14. Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,
  15. Sabıka kaydı olmadığına dair yazılı beyan,
  16. Adayın özgeçmişi,
  17. Dört adet fotoğraf (4,5 x 6 cm),
   Sayfa 3 / 4
  18. Hukuk, Siyasal, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri dışında, yurt içi ya da yurt
   dışındaki öğrenim kurumlarından mezun olanlar için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı
   fotokopisi,
   F) Yazılı sınavın şekli ve konuları :
   Yazılı sınav, çoktan seçmeli test usulüne göre yapılacaktır. Her sınav grubu için adaylara soru değeri
   dörder puan olmak üzere yirmibeşer soru, seçilecek her yabancı dil grubundan ise yirmişer soru
   sorulacaktır.
   Yazılı sınavın konuları aşağıda belirtilmiştir.
  19. Hukuk a) Anayasa Hukuku b) İdare Hukukunun Genel Esasları, İdari Yargı, İdari Teşkilat c) Ceza
   Hukuku (Genel Esaslar) ç) Medeni Hukuk (Aile Hukuku hariç) d) Borçlar Hukuku (Genel Esaslar)
   e)Ticaret Hukuku (Genel Esaslar) f) İcra İflas Hukuku (Genel Esaslar)
  20. İktisat a) Mikro İktisat b) Makro İktisat c) Uluslararası İktisat ç) İşletme İktisadı
  21. Maliye a) Maliye Politikası b) Kamu Gelir ve Giderleri c) Bütçe ç) Türk Vergi Mevzuatının Genel
   Esasları
  22. Muhasebe a) Genel Muhasebe b) Bilanço Analiz ve Teknikleri c) Ticari Hesap
  23. Yabancı dil : İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden biri
   G) Sınav tarih ve süreleri :
   (15.02.2020)
   (1.Oturum) Saat 09/30-10/00 : Hukuk,
   (2.Oturum) Saat 10/30-11/00 : İktisat,
   ( 3.Oturum) Saat 13/00-13/30 : Maliye,
   (4.Oturum) Saat 14/00-14/30 : Muhasebe,
   (5.Oturum) Saat 15/00-15/30 : Yabancı Dil,
   H) Değerlendirme :
   Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava
   alınmazlar. Giriş sınavında tam not yazılı sınav gruplarından ayrı ayrı, sözlü sınavda tek olmak üzere
   100’dür. Yazılı sınavı başarmış sayılabilmek için yabancı dil dışındaki yazılı sınav gruplarından alınan
   notlardan herbirinin 60’dan ve ortalamasının da 65’den az olmaması gerekir. Yazılı sınavı kazanan
   adayların isimleri, TCDD Teftiş Kurulu Başkanlığı ile www.tcdd.gov.tr internet adreslerinden
   duyurulacak olup, sınav sonuçları ile yazılı sınavı kazanan adaylara, sözlü sınav tarihi ve yeri,
   haberleşme adreslerine iadeli taahhütlü mektupla bildirilecektir.
   Sayfa 4 / 4
   Sözlü sınavda; adayların genel olarak Hukuk, İktisat, Maliye ve Kamu Yönetimi bilgileri ile zeka,
   intikal sürati, ifade kabiliyeti, tavır ve hareket gibi şahsi vasıflarının yanısıra sözlü sınav öncesi Teftiş
   Kurulu Başkanlığınca aday hakkında yapılacak araştırma sonuçları da dikkate alınacaktır.
   Sözlü sınavı başarmış sayılabilmek için bu sınavdan alınan notun 65’den az olmaması gerekir.
   Müfettiş Yardımcılığı sınavını başarmış sayılmak için giriş sınav notunun 65’den az olmaması gerekir.
   Giriş sınav notu, yabancı dil dışında yazılı sınav notu ortalaması ile sözlü sınav notu toplamının ikiye
   bölünmesi ile bulunur.
   Sınavda başarı gösterenlerin sayısı, kadro sayısından fazla olursa giriş sınav notu üstün olanlar tercih
   edilir. Giriş sınav notunun eşitliği halinde, yabancı dil notu üstün olan aday öncelik kazanır. Diğerleri
   için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.
   Giriş sınavının yazılı ve sözlü bölümlerini kazanan asil ve yedek adayların listesi, TCDD Teftiş Kurulu
   Başkanlığın ile www.tcdd.gov.tr adresinden ilan edilecek ayrıca Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından
   gerekli tebligat yapılacaktır.
   I-) Sınav sonuçlarının duyurulması ve itiraz :
   Adaylar, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını sonuçların yayımlanmasından itibaren en geç 5 gün
   içerisinde Halkbank Ankara Kurumsal Şube TR 710001200945200013000001 No.lu veya Vakıfbank
   Emek Şubesi TR 140001500158007262158442 No.lu hesaplarına 50 TL (Elli Türk Lirası KDV Dahil)
   itiraz ücreti yatırarak aldıkları banka dekontu ile birlikte TCDD Teftiş Kurulu Başkanlığına yazılı
   olarak yapabileceklerdir. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile imza ve adresi olmayan itiraz
   dilekçeleri dikkate alınmayacaktır.
   İ-) Diğer Hususlar :
  • Yazılı sınava girme şartlarını taşımayan adaylara talepleri halinde sınava giriş belgeleri iade
   edilecektir.
  • Sınav salonuna hesap makinesi, cep telefonu v.b elektronik aletler alınmayacaktır.
  • Sınavla ilgili olarak TCDD Teftiş Kurulu Başkanlığının 0312 5200000/4987,4977,4917 numaralı
   telefonlarından bilgi temin edilebilir.
  • Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili
   hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.
  • Başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler, sınavı kazanmış olsalar bile,
   sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir.

 • Hayırlı olsun


 • TCDD artan işsizliği gördü ve yaramızı sarmaya çalışıyor sanırım. 4 kişi. Hiç yoktan iyidir yine de


 • @Shadowmoon hocam ilan verem kurum sayısı cesitlendikce aşağı puanlara gelme ihtimali aryiyor çünkü yüksek puanlı olan arkadaşlar belli kurumlar da unvanlarda seçici oluyor


 • @Willsmithh bende yüksek puanlıyım hocam. Ama işsiz olduğum için maalesef seçici olamıyorum. Çakışmayan bütün sınavlara başvuruluyor ister istemez. Şuan da dhmi hariç süreci hızlı bitirmeye çalışan kurum görmedim


 • @Willsmithh, içinde söyledi: TCDD 4 Müf Yrd Alım İlanı

  @Shadowmoon hocam ilan verem kurum sayısı cesitlendikce aşağı puanlara gelme ihtimali aryiyor çünkü yüksek puanlı olan arkadaşlar belli kurumlar da unvanlarda seçici oluyor

  Maalesef oyle olmuyor.Mulakat surecleri cok uzun oldugu icin ve mulakati gecme garantimiz olmadigi icin mecburen butun sinavlara basvuruyoruz.


 • Hakimlikten sonra tatil fırsatı vermiyor kurumlar. Mecbur buna da çalışcağız

 • Banned

  87e düşme ihtimali var mıdır sizce

 • Banned

  4 kişi için sınav yapacağına git tanıdığın bildiğin 4 adamı sınavsız sok kurumuna ki zaten sınavda da bir ton dolap dönüyor milleti boşuna yormayın...


 • @preacher hocam bu 4 5 kişilik alımlarda direk sözlü yapsalar daha iyi boşuna tantana


 • İngilizce ortalamaya dahil değil galiba. Ulaştırma da böyle ilana çıkmıştı. İngilizce'yi mülakatta tercih gibi kullanıyorlar galiba


 • @dzndr ben çözemedim tercih ne demek tam bı Açıkık olsa


 • @Willsmithh puan eşitliği olursa veya çok kişi barajı geçerse alım için olabilir. Çok kalan oluyor böyle sınavlarda ingilizce yüzünden. Ondan dolayı


 • Kaç puan la kapatır ki 😷


 • 92 ile kapatır bence


 • @kemankeşş mülakat sonuçların açıklayacak kurumlar var. Onların etkisi olur mutlaka. Bence başvurun en kötü PTT'ye hibe etmiş olursunuz. Puanınıza düşerse pişmanlık yaşamazsınız


 • Ulaştırma teftiş ile şartları aynı o ilanda 80. aday 89.89 puanda.


 • @Aslan-Reyiz hocam çakışan sınavlar vardı herhalde 90 kusur kapatır tahminimce


 • Sınavların aynı güne çakışması da fark etmiyor ki aynı güne 10 tane sınav koysalar hepsine başvuracak benciller var


 • @RqzeeT, içinde söyledi: 2019 TCDD 4 Müfettiş Yardımcısı Alım İlanı

  ocam çakışan sınavlar vardı herhalde 90 kusur kapatır t

  Hakimlikle çakışıyor ulaştırma. Net 1-2 puan farkettirir