Baskent Kariyer Kaymakam
Baskent Kariyer Kaymakam

İTKİB Uzman Yardımcısı Alım İlanı 2020 • İSTANBUL TEKSTİL VE KONFEKSİYON İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ (İTKİB)

  PERSONEL ALIMI DUYURUSU

  İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'ne Uzman Yardımcısı kadrosu için 5 (beş), İdari Memur kadrosu için 3 (üç) olmak üzere, aşağıda belirtilen kriterler çerçevesinde sözlü sınavla, toplam 8 (sekiz) personel alınacaktır.
  Sınava Katılma Şartları
  Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  Askerlik görevini yapmış veya erteletmiş veya bu görevden muaf olmak,
  18 yaşını bitirmiş olmak,
  Dört yıllık eğitim veren üniversitelerin Tablo 1'de belirtilen bölümlerinden ya da bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı üniversitelerden mezun olmak.
  01.01.2020 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1985 tarihinden sonra doğmuş olmak),
  Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahküm olmamak,
  Görevini devamlı yapmasına engel herhangi bir özrü bulunmamak;
  TİM ve İhracatçı Birliklerinden veya daha önce çalıştıkları iş yerlerinden 4857 sayılı İş Kanununun 25'inci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde belirtilen nedenlerle sözleşmesi feshedilmiş olmamak,
  Uzman Yardımcısı kadrosu için, İngilizce, Almanca veya Fransızca yabancı dilbilgisinden, 2018-2019 yıllarına ait Yabancı Dil Sınavlarından (YDS /e-YDS) en az 70 puan veya uluslararası kabul gören dil sınavlarından ÖSYM tarafından yayımlanan Yabancı Dil Eşdeğerlik Tablosuna göre 70 puana karşılık gelen asgari puanı almış olmak, (İkinci yabancı dil tercih sebebi olacaktır.)
  2018 veya 2019 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında Tablo 1'de belirtilen puan türünden en az 70 ve yukarı puan almış olmak.
  TABLO.1

  UNVAN

  FAKÜLTE/BÖLÜM

  ÖĞRENİM SÜRESİ

  PUAN TÜRÜ

  ALINACAK PERSONEL SAYISI

  YABANCI DİL BİLGİSİ

  Uzman Yardımcısı

  En az dört yıllık eğitim veren Siyasal bilgiler, hukuk, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme, iletişim ve mühendislik fakültelerinin tekstil, endüstri ve deri mühendisliği bölümleri ile diğer dört yıllık eğitim veren üniversite ve fakültelerin kamu yönetimi, uluslararası ticaret, matematik, istatistik ekonometri ve tasarım bölümlerinden veya yüksekokullarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun veya dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak kaydıyla yukarıda belirtilen alanlardan en az birinde yüksek lisans derecesi olmak.

  4 YIL

  KPSS P3

  5

  İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinden biri veya birkaçı

  İdari Memur

  4 YIL

  KPSS P24

  3

  Yarışma sınavına katılmak üzere başvuran adaylar arasından, her bir unvan için, duyuruda belirtilen eleme sınavında, ilgili puan türünden aldıkları puana göre sıralamaya tabi tutularak, ilgili unvan için 10 adaydan az olmamak üzere belirtilen kontenjanın dört katı kadar aday sınava çağrılır. Sınava başvuranların sayısının 10'dan az olması halinde sınava başvuranların tamamı sınava çağrılır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da sınava çağrılır. Adaylar TİM ve İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri tarafından açılmış olan ve başvuru veya değerlendirme süreci devam eden sınavlardan sadece birine başvurabilir, birden fazla başvuru durumunda adayın tüm başvuruları iptal edilecektir. Daha önce TİM veya Birlik sınavlarında 2 defa elenen adaylar ile TİM ve İhracatçı Birliklerinde deneme süresi içerisinde ilişiği kesilmiş adaylar sınava katılamaz.
  Başvuruda İstenilen Belgeler
  Genel Sekreterliğimiz web sitesinden temin edilecek (www.itkib.org.tr) iş talep formu,
  T.C. Kimlik numarası yazılı beyanı (Nüfus Cüzdan fotokopisi üzerine "doğruluğunu beyan ederim" ibaresinin yazılarak imzalanması)
  İki adet vesikalık fotoğraf,
  Öğrenim Diploması veya mezuniyet belgesinin fotokopisi (yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar için denklik belgesi ile birlikte)
  KPSS Sonuç belgesi
  Yabancı Dil sınavından asgari puanı aldığını gösterir belge
  Güncel Özgeçmiş (CV)
  *Sınavı kazanan adaylardan belge asılları istenecektir.

  Başvuru Adresi
  Başvurular, 4'üncü maddede belirtilen belgeler ile, İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'ne en geç 02 Mart 2020 saat 17.00'a kadar şahsen ya da posta yoluyla yapılacaktır. Son başvuru tarihinden sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, belge ve bilgileri eksik olan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır. Aday evrak fotokopilerinin aslının aynı olduğunu taahhüt etmiş sayılır; aksinin tespiti halinde kazanmış olsa dahi sınava ilişkin tüm hakları iptal edilir.

  Sözlü Sınav
  Sınava kabul edilecek adayların listesi, sınav tarihi ve yeri Genel Sekreterliğimiz internet adresinden duyurulacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

  Sözlü sınav, adayların, genel kültür, iletişim ve analitik düşünme yeteneği, hal, tavır ve davranışlarındaki genel görünüm ile mesleki bilgi gibi hizmetin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıklarının değerlendirileceği ve yabancı dil bilgilerinin ölçüleceği bir mülakat niteliğinde olacaktır. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için her bir üyeden 100 puan üzerinden en az 50 puan almak kaydıyla ortalama en az 70 puan almak gerekmektedir.

  Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, sınavı kazansalar dahi atamaları yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

  Kimlik Belgesi
  Adaylar, sözlü sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, pasaport vb.) bulunduracaklardır.

  Saygıyla duyurulur.

  İLETİŞİM BİLGİLERİ

  TELEFON / WEB ADRESİ

  ADRES

  İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (İTKİB)

  0(212) 454 02 70

  www.itkib.org.tr

  Dış Ticaret Kompleksi B Blok Kat:3

  Çobançeşme Mevkii, Sanayi Caddesi Yenibosna Bahçelievler / İSTANBUL • İdari memur p24, uzman yardımcısı p3 .
  İlginc • @paretowilfredo üstad ilan hatalı verildi galiba • idari memur için başvuran var mı? • @ugurovali ben başvurdum hocam aradım insan kaynaklarınnı bu hafta içi yada en geç haftaya açıklanır dediler • açıklanmış. çok şükür içerdeyim • Arkadaşlar muhtemelen sizi de aramışlardır corona virüs önlemleri nedeniyle mülakatlar ertelendi bir sonraki mülakat tarihleri İTKİB İnternet sitesinden yayımlanacak • Buraya talep neden az olmuş ki baya da düşük kapatmış. • @uzmanyrdd bence diğer birliklerinde başvuru sürecinin daha ön e başlaması etkili oldu diğer birliklere başvuru yapınca buna başvuru yapamadılar ondan olabilir gibi • Arkadaşlar tahmini mülakatlar ne zaman olur sizce. Elbette salgına bağlı ama bir takvim de belli midir acaba? • @uzmanyrdd ben ulaşamadım listeye kaçla kapatmış hocam ? • Uzman yardımcılığı 70 ile, idari memur da 73,5 ile kapattı arkadaşlar İtkib. • Kuruma mesaj atan veya kurumu arayan var mı arkadaşlar? Ne zaman mülakatlar olacak bir takvim belli mi, öğreneydik iyiydi. • @dukeofcambridge Kurum sanırım evden çalışmaya geçmiş. Bence mülakatlar en iyi ihtimalle bayramdan sonraya kalacak gibi. • @ugurovali Anladım hocam, sağolun. Corona her şeyimizi belirsiz hale getirdi. Umarım çabuk atlatırız şu dönemi. • Orta Anadolu İhracatçi Birlikleri personel alımını iptal etmiş. (http://oaib.org.tr/tr/gundem-personel-alim-sinavi-iptali-hakkinda-duyuru.html)

  Umarım İtkib de böyle bir şey yapıp da iptal etmez. O kadar heveslendik çünkü. • Kuruma ulaşan, mülakatın tahmini tarihini öğrenen veya duyumu olan var mı? • @ugurovali Ben yaklaşık bir ay önce attım mail, corona sebebiyle belirsizlik olduğunu falan yazdılar mülakatla alakalı bir şey de yazmadılar bana. yani bir muğlaklık var ve tarih belirsiz. aslında arayıp bilgi almak en garantisi gibi. • Kurumu arayan oldu mu? • henüz aramadım bende İMMİB için haftaya belli olur demişler İTKİB de muhtemelen haftaya belli olur