Baskent Kariyer Ales
Baskent Kariyer KPSS B

Tarım Kredi Kooperatifleri 10 Müfettiş Yardımcısı Alımı • TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ MERKEZ BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI
  Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda istihdam edilmek üzere 10 (On) Müfettiş Yardımcısı alımı için giriş sınavı yapılacaktır.
  I- GENEL BİLGİLER:

  1. Sınav yazılı ve sözlü olmak üzere iki kısımdır.
  2. Yazılı sınav 20 Ağustos 2017 Pazar günü saat 09.30'da; Gazi Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (GAZİSEM) Emniyet Mahallesi Gazeteci Yazar Muammer Yaşar BOSTANCI Caddesi No:4 İ.İ.B.F. Kampüsü Beşevler-ANKARA adresinde, çoktan seçmeli test şeklinde yapılacak olup, adaylar saat 09.00 da sınav salonuna alınacaklardır.
  3. Yazılı sınava; alınacak sayının 20 katı aday katılacak olup, yazılı sınavı kazanan adaylardan, alınacak Müfettiş Yardımcısı sayısının üç katı (en yüksek puanı almış) aday daha sonra bildirilecek tarihte Ankara'da sözlü sınava tabi tutulacaklardır.
  4. Adaylar yazılı sınava gelirken http://www.gazisem.edu.tr internet adresinden temin edecekleri Sınav Giriş Belgesi ile birlikte fotoğraflı kimlik belgesi (Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi veya Pasaport) ve sınav ücretine ilişkin Banka Dekontunu yanlarında bulunduracaklardır.
  5. Adayların sınav salonuna cep telefonu, hesap makinesi v.b. elektronik cihaz ile girmeleri kesinlikle yasaktır.
   II- SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI:
   a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
   b) Kamu haklarından yoksun bulunmamak,
   c) Taksirli suçlar hariç, ağır hapis ve 6 aydan fazla hapis ya da affa uğramış olsalar bile zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, sahtecilik, dolandırıcılık, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı fiiller, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmaktan hükümlü bulunmamak,
   d) Karakter veya yaşam biçimi bakımından Müfettişlik mesleğine alınmasına engel durum olmamak (Bu hususla ilgili araştırma Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından yapılır),
   e) Askerliğini yapmış veya sınava girdiği tarihte erteletmiş bulunmak,
   f) Sağlık durumu bakımından yurdun her tarafına giderek görev yapmaya elverişli olmak, görevini yapmaya mani akli ve bedeni hastalığı bulunmamak,
   g) Sınav ilan tarihi itibarıyla 29 yaşından gün almamış olmak,
   h) Üniversitelerin en az dört yıllık öğretim veren Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler, İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi ve Bankacılık gibi bölümleri, Ziraat Fakültelerinin Tarım Ekonomisi (Lisans) bölümü ile bunların yetkili makamlarca tanınmış Türkiye ve yabancı ülkelerdeki eşitlerinden birini bitirmiş olmak,
   ı) Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavına en çok iki defa katılıyor olmak,
   i) Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar için Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik gereği yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında, 2017 yılı KPSS sonuçlarına göre, KPSS P.48 puan türünden 70 ve üzeri puan almak.
   III- SINAV KONULARI VE BAŞARININ TESPİTİ:
   I- Yazılı ve sözlü sınav konuları şunlardır:
   A) Ekonomi
   a) Genel Ekonomi
   b) Ekonomik Doktrinler
   c) Para-banka, kredi ve konjonktür
   d) Milli Gelir
   e) Uluslararası ekonomik ilişkiler ve teşekküller
   f) İşletme ekonomisi
   B) Hukuk
   a) Anayasa
   b) Kooperatifler Hukuku
   c) Medeni Hukuk (Başlangıç, Şahsın Hukuku, Ayni Haklar)
   d) Borçlar Hukuku (Genel Hükümler, Akitler, Zaman Aşımı Hakkında Genel Bilgiler)
   e) T. Ticaret Hukuku
   f) İş Hukuku
   g) İcra -İflas Hukuku
   h) T.Ceza Hukuku (Devlet İdaresi, Kamu Güveni ve Mal aleyhine işlenen suçlar)
   ı) Hukuk Muhakemeleri Kanunu (Davaların açılması, takibi ve resmi evraka ait hükümler)
   i) Ceza Muhakemeleri Kanunu (Görev yetki ve kovuşturmaya ait hükümler)
   C)Muhasebe
   a) Genel Muhasebe
   b) Şirketler Muhasebesi
   c) Maliyet Muhasebesi
   d) Bilanço Analizi
   D) Ticaret Aritmetiği ve Mali Cebir (Yüzde, Faiz, İskonto, Cari Hesap Konuları)
   E) Yabancı Dil (Almanca, İngilizce, Fransızcıdan biri)
   II) Yazılı imtihanı kazanan ve aranan şartlara haiz istekliler, sözlü imtihana tabi tutulurlar. Sözlü sınavda, adayın yazılı sınav konularındaki bilgi düzeyinin yanı sıra konuşma ve muhakeme yeteneği gibi nitelikleri üzerinde durulur.
   III) Başarının tespiti:
   Yazılı giriş sınavında her grup için tam not 100 dür. Adayların yazılı sınavda başarılı sayılabilmeleri için yabancı dil dışındaki yazılı sınav gruplarının her birinden alınan notun 100 üzerinden 60 ve ortalamasının da 70 puandan aşağı olmaması gerekir. Ortalaması 70 puan olmak şartıyla, imtihan gruplarından sadece birinden 50 puan almış olanlar da başarılı sayılır.
   IV- BAŞVURU ŞEKLİ VE SINAV İŞLERİ:
   1- Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü’nün www.tarimkredi.org.tr internet adresinden temin edecekleri başvuru formunu gerçeğe uygun olarak el yazısıyla doldurup imzalayarak, (diğer belgelerle birlikte) Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığı’na 17 Temmuz 2017 – 28 Temmuz 2017 tarihleri arasında, mesai saatleri içerisinde şahsen müracaat ederek teslim etmeleri veya posta ile başvuru halinde ise başvuruya ilişkin formun (diğer belgelerle birlikte) en geç 28 Temmuz 2017 tarihinde başvuru yerine ulaşmış olması gerekir. 28 Temmuz 2017 tarihi mesai bitiminden sonra yapılacak müracaatlar ile postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
   Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir.
   a) Nüfus cüzdanının tasdikli sureti,
   b) Yüksek Öğrenim Diplomasının veya bitirme belgesinin aslı veya tasdikli sureti
   c) 4,5x 6 ebadında 2 adet yeni çekilmiş fotoğraf,
   d) 2017 yılı KPSS sonuç belgesinin aslı ya da onaylı örneği, İnternet çıktısı.
   e) Mezun olduğu eğitim kurumunun II/h maddesinde belirtilenler dışında kalması halinde Y.Ö.K. den alınacak denklik belgesi.
   Not: Adaylar yukarıdaki belgelerin asıllarını yanlarında getirmek kaydıyla, belgelerinin tasdikini Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığında yaptırabileceklerdir.
   2- KPSS P.48 puan türünden 70 ve üzeri puanı bulunan adaylardan en yüksek puana sahip ilk 200 aday yazılı sınava çağırılacaktır. Sonuncu sıradaki aday ile aynı puana sahip olanlar da sınava katılabilecektir.
   Yazılı sınava çağırılan adayların isimleri Kurumumuzun www.tarimkredi.org.tr internet adresinde 07 Ağustos 2017 tarihinde yayınlanacaktır.
   3- Yazılı Sınava katılmaya hak kazanan adaylardan 50.- TL. sınav ücreti alınacaktır. Sınav ücreti Mali İşler ve Muhasebe Müdürlüğünün T.C. Ziraat Bankası Ankara/Bahçelievler Şubesinde bulunan TR800001000626377120276133 IBAN numaralı hesabına yatırılacaktır.
   Sınav ücretini 15 Ağustos 2017 tarihine kadar ödemeyen adaylar sınava alınmayacaktır. Sınava katılacak adayların Banka Dekontunu sınava girerken yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.
   Noksan belgelerle yapılan müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Sınava müracaat eden adayların sahte belge koymaları veya belgeler üzerinde tahrifat yapmış olduklarının sonradan anlaşılması durumunda sınava kabul edilmeyecekler, sınava girmişler ise sınavları geçersiz sayılacaktır. Ayrıca sorumluları hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
   Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavına ait başvuruları kabul edilen adaylar, sınava girecekleri yerleri gösteren sınav giriş belgelerini 14.08.2017 tarihinden itibaren http://www.gazisem.edu.tr internet adresinden temin edeceklerdir.
   Sınav Sonuçlarının Duyurulması, İtiraz ve İnceleme Talepleri:
   Sınav sonuçları, Genel Müdürlüğümüzde ve http://www.tarimkredi.org.tr internet adresinde, ilan edilecek, ayrıca kazanan adaylara yazılı olarak bildirilecektir.
   Adaylar, sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını sınav tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde gerekçelerini de belirtmek suretiyle Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği’ne dilekçe ile yapacaklar, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sınav tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde Gazi Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Döner Sermaye İşletmesi’nin Türkiye Halk Bankası Gazi Üniversitesi Kampüsü Şubesindeki TR59 0001 2001 2940 0006 0001 65 IBAN numaralı hesabına 60,00 TL (Altmış Türk Lirası) itiraz ücreti yatırarak, aldıkları banka dekontu ile birlikte, yazılı olarak dilekçeyle Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği’ne yapacaklardır. T.C. kimlik numarası, ad soyad ve adres belirtilmeyen, imzası olmayan, banka dekontu eklenmeyen ve itiraz gerekçesi olmayan dilekçeler, faksla yapılan itirazlar ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
   Sınavı kazanarak işe başlatılacak adaylar, asgari 5 yıl süre ile çalışmak mecburiyetindedir (iki aylık deneme süresi hariç). İşe başlayacaklardan, bu süre zarfında çalışacaklarına ve bu süreden önce ayrılmaları veya kusurlu davranışları ile yetersizlikleri nedeniyle görevlerine son verilmesi halinde (eğitim sürecinde kendilerine yapılan harcamalar karşılığı olarak) ihbar tazminatına esas giydirilmiş ücretin 5 (beş) katı tutarında cezai şartı nakden ve defaten ödeyeceklerine dair taahhütname alınacaktır

  http://www.tarimkredi.org.tr/index.php/tr/haber-arsivi/7702-personel-al-m-ilan.html


 • Rekabet Kurumu

  İlanların yavaş yavaş gelmesi umut verici. Herkese hayırlı olsun... • İlanda Yabanci dil sinavinda Belirli bir puan alma zorunlulugunu göremedim. Etkisi nedir acaba? • Bayanlar sınavı kazansa bile mülakat için evlerine bile gidilmiyor. Kuruma bayan alınmıyor başvurup hak yemesinler • arkadaşlar p48 sıralamam 1526 sans var mı acaba • Ingilizce soruları zor mu oluyo? Zorsa boştan yere başvurup hakka girmeyelim • @keynesbaba bayanlar basvurmazsa gelır rahat • @ff ingilizce sorularını bilmiyorum ama uyaralım arkadaslar bayanlar basvurmasın lütfen kuruma bayan alınmıyo • Yazılı giriş sınavında her grup için tam not 100 dür. Adayların yazılı sınavda başarılı sayılabilmeleri için yabancı dil dışındaki yazılı sınav gruplarının her birinden alınan notun 100 üzerinden 60 ve ortalamasının da 70 puandan aşağı olmaması gerekir. Ortalaması 70 puan olmak şartıyla, imtihan gruplarından sadece birinden 50 puan almış olanlar da başarılı sayılır. hocam ortalama 70 olmak şartıyla ingilizceden 50 alsakta yetiyor galiba ben böyle anladım ilandan • 10 ay turnesi var deniliyo. Eğer ingilizce soruları zor değilse başvururum ben • @keynesbaba aynen 50 de yeterli ingilizce için • @Lionsa "Yazılı giriş sınavında her grup için tam not 100 dür. Adayların yazılı sınavda başarılı sayılabilmeleri için yabancı dil dışındaki yazılı sınav gruplarının her birinden alınan notun 100 üzerinden 60 ve ortalamasının da 70 puandan aşağı olmaması gerekir. Ortalaması 70 puan olmak şartıyla, imtihan gruplarından sadece birinden 50 puan almış olanlar da başarılı sayılır."

  Hocam en kötü 1 gruptan 50 ve üzeri almak gerekiyor • Öncelikle bayan değil, kadın. Bayan lafı cinsiyetçi bir yaklaşımdır. İkincisi kadın arkadaşlarımız alınmıyor zaten deyip onları başvurmaktan alıkoymaya çalışmak, zaten önlerinde bir sürü engel varken bir de moral bozarak onlara bir engel daha çizmeye çalışmak yakışık bir davranış değil. İsteyen tüm kadın arkadaşlar başvursun. Hatta o kadar başarılı olsunlar ki erkek adaylarından önüne geçip kurumu kendilerini almaktan başka çareye bırakmasınlar.

  Lütfen ama, devlet kademelerinde çalışmayı düşünen insanlar böyle cinsiyetçi ayrımcalıklar yapmamalı. Vizyonu geniş olmalı • @yalnızkurt Tarım Kredi Kooperatifleri 10 Müfettiş Yardımcısı Alımı içinde söyledi:

  @ff ingilizce sorularını bilmiyorum ama uyaralım arkadaslar bayanlar basvurmasın lütfen kuruma bayan alınmıyo

  Kızılay müfettişliği için de bayan arkadaşlar alınmıyor dediler. Bu sene alınan 10 kişiden 6 sı bayan. Bu kuruma bağlı değil bayan arkadaşların mesleği tercih etmemesiyle alakalı bir durum. • @Keymarsh kuruma alınmıyor diyorum ayrımcılıkla ne alakası var iyi niyetli bisey anlatmaya çalıştım. Arastırın öğrenin hak yemeyın • @yalnızkurt asıl siz şuan zaten almıyolar başvurmayın diyerek belki de başarılı olcakken başvurmayacak bayan arkadaşların hakkına giriyosunuz • Hayirli ugurlu olsun dostlar. Insallah hakedenlerin girdigi bir alim olur.


 • Banned

  @ff aynen kardesim ingilizcesi olmayanlar lutfen basvurup hakka girmesin • @Mimar sinav sorularini bulabilsem ona göre bakcam ama bulamadim • Kuruma kadin alinmamasiyla alakali olarak 2015 te yapilan Kontrolör alimi doneminde bizzat is ile ilgili bir kac kisiyle gorustugumde bu yaklasimi dogrulamisti. Bunun gerekcesi de isin sahada ve haliyle köy mezra tarla gibi ortamlarda yapiliyor olmasi gosterilmisti. Tabi ki ne olursa olsun basvurup mulakata kalan herkesin hakkidir meslek. Allah yâr ve yardimciniz olsun.Baskent Kariyer Kaymakam
Baskent Kariyer Memur