Soru Bankasi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kontrolörlüğü • T.C.
  KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
  YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  STAJYER KONTROLÖRLÜK GİRİŞ SINAVI DUYURUSU
  Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünce 18-21 Aralık
  2017 tarihlerinde Ankara'da, Genel İdari Hizmetler Sınıfında boş bulunan 9 adet stajyer
  kontrolör kadrosuna Sosyal Bilimler dalında (6 kişi) ve Mimarlık dalında (3 kişi) eğitim
  görmüş adaylar arasından atama yapılmak üzere Stajyer Kontrolörlük Giriş Sınavı
  yapılacaktır. Sınava katılacaklarda aranacak nitelikler, başvuru şekli, sınavın değerlendirilmesi
  ve sınavla ilgili diğer konulardaki açıklamalar aşağıdadır.
  SINAVA KATILACAKLARDA ARANACAK NİTELİKLER
  Stajyer Kontrolörlük sınavına katılabilmek için;

  1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A)
   bendinde yazılı niteliklere sahip olmak,
  2. 2017 yılının Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,
  3. En az dört yıllık lisans eğitimi veren Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme,
   İktisadi ve İdari Bilimler ve Mimarlık Fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca
   kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,
  4. ÖSYM tarafından 2017 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavları sonucunda;
   a) “Sosyal Bilimler” dalında KPSSP18, KPSSP23, KPSSP28 ve KPSSP48 puan
   türlerinden herhangi birinden en az 70 puan almış olmak (Bu dört puan türünden alınan en
   yüksek puan üzerinden sıralama yapılacaktır); Başvuruda bulunan adaylardan puan
   sıralamasına göre en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen boş kadro sayısının 5 katı olan
   30 aday sınava davet edilecektir. Ancak, sınava katılmaya hak kazanan son adayın almış olduğu
   puanı alan müracaatta bulunmuş diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.
   b) “Mimarlık” dalında KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak. Başvuruda
   bulunan adaylardan puan sıralamasına göre en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen
   boş kadro sayısının 5 katı olan 15 aday sınava davet edilecektir. Ancak, sınava katılmaya hak
   kazanan son adayın almış olduğu puanı alan müracaatta bulunmuş diğer adaylar da sınava
   çağrılacaktır.
  5. Sağlık durumu itibarıyla iklim değişikliklerine ve her türlü yolculuk koşullarına
   elverişli olmak, Kontrolörlük görevini yapmasına engel olabilecek daimi vücut veya akıl
   sağlığı veya vücut sağlığı ile engelli bulunmamak,
  6. Yapılacak inceleme sonucunda sicili, tutumu ve davranışları yönünden Stajyer
   Kontrolörlüğe engel bir durumu olmamak,
  7. Bu sınava daha önce iki defadan fazla katılmamış olmak,
   BAŞVURU ŞEKLİ VE GEREKLİ BELGELER
   Giriş sınavı başvuruları elektronik ortamda internet aracılığıyla alınacaktır. Sınava
   katılmak isteyen adaylar, http://pdb.kulturturizm.gov.tr adresinin ana sayfasında yer alan
   “Sınav Başvuru Sistemi” başlıklı linke tıklayarak “Stajyer Kontrolörlük Giriş Sınavı Başvuru
   Formu”nu doldurmak suretiyle başvurularını gerçekleştirecektir.
   Belirtilen şartları taşıyan adayların, 20 Kasım 2017 tarihinden – 06 Aralık 2017
   günü mesai saati bitimine kadar, “Sınav Başvuru Sistemi” üzerinden başvurularını yaparak
   Stajyer Kontrolörlük Giriş Sınavı Başvuru Formu çıktısı ve ekleri ile birlikte “Kültür ve
   Turizm Bakanlığı İnönü Bulvarı No:5 Kat: 6-7 Emek/ANKARA adresinde bulunan Kültür
   ve Turizm Bakanlığı Kontrolörler Kurulu Başkanlığına elden veya posta yolu ile müracaat
   etmeleri gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Başvurusu
   elektronik ortamda yapılmadan gönderilen belgeler işleme alınmayacaktır.
   Başvuru formları ve eki belgelerin incelenmesi sonucu sınava katılmaya hak kazanan
   adayların listesi 13 Aralık 2017 tarihinde www.kulturturizm.gov.tr internet adresinde ve
   Bakanlığımızın yukarıda adresi belirtilen binasında ilan edilecektir. Ayrıca yazılı tebligat
   yapılmayacaktır.
   BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLECEK BELGELER
  8. Sınav Başvuru Sisteminden doldurularak çıktısı alınacak imzalanmış başvuru
   formu,
  9. Yüksek öğrenim mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği
   (Yabancı okullar için denklik belgesi aranacaktır.)
  10. 4,5 cm x 6 cm ebadında iki adet vesikalık fotoğraf,
  11. Yukarıda belirtilen puan barajlarını aştığını gösteren "Kamu Personeli Seçme
   Sınavı" (KPSS) sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı ya da Kurumca onaylı
   örneği.
   Sınav başvurusu sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin
   sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir.
   Bunlar hiçbir hak talep edemezler ve haklarında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk
   Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç
   duyurusunda bulunulur.
   SINAVIN YAPILACAĞI YER
   Giriş sınavı “Sözlü Sınav” şeklinde 18-21 Aralık 2017 tarihleri arasında , “Kültür
   ve Turizm Bakanlığı, İsmet İnönü Bulvarı, No:5 Emek/ANKARA” adresinde
   yapılacaktır. Sınav öncesinde adayların T.C. Kimlik Numarası bulunan nüfus cüzdanı
   ibrazı gerekmektedir.
   SINAV KONULARI
   Sosyal Bilimler Eğitimi Görmüş Adaylar için:
   a) Hukuk,
  • Anayasa Hukuku ve T.C. Anayasası
  • Medeni Hukuk (Başlangıç Hükümleri ve Şahsın Hukuku),
  • İdare Hukuku,
  • İdari Yargı,
  • Ceza Hukuku(Genel Hükümler ve Devlet İdaresi Aleyhine İşlenen Cürümler),
   b) İktisat
  • Mikro İktisat
  • Makro İktisat
  • Uluslararası İktisat
  • Türkiye Ekonomisi
   c) İşletme
  • İşletme Temel Kavramlar
  • İşletme Yönetimi
  • Üretim-Pazarlama-Finans Yönetimi
   ç) Maliye
  • Kamu Maliyesi
  • Maliye Politikası
  • Bütçe
   d) Kamu Yönetimi ve Uluslararası İlişkiler
  • Siyaset Bilimi
  • Siyasi Tarih
  • Türk Dış Politikası
   e) Genel Muhasebe,
   f) Genel Kültür, Genel Yetenek,
   g) Yabancı Dil (İngilizce, Almanca, Fransızca).
   Mimarlık Dalında Eğitim Görmüş Adaylar İçin:
   a) Alan Bilgisi
  • Mimari Konular,
  • İnşaat Bilgisi,
  • İmar Mevzuatı İle İlgili Genel Bilgi,
   b) Genel Kültür, Genel Yetenek
   c) Yabancı Dil (İngilizce, Almanca, Fransızca).
   SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ
   Yapılacak sınavda başarılı sayılabilmek için, 100 üzerinden Yabancı Dil sınavından
   en az 70, diğer her sınav grubundan ise en az 50 puan almak kaydıyla, ortalama en az 70 puan
   alınması gerekir. Sınav sonuçları ilan tarihinden itibaren 6 ay geçerli olacaktır.
   Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen sayıdan fazla ise en yüksek puan alan
   adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak belirtilen kadro sayısı kadar "asil aday" ve aynı
   sayıda "yedek aday" belirlenir. Sadece giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak,
   atanmak için kazanılmış hak teşkil etmez.
   STAJYER KONTROLÖRLÜĞE ATANMA
   Sınavda başarı gösterenler, başarı sırasıyla durumlarına uygun olan Stajyer Kontrolör
   kadrolarına atanırlar. Sınavda başarılı olup atanması için talep edilen belgeleri teslim etmeyen
   veya yapılacak güvenlik soruşturması ya da arşiv araştırması neticesinde atanmaları uygun
   bulunmayan adayların yerine başarı sırasına göre yedek adaylar alınacaktır.
   İlan olunur.


 • Bir de onaylı diploma fotokopisi yollama adeti çıktı, noter bedava çünkü! • Meslek Hakkında Bilgisi olan? 2200 mü 3600 mü? • 92 93 görür gibi • Daha önce GSB denetçi yrd ile müf yrd ilanları için onaylı suretlerin ikamesi olarak e devlet çıktısı kabul olsun diye bimere yazmıştım ve olumlu cevap verdiler. Bence bu ilan için başvuracak arkadaşlar da bunu yapabilir

  alt metni
  alt metni • @kizilderili bu iyi olmuş hocam iş teftişe boşuna gitti oanylı örnek • 30 ney ya bari 100 kişi çağırın. Kaçla kapatır acaba yds şartı da yok 95 mi olur tse gibi • Türkiye'deki ilk 100ü bir atasalar da bizde önümüze baksak☺ hep ona yönelik ilanlar 5 10 15 • @asya hocam e devleti kullanmaları için vatandaşı özendiriyorlar ama kendi kamu kurumlarımız bu uygulamalardan bihaber o da ayrı bi trajedi 🙂 • @kizilderili şaşırtıcı cidden☺ bimere bende mülakat puanımı öğrenmek için yazdık merakla bekliyorum kaçla elendiğimi☺ hemen dönüş yapıyorlar mı • @asya 27 ekimde başvurmuşum 1 kasımda cevap gelmiş hocam • @kizilderili epey çabuk dönmüşler • aralık ayının maşallahı var • @keymarsh 3600 merkez kadro. • @kizilderili fazla iyimser olmadı mı ? 94 ten aşağı düşceğini sanmıyorum • Maaş ne kadar bilgisi olan var mı • @paretowilfredo üstad meslek hakkında bildiklerini aktarsa harika olur, dil konusu hakkında düşüncelerini merak ediyorum özellikle • Meslek 3600 olmalı dostlar. Yabancı dil koşulu bildiğim kadarıyla yok. Detayları toparlayıp ilk fırsatta hazırlayacağım. • @oruçreis içimde 93lerde kapar gibi his var hocam 🙂 • "Yapılacak sınavda başarılı sayılabilmek için, 100 üzerinden Yabancı Dil sınavından
  en az 70, diğer her sınav grubundan ise en az 50 puan almak kaydıyla, ortalama en az 70 puan alınması gerekir." sınav sözlü şekilde olacaksa ve ingilizce şartı da varsa ingilizce konuşturacaklar arkadaşlar sınavda ve en az 70 diyo yanlış mı anladım yoksa ben


Log in to reply
 

Baskent Kariyer