Soru Bankasi

İl göç Uzman Yardımcılığı İlanı 2018 • 1
  T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
  GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  İL GÖÇ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU
  İçişleri Bakanlığına bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında boş bulunan
  Genel İdare Hizmetleri Sınıfından (GİH) 8 inci ve 9 uncu derecelerden toplam (20) adet İl
  Göç Uzman Yardımcısı kadrosuna 11 Temmuz 2013 tarihli ve 28704 sayılı Resmi Gazetede
  yayımlanan İl Göç Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri uyarınca İl Göç Uzmanı olarak
  yetiştirilmek üzere giriş sınavı ile İl Göç Uzman Yardımcısı alınacaktır. Giriş sınavı, yazılı ve
  sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılacaktır. Yazılı sınav başvurularının alınması ve yazılı
  sınav, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesine
  yaptırılacaktır. Sözlü sınav ise Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.
  I- SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI
  1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları
  taşımak,
  2- En az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin, ilanda belirtilen bölümlerinden ya da
  bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içi veya yurt dışındaki
  yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,
  3- Başvuru tarihinin son günü itibariyle geçerlilik süresi dolmamış Kamu Personeli
  Seçme Sınavlarından (KPSS) KPSSP6, KPSSP7, KPSSP16, KPSSP21, KPSSP26, KPSSP31,
  KPSSP36, KPSSP41 puan türlerinden herhangi birinden 80 ve üzeri puan almış olmak
  kaydıyla; müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde; alınacak
  İl Göç Uzman Yardımcısı sayısının 20 katı aday arasına girmek (son sıradaki aday ile eşit
  puana sahip adaylar da yazılı sınava çağrılırlar),
  4- 01 Ocak 2018 tarihi itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış (01.01.1983 ve daha
  sonra doğmuş olanlar başvurabilir) olmak.
  II- SINAV BAŞVURUSU
  1- Giriş Sınavı başvuruları Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi tarafından
  https://www.sinav.asbu.edu.tr/ internet adresinden alınacaktır. Giriş Sınavı başvuruları 24
  Ocak 2018 Çarşamba günü saat 09.00’da başlayıp 02 Şubat 2018 Cuma günü saat 23.59’da
  sona erecektir.
  2- Sınava girmeye hak kazanan adaylar 06 Şubat 2018 tarihinde
  https://www.sinav.asbu.edu.tr/ internet adresinde ilan edilecek, adaylara başka herhangi bir
  bilgilendirme yapılmayacaktır. Bu listede yer alan adaylar 07 Şubat 2018 Çarşamba günü saat
  09.00’dan 14 Şubat 2018 Çarşamba günü saat 17:00’a kadar sınav hizmetlerinin yerine
  getirilmesi amacıyla katkı bedeli olarak 60,00 TL (Altmış Türk Lirası) sınav ücretini Ankara
  Sosyal Bilimler Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne ait Halkbank - Ankara
  Anıt Şubesi TR74 0001 2009 4110 0010 2604 84 nolu IBAN hesap numarasına açıklamalar
  kısmına adayın adı soyadı, TC kimlik numarası ve sınav adı (İl Göç Uzman Yardımcısı
  Sınavı) belirtilerek yatıracaklardır.
  3- Sınava girmeye hak kazanan ancak belirlenen tarihlerde sınav ücretini yatırmayan
  adaylar sınava giremeyeceklerdir.
  4- Adayların başvuruda belirttikleri bilgilerin sorumluluğu kendilerine aittir. Eksik,
  yanlış ve/veya hatalı bilgiler yüzünden doğacak sonuçlardan aday sorumlu olacaktır. Bir
  adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday, aradan geçen süreye
  bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir.
  2
  5- Başvuru koşullarını taşımayan, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya
  giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya
  sınavı geçersiz sayılan adayların ödedikleri ücretler iade edilmeyecektir.
  III- SÖZLÜ SINAVA GİRECEKLERDEN İSTENEN BELGELER
  Giriş sınavında başarılı olarak sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar aşağıdaki
  belgeleri sözlü sınavdan önce Genel Müdürlüğe teslim ederler.
  a) Yükseköğrenim mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (eğitimini yurtdışında
  tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği),
  b) Üç adet vesikalık fotoğraf,
  c) KPSS sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı,
  ç) T.C. kimlik numarası beyanı,
  d) Özgeçmiş,
  e) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu. (2 adet)
  Bu belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla Genel Müdürlükçe de onaylanabilir.
  IV- ÖĞRENİM DALLARI VE KONTENJANLAR
  Genel Müdürlüğümüz İl Göç Uzman Yardımcısı alınacak fakülteler, kadro adedi,
  yazılı sınava çağırılacak aday sayısı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
  Mezun Olunan Fakülte Kadro
  Adedi
  Yazılı Sınava
  Çağırılacak Aday
  Sayısı
  Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi
  ve İdari Bilimler Fakültelerinden mezun olmak, 20 400
  TOPLAM 20 400
  V- SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI
  1- Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır.
  2- Giriş sınavının yazılı bölümünün sınav sorularının % 80’i lisans eğitimine ait
  mesleki bilgilerden, % 20’si Genel Müdürlüğün görev alanına ait temel bilgilerden
  oluşmaktadır.
  3- Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün il göç uzman yardımcılığı giriş sınavının yazılı
  bölümü test usulünde gerçekleştirilecek olup sınav konuları şunlardır:
  A- Genel Müdürlüğün görev alanına ilişkin sınav konuları;
  Yabancılar hukuku, 04.04.2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası
  Koruma Kanunu.
  B- Lisans eğitimine ait mesleki bilgilere ilişkin sınav konuları;
  Mikro ve makro iktisat, Türkiye ekonomisi, uluslararası ekonomik ilişkiler ve
  kuruluşlar, kamu maliyesi, maliye politikası, anayasa hukuku, idare hukuku, ceza hukuku
  (genel hükümler), medeni hukuk (başlangıç-kişiler hukuku), borçlar hukuku (genel
  hükümler), uluslararası hukuk, insan hakları, yönetim bilimi, siyaset bilimi, siyasi tarih, Türk
  dış politikası, uluslararası ilişkiler, uluslararası kuruluşlar.
  3
  VI- SINAV TARİHİ VE YERİ
  1- Giriş Sınavı yazılı bölümü 25 Şubat 2018 (Pazar günü) tarihinde Ankara’da
  yapılacaktır. Sınav, sabah saat 10.00’da başlayacaktır. Sınavın süresi 120 dakikadır.
  2- Sınava başvuran adaylar için Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi tarafından hangi
  bina ve salonda sınava gireceklerini, sınav tarihini ve saatini gösteren Sınava Giriş Belgesi
  hazırlanacaktır. Adaylar bu belgelerini 19 Şubat 2018 tarihinden itibaren Ankara Sosyal
  Bilimler Üniversitesi https://www.sinav.asbu.edu.tr/ internet adresinden edinecektir.
  3- Adayların, sınav saatinden bir saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları
  ve yanlarında, sınava giriş belgesi ile T.C. Kimlik No yazılı güncel fotoğraflı nüfus cüzdanı
  veya süresi geçerli pasaport bulundurmaları gerekmektedir.
  4- Yazılı sınavda başarılı olan adaylar Ankara’da sözlü sınava tabi tutulacak olup,
  sözlü sınav tarihi, yeri ve saati Genel Müdürlüğümüz (www.goc.gov.tr) internet adresinden
  ilan edilecektir.
  VII- YAZILI SINAVIN DUYURULMASI VE İTİRAZ
  Yazılı sınav sonuçları Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
  https://www.sinav.asbu.edu.tr/ internet adresinden öğrenilecektir. Yazılı sınavda 70 ve daha
  yukarı puan alanlardan sözlü sınava girmeye hak kazananların listesi Genel Müdürlüğümüz
  (www.goc.gov.tr) internet adresinde ve Çamlıca Mahallesi 122. Sokak No:4 Yenimahalle
  /ANKARA adresinde yer alan hizmet binasında ilan edilecektir.
  Adaylar, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını sonuçların yayımlanmasından itibaren 7
  (yedi) gün içerisinde Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi
  Müdürlüğüne ait Halkbank - Ankara Anıt Şubesi TR74 0001 2009 4110 0010 2604 84 nolu
  IBAN hesabına 25,00 TL (Yirmi Beş Türk Lirası) itiraz ücretini elden yatırarak aldıkları
  banka dekotu ile birlikte Genel Müdürlüğümüze yazılı olarak yapacaklardır. Şube dışında
  ATM veya internet yoluyla yatırılan ücretler dikkate alınmayacaktır. İtirazlar 7 (yedi) gün
  içerisinde sonuçlandırılarak ilgiliye tebliğ edilir. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile
  imza ve adresi olmayan itiraz dilekçeleri dikkate alınmayacaktır.
  VIII-YAZILI SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLÜ SINAV
  Yazılı sınavın değerlendirilmesi; Lisans eğitimine ait mesleki bilgiler 80 puan, genel
  Müdürlüğün görev alanına ait temel bilgiler 20 puan olmak üzere 100 tam puan üzerinden
  yapılacaktır. Yazılı sınav sonucunda yetmiş puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan
  başlanarak belirlenen kadronun dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Son sıradaki
  adayla aynı puanı alan adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır.
  Sözlü sınavda adaylar;
  a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50 puan),
  b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan),
  c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10 puan),
  ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),
  d) Genel yetenek ve genel kültürü (10 puan),
  e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan),
  yönlerinden ve belirtilen puan ağırlıklarında değerlendirilecektir.
  Adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az
  yetmiş puan almaları gerekmektedir.
  IX-GİRİŞ SINAVI SONUCU
  Giriş sınavında başarılı olmak için yazılı ve sözlü sınavların her bir aşamasından en az
  yetmiş puan alınması zorunludur. Başarılı olmak için gerekli olan puanı almış olmak kaydıyla
  başarı sıralaması, yazılı sınav ile sözlü sınav notlarının aritmetik ortalaması alınarak
  4
  belirlenecektir. Sınav sonuçlarına göre adayların yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik
  ortalamasının eşitliği durumunda yazılı sınav puanı yüksek olan aday; her iki puanın da eşit
  olması halinde KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alacaktır.
  Giriş sınavı sonuçları, puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle başarı derecesine
  göre sıraya konulup, atama yapılacak kadro sayısı kadar aday asil, giriş sınavında başarılı
  olmak şartıyla atama yapılacak kadro sayısını geçmemek üzere, Komisyonca belirlenecek
  sayıda aday ise yedek olarak tespit edilecektir.
  Giriş sınavı sonuçları Genel Müdürlüğümüz (www.goc.gov.tr) internet adresinde ve
  hizmet binasında ilan edilecektir. Ayrıca, asil ve yedek listelerde yer alan adaylara sınav
  sonucu yazılı olarak bildirilecektir.
  Adaylar, sınava katılacakların listesinin yayınlanmasından itibaren 7 (yedi) gün içinde
  sınav listesine veya sınav sonuçlarının duyurulmasından itibaren 7 (yedi) gün içinde sınav
  sonucuna yazılı olarak itiraz edebilir. İtirazlar, en fazla 7 (yedi) gün içinde incelenerek itiraz
  sonuçları adaya yazılı olarak bildirilecektir.
  Sınavı kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu
  tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacaktır. Atamaları
  yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu durumda olanlar hiçbir hak talep edemez. Ayrıca,
  gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında suç
  duyurusunda bulunulacaktır.
  Giriş sınavına ilişkin gerekli görülen bilgilendirmeler, Genel Müdürlüğümüz
  (www.goc.gov.tr) internet adresinden yapılacaktır.
  X-ATAMADAN ÖNCE İSTENECEK BELGELER
  Uzman yardımcılığı giriş sınavında başarılı olan adaylardan aşağıdaki belgeler istenir:
  a) Erkek adayların askerlik durumuna dair yazılı beyanı.
  b) Dört adet vesikalık fotoğraf.
  c) Adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyanı.
  ç) Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı olmadığına dair yazılı
  beyanı.
  d) Mal bildirimi.
  e) Kamu etik sözleşmesi.
  İlan olunur.
  İLETİŞİM BİLGİLERİ:
  Adres : Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
  Çamlıca Mahallesi 122. Sokak No:4
  06370 Yenimahalle /ANKARA
  Tel : 0312 422 08 27-29
  Faks : 0312 422 09 00 • 20 kişi ne ya • yalan haber • Bence bizimle çokk fenaa .... geçiyorlar. Başka bir açıklaması olamax bunun!! • ilan hayırlı olsun • Birilerinin gözünde iibf'lilerin değeri bu 20 kişi! • Bu nedir şaka mı? 2018 şakası mı? Asıl ilan 2018de de bu fragman mı? • Lütfen twetr etkinliği yapalım herkex destek olsn başlık açalım her aksm katılalım bu gidişle aldıgmz puanlar elimzde patlyck • @antimülakat hocam bu nedir ya 20 kişi dalga geçer gibi • Şaka falan mı ? Merkez göç olsa eyvallah da kafamı buluyorlar? Yüklü alım dedikleri bumu • arkadaşlar etkinlik yapılmalı sadece yoksa çok insanın ahı alınıcak • Toplam 20 400 ne demek? 20×20 ise eyvah ki ne eyvah • guy kaldı geriye onu da bu kadar az alırlarsa yazık günah ya 80 puan aldık daha hiç sınav yüzü görmedik • Şaka gibi ya hayret ettim valla. • Gerçek mi bu? Gerçek ise 200 300 nerden çıktı • 200 deki sifirin birini unuttular mi acaba 😕 insallah unutmuslardir ve duzeltilir.. • Merkez 14 il goc 20 bence bir hata olabilir bu durumda • Şaka mı bu ya gerçekten. Koskoca illere 20 kişiyi 3'er 2'şer mi dağıtacaklar hani ihtiyaç çoktu bu nedie ya • İibflilerde az dayanışma olsa şu sınava bi Allah kulu basvurmayacak aslında. Bakalım napacaklar o zaman • Artık hepsini istanbul a alırlar 20 kişinin. Geçen alım öyle oldu çünkü.


 

Baskent Kariyer