Soru Bankasi

Tarım Kredi Kooperatifleri Kontrolör Yardımcısı Alımı • TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ MERKEZ BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONTROLÖR YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI

  Tarım Kredi Kooperatifleri Bölge Birliği Müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere 8 (Sekiz) Kontrolör Yardımcısı alımı için giriş sınavı yapılacaktır.

  I- GENEL BİLGİLER:

  Sınav yazılı ve sözlü olmak üzere iki kısımdır.
  Yazılı sınav 18.08.2018 günü saat 09.30'da Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Beşevler-ANKARA adresinde, çoktan seçmeli test şeklinde yapılacak olup, adaylar saat 09.00'da sınav salonuna alınacaklardır.
  Yazılı sınava; alınacak sayının 20 katı aday katılacak olup, yazılı sınavı kazanan adaylardan, alınacak Kontrolör Yardımcısı sayısının dört katı (en yüksek puanı almış) aday daha sonra bildirilecek tarihte Ankara'da sözlü sınava tabi tutulacaklardır. (Sıralamada en sonda aynı puana sahip birden fazla adayın olması halinde, bu puana sahip adayların tümü mülakata çağrılacaktır.)
  Adaylar yazılı sınava gelirken fotoğraflı kimlik belgesi (Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi veya pasaport) ve sınav ücretine ilişkin Banka Dekontu veya çıktısını yanlarında bulunduracaklardır.
  Adayların sınav salonuna cep telefonu, hesap makinesi v.b. elektronik cihaz ile girmeleri kesinlikle yasaktır.
  II- SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI:

  a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

  b) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,

  c) Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

  d) Taksirli suçlar hariç, ağır hapis veya altı ay ya da daha fazla hapis ya da affa uğramış olsalar bile yağma, hırsızlık, dolandırıcılık, hileli iflas, sahtecilik, zimmet, irtikap, rüşvet gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı fiiller, görevi kötüye kullanma, güveni kötüye kullanma, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, devlet sırlarını açığa vurma, terör eylemlerine katılma ve bu gibi eylemleri tahrik ve teşvik suçları ile kamunun sağlığına ve kamu güvenine karşı işlenen suçlardan biriyle hüküm giymiş olmamak,

  e) Karakter veya yaşam biçimi bakımından Kontrolörlük mesleğine alınmasına engel durum olmamak (Bu hususla ilgili araştırma Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından yapılır),

  f) Askerliğini yapmış veya sınava girdiği tarihte erteletmiş bulunmak,

  g) Sağlık durumu bakımından yurdun her tarafına giderek görev yapmaya elverişli olmak, görevini yapmaya mani akli ve bedeni hastalığı bulunmamak,

  h) Sınav tarihi itibarıyla 30 yaşından büyük olmamak, (18.08.1988 tarihinden sonra doğanlar)

  ı) Üniversitelerin en az dört yıllık öğretim veren Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler, İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi ve Bankacılık gibi bölümleri ile bunların yetkili makamlarca tanınmış Türkiye ve yabancı ülkelerdeki eşitlerinden birini bitirmiş olmak,

  i) Kontrolör Yardımcılığı giriş sınavına en çok ikinci defa katılıyor olmak,

  j) Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar için Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik gereği yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında, 2017 yılı KPSS sonuçlarına göre, KPSS (A) P 48 puan türünden 70 ve üzeri puan almak.

  III- SINAV KONULARI VE BAŞARININ TESPİTİ:

  I- Yazılı ve sözlü sınav konuları şunlardır:

  A) Kooperatifçilik

  B) Ekonomi

  a) Genel Ekonomi

  b) Ekonomik Doktrinler

  c) Para-Banka, Kredi ve Konjonktür

  d) Milli Gelir

  e) Uluslararası Ekonomik İlişkiler ve Teşekküller

  f) İşletme Ekonomisi

  C) Hukuk

  a) Anayasa

  b) Kooperatifler Hukuku

  c) Medeni Hukuk (Başlangıç, Şahsın Hukuku, Ayni Haklar)

  d) Borçlar Hukuku (Genel Hükümler, Akitler, Zaman Aşımı Hakkında Genel Bilgiler)

  e) Türk Ticaret Hukuku

  f) İş Hukuku

  g) İcra -İflas Hukuku

  h) Türk Ceza Hukuku (Devlet İdaresi, Kamu Güveni ve Mal aleyhine İşlenen Suçlar)

  ı) Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunu (Davaların Açılması, Takibi Ve Resmi EvrakaAit Hükümler)

  i) Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu (Görev, Yetki ve Kovuşturmaya Ait Hükümler)

  D) Muhasebe

  a) Genel Muhasebe

  b) Şirketler Muhasebesi

  c) Maliyet Muhasebesi

  d) Bilanço Analizi

  E) Ticaret Aritmetiği ve Mali Cebir (Yüzde, Faiz, İskonto, Cari Hesap Konuları)

  F) Yabancı Dil ( İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinden biri)

  II) Yazılı imtihanı kazanan ve aranan şartlara haiz istekliler, sözlü imtihana tabi tutulurlar. Sözlü sınavda, adayın yazılı sınav konularındaki bilgi düzeyinin yanı sıra konuşma ve muhakeme yeteneği gibi nitelikleri üzerinde durulur.

  III) Başarının tespiti:

  Yazılı giriş sınavında her grup için tam not 100 dür. Adayların yazılı sınavda başarılı sayılabilmeleri için yabancı dil dışındaki yazılı sınav gruplarının her birinden alınan notun 100 üzerinden 60 ve ortalamasının da 70 puandan aşağı olmaması gerekir.

  IV- BAŞVURU ŞEKLİ VE SINAV İŞLERİ:

  Yazılı sınava katılmak isteyen adaylar, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü'nün www.tarimkredi.org.tr internet adresinden temin edecekleri Başvuru Formunu gerçeğe uygun olarak el yazısıyla doldurup imzalayarak, Başvuru Formunda istenilen diğer belgelerle beraber Genel Müdürlüğümüze veya adresleri verilen Bölge Birliklerimizden birine şahsen yapabileceklerdir.

  Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir.

  a) Nüfus cüzdanının tasdikli sureti, (E-devlet çıktısı kabul edilecektir.)

  b) Yüksek Öğrenim Diplomasının veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (E-devlet çıktısı kabul edilecektir.)

  c) 4,5x 6 ebadında 2 adet vesikalık fotoğraf,

  d) 2017 yılı KPSS sonuç belgesi çıktısı (Sonuç belgesi üzerindeki Sonuç Belgesi Kontrol Kodunun bulunması zorunludur)

  e) Mezun olduğu eğitim kurumunun II/ı maddesinde belirtilenler dışında kalması halinde Y.Ö.K. den alınacak denklik belgesi.

  f) Adayın kendisi tarafından e-devlet şifresi ile UYAP'tan, hakkında açılmış dava olup olmadığına dair döküm

  Not: Adaylar yukarıdaki belgelerin asıllarını yanlarında getirmek kaydıyla, belgelerinin tasdikini Başvuru Merkezlerinde yaptırabileceklerdir.

  17.07.2018 tarihinde başlayacak olan başvurular şahsen yapılacak olup, son başvuru03.08.2018 günü saat 18.00'a kadardır.

  Posta yolu ile yapılan müracaatlar kesinlikle dikkate alınmayacaktır.

  KPSS (A) P 48 puan türünden 70 ve üzeri puanı bulunan adaylardan en yüksek puana sahip ilk 160 aday yazılı sınava çağırılacaktır. Sonuncu sıradaki aday ile aynı puana sahip olanlar da sınava katılabilecektir.

  Yazılı sınava çağırılan adayların isimleri Kurumumuzun www.tarimkredi.org.tr internet adresinde 13.08.2018 tarihinde yayınlanacaktır.

  Yazılı Sınava katılmaya hak kazanan adaylardan 50.- TL. sınav ücreti alınacaktır. Sınav ücreti T.C. Ziraat Bankası Bahçelievler/Ankara Şubesi nezdindeki Tarım Kredi Kooperatifleri Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfına ait (TAREKSAV) ait 0626-53275801-5001 nolu hesaba (IBAN Numarası TR27 0001 0006 2653 2758 01 5001) yatırılacaktır. Sınav ücretini 18.08.2018 tarihine kadar ödemeyen adaylar sınava alınmayacaktır. Sınava katılacak adayların Banka Dekontunu veya çıktısını sınava girerken yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

  Noksan belgelerle yapılan müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Sınava müracaat eden adayların belgelerinin sahte olması veya belgeler üzerinde tahrifat yapmış olduklarının sonradan anlaşılması durumunda sınava kabul edilmeyecekler, sınava girmişler ise sınavları geçersiz sayılacaktır. Ayrıca sorumluları hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

  Sınav sonuçları www.tarimkredi.org.tr internet adresinde yayınlanarak ilan edilecektir.

  Sınavı kazanarak işe başlatılacak adaylar, asgari 5 (Beş) yıl süre ile çalışmak mecburiyetindedir (iki aylık deneme süresi hariç). İşe başlayacaklardan, bu süre zarfında çalışacaklarına ve bu süreden önce ayrılmaları veya kusurlu davranışları ile yetersizlikleri nedeniyle görevlerine son verilmesi halinde (eğitim sürecinde kendilerine yapılan harcamalar karşılığı olarak) ihbar tazminatına esas giydirilmiş ücretin 5 (beş) katı tutarında cezai şartı nakden ve defaten ödeyeceklerine dair taahhütname alınacaktır. • BÖLGE BİRLİKLERİ KONTROLÖR YARDIMCISI SAYISI
  TEKİRDAĞ BÖLGE BİRLİĞİ -
  BALIKESİR BÖLGE BİRLİĞİ -
  SAKARYA BÖLGE BİRLİĞİ -
  İZMİR BÖLGE BİRLİĞİ -
  KÜTAHYA BÖLGE BİRLİĞİ -
  ANTALYA BÖLGE BİRLİĞİ -
  KONYA BÖLGE BİRLİĞİ -
  ANKARA BÖLGE BİRLİĞİ -
  KAYSERİ BÖLGE BİRLİĞİ -
  SİVAS BÖLGE BİRLİĞİ 3
  SAMSUN BÖLGE BİRLİĞİ -
  TRABZON BÖLGE BİRLİĞİ 1
  ERZURUM BÖLGE BİRLİĞİ 2
  MALATYA BÖLGE BİRLİĞİ 1
  GAZİANTEP BÖLGE BİRLİĞİ -
  MERSİN BÖLGE BİRLİĞİ -
  ŞANLIURFA BÖLGE BİRLİĞİ 1
  GENEL TOPLAM 8
  İSTİHDAM EDİLECEK KONTROLÖR YARDIMCISI SAYISI • Maaşı nasıl acaba 3600 ek gösterge var mı • Guyla aynı gün olması kötü olmuş • 8 kisi nedir ya hic çıkmasaydınız alima • @luthor yok yok iyi olmuş benim yaş tutmuyordu zaten 😄 kurumu arayıp bu isabetli kararlarından ötürü tebrik edeyim 😛 • @yasaklı O zaman yaşı tutanlar düşünsün hocam 🙂 Bu kurumun maaşları baya iyiymiş sanırım ben olsam çok arada kalırdım 🙂 • @firito hocam is kanuna tabi kurum calisanlari. Devlet memuru degil dolayisiyla 3600 hayal 🙂 • @luthor hocam mufettis maaslari ve bolge avukati maaslari filan iyi. Ya da daire baskani vs. Kontrolor maasi normal • @olursaolur hocam kucucuk kurum:)) iyi bi sayi tarim krediye gore:)) • Su bolgede ise baslayayim da tayinimi aldiririm gibi bi dusunceniz olmasin, kurumda tayin yok. Es durumu filan da olmaz. Ancak cok siyasi bi gucle( o da belki) tayin olur. Onun disinda olmaz arkadaslar. Bunu bilerek basvuru yapin🙄


 • Banned

  Sınavı bari öğleden sonra yapsaydı


 • Banned

  Kurumun işi genelde köylerde olduğu için bayanlar alınmıyor bu uyarıyı yapayım boşa başvuru yapmasın bayan arkadaşlar zamanlarına yazık. • Kontrolör yardımcısı ney ya stajyer kontrolör olacak o 😄 • @bonus, içinde söyledi: Tarım Kredi Kooperatifleri Kontrolör Yardımcısı Alımı

  Kurumun işi genelde köylerde olduğu için bayanlar alınmıyor bu uyarıyı yapayım boşa başvuru yapmasın bayan arkadaşlar zamanlarına yazık.

  Hocam bu durum kontolorluk icin gecerli degil. Kurumda kadin kontrolor var, hatta sayisi az da degil. Yani kesinlikle basvuru yapsinlar:)) kontrolorler bolge birliklerinde calistigi icin kadinlarin calismasinda engel gorulebilcek bir durum soz konusu degil


 • Banned

  @1umut bana öyle dediler bende o yüzden söyledim. Zaten guyla çakışıyor aradım merkezi saatini öğleden sonraya alın dedim. Tercih meselesi birini seçeceksiniz Dedi kimse de girmez bu sınava başvurmaz da


 • Banned

  0 (312) 216 40 00 Bu numaradan arayıp insan kaynaklarına bağlanmak istiyorum deyin öğleden sonra yapılması talebinde bulunun • çok sıkıntılı bir yerdir...yollarda geçer ömrünüz...diğer taraftan,maaşı gayet iyidir ve sakal serbestliği vardır 🙂 • Arkadaslar merhaba;ben guy icin basvuru yaptim 80.5 puanim ama hakikaten bu uzun uzun bir guy sureci oluyor nasil bir surecle karsilacagimiz belli olmuyor sorusturmalarda basladigindan beri daha da anormal haller aldi,acikcasi bu sebeblerden ne calisiyorum ne de istegim kaldi cunku yillardir issizim kazansam nolacak diye bakiyorum artik • @duyguuu37 benim babam kooperatif uyesi isleyisi sistemi alim icin olacak sureci biraz tahmin ediyorum en azindan devlet kurumlarindan daha hizli isliyor surec ise alim da guy veya benzeri meslekler kadar uzun surmuyor,8 kisi az bi rakam ama kurum icin aslinda guzel bir rakam sizce 80.5 puanim ile gelir mi bana cunku basvurusu icin sivasa gidecegm ve evraklari da maglum,birde gelse de sinavin icerigini bileninjz var mi yani guy u birakip girmeye deger mi cunku lisanslama sinavlari gibi her ders icin basari sarti konulmus alan dersleri icin neyse de yabanci oldugum dersler var bilgisi olan var mi


Log in to reply
 

Baskent Kariyer