Soru Bankasi

SAYIŞTAY ÇIKMIŞ KLASİK SINAV SORULARI. • Arkadaşlar bildiğiniz gibi Sayıştay eleme sınavını geçtikten sonra 225 kişi Klasik Usûlde yapılacak olan zorlu bir sınav bizi bekleyecek. Fikir edinmeniz ve gerekli hazırlığı yapabilmeniz için 2014 dahil tüm sınavların sorularını sizin için derledik. Allah yar ve yardımcınız olsun.

  HUKUK

  2002

  1. Bakanların belli başlı idari görev ve yetkilerini anlatınız.
  2. Danıştayın birinci derece mahkeme olarak görevleri nelerdir?
  3. Zamanaşımı ile hak düşürücü süre arasındaki farklar nelerdir zamanaşımını durması ile kesilmesi ile ilgili örnek veriniz.
  4. Borcun temerrüdü nedir? Hükümleri ve sonuçlarını anlatınız.
  5. 17 yaşındaki A anne ve babasının iznini alarak 20 yaşındaki B’ye 500 milyon borç vermiştir. Daha sonra anne ve babasından izin almadan alacağı garantilemek için C’den kefalet almıştır. B borcu ödeyemeyeceğini anlayınca bankadan kredi almıştır. Bunun için annesinin nüfus cüzdanını ve annesine benzeyen bir kadını tapu sicile götürüp annesine ait gayrimenkulü ipotek ettirmiştir. B daha sonra borcunu A ya ödemiş A bu parayla T den annesinin izin vermemesine karşın babasından izin alarak bir televizyon almıştır. Televizyon T’ ye M tarafından emaneten bırakılmış olup M bu satışı öğrendikten sonra A aleyhine dava açmıştır.
   a) A’nın yaptığı borç verme işlemi geçerlimidir?
   b) A’nın yaptığı kefalet akdi geçerlimidir?
   c) Bankanın iyiniyetli olduğunu varsayarsak ipotek işlemi geçerlimidir?
   d) Başka şahıs lehine yapılan ipotek işleminin hukuki sonuçları nelerdir?
   e) A’nın televizyon alımı geçerlimidir?
   f) M televizyonunu A’dan alabilir mi?

  2003

  1. Sayıştayın Anayasal konumunu ve görevlerini anlatınız.
  2. İdari yargı yerlerince verilen iptal kararlarının etkileri, idarenin bu kararları yerine getirme yükümlülüğünün anayasal ve yasal dayanakları ve kapsamı nedir?
  3. Tam ehliyetsizlerin hukuki ehliyetini açıklayınız.
  4. Borçlu temerrüdünün şartları nelerdir?
  5. Takasın şartları ve borca etkisi nedir?
  6. Ticari mümessilin yetkisinin kapsamı ve sınırlandırılmasını açıklayınız.
  7. Yönetim Kurulu üyesine karşı açılabilecek sorumluluk davasını kimler açabilir, bu davanın özellikleri nelerdir?
  8. Çekten cayma nedir?

  2004

  1. İdari sözleşmenin ölçütleri nelerdir. Anlatınız.(15 puan)
  2. İptal davası ile tam yargı davası arasındaki farkları anlatınız.(15 puan)
  3. Borçlunun temerrüdünün genel sonuçlarını, karşılıklı taahhütlerde ve para borçlarındaki sonuçlarını sadece sayınız.(15 puan)
  4. Mümeyyiz olmayan A'ya ait olan bir taşınmazı A iyiniyetli B'ye satmıştır. B bu taşınmaz üzerinde C adına alım hakkı tesis etmiş ve tapu siciline şerh verdirmiştir. A’nın kanuni temsilcisi B adına tapu sicili iptal davası açmıştır.
   a) A'nın iyiniyetli olması ne demektir?(5 Puan)
   b) A'nın iktisabı geçerli midir?(5 puan)
   c) Tapu siciline kayıtlı taşınmazlar üzerinde ayni haklar nasıl kazanılır?(5 puan)
   d) Alım hakkı nedir?(5 puan)
   e) C'nin alım hakkını elde etmesi mümkün müdür?(5 puan)
   f) C bu hakkını A'ya karşı ileri sürebilir mi? (5 puan)
   g) A'nın yasal temsilcisi dava sonuçlanmadan önce taşınmaz üzerinde ne işlem yapmalıdır?(5 puan)
  5. Elbirliği ve ortak mülkiyetin en önemli iki farkını yazınız.(5 puan)
  6. A ile B, C'den 08.06.2003 tarihinde ortaklaşa bir bilgisayar alıyorlar. B, bütün borç için 08.08.2004 vadeli bir senet düzenleyip C'ye veriyor ve B senet vadesinden sonraki her gün geç ödeme için ceza ödemeyi taahhüt ediyor. A ise 06.08.2003 tarihinde C2den olan alacağının Borcu tutarında takas ettiğini C'ye bildiriyor. C, 10.08.2003 tarihinde A'ya borcun muaccel olmadığı gerekçesiyle takasın geçerli olmadığını ve B ile birlikte bütün borcu ve 350 milyon cezayı da ödemeleri gerektiğini söylüyor.
   a) A ile C arasındaki takas beyanı geçerli midir?(10 puan)
   b) A, C'ye ceza ve borcu ödemeli midir?(5 puan)

  2006

  1. Yasal danışman hangi hallerde atanır? Hangi işlemleri yapmak için yasal danışmanın görüşünün alınması zorunludur?
  2. Taşınmazın iyi niyetle kazanılması için hangi şartlar gereklidir, açıklayınız?
  3. Kamunun sahipsiz malları ne demektir, tanımlayınız. Bu mallar özel mülkiyete konu olabilir mi açıklayın?
  4. Kamu imtiyaz sözleşmeleri ne demektir. Bu sözleşmelerde çıkan uyuşmazlıklar nasıl çözüme kavuşturulur?
  5. İdari Yargılama Usulü Hukukuna göre olağan ve olağanüstü kanun yolları hangileridir, kısaca açıklayın?
  6. Alacağın temliki hakkında bildiklerinizi yazınız?(30 puan)

  2007

  1. 1982 anayasasına göre Sayıştayın görevlerini ve konumunu anlatın.
  2. İptal ve tam yargı davalarını tanımlayıp farklarını yazın.
  3. Dürüstlük kuralı nedir, açıklayın.
  4. Ölüm Karinesi ve birlikte ölüm karinesi hakkında bilgi verin.
  5. Taşınmazların olağanüstü zamanaşımıyla kazanılmasını ve kazanma anını açıklayın.
  6. Borcu sona erdiren halleri sayın ve kısaca açıklayın

  2008

  1. Yetki genişliği ilkesini anlatınız.
  2. İdare mahkemeleri ile Danıştayın ilk derece mahkemesi olarak verdiği kararların temyiz aşamasında yürütmesinin durdurulması hakkında bildiklerinizi yazınız.
  3. Ayni hakların özelliklerini sayınız ve her birini kısaca açıklayınız.
  4. Tüzel kişiliğin hak ehliyetini anlatınız. Gerçek kişilerin hak ehliyeti ile olan farklarını belirtiniz.
  5. Tapu siciline egemen ilkelerden itimat prensibini açıklayınız. Taşınmazların kazanılmasındaki yerini belirtiniz.
  6. Zarar ne demektir? Zarar ile tazminat arasındaki bağlantıyı açıklayınız. (30 puan)

  2011

  1. Siyasi partilerin mali denetimin açıklayınız?
  2. Anayasa da temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasını açıklayınız?
  3. Bölge idare mahkemesine başvuru yolları nelerdir? Süresi ve hangi durumlarda itiraz edilir.
  4. Yetki gaspı nedir?
  5. Fiil ehliyeti ve hak ehliyeti kavramlarını karşılaştırınız?
  6. Tapu siciline güven ilkesi nedir? İyi niyetle geçerli midir? Tapu siciline hakim olan ilkeler nelerdir?
  7. Borçlunun temerrüdü nedir açılayınız?

  2012

  1. federasyonun unsurları nedir? üniter devlet ile farkları...
  2. gensoru... Tüm süreci ve sonuçlarını soruyordu.
  3. kamu hukuku tüzel kişileri özel hukuk tüzel hukuk tüzel kişilerinin farkları
  4. tam yargı davası. Dava açmadan önce tüketimesi gerek yollar. Süreler falan
  5. hakimin hukuk yaratması. Nasıl, hangi durumlarda başvurulur. Hukuki niteliği. özellikleri.
  6. tam ehliyetsizlerle ilgili bir soru vardı. içeriğini tam hatırlayamadım
  7. şerh çeşitleri genel olarak. özellikle malikin tasarruf yetkisini kısıtlayan şerhlerin açıklaması.
  8. hukuki işlemlerde temsil. çeşitleri. iradi temsil bütün olarak soruyordu. Bir de yetkisiz temsil. özetle temsille ilgili herşey

  2013

  1. Kamu zararı nedir? Tahsil usulleri nelerdir?
  2. Anayasaların katılığını gösteren unsurlar nelerdir?
  3. Tescilin olumlu hükmü nedir ve şartları nelerdir?
  4. İdari yargıda açılmış ir davada davayı ölürse ne olur?
  5. Genel işlem koşulları nedir? Denetim yolları nelerdir? (30 puan)
  6. Kişiliği korumak için açılan davalar nelerdir, açıklayın
  7. TMK Madde 1'e göre ''Kanun, sözüyle ve özüyle değindiği bütün konularda uygulanır.'' Bu ne anlama gelmektedir?
  8. Anayasa mahkemesine bireysel başvuruyla ilgili bir soru vardı.

  2014

  1. Temel hak ve hürriyetlerin kullanımının durdurulması.
  2. Aym itiraz denetimini açıklayınız.
  3. İdari işlemin icrailiği nedir?. Icraı olmayan işleme 4 ornek veriniz.
  4. Mutlak/nıspı muvazaa?
  5. Hakların kötüye kullanılması durumlarını açıklayınız.
  6. İvedi yargılama usulü.
  7. Üst hakkı.
  8. Sınırlı ehliyetsizlerin işlemlerinde yasal temsilci rızası durumu. Rıza vermesi ve vermemesinin sonuçları, verilme zamanı?

  2016

  SAYIŞTAY HUKUK SORULARI

  1)Temel hakların sınırlandırılmasında kullanılan ölçütlerden 5 tanesini yazınız.
  2)Yasama yetkisinin özellikleri nelerdir.Bunları kısaca açıklayınız
  3)İdarinin bütünlüğü hangi hukuki araçlarla sağlanır.Bunları açıklayınız
  4)İdari yargı siteminde yasama kısıntısı ne demektir?Bunları sıralayınız
  5)Hakimin hukuk yaratması ile takdir yetkisini karşılaştırarak farlarını yazınız
  6)Medeni hukukta erginlik hangi hallerde kazanılır ?
  7)Asli ve feri zilyeti tanımlayarak birer örnek veriniz
  8 ) İbrayı açılayarak şeklini,hukuki sonuçlarını belirtiniz. • İKTİSAT

  2002

  1. Aşağıdaki kavramları kısaca açıklayın.
   a) Düşük mal
   b) Ölçeğe göre azalan getiri
   c) Üretimde dışsallık
   d) Okun yasası
   e) Beklentilere göre genişletilmiş philips eğrisi
  2. Yatırım faiz esnekliği sıfır, para talebi faiz esnekliği sonsuzken kamu harcamalarında ki artışın etkisini IS-LM modelinde inceleyiniz.
  3. Tam rekabet koşullarında çalışan ve zarar eden firmanın kapanma noktasını şekil yardımıyla açıklayınız.
  4. Bütçe açığının azalmasının toplam talep ve toplam arza etkisini şekil yardımıyla açıklayınız.
  5. Para arzında ki artışın faizler üzerindeki etkisini, beklenen enflasyon ve gelir etkisinin ikame etkisini bastırdığı durumu tartışınız.

  2003

  1. Dışsallık, arz talep ve fiyat esnekliği, işsizlik oranı, doğal işsizlik oranı, üretim olanakları eğrisi, enflasyonist ve deflasyonist açık nedir?
  2. Monopolcu neden talep esnekliğinin -1 olduğu noktada dengeye gelemez?
  3. IMF bir ülkeye daraltıcı Maliye Politikası ve devalüasyon politikası öneriyor. Bu politikaların etkin olması için hâsıla tam istihdamın altında mı üstünde mi olmalıdır?
  4. Yatırım ve çıktı miktarını değiştirmeden bütçe açığını kapatmak ekonomi yönetiminin elinde midir?
  5. Klasik para talebi ile Keynesyen para talebi arasındaki benzerlik ve farklılıklar nelerdir?

  2004

  1. Aşağıdaki kavramları açıklayınız.
   a) Üretici artığı (5 puan)
   b) Pareto optimumu (5 puan)
   c) Karşılanmış faiz paritesi (5 puan)
   d) Yatırım içsel olması (5 puan)
  2. Üretimin en düşük maliyetle gerçekleştirilmesini şekil yardımıyla anlatınız ve genişleme yolunu tanımlayınız.(20 puan)
  3. Keynesyen düşünceye göre İktisat politikası ile fiyatları artırmadan çıktıyı artırmak mümkün müdür? Neden? Şekil yardımı ile anlatınız. (20 puan)
  4. Para talebinin azaldığı, yani aynı gelir ve faiz düzeyinde elde tutulmak istenen para miktarının azaldığı durumda,
   a) Keynes’in yatay arz eğrisine göre fiyat ve çıktı nasıl etkilenir?(10 puan)
   b) Klasiklerin düşüncelerine göre fiyat ve çıktı nasıl etkilenir?(10 puan)
  5. a) Ödünç verilebilir fonlar teorisini anlatınız.(10 puan)
   b) Para arzının içselliği ve dışsallığını anlatınız.(10 puan)

  2006

  1. a) Kısa dönem marjinal maliyeti tanımlayın ve marjinal ürün ile olan ilişkisini anlatınız. (5 puan)
   b) Marjinal ikame haddini tanımlayın. Tam ikame mallarda nasıl özellik gösterir açıklayın. (5 puan)
   c) Kapsanmış(karşılanmış)faiz haddi kavramını kurumsal gerekliliklerini de göz önüne alarak açıklayınız. (5 puan)
   d) Doğal işsizlik oranını açıklayın. (5 puan)
  2. Likidite tercih teorisine göre para talebini neler belirler. Bu faktörlerdeki olası değişiklikler para talebini nasıl etkiler. Bu teoriye yöneltilen eleştiriler nelerdir açıklayın. (20 puan)
  3. Ekonomi dengede iken hangi hallerde merkez bankası para arzını artırırsa kurun seviyesi denge kur seviyesinin üzerine çıkar. IS-LM modeli çerçevesinde açıklayın.(20 puan)
  4. Enflasyonist açık ve deflasyonist açık kavramlarını açıklayın. Keynesyen görüş çerçevesinde deflasyonist açığı kapatmak için uygulanacak para-maliye politikaları nelerdir? Nasıl çalıştığını IS-LM modeli çerçevesinde açıklayın. (20 puan)
  5. “Monopol firmayı düzenlemek amacıyla marjinal maliyetin fiyata eşit olduğu yerde tavan fiyat uygulaması yapılıyor.” Sonuçlarını şekil yardımıyla açıklayınız. (20 puan)

  2007

  1. Sermayenin ürün değerini tanımlayın.(20 puan)
  2. Tam rekabet piyasasında işgücü talebi nasıl oluşur açıklayın.(20 puan)
  3. Kapsanmış faiz paritesini anlatın.(20 puan)
  4. Net dış varlıklar ve Net iç varlıklar nelerdir? Para politikası uygulanmasının Mundell fleming ve ödemeler dengesine parasalcı yaklaşım çerçevesinde etkileri nelerdir açıklayın.(20 puan)
  5. Tahvil fiyatları ile faiz hadleri arasındaki ilişki ve faiz hadleri ile beklentiler arasındaki ilişkiyi açıklayın.(20 puan)

  2008

  1. Aşağıdaki kavramları açıklayınız.
   a) Gelir ve ikame etkileri (7 puan)
   b) Ortalama ve marjinal ürün (6 puan)
   c) Likidite tuzağı (6 puan)
   d) Kamu kesimi borçlanma gereksinimi (6 puan)
  2. a) Tam rekabet piyasasında kısa dönem arz eğrisinin oluşumunu şekil yardımı ile açıklayınız. (12 puan)
   b) Tasarrufların (SP) 380, yatırımların (IP) 400, net ihracatın 90 olduğu bir ekonomide kamu açıkları ve cari açığın kaç birim olduğunu bulunuz. Türkiye'de bu kamu açığının nasıl kapatılabileceğini tartışınız. (13 puan)
  3. a) Dışa açık bir ekonomide para ve maliye politikalarının tam etkin olduğu durumları anlatınız. Bu politikaların birlikte uygulanması halinde hâsıla ve faiz düzeyi üzerinde ne tür etki yaratacağını tartışınız. Daraltıcı para ve maliye politikalarının birlikte uygulanması halinde hâsıla, faiz, tüketim ve yatırıma olan etkilerini açıklayınız.(13 puan)
   b) Sadece kamu harcaması ve para politikası ile müdahale yapılan bir ekonomide hangi politika araçlarının ne şekilde kullanılması ile milli gelirde ne tür etkiler görülür? (12 puan)
  4. a) Klasik iktisatçılara göre para hangi amaçlarla elde tutulur? Klasiklere göre para talebinin faize ve gelir esnekliğini açıklayınız. (13 puan)
   b) Ödünç verilebilir fonlar teorisine göre faizin oluşumunu anlatınız. Enflasyon beklentisinin bulunması halinde fon talebinin nasıl etkileneceğini irdeleyiniz. (12 puan)

  2011

  1. Tam rekabet ve monopolcü rekabet piyasalarını karşılaştırınız?
  2. Ödemeler bilançosunu açıklayınız?
  3. Para çarpanı nedir? Para çarpanının belirleyicileri nelerdir açıklayınız?
  4. Türkiyede son yıllarda uygulanan özelleştirme politikalarını açıklayınız?
  5. Ölçeğe göre getiri ve azalan verimler kanunu karşılaştırınız?

  2012

  1- Yeni keynesyen ve yeni klasik para politikası farkları?
  2- Mio, marjinal fayda, farksızlık eğrisi arasındaki ilişkiler nasıldır?
  3- Para politikası araçları nelerdir? Bunlardan merkez bankaları tarafından en etkili olarak kullanılanı sizce hangisidir?
  4- P=20-q , monopol. Q=L0,5.K0,5 w=1 r=4 karı max. Yapan üretim düzeyi, fiyat ve karı bulunuz.
  5- IS-LM, sınırsız sermaye hareketi ile ilgili bir soru. LM yatayken nasıl bir politika uygulanır. ( Her soru 20 p. )

  2013

  1. Slutsky denklemi çerçevesinde giffen malın bir düşük mal olduğunu ispatlayınız.
  2. Finansal piyasalarda asimetrik bilgiden kaynaklanan ters seçim ve ahlaki çöküntünün etkileri nelerdir? Bunlara karşı nasıl önlemler alınmalıdır?
  3. Ricardo-Barro eşdeğerlik nedir? Buna karşı getirilen eleştiriler nelerdir? Bu teze göre maliye politikasının etkinliğini tartışınız.
  4. Para politikasının uzun ve kısa dönemde etkilerini tartışınız.
  5. Pareto etkinlik nedir? Edgeworth kutusunda pareto etkin hallerin kümesini gösteriniz

  2014

  1)Tamlık,geçişlilik ve dışbükeyliği açıkla.Dışbükeylikle marjinal ikame oranı arası ilişkiyi açıkla.
  2)Talebin fiyat esnekliği?Monopolün kar ve hasılat maksimizasyonunu esneklik bağlamında açıkla
  3)Mundell-Fleming sabit kur,tam sermaye hareketliliği,maliye politikası
  4)Para politikası araçlarını açıkla. APİ'nin diğerlerine göre üstün yönleri
  5)Petrol fiyatlarının artması ve hükümetin müdahale etmemesi ve genişletici politika ile müdahalesini AD-AS modeliyle her iki durumu da göster.

  2016

  1. a)Monopolcünün esneklik bağlamında toplam gelirini şekille açıklayınız
   b)MR=P+DeltaP/DeltaQ çarpı Q denkemini fiyat ve talep esnekliği yönünden türetiniz
   2)Farksızlık eğrisi teorindeki tüketici tercihlerinin özelliklerini sıralayarak kısaca açıklayınız
   3)a)Likitide tuzağı durmumunda
   b)Para talebinin faize duyarsız olduğu durumda uygulanacak maliye maliye politikasını şekil çizerek açıklayınız
   4)İstikrar politikalarında aktif ve pasif politika tartışmalı bir konudur.Aktif ve pasif politikaları savunanların temel savlarını yazınız
   5)Likitide tercihi teorisinde faiz ile paranın dolaşım hızının arasındaki ilişkiyi açıklayınız.![alt metni](görsel url)


 • MALİYE

  2002

  1. Katma, özerk ve özel bütçeyi ana hatlarıyla anlatınız?
  2. Vergi idaresince verilen vergi ceza çeşitlerini anlatın ve ceza tutarlarını belirtiniz?
  3. Ödeme gücüne göre vergilendirme araçları nelerdir? Türkiyede uygulanışını anlatınız?
  4. Maliye politika araçlarını anlatınız? Uygulamadaki engellerden ve de aksaklıklardan bahsediniz?

  2003

  1. Gelir vergisi teorisinde kaynak ve safi artış kuramını açıklayınız. Türk gelir vergisi hangi kuramı benimsemiştir?
  2. Kamu giderlerinin yapılma aşamalarını anlatınız.
  3. Vergi Kanunu’nun Anayasaya aykırılığı hangi davalarla görülür? Davaları açabilecek şahıslar, süre ve kararın sonuçlarını yazınız.
  4. Döviz kurunun esnek yâda sabit sermaye giriş çıkışının serbest yâda yasak olduğu durumda maliye politikasının etkinliği nedir?

  2004

  1. Verginin alındığı kaynaklara göre sınıflandırmasını yapınız. Gelir ve kurumlar vergisini mükellef ve oranı açısından karşılaştırınız.(25 puan)
  2. Vergi aslını ve vergi cezasını sona erdiren sebepleri yazınız. Tarhiyat öncesi uzlaşmayı anlatınız.(25 puan)
  3. Bütçe uygulama sonucunda yapılan denetimi anlatınız.(25 puan)
  4. Maliye politikasının etkinliğini philips eğrisine göre anlatınız.(25 puan)

  2006

  1. Doğal tekeli tanımlayınız. Hisse senedi satışı ile bu tür bir işletmenin özelleştirilmesi durumunda kamu maliyesinin, şirket yönetişimi/performansının, istihdamın ve hisse senedi borsasının nasıl etkileneceğini değerlendiriniz? (25 puan)
  2. 1050 sayılı Muhasebat-ı Umumiye Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na göre bütçe çeşitlerini şema halinde gösteriniz? Her iki kanunda da yer alan "Özel Bütçe" türünü kapsam bakımından karşılaştırınız? (25 puan)
  3. Gecikme faizi ve gecikme zammı arasındaki farkı belirterek açıklayınız? (25 puan)
  4. Mali uyumun kalitesi ne demektir? Türkiye'de 2001 krizi sonrası kamu harcama politikalarını bu çerçevede değerlendiriniz?(25 puan)

  2007

  1. Anayasanın 73. maddesinde belirtilen vergileme prensiplerini açıklayarak Türk vergi sistemini değerlendirin.(25 puan)
  2. 5018'e göre bütçenin hazırlanma sürecini anlatın ve gider bütçesinin hazırlanmasını açıklayın.(25 puan)
  3. Mali Kural nedir? Neden Gereklidir? Neler Olabilir? Türkiye’deki maliye politikalarıyla örnek vererek açıklayın.(25 puan)
  4. KİT'leri özelleştirerek etkinleştirmek mümkün müdür, türkiyede örneklerle açıklayın. (25 puan)

  2008

  1. Veraset ve İntikal Kanununun konusunu açıklayınız. Verginin oran ve ödeme sürelerini belirtiniz. Hükümetin 2009 yılında bu vergiyi kaldırma girişimleri hakkındaki düşüncelerinizi yazınız. (25 puan)
  2. 5018 sayılı kanuna göre merkezi yönetim kapsamındaki idarelerin bütçeleri arasındaki ödenek aktarımları ile merkezi yönetim kapsamındaki idarelerin kendi bütçeleri içindeki ödenek aktarımlarının ne şekilde, hangi usul ve esaslara göre yapıldığını belirtiniz. Olağanüstü ödenek, yedek ödenek ve örtülü ödenek kavramlarını açıklayınız. (25 puan)
  3. Doğal tekel ne demektir? Örneklerle açıklayınız. Doğal tekellerin regülâsyonunda kullanılan yöntemlerden Getiri Oranı Regülâsyonu, Tavan Fiyat Regülâsyonu ve Mukayeseli Rekabet yöntemlerini belirtiniz. Bu yöntemlerin maliyeti düşürme açısından etkinliğini tartışınız. (25 puan)
  4. Mali uyum (fiscal adjustment) ne demektir? 2001 krizi sonrasında izlenen vergi politikalarını göz önüne alarak tartışınız. (25 puan)

  2011

  1. Tam kamusal mal nedir açıklayınız?
  2. Mali kuralın açıklayınız? Türkiye de son yıllarda uygulanan mali kuralları anlatınız?
  3. Emlak vergisi nedir? Ödeme zamanı ve uygulama oranlarını yazınız?
  4. Bütçe tahmin yöntemleri nelerdir? Ülkemizde hangi yöntem uygulanmaktadır?
  5. Kamu harcamalarının gerçekte ve görünüşte artış nedenlerini açıklayınız?

  2012

  1. Otomatik stabilizator nedir? kamu harcamalari ve vergilerinin etkisi...denk bütçe ile ilgisi?
  2. Tam mükellef dar mükellef ayrimi...bunun pratik sonuclari
  3. 5018deki ekli cetvelde yer alan bütçeler.
  4. vergide ödeme gücü ile yararlanma teorilerini açıklayin .. devletin 2sinden birini seçmesi gelişmis ülke olduğunu olduğunu gösterir mi.

  2013

  1. İçsel büyüme modellerine göre vergi ve kamu harcamalarının etkisi nedir, nasıl kullanılır?
  2. Bütçe sürecini anlatınız.
  3. ÖTV ve KDV nin karşılaştırmasını yapınız. (oranlarına, yayılı muamele olup olmadığına vb )
  4. Dolaylı ve dolaysız vergi ayrımı nelere göre yapılır, Türkiye’deki durumu anlatınız.

  2014

  1. Genel bütçe içindeki kamu kurumları ve SGK'nın bütçeleme usulünü açıklayınız?
  2. Uzlaşma ve vergi dava açma usulleri nelerdir? Açıklayınız.
  3. Vergilemede eşit fedakarlık nedir?
  4. Durgunluktan çıkış için cari harcamalar mi transfer harcamaları mı?

  2016

  1)Asimetrik bilgi nedir?Neden piyasa başarısızlığına yol açar?Piyasa başarısızlığına yol açtığı halleri yazınız?
  2)Kamu harcamlarının ekonomik sınıflandırmasını dikkate alarak deflasyonla mücadele yöntemini tartışınız ?
  3)Sayıştayın hukuki denetimini güncel tartışmalara göre değerlendirip,5018 deki denetim türlerini açıklayın.Sayıştayın yerindelik denetimi nedir ?
  4)X Aş kurumlar vergisi beyannamesini ihtirazi kayıt konmadan vermiş.Tahakkuk fişi tebliğ edilmiştir.
  A) Şirket kızılay derneğine 100.000 nakdi yardım hepsini kurum kazancından indirmiş
  B )200.000 demirbaş almış,bunu gider olarak indirmiş
  C)Şirket ortağı şirketin arabasıyla kaza yapmış ve 8/8 oranında ortak hatalı bulunmuş.Şirket bundan dolayı 200.000 tazminat ödemiş ve bunu kurum kazancından indirmiştir
  D)Şirket 800.000 tutarda menkul kıymet ihraç giderinnde bulunmuş.Tamamını gider olarak indirmiştir

  Şirketin yaptığı gider ve indirimler kanunen uygun olup olmadığını değerlendiriniz.

  Tarh işlemine karşı dava açabilir mi ?Açıklayınız. • KOMPOZİSYON

  2002

  “ Kamu borçlarının sürdürülebilirliğini tartışınız”

  2003

  “ Türkiye’nin 2003 yılı cari işlemler açığı tahmini ne kadardır? Cari işlemler açığı ile kamu kesimi tasarruf açığı ve/veya özel kesim tasarruf açığı arasında bir ilişki var mıdır?”

  2006

  “Türkiye'de bütçe birincil dengesini uygulanmakta olan maliye politikaları çerçevesinde değerlendiriniz? Yüksek kamu borç stokunu azaltmak için faiz dışı fazla hedefinin yanında hangi yöntemler de kullanılmalıdır, tartışınız?”

  2007

  “Cari İşlemler Dengesi ile toplam (özel-kamu)tasarruflar arasında nasıl bir ilişki vardır? 2000 yılından sonra Türkiye’deki gelişmeler ışığında kısaca açıklayın.”

  2008

  “2008 ortalarından beri dünyadaki birçok ekonominin büyümesinde gerileme olduğu ve bu durumun 2009 yılında da süreceği belirtilmektedir.”
  Ekonomik büyümeyi kısa ve uzun dönemde etkileyen unsurlar nelerdir? Kısa ve uzun dönemde büyümeyi etkileyen faktörlerin hangi açılardan farklılık taşıdığını belirtiniz.

  2011

  Son dönemde Avrupa ülkelerinde yaşanan krizlerin ülkemiz ekonomisine etkilerini açıklayınız?

  2012

  Enformasyon ekonomisinin ve küreselleşmeyle birlikte sanayi sektörünün büyüme ve kalkınma üzerindeki etkisinin azaldığını söyleyenler var. Bu çerçevede Türkiye’nin 2000 sonrası büyüme ve kalkınmasının ve gelişiminin bu savı destekliyor mu? Sanayi sektörünün gelecekte büyüme-kalkınma üzerindeki etkileri nedir?

  2013

  1980 sonrası Türkiye’de ekonomi politikalarının ve kalkınma stratejilerinin değişmesi sonucu uzun dönemde Türkiye’de yapısal ekonomik sorunlar neler olabilir, çözüm önerileriniz nelerdir?

  2014

  2001-2007 yılları arasında Türkiye ekonomisi ortalamanın üzerinde büyümesine rağmen istihdamın artmamasının nedenleri etkilerini tartışınız.

  2016

  Global ekonomik krizin dünyadaki ve türkiyedeki etkilerini açıklayarak hangi politika karmalarının kullanıldığını toplam talep,toplam arz modelini göz önüne alarak kısa ve uzun dönemde enflasyon,faiz,tüketim,yatırım,gelir,işsizlik üzerinden tartışınız. • TİCARET HUKUKU;

  2011

  1. Tacir yardımcılarından ticari mümessili açıklayınız? Ticari mümessil tacir adına hangi işlemleri yapmaya yetkilidir yazınız.
  2. Ticaret hukukunda bileşik faizi açıklayınız? Hangi durumlarda söz konusu olduğunu yazınız.
  3. Şahıs şirketleri ile sermaye şirketlerini yazınız? Şirketlerin karşılaştırmasını yapınız.
  4. Çekte muhatapla ilgili bir soru vardı.

  2012

  1. İşletmenin rehni nedir? Nasıl kurulur süreci anlatın. Kapsamı tarafları ve bildiklerinizi yazın.
  2. Aval nedir? Avalın hukuki durumu nedir? Aval aval verdiği kişinin sahip olduğu şahsi defileri öne sürebilir mi? Hangi defileri öne sürebilir?
  3. Aş ye sermaye oluşumunda taşınmaz taahhüdü prosedürünü anlatınız, şirket nasıl ne zaman söz konusu taşınmaz üzerinde tasarrufta bulunabilir?
  4. Aş de genel kurul kararlarının butlanına sebep olan hususlar nelerdir? Genel kurul kararlarının butlanı ile iptali arasındaki farklar nelerdir?

  2013

  1. Hamiline bir çekin ciro edilmesinin sonuçlarıyla ilgili bir soru vardı.
  2. Ticari iş nedir, kıstasları nelerdir ve bununla ilgili bir olay sorusu.
  3. AŞ’de azlığın hakları nelerdir, açıklayınız.
  4. Tacirin faturaya itiraz yükümlülüğü nedir? Kaç günde itiraz eder, etmezse ne olur?

  2014

  1. Poliçe de zamanaşımı sureleri ve bu sureleri kesen nedenler ile sonuçları
  2. Anonim genel kurul kararlarina karşı dava açma sebepleri ve kimler dava açabilir
  3. Derneğin tacir sifatiyla ilgili kamuya yararli olup olmamasina göre degerlendirin
  4. Mutlak ticarii dava nedir 5 tane örnek yazın

  2016

  1.Ticari örf ve adetler ile teamüller hakimin yargılamasına esas olur mu? Gerekçeleriyle yazınız? Bu konuda tacirle tacir olmayan arasında fark varmıdır ?
  2)Ticari işletmenin devrine dahil olacak unsurlara üç ornek veriniz. Dışarda brakmanın ölçüsü nedir. Devrin geçerli olabilmesi için gerekli işlemleri yazınız
  3.Anonim şirketlerde yönetim kurulunun şirketle iş yapma yasağı nedir ve bu yasağa aykırı davranışların sonuçları nedir?
  4.Poliçede cironun türlerini yazınız ve bunların işlevlerini açıklayınız. • sen adamsın valla • Arkadaşlar soranlar oluyor yanıtlayayım. Muhasebe soruları yoktur. Çünkü bunlar genellikle sınava giren adayların hafızasında tuttuğu sorular taranarak derlenmiştir.. Özellikle son yıllar. Muhasebe soruları da haliyle akılda kalacak gibi değiller. O yüzden bulunmamaktadır 🙂 • @paretowilfredo peki muhasebe mi seçilmeli yoksa ticaret mi hangisi yoğun seçiliyor bi bilginiz var mı • @cns kardesim yogunluktan ziyade onemli olan neyi yapabildigindir. Benim muhasebesi belli seviyede olan arkadaslara onerim muhasebe secmeleridir. Cunku ticarette bilemezseniz gitti o oturum. Ama muhasebede sagdan soldan bonus toplanabilir sinavda bir sekilde gecer not alinabilir.

  Ticaret aslolarak hukukcular icin konulan bir seydir oraya.

  Bir de bu protokolde var mi.emin degilim ama muhasebe secen biriyle ticaret secen biri esit puanlarda kalirlarsa muhasebe secene oncelik taniniyordu tekrar bi bakmam lazim. • @paretowilfredo tercihini yap! ekibi inşallah emeğinin karşılığını alır. Bundan sonra forumlarda burdan başka adresim yok. • @Üç-Tarzı-Siyaset Eyvallah kardesim var olasin 🙂 • @paretowilfredo kardeşim bende ticaret ile muh arasında gidip geliyordum. ikisinde de iyiyim fakat 2014 sorularını sınavda olsam zorlardı diye düşüyordum.yazdıklarından sonra muhasebeye devam • @paretowilfredo SAYIŞTAY ÇIKMIŞ KLASİK SINAV SORULARI. içinde söyledi:

  @cns kardesim yogunluktan ziyade onemli olan neyi yapabildigindir. Benim muhasebesi belli seviyede olan arkadaslara onerim muhasebe secmeleridir. Cunku ticarette bilemezseniz gitti o oturum. Ama muhasebede sagdan soldan bonus toplanabilir sinavda bir sekilde gecer not alinabilir.

  Ticaret aslolarak hukukcular icin konulan bir seydir oraya.

  Bir de bu protokolde var mi.emin degilim ama muhasebe secen biriyle ticaret secen biri esit puanlarda kalirlarsa muhasebe secene oncelik taniniyordu tekrar bi bakmam lazim.

  Muhasebe için ilhan kılıç keser mi pareto kardeşim ☺ • @tarziktisat İlhan Kılıç sadece bir kitap çözeceksen yeterli kardeşim. İmkan bulursan yanına Ercan Hocayı da ekle 🙂 Tadından yenmez • @paretowilfredo SAYIŞTAY ÇIKMIŞ KLASİK SINAV SORULARI. içinde söyledi:

  @tarziktisat İlhan Kılıç sadece bir kitap çözeceksen yeterli kardeşim. İmkan bulursan yanına Ercan Hocayı da ekle 🙂 Tadından yenmez

  Eyvallah 🙂 • acaba tahminleri alabilirmiyiz . sınav benim için bıçaksırtında olacak şimdiden başlayayım biraz diyorum • @paretowilfredo SAYIŞTAY ÇIKMIŞ KLASİK SINAV SORULARI. içinde söyledi:

  @cns kardesim yogunluktan ziyade onemli olan neyi yapabildigindir. Benim muhasebesi belli seviyede olan arkadaslara onerim muhasebe secmeleridir. Cunku ticarette bilemezseniz gitti o oturum. Ama muhasebede sagdan soldan bonus toplanabilir sinavda bir sekilde gecer not alinabilir.

  Ticaret aslolarak hukukcular icin konulan bir seydir oraya.

  Bir de bu protokolde var mi.emin degilim ama muhasebe secen biriyle ticaret secen biri esit puanlarda kalirlarsa muhasebe secene oncelik taniniyordu tekrar bi bakmam lazim.

  katılmıyorum muhasebenin ucu bucağı yok zorlayabilirler ama ticarette nasıl zorluyacakki adamlar bildikten sonra ne soracak aş soracak ltd sorqcak tacir soracak poliçe çek soracak ezberle gir geç bence 🙂 • This post is deleted!


 • Ben de ticareti secmistim bastan ama sayistay denetcisi 2arkadasim zorla sildirip muhasebeyi sectirdiler. Bakalim bir kalalim da sonra tartisiriz • @arpad biraz kisisel becerilere kalmis bir durum desek daha dogru kardesim o zaman. Ben ezberle gec yapamadigimdan isin mantigi ile daha hasir nesir oldugumdan muhasebe daha kolay geliyor. Tabi altyapiyi da vurguluyorum ozellikle hep. Hangisine daha yatkin hissediyorsaniz o secim daha makul olacaktir.


Log in to reply
 

Baskent Kariyer Aksoyuzem