I- Vekâlet sözleşmesinde vekil yüklendiği işi veya hizmeti, vekâlet verenin haklı
menfaatlerini gözeterek yapmakla yükümlüdür.
II- Vekâlet sözleşmesinin konusu iş görme edimidir.
III- Vekâlet sözleşmesinde vekil, yetkisi dışına çıkarak işi başkasına gördürdüğünde, onun
fiilinden sorumlu değildir.
Türk Borçlar Kanununa göre vekâlet sözleşmesine ilişkin yukarıdaki ifadeler
hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) I, II, III doğru
B) I doğru, II ve III yanlış
C) I ve III yanlış, II doğru
D) I ve II doğru, III yanlış Türk Borçlar Kanununa göre bağışlama hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Bağışlayan, geri alma sebebini öğrendiği günden başlayarak bir yıl içinde bağışlamayı
geri alabilir.
B) Elden bağışlama, bağışlayanın bir taşınırını bağışlanana teslim etmesiyle kurulmuş
olur.
C) Bir taşınmazın veya taşınmaz üzerindeki ayni bir hakkın bağışlanması sözü
vermenin geçerliliği, bu sözleşmenin yazılı şekilde yapılmış olmasına bağlıdır.
D) Bağışlama, bir koşula bağlanarak yapılabilir.
Hazine Avukatlığı Giriş Sınavı (19 Şubat 2017)
(A) Kitapçığı
Sayfa 18 / 28 Türk Borçlar Kanununa göre kira sözleşmesinde aşağıdaki seçeneklerde belirtilen
borçlardan hangisi kiraya verenin borçlarındandır?
A) Özenle kullanma ve komşulara saygı gösterme
B) Teslim borcu
C) Ayıpların giderilmesine yönelik çalışmalara katlanma
D) Kira bedelini ödeme Türk Borçlar Kanununa göre taşınmaz satışı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
A) Taşınmaz satış sözleşmesinin konusu; arazi, kat mülkiyetine konu olan bağımsız
bölüm, tapu kütüğüne taşınmaz olarak kaydedilen bağımsız ve sürekli haklardır.
B) Taşınmaz satışının geçerli olabilmesi için, sözleşmenin resmî şekilde düzenlenmesi
şarttır.
C) Taşınır satışına ilişkin kurallar, kıyas yoluyla taşınmaz satışında da uygulanır.
D) Taşınmaz satışı vaadi, geri alım ve alım sözleşmelerinin geçerliliği, yazılı şekilde
yapılmış olmasına bağlıdır. Davacı taraf, aynı davalıya karşı olan, birbirinden bağımsız birden fazla asli talebini,
aynı dava dilekçesinde ileri sürebilir. Bunun için, birlikte dava edilen taleplerin
tamamının aynı yargı çeşidi içinde yer alması ve taleplerin tümü bakımından ortak
yetkili bir mahkemenin bulunması şarttır. Bu durum Hukuk Muhakemeleri
Kanununda aşağıdakilerden hangi kavramla ifade edilmiştir?
A) Terditli dava
B) Davaların yığılması
C) Seçimlik dava
D) Topluluk davası Hukuk Muhakemeleri Kanununa göre aşağıdaki davalardan hangisi sulh hukuk
mahkemesinin görev alanına girmez?
A) Ortaklığın giderilmesi davaları
B) Taşınmaz mallarda sadece zilyetliğin korunmasına yönelik olan davalar
C) Kira ilişkisinden doğan alacak davaları
D) Taşınmazlar üzerinden geçit hakkı davaları
Hazine Avukatlığı Giriş Sınavı (19 Şubat 2017)
(A) Kitapçığı
Sayfa 19 / 28 Hukuk Muhakemeleri Kanununa göre hâkimin, yargılamanın makul süre içinde ve
düzenli bir biçimde yürütülmesini ve gereksiz gider yapılmamasını sağlamakla
yükümlü olmasını, yargılamaya hâkim olan aşağıdaki ilkelerden hangisi ifade eder?
A) Usul Ekonomisi İlkesi
B) Tasarruf İlkesi
C) Hâkimin Davayı Aydınlatma İlkesi
D) Yargılamanın Sevk ve İdaresi İlkesi Hukuk Muhakemeleri Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi hükümde bulunması
gereken zorunlu unsurlardan biri değildir?
A) Gerekçeli kararın yazıldığı tarih
B) Tarafların anlaştıkları ve anlaşamadıkları hususlar
C) Tarafların ve davaya katılanların kimlikleri ile Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası
D) Gerekçeli kararın kaç nüsha halinde imzalandığı Hukuk Muhakemeleri Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi nihai kararların
Yargıtayca bozulması sebeplerinden biri değildir?
A) Kararda tarafların kimliklerine ait yanlışlıklarla, yazı, hesap veya diğer açık
ifade yanlışlıkları bulunması
B) Hukukun veya taraflar arasındaki sözleşmenin yanlış uygulanmış olması
C) Dava şartlarına aykırılık bulunması
D) Karara etki eden yargılama hatası veya eksiklikleri bulunması Hukuk Muhakemeleri Kanununa göre davanın açılmamış sayılması hakkında
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Dosyası işlemden kaldırıldığı tarihten başlayarak üç ay içinde yenilenmeyen davalar,
sürenin dolduğu gün itibarıyla açılmamış sayılır.
B) Davanın açılmamış sayılmasına karar verilen hâllerde yargılama giderleri davacıya
yükletilir.
C) Davacının ihmali ya da kusuru sebebiyle açılmamış sayılan dava yeniden
açılamaz.
D) Hangi sebeple olursa olsun açılmamış sayılan davadaki talep dahi vaki olmamış
sayılır.
Hazine Avukatlığı Giriş Sınavı (19 Şubat 2017)
(A) Kitapçığı
Sayfa 20 / 28 Hukuk Muhakemeleri Kanununa göre davaya son veren taraf işlemlerinden davadan
feragat ve davayı kabul ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Kısmen feragat veya kısmen kabul mümkün değildir.
B) Feragat ve kabulün hüküm ifade etmesi, karşı tarafın ve mahkemenin muvafakatine
bağlı değildir.
C) Feragat ve kabul, kayıtsız ve şartsız olmalıdır.
D) Feragat veya kabul beyanında bulunan taraf, davada aleyhine hüküm verilmiş gibi
yargılama giderlerini ödemeye mahkûm edilir. Hukuk Muhakemeleri Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Aynı davada taraflar ancak iki kez ıslah yoluna başvurabilir.
B) Tarafların veya mahkemenin dava dosyasında bulunan belgelerdeki açık yazı ve hesap
hataları, karar kesinleşinceye kadar düzeltilebilir.
C) Tüzel kişiler adına temsil yetkisine sahip kimseler isticvap olunur.
D) Maddi bir hatadan kaynaklansa dahi ikrardan dönülemez. Hukuk Muhakemeleri Kanununa göre ilk itirazlar ile ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
A) Mahkeme, varsa ilk itirazları dava şartlarından sonra inceler.
B) Tahkim sözleşmesinin konusunu oluşturan bir uyuşmazlığın çözümü için mahkemede
dava açılmışsa, karşı taraf tahkim ilk itirazında bulunabilir.
C) Cevap dilekçesinin verilmesinden sonra, halen cevap süresi dolmamış ise ilk
itirazlar ayrı bir dilekçe ile ileri sürülebilir.
D) İlk itirazların hepsi cevap dilekçesinde ileri sürülmek zorundadır; aksi hâlde
dinlenemez. Hukuk Muhakemeleri Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi hâkimlerin yargılama
faaliyetlerinden dolayı Devlet aleyhine açılabilecek tazminat davasının sebeplerinden
biri değildir?
A) Kayırma veya taraf tutma yahut taraflardan birine olan kin veya düşmanlık sebebiyle
hukuka aykırı bir hüküm veya karar verilmiş olması
B) Hukukun veya taraflar arasındaki sözleşmenin yanlış uygulanmış olması
C) Sağlanan veya vaat edilen bir menfaat sebebiyle kanuna aykırı bir hüküm veya karar
verilmiş olması
D) Duruşma tutanağında mevcut olmayan bir sebebe dayanılarak hüküm verilmiş olması
Hazine Avukatlığı Giriş Sınavı (19 Şubat 2017)
(A) Kitapçığı
Sayfa 21 / 28 Hukuk Muhakemeleri Kanununa göre çekişmesiz yargı ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
A) Ad ve soyadın değiştirilmesi talebi çekişmesiz yargı işlerindendir.
B) Mahkemeler dışındaki resmî makamlara bırakılan çekişmesiz yargı işlerinde
uygulanacak usul, Hukuk Muhakemeleri Kanununda belirtilen hükümlere
tabidir.
C) Kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, çekişmesiz yargı işleri için talepte bulunan
kişinin veya ilgililerden birinin oturduğu yer mahkemesi yetkilidir.
D) Çekişmesiz yargı işlerinde verilen kararlara karşı hukuki yararı bulunan ilgililer, özel
kanuni düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, istinaf yoluna başvurabilirler. Hukuk Muhakemeleri Kanununa göre istinaf yoluna başvurulabilen kararlar ile ilgili
olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Alacağın bir kısmının dava edilmiş olması durumunda kesinlik sınırı alacağın
dava edilen kısmına göre belirlenir.
B) İlk derece mahkemelerinden verilen ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz taleplerinin reddi ve
bu taleplerin kabulü hâlinde, itiraz üzerine verilecek kararlara karşı istinaf yoluna
başvurulabilir.
C) Miktar veya değeri üç bin Türk Lirasını geçmeyen malvarlığı davalarına ilişkin
kararlar kesindir.
D) Manevi tazminat davalarında verilen kararlara karşı, miktar veya değere bakılmaksızın
istinaf yoluna başvurulabilir. İcra ve iflas hukukuna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Rehinle temin edilmiş bir alacağın borçlusu iflasa tabi şahıslardan olsa bile alacaklı
yalnız rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip yapabilir.
B) Rehinle temin edilmiş olsa bile niteliğine bakılmaksızın tüm alacaklar için genel
haciz yoluyla takip yapılabilir.
C) Rehnin tutarı borcu ödemeye yetmezse alacaklı kalan alacağını iflas veya haciz
yoluyla takip edebilir.
D) İpotekle temin edilmiş faiz ve senelik taksit alacaklarında, alacaklının intihabına ve
borçlunun sıfatına göre, rehinin paraya çevrilmesi veya haciz yahut iflas yollarına
müracaat olunabilir.
Hazine Avukatlığı Giriş Sınavı (19 Şubat 2017)
(A) Kitapçığı
Sayfa 22 / 28 Aşağıdakilerden hangisi genel mahkemelerde görülen icra-iflas davalarından
değildir?
A) İtirazın iptali davası
B) Borçtan kurtulma davası
C) Geri alma davası
D) İflasta istihkak davası İcra ve İflas Kanununa göre mal beyanı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?
A) Malvarlığı yeterli ise borcu karşılayacak miktarda yapılır.
B) Tüm malvarlığı beyan edilmelidir.
C) Mal beyanı borç tutarının iki misli miktarda yapılmalıdır.
D) Borcuna yeterli mal gösterememiş borçlu, sonradan kazandığı mal, kazanç ve
gelirindeki artışları bildirmek zorunda değildir. Alacaklı, haczolunan mal taşınır ise hacizden itibaren …………, taşınmaz ise hacizden
itibaren ………… içinde satılmasını isteyebilir.
İcra ve İflas Kanununa göre yukarıdaki boşluklara gelebilecek en uygun ifadeler
aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1 ay – 3 ay
B) 3 ay – 6 ay
C) 1 yıl – 2 yıl
D) 6 ay – 1 yıl İcra ve İflas Kanununa göre haciz yapan memurun salahiyeti ile ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) İcra memuru haczi kendi yapabileceği gibi yardımcı veya kâtiplerinden birine de
yaptırabilir.
B) Borçlu haciz sırasında malın bulunduğu yerde bulunmaz ve hemen bulundurulması
mümkün olmazsa haciz, gıyabında yapılır.
C) Talep olsa dahi borçlu kilitli yerleri ve dolapları açmaya vesair eşyayı göstermeye
mecbur değildir.
D) Haczi yapan memur, borçlunun üzerinde para, kıymetli evrak, altın veya gümüş veya
diğer kıymetli şeyleri sakladığını anlar ve borçlu bunları vermekten kaçınırsa,
borçlunun şahsına karşı kuvvet istimal edilebilir.
Hazine Avukatlığı Giriş Sınavı (19 Şubat 2017)
(A) Kitapçığı
Sayfa 23 / 28 İcra ve İflas Kanununa göre genel haciz yoluyla takipte ödeme emrine itiraz ile ilgili
olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) İtiraz, takibi yapan icra dairesinden başka bir icra dairesine yapıldığı takdirde bu daire
gereken masrafı itirazla birlikte alarak itirazı derhal yetkili icra dairesine gönderir.
B) Borcun bir kısmına itiraz eden borçlunun o kısmın cihet ve miktarını açıkça
göstermesi lazımdır. Aksi takdirde borcun tümüne itiraz edilmiş sayılır.
C) İtiraz etmek isteyen borçlu, itirazını, ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren yedi
gün içinde dilekçe ile veya sözlü olarak icra dairesine bildirmeye mecburdur.
D) Takibe itiraz edildiği, alacaklının yatırdığı avanstan karşılanmak suretiyle üç gün
içinde bir muhtıra ile alacaklıya tebliğ edilir. İcra ve iflas hukukuna göre itirazın iptali ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Takip talebine itiraz edilen alacaklı, itirazın tebliği tarihinden itibaren bir sene içinde
mahkemeye başvurarak, genel hükümler dairesinde alacağının varlığını ispat suretiyle
itirazın iptalini dava edebilir.
B) İtiraz eden veli, vasi veya mirasçı ise, borçlu hakkında tazminata hükmolunması kötü
niyetin sübutuna bağlıdır.
C) İtirazın iptali davasında borçlunun itirazının haksızlığına karar verilirse borçlu;
takibinde haksız ve kötü niyetli görülürse alacaklı; diğer tarafın talebi üzerine iki
tarafın durumuna, davanın ve hükmolunan şeyin tahammülüne göre, red veya
hükmolunan meblağın yüzde kırkından aşağı olmamak üzere, uygun bir
tazminatla mahkûm edilir.
D) İtirazın iptali süresini geçiren alacaklının umumi hükümler dairesinde alacağını dava
etmek hakkı saklıdır. İcra ve İflas Kanununa göre menfi tespit davasıyla ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi doğrudur?
A) Borçlu, sadece icra takibinden önce borçlu bulunmadığını ispat için menfi tespit
davası açabilir.
B) Borçlu, sadece icra takibi sırasında borçlu bulunmadığını ispat için menfi tespit davası
açabilir.
C) Borçlu, sadece icra takibi sonlandırıldıktan sonra borçlu bulunmadığını ispat için
menfi tespit davası açabilir.
D) Borçlu, icra takibinden önce veya takip sırasında borçlu bulunmadığını ispat için
menfi tespit davası açabilir.
Hazine Avukatlığı Giriş Sınavı (19 Şubat 2017)
(A) Kitapçığı
Sayfa 24 / 28 Bir ilâm hükmü icra edildikten sonra bölge adliye mahkemesince kaldırılır veya yeniden
esas hakkında karar verilir ya da Yargıtayca bozulup da aleyhine icra takibi yapılmış olan
kimsenin hiç veya o kadar borcu olmadığı ………… bir ilâmla tahakkuk ederse, ayrıca
hükme hacet kalmaksızın icra tamamen veya kısmen eski hâline iade olunur.
İcra ve İflas Kanununa göre yukarıdaki boşluğa gelebilecek en uygun ifade
aşağıdakilerden hangisidir?
A) daha sonraki
B) kesin
C) başka
D) aynı mahkemece verilmiş İcra ve İflas Kanununa göre üçüncü şahıs haciz ihbarnameleriyle ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) İkinci ihbarnameye de süresi içinde itiraz etmeyen üçüncü şahsa yedi gün içinde
parayı icra dairesine ödemesi veya yedinde sayılan malı teslim etmesi yahut bu
yedi günlük süre içinde menfi tespit davası açması, aksi takdirde zimmetinde
sayılan borcu ödemeye veya yedinde sayılan malı teslime zorlanacağı bildirilir.
B) Üçüncü şahıs; borcu olmadığı takdirde keyfiyeti, birinci haciz ihbarnamesinin
kendisine tebliğinden itibaren yedi gün içinde icra dairesine yazılı veya sözlü olarak
bildirmeye mecburdur.
C) Üçüncü şahıs, haciz ihbarnamesinin kendisine tebliğinden itibaren yedi gün içinde
itiraz etmezse, borcun zimmetinde sayıldığına dair ikinci bir ihbarname kendisine
gönderilir.
D) Üçüncü haciz ihbarnamesi bildirimini alan üçüncü şahıs, icra takibinin yapıldığı veya
yerleşim yerinin bulunduğu yer mahkemesinde süresi içinde menfi tespit davası
açtığına dair belgeyi bildirimin yapıldığı tarihten itibaren yirmi gün içinde ilgili icra
dairesine teslim ettiği takdirde, hakkında yürütülen cebri icra işlemleri menfi tespit
davası sonunda verilen kararın kesinleşmesine kadar durur. Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa göre toplu iş sözleşmesine dayanan eda
davalarında, temerrüt tarihinden itibaren hangi faiz oranı uygulanır?
A) Yasal faiz oranı
B) Avans faizi oranı
C) En yüksek işletme kredisi faizi oranı
D) Mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı
Hazine Avukatlığı Giriş Sınavı (19 Şubat 2017)
(A) Kitapçığı
Sayfa 25 / 28 “Taraflarca iş sözleşmesine bir deneme kaydı konulduğunda, bunun süresi en çok …………
olabilir. Ancak deneme süresi toplu iş sözleşmeleriyle ………… uzatılabilir.”
Yukarıdaki cümlede yer alan boşluklara gelebilecek en uygun ifadeler aşağıdakilerden
hangisidir?
A) bir ay - dört aya kadar
B) bir ay - altı aya kadar
C) iki ay - dört aya kadar
D) iki ay - altı aya kadar İş Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Çağrı üzerine çalışmaya dayalı kısmi süreli bir iş sözleşmesinde, çağrı üzerine
çalıştırılmak için belirlenen sürede işçi çalıştırılmamış ise ücrete hak kazanmaz.
B) Süresi bir yıl ve daha fazla olan iş sözleşmelerinin yazılı şekilde yapılması zorunludur.
C) Nitelikleri bakımından en çok otuz iş günü süren işlere süreksiz iş, bundan fazla
devam edenlere sürekli iş denir.
D) Belirli süreli iş sözleşmesi, esaslı bir neden olmadıkça, birden fazla üst üste
(zincirleme) yapılamaz. Aksi halde iş sözleşmesi başlangıçtan itibaren belirsiz süreli
kabul edilir. İşçinin kıdem tazminatına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Kıdem tazminatının zamanında ödenmemesi sebebiyle açılacak davanın
sonunda hâkim gecikme süresi için, ödenmeyen süreye göre en yüksek işletme
kredisi faizinin ödenmesine hükmeder.
B) Aynı kıdem süresi için bir defadan fazla kıdem tazminatı veya ikramiye ödenmez.
C) Parça başı, akort, götürü veya yüzde usulü gibi ücretin sabit olmadığı hallerde son bir
yıllık süre içinde ödenen ücretin o süre içinde çalışılan günlere bölünmesi suretiyle
bulunacak ortalama ücret kıdem tazminatının hesabına esas tutulur.
D) İşyerlerinin devir veya intikali yahut herhangi bir suretle bir işverenden başka bir
işverene geçmesi veya başka bir yere nakli halinde işçinin kıdemi, işyeri veya
işyerlerindeki hizmet akitleri sürelerinin toplamı üzerinden hesaplanır.
Hazine Avukatlığı Giriş Sınavı (19 Şubat 2017)
(A) Kitapçığı
Sayfa 26 / 28 “İşverence geçerli sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı
mahkemece veya özel hakem tarafından tespit edilerek feshin geçersizliğine karar
verildiğinde, işveren, işçiyi bir ay içinde işe başlatmak zorundadır. İşçiyi başvurusu üzerine
işveren bir ay içinde işe başlatmaz ise, işçiye en az ………… ve en çok ………… ücreti
tutarında tazminat ödemekle yükümlü olur.”
Yukarıdaki cümlede yer alan boşluklara gelebilecek en uygun ifadeler aşağıdakilerden
hangisidir?
A) iki aylık - dört aylık
B) dört aylık - sekiz aylık
C) dört aylık - altı aylık
D) iki aylık - bir yıllık İş Kanununa göre işyerinin veya bir bölümünün, hukuki bir işleme dayanılmak
suretiyle başka birine devredilmesine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Devir tarihinde işyerinde veya bir bölümünde mevcut olan iş sözleşmeleri bütün hak
ve borçları ile birlikte devralana geçer.
B) Devirden önce doğmuş olan ve devir tarihinde ödenmesi gereken borçlardan devreden
ve devralan işveren birlikte sorumlu olup, ancak bu yükümlülüklerden devreden
işverenin sorumluluğu devir tarihinden itibaren iki yıl ile sınırlıdır.
C) Devreden veya devralan işveren iş sözleşmesini sırf işyerinin veya işyerinin bir
bölümünün devrinden dolayı feshedemez ve devir işçi yönünden fesih için haklı sebep
oluşturmaz.
D) Tüzel kişiliğin birleşme veya katılma ya da türünün değişmesiyle sona erme
halinde birlikte sorumluluk hükümleri uygulanır. Limited şirkete ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Bir kişi tarafından kurulabilir.
B) Kanunen yasak olmayan her türlü ekonomik amaç ve konu için kurulabilir.
C) Ortakların sayısı üçü aşamaz.
D) Esas sermayesi en az onbin Türk Lirasıdır.
Hazine Avukatlığı Giriş Sınavı (19 Şubat 2017)
(A) Kitapçığı
Sayfa 27 / 28 Aşağıdakilerden hangisi poliçenin mutlak zorunlu şekil unsurlarından değildir?
A) Düzenleyenin imzası
B) “Poliçe” kelimesi
C) Düzenleme tarihi
D) Vade Kıymetli evraka ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Şarta bağlı olarak ciro edilebilir.
B) İçerdikleri hak, senetten ayrı olarak ileri sürülemediği gibi senetten ayrı olarak
başkasına da devredilemez.
C) Hak sahibi, mahkeme tarafından kıymetli evrakın iptali kararı verilmesi halinde
hakkını senetsiz olarak da ileri sürebilir.
D) Borçlusu ancak senedin teslimi karşılığında ödeme ile yükümlüdür. Aşağıdakilerden hangisi hukuki uyuşmazlıklarda Türk Ticaret Kanununa göre tacir
olarak kabul edilmez?
A) Bir ticari işletmeyi, kısmen kendi adına işleten kişi
B) Küçük ve kısıtlılara ait ticari işletmeyi bunların adına işleten yasal temsilci
C) Fiilen işletmeye başlamamış olsa bile, bir ticari işletmeyi kurup açtığını gazete, dergi,
televizyon ve diğer ilan araçlarıyla halka bildirmiş olan kimse
D) Fiilen işletmeye başlamamış olsa bile, işletmesini ticaret siciline tescil ettirerek
durumu ilan etmiş olan kimse Aşağıdakilerden hangisi tacir olmanın hükümlerinden biri değildir?
A) Tacir her türlü borcu için iflasa tabidir.
B) Her tacirin, ticaretine ait bütün faaliyetlerinde basiretli bir iş adamı gibi hareket etmesi
gerekir.
C) Tacirler arasında, diğer tarafı temerrüde düşürmeye, sözleşmeyi feshe, sözleşmeden
dönmeye ilişkin ihbarlar veya ihtarlar noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla
veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile yapılır.
D) Tacir, verdiği avanslar ve yaptığı giderler için, ihbar tarihinden itibaren yasal
faize hak kazanır.
Hazine Avukatlığı Giriş Sınavı (19 Şubat 2017)
(A) Kitapçığı
Sayfa 28 / 28 Ticaret siciline ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Şirket sözleşmesinin emredici hükümlere aykırı olduğu tespit edilirse, tescil geçici
olarak yapılır.
B) Ticaret sicilinin tutulmasından doğan bütün zararlardan Devlet ve ilgili oda
müteselsilen sorumludur.
C) Herkes ticaret sicilinin içeriğini inceleyebilir. Ancak onaylı suretlerini sadece şirket
ortakları ve yetkili temsilciler alabilir.
D) Ticaret sicil kayıtları üçüncü kişiler hakkında bildikleri ispat edilmediği sürece hukuki
sonuç doğurmaz.