Soru Bankasi

Gaziantep Üniv. Sağlık Bil. Ens. Y. Lisans ve Doktora Program İlanı • GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

  SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

  LİSANSÜSTÜ İLANI METNİ ve ANABİLİM DALLARINA AİT KONTENJAN DAĞILIMLARI

  Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Programlarına 2016-2017 Öğretim yılı birinci yarıyılında Türkiye Cumhuriyeti ve Yabancı Uyruklu öğrenciler alınacaktır.

  BAŞVURULAR, SINAVLAR ve KAYIT-KABUL İÇİN ÖNEMLİ TARİHLER

  TC UYRUKLU ADAYLAR İÇİN

  Başvurular Üniversitemiz web sayfasından online olarak yapılacaktır.

  31.08.2016 -- Son başvuru tarihi (24:00'a kadar)

  02.09.2016 -- Anabilim Dallarında sınava girecek öğrencilerin listelerinin ilan edilmesi

  05.09.2016 -- Anabilim dallarında mülakat sınavı. (Saat 09.00'da ilgili Enstitü Anabilim Dalı

  Başkanlıklarında yapılacaktır. ) (Adaylar mülakat sınavına gelirken istenilen

  belgeleri getirecek ve mülakat sınavında jüri üyelerine teslim edeceklerdir.)

  07.09.2016 -- Sonuçların enstitülere gönderilmesi.

  09.09.2016 Tüm Enstitülerin Sonuçlarının ilan edilmesi.

  19-21.09.2016 Programlara kabul edilen adayların kesin kayıtlarının yapılması.

  19-21.09.2016 -- Özel öğrenci kayıtları, cezalı kayıtlar ve ders ekleme çıkarma.

  15 Temmuz-20 Ağustos 2016 Yatay Geçiş Müracaatları (İlgili Anabilim dalı Başkanlıklarına şahsen veya posta ile yapılacaktır.

  NOT: Müracaatta teslim edilen belgeler kabul edilmeyen adaylara iade edilmez.

  YABANCI UYRUKLULAR BAŞVURU YAPACAK ADAYLAR

  ANABİLİM DALI BAŞKANLIKLARINA YUKARIDA BELİRTİLEN TARİHLER ARASINDA ŞAHSEN MÜRACAAT EDECEKLERDİR.

  YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI

  1)Üniversitedeki veya diğer bir yükseköğretim kurumundaki bir lisansüstü programda en az bir yarıyılı tamamlamış başarılı öğrenciler, Enstitümüzde yatay geçiş kontenjanı açılmış programlara yatay geçiş için başvurabilirler.

  1. Öğrencilerin yatay geçiş için başvurdukları programın asgari başvuru koşullarını sağlaması gerekir.

  3)Başvurular 15 Temmuz-20 Ağustos 2016 tarihleri arasında yapılacak olup, başvuru için gerekli olan belgelerin tamamının Anabilim Dalı Başkanlığına şahsen veya posta ile yapılacaktır.

  ÖZEL ÖĞRENCİ BAŞVURULARINDA İSTENİLEN BELGELER

  2 adet başvuru formu ve 2 adet fotoğraf (Form (F27) Enstitü web sayfasında mevcuttur. Doldurulan formlar ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından onaylanacaktır)
  Çıkış belgesi fotokopisi
  Not belgesi fotokopisi
  Kayıtlı öğrencisi bulunmayan bir derse özel öğrenci kabul edilmez.
  MÜLAKAT SINAVINA GELİRKEN GETİRİLECEK BELGELER

  2 adet Başvuru Formu
  Diploma veya çıkış belgesi fotokopisi (henüz mezun olmamış öğrencilerden başvurduğu yarıyıl sonunda mezun olabileceğini gösterir belge)
  Mezun olduğu/olacağı yükseköğretim kurumundan alınmış olan tüm dersleri ve notları gösterir belgeler
  ALES sonuç belgesi
  (ALES Sonuç Belgesinin, Sınavın yapıldığı tarihten itibaren 3 yıl geçerlilik süresi vardır.)

  Programlar için başvuru koşullarında belirtilen ÖSYM tarafından Eşdeğerliği kabul edilmiş Yabancı Dil Belgesi (Doktora programları ve eğitim dili İngilizce olan programları için)
  Adaylarda Aranacak Genel Koşullar

  MADDE 3- (1)Yurtdışında ikamet eden Türk vatandaşları, Türk vatandaşı statüsünde başvuru yapabilirler. Bu öğrencilerin tüm işlemleri Türk vatandaşı öğrencilere uygulanan usul ve esaslar çerçevesinde yapılır.

  (2) Yüksek lisans programlarına bir lisans diploması olanlar ile lisans eğitimini başarıyla sürdüren ve kayıtlı oldukları dönem sonunda mezun olabilecek durumundaki öğrenciler başvurabilir.

  (3) Doktora programına başvurabilmek için adayların lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Doktora Programlarına Lisans Diplomasıyla başvuracakların lisans mezuniyet genel not ortalamasının en az 3.00/4.00( 8/10 veya 80/100) olması gerekir.

  (4) Sağlık Bilimleri Enstitüsü Anabilim dallarına hazırlık sınıfları hariç en az 10 yarıyıl süreli (5 yıl) lisans eğitimi yapılan Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık ve Veteriner Fakültesi mezunları ile, Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuar dalında başvurduğu EABD'da uzmanlık yetkisi kazanmış olanlar yüksek lisans yapmadan doktora programlarına başvurabilirler; bu adayların lisans not ortalamasının 100 (yüz) üzerinden en az 65 (altmışbeş), Tıp Fakültesi mezunlarının ise not ortalamasının 100 (yüz) üzerinden en az 60 (altmış) olması gerekir.Üniversite Senatosunun 14.08.2012 tarih ve 17 nolu toplantısında değiştirilmiştir.

  Başvurular ve Başvuruda İstenen Belgeler

  MADDE 4- (1) Bir öğrenci aynı yarıyılda, aynı enstitü veya farklı enstitülerde, birden fazla programa tercih sırası belirterek başvurabilir, programa kayıt hakkı elde ettiği takdirde sadece bir programa kayıt yaptırabilir.

  (2) Üniversitemiz web sitesinde yayınlanan Başvuru Formu. Aday aşağıda belirtilen evrakları mülakat sınavında ve/veya kesin kayıt sırasında ibraz etmekle yükümlüdür. Üniversite Senatosunun 18.12.2012 tarih ve 24 nolu toplantısında değiştirilmiştir.

  Diploma veya çıkış belgesi (henüz mezun olmamış öğrencilerden başvurduğu yarıyıl sonunda mezun olabileceğini gösterir belge).
  Mezun olduğu/olacağı yüksek öğretim kurumundan alınmış olan tüm dersleri ve notları gösterir belgeler.
  ALES sonuç belgesi.
  (Tezli Yüksek Lisansa başvuru yapanlar getireceklerdir.)

  İlanda belirtilen yabancı dil yeterlik belgesi.
  Adayların Sağlaması Gereken ALES Puanları

  MADDE 5- (1) Adayların başvurulan programın puan türünde olmak üzere ALES'den veya uluslar arası düzeyde kabul gören eşdeğeri bir sınavdan Tablo 1'de belirtilen puanları almış olmaları gerekir. ALES veya eşdeğeri sınav sonuçlarının geçerlilik süresi Yüksek Öğretim Kurulu kararları doğrultusunda ilanda belirtilir.

  Tablo 1. Başvuruda istenen en az ALES Puanları

  Puan Türü/Enstitü Anabilim Dalı

  Yüksek Lisans

  Doktora

  Lisans Diplomasıyla doktora

  ALES-SAY

  55

  55

  80

  ALES-SAY veya EA veya SÖZEL (Beden Eğt. Ve Spor ABD)

  55

  55

  80

  TUS (Temel Tıb Bil.)

  50

  50

  50

  *Uzmanlık diplomasıyla başvuru yapan adayların da ALES-SAY puanlarını sağlaması gerekir

  Adayların Sağlaması Gereken Yabancı Dil Puanları

  MADDE 6- (1)Türkçe eğitim yapan Yüksek Lisans Programlarına başvuruda yabancı dil şartı aranmaz.

  (2) Yüksek lisans ve doktora programlarına başvuran adayların Tablo 2'de belirtilen İngilizce dil puanlarını almış olması gerekir.

  Tablo 2. Başvuruda istenen en az İngilizce YDS puanları

  Yüksek Lisans

  Doktora

  Öğretim Dili Türkçe olan EABD

  55

  Öğretim Dili İngilizce olan EABD*

  60(YDS** veya YYDS***)

  65

  *Lisans öğrenimlerini İngilizce dilinde yapan program mezunlarında veya anadili İngilizce olan adaylarda yüksek lisans başvurularında yabancı dil şartı aranmaz.

  **YDS veya YDS'ye eşdeğerliği üniversitelerarası kurul tarafından kabul edilen sınavlardan alınan puanlar kabul edilir.

  ***Gaziantep Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından yapılan sınav.

  Yabancı Uyruklu Adaylarda Aranan Dil koşulları ve İstenilen Belgeler

  Başvuru dilekçesi

  Yabancı dil belgesi

  Türkçe belgesi

  Diploma veya geçici mezuniyet belgesi

  Not Belgesi

  CV

  Pasaport fotokopisi

  Kayıt işlemleri sırasında belgelerin aslı ve konsolosluklardan onaylı fotokopileri istenilecektir.

  Doktora programına başvuracak adayların; Türkçe dil şartını ve Tablo 2'de belirtilen yabancı dil koşullarını sağlamaları gerekmektedir.

  Yüksek lisans programına başvuracak adayların;

  (1) Türkçe eğitim yapılan programlara başvuru yapan adayların aşağıdaki şartlardan birini sağlamaları gerekir;

  TÖMER Türkçe dil sınavından en az 60 puan alması.
  Türkçe bildiğini belgelemesi. (TÖMER onaylı olması gerekli)
  Derslerin İngilizce olarak verildiği Sağlık Bilimleri Enstitüsü anabilim dallarına başvuruda bulunan yabancı uyruklu adaylardan (2010-2011 Eğitim-Öğretim yılı I. (birinci) yarıyılı başında kayıt yaptıranlardan itibaren) Türkçe dil şartının aranmaması.

  (2) Bilimsel başarı düzeyleri programa kabul için yeterli olan, ancak Türkçe dil şartını sağlayamayan adaylar programa kabul edilir ve 1(bir) yıl, dil şartını sağlamak üzere izin verilir. Bu süre içinde dil şartını sağlayan adaylar takip eden dönemde programa kayıt yaptırarak öğrenimlerine devam ederler.

  Başvuruların Değerlendirilmesi

  MADDE 10-

  (1)Tezli Yüksek lisans programları için değerlendirmeler 100 tam not üzerinden ilgili programın puan türünde ALES sınav notunun %50'si, lisans notunun %40'ı ve yapılacak sözlü sınavın %10'u alınarak elde edilen puanlar en yüksek puandan başlanarak sıralamaya konulmak suretiyle öğrencilerin tercih sıraları ve kontenjanlar gözetilerek yapılır. Ancak Tezsiz yüksek lisans müracaatlarında Gaziantep Üniversitesi Senatosu tarafından aksi belirtilmedikçe ALES puanının kaldırılarak, Lisans diploması not ortalamasının % 80'i ve Sözlü Sınavın %20 'si alınarak elde edilen puanlar en yüksek puandan başlayarak sıralamaya konulmak suretiyle öğrencilerin tercih sıraları ve kontenjanlar gözetilerek yapılır. Üniversite Senatosunun 18.12.2012 tarih ve 24 nolu toplantısında değiştirilmiştir.

  (2) Yüksek lisans programlarına başvuruların değerlendirilmesinde;

  (i) Adayın lisans notu, not belgesinde 100'lük sistemde yazılmışsa veya 4'lük not sisteminin 100'lük karşılığı gösterilmiş ise değerlendirme 100'lük sistemindeki notlarla yapılır.

  (ii) Adayın lisans notu, not belgesinde 4'lük not sisteminin 100'lük sistemde karşılığı yoksa, sadece 4'lük notu varsa, YÖK'ün 100'lük sistemi uygulanır.

  (3) Mülakat sınavına giremeyeceğini dilekçe ile bildiren ve mazeretleri ilgili EABD Başkanlığınca kabul edilen adaylar değerlendirmeye alınır, ancak sınav notu sıfır olarak işlem yapılır.

  (4) Adayların yüksek lisans programına kabul edilebilmeleri için ortalama puanlarının en az 55 olması gerekir.

  Sıralanan puanların eşitliği halinde ALES puanı yüksek olan öğrenciye öncelik tanınır.

  MADDE 11-

  (1) Doktora programları için değerlendirmeler 100 tam not üzerinden ilgili programın puan türünde ALES sınav notunun %50'si, yüksek lisans notunun %40'ı ve yapılacak sözlü sınavın %10'u alınarak elde edilen puanlar en yüksek puandan başlanarak sıralamaya konulmak suretiyle öğrencilerin tercih sıraları ve kontenjanlar gözetilerek yapılır.

  (2) Doktora programlarına başvuruların değerlendirilmesinde;

  (i) Adayın yüksek lisans notu, not belgesinde 100'lük sistemde yazılmışsa veya 4'lük not sisteminin 100'lük karşılığı gösterilmiş ise değerlendirme 100'lük sistemindeki notlarla yapılır.

  (ii) Adayın yüksek lisans notu , not belgesinde 4'lük not sisteminin 100'lük sistemde karşılığı yoksa, sadece 4'lük notu varsa, YÖK'ün 100'lük sistemi uygulanır.

  (3) Lisans diplomasıyla doktora programına başvurularda yüksek lisans notu yerine lisans notu alınır.

  (4) Mülakat sınavına giremeyeceğini dilekçe ile bildiren ve mazeretleri ilgili EABD Başkanlığınca kabul edilen adaylar değerlendirmeye alınır, ancak sınav notu sıfır olarak işlem yapılır.

  (5) Adayların doktora programına kabul edilebilmeleri için ortalama puanlarının en az 60 olması gerekir.

  MADDE 4-

  (5) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için tıp fakültesi mezunlarının lisans diplomasına ve 50 puandan az olmamak koşuluyla Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavından alınmış temel tıp puanına veya ALES'in sayısal puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla ALES puanına sahip olmaları; tıp fakültesi mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplomasına (diş hekimliği ve veteriner fakülteleri mezunlarının lisans derecesine) ve ALES'in sayısal puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla ALES puanına sahip olmaları gerekir. Temel tıp puanı, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavında temel tıp bilimleri Testi-1 bölümünden elde edilen standart puanın 0,7; klinik tıp bilimleri testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir. Ancak temel tıp bilimlerinde doktora programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur.

  (6) Hazırlık sınıfları hariç, on yarıyıl süreli lisans eğitimi alanlar yüksek lisans derecesine sahip sayılır.

  Sıralanan puanların eşitliği halinde ALES puanı yüksek olan öğrenciye öncelik tanınır.

  2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI I. (BİRİNCİ) YARIYILI

  LİSANSÜSTÜ KONTENJANLARI

  ANABİLİM DALLARI VE PROGRAMLARI

  Mülakat Yoluyla

  Yatay Geçiş yoluyla *

  TC Uyruklu Kontenjan

  Yabancı Uyruklu Kontenjan

  TC Uyruklu Kontenjan

  Pedodonti AD.

  Ortak Doktora Prog.

  2

  Protetik Diş Tedavisi AD.

  Ortak Doktora Prog.

  5

  Beden Eğt. ve Spor AD.

  Tezli Y. Lisans prog.

  10

  1

  Biyoenformatik ve Bilişimsel Biyoloji AD.

  Tezli Y. Lisans prog.

  2

  Biyofizik Anabilim Dalı

  Tezli Y. Lisans prog.

  4

  Fizyoloji AD

  Tezli Y. Lisans prog

  2

  Doktora Prog.

  2

  Histoloji-Embriyoloji AD.

  Tezli Y. Lisans prog

  8

  2

  Radyasyon Onkolojisi AD.

  Radyoterapi Fiziği Tezli Y.L.

  3

  1

  Temel Solunum Biyolojisi AD

  Tezli Y. Lisans prog

  1

  Tıbbi Farmakoloji AD

  Doktora Prog.

  3

  Tıbbi Mikrobiyoloji AD.

  Tezli Y. Lisans prog

  6

  4

  Tezsiz II . Öğretim

  10

  Doktora Prog.

  3

  3

  Hemşirelik AD.

  İç Hast. Hemşireliği Tezli Y. Lisans prog.

  6

  Psikiyatri Hemşireliği Tezli Y. Lisans prog.

  4

  1

  Halk Sağlığı Hemşireliği Tezli Y. Lisans prog.

  3

  Doğum ve Kadın Hast. Hemş. Tezli Y. Lisans prog.

  2

  Tıbbi Biyoloji AD.

  Tezli Y. Lisans prog

  6

  2

  Tıbbi Biyoloji ve Genetik doktora prog.

  5

  2

  Anatomi AD. **

  Tezli Y. Lisans prog

  3

  Doktora Prog.

  2

  1

  Tıbbi Biyokimya AD ***

  Tezli Y. Lisans prog

  2

  1

  Doktora Prog.

  5

  1

  • Yatay geçiş kontenjanları tezli yüksek lisans programları arasında geçiş yapmak isteyen

  adaylar için geçerlidir.

  ** Anatomi anabilim dalı yüksek lisans programında haftanın 2 günü devam zorunluluğu

  vardır. Başvuru yapan adaylar bu şartları kabul etmiş sayılırlar.

  Anatomi anabilim dalı doktora programına başvuruda bulunan tıp fakültesi mezunu

  dışındaki adaylardın bilimsel hazırlık programına katılma zorunluluğu vardır. Başvuru

  yapan adaylar bu şartları kabul etmiş sayılırlar

  *** Tıbbi Biyokimya anabilim dalı yüksek lisans programında haftanın 2 günü devam

  zorunluluğu vardır. Başvuru yapan adaylar bu şartları kabul etmiş sayılırlar.

  Tıbbi Biyokimya anabilim dalı doktora programına başvuruda bulunan tıp fakültesi

  Mezunu dışındaki adaylardın bilimsel hazırlık programına katılma zorunluluğu vardır.

  Başvuru yapan adaylar bu şartları kabul etmiş sayılırlar.

  ANABİLİM DALLARI BAŞVURU KOŞULLARI

  Pedodonti Anabilim Dalı (Doktora programı)
  Diş Hekimliği Fakültesi mezunları başvurabilir.

  Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı (Doktora programı)
  Diş Hekimliği Fakültesi mezunları başvurabilir.

  Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı
  Tezli Yüksek Lisans programı: Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ile Beden Eğitimi Bölümü mezunları başvurabilirler.

  Biyoenformatik ve Bilişimsel Biy. Anabilim Dalı
  Tezli Yüksek Lisans programı: Fen Fakültesi/Fen-Edebiyat Fakültesi, Mühendislik Fakültelerinin İstatistik, Matematik, Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Kimya, Fizik, Fizik Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Genetik Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, bölümleri, Kontrol Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Bilişim Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Biyoloji Bilimleri ve Biyomühendislik, Enformasyon Teknolojileri Programı ve Tıp Fakültesi mezunları başvurabilirler. Üniversite Senatosunun 29.01.2013 tarih ve 02 nolu toplantısında eklenmiştir.

  Biyofizik Anabilim Dalı
  Tezli Yüksek Lisans programı :Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Veteriner Fakültesi, Tıp Fakültelerinin Tıbbi Biyolojik Bilimler Bölümü ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu (4 yıllık), Fen-Edebiyat Fakülteleri ve Eğitim Fakültelerinin Biyoloji, Fizik ve Kimya Bölümleri, Mühendislik Fakültelerinin Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Fizik Mühendisliği ve Biyomedikal Mühendisliği Bölümleri mezunları başvurabilirler.

  Fizyoloji Anabilim Dalı
  Tezli Yüksek Lisans programı: Eczacılık, Veteriner, Diş Hekimliği, Tıp Fakülteleri, Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Tıbbi Biyolojik Bilimler, Eğitim Fakültesi Biyoloji Bölümü, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu (4 yıllık), Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji ve Psikolojik Danışmanlık, Deneysel Psikoloji Bölümleri, ve diğer sağlıkla ilgili Fakülte ve dört yıllık Yüksekokullardan mezun olanlar, Anabilim Dalı Akademik Kurulunun uygun göreceği Fakülte ve Bölüm mezunları başvurabilirler.

  Doktora:Tıp Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi ve Fizyoloji Anabilim Dalı'nda yüksek lisans diploması olanlar. Sağlık Bilimleri Enstitüsüne bağlı Anabilim dallarından birinde yüksek lisans yapmış olanlar doktora programına

  Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
  Tezli Yüksek Lisans Programı:Tıp, Diş Hekimliği, Veterine, Eczacılık r Fakülteleri ile Fen Edebiyat ve Eğitim Fakültelerinin Biyoloji Bölümleri, Tıbbi Biyoloji Bilimler Bölümü mezunları, Sağlık Bilimleri Fakültes/ Sağlık Yüksekokullarının dört yıllık Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Hemşirelik ve Ebelik bölümleri mezunları başvurabilirler.

  Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı
  Radyoterapi Fiziği Tezli Y.Lisans Programı: Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü mezunları ve Mühendislik Fakültesi Fizik Mühendisliği Bölümü mezunları başvuru yapabilir. Üniversite Senatosunun 23.12.2014 tarih ve 17 nolu toplantısında eklenmiştir.

  Temel Solunum Biyolojisi Anabilim Dalı
  Tezli Y.Lisans Lisans Programı: Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Veteriner Fakülteleri mezunları, Fen-Edebiyat ve Eğitim Fakültelerinin Biyoloji ve Genetik bölüm mezunları, Tıbbi Biyolojik Bilimler mezunları.

  Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı
  Doktora Programı : Eczacılık, Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği, Fen Fakültesi Biyoloji ve Kimya Bölümü, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu (4 yıllık), Hemşirelik Yüksekokulu, Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü, Tıbbi Biyolojik Bilimler Bölümü'nden mezun olup, yüksek lisans diploması olanlarla Tıp, Diş Hekimliği ve Veteriner Fakülteleri mezunları doktora programına başvurabilirler.

  Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
  Tezli ve Tezsiz II. Öğretim Y. Lisans Programları:Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık ve Veteriner Fakültesi mezunları, Fen Edebiyat Fakültesi biyoloji Bölümü mezunları ve Anabilim Dalı Akademik Kurulu tarafından uygun görülen lisans düzeyinde eğitim almış olanlar başvurabilirler.

  Doktora :Tıp Fakültesi (Tıp Doktoru olanlar) mezunları başvurabilir.

  Üniversite Senatosunun 29.01.2013 tarih ve 02 nolu toplantısında değiştirilmiştir.

  Hemşirelik Anabilim Dalı
  İç Hastalıkları Hemşireliği Tezli Y. Lisans Programı : Hemşirelik Yüksekokulu, Sağlık Yüksekokulu, sağlıkla ilgili dört yıllık Yüksekokul veya Fakülte mezunları ve Anabilim Dalı Akademik Kurulu tarafından uygun görülen lisans düzeyinde eğitim almış olanlar başvurabilir.

  Psikiyatri Hemşireliği Tezli Y. Lisans Programı: Hemşirelik Yüksekokulu, Sağlık Yüksekokulu, sağlıkla ilgili dört yıllık Yüksekokul veya Fakülte mezunları ve Anabilim Dalı Akademik Kurulu tarafından uygun görülen lisans düzeyinde eğitim almış olanlar başvurabilir.

  Halk Sağlığı Hemşireliği Tezli Y. Lisans Programı: Hemşirelik Yüksekokulu, Sağlık Yüksekokulu, sağlıkla ilgili dört yıllık Yüksekokul veya Fakülte mezunları ve Anabilim Dalı Akademik Kurulu tarafından uygun görülen lisans düzeyinde eğitim almış olanlar başvurabilir.

  Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Tezli Y. Lisans Programı: Sağlık Bilimleri Fakültesi veya Hemşirelik Yüksekokulu Hemşirelik/Ebelik Bölümü mezunları başvurabilirler

  Anatomi Anabilim Dalı
  Tezli Y. Lisans Programı :Sağlık Bilimleri Fakültesi veya Sağlık Yüksekokullarının Fizik Tedavi Rehabilitasyon Bölümü ile Hemşirelik Bölümü mezunları, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu mezunları, Hemşirelik Yüksekokulu mezunları başvurabilirler.Üniversite Senatosunun 14.10.2014 tarih ve 14 nolu toplantısında değiştirilmiştir.

  Doktora : Tıp, Diş Hekimliği ve Veteriner Fakültesi mezunları ile Sağlık Bilimleri Fakültesi veya Sağlık Yüksekokullarının Fizik Tedavi Rehabilitasyon Bölümü, Hemşirelik Bölümü, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu ve Hemşirelik Yüksekokulu mezunu olup Anatomi Anabilim Dalı'nda yüksek lisans yapmış olan mezunlar başvurabilirler.Üniversite Senatosunun 14.10.2014 tarih ve 14 nolu toplantısında değiştirilmiştir.

  Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı
  Tezli Y. Lisans Programı :Dört yıllık eğitim veren Mühendislik Fakültesi Kimyagerlik ve Kimya Mühendisliği, Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Kimya Bölümü, Tıbbi Biyolojik Bilimler Bölümü, Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Veteriner Fakültesi mezunları, Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya ve Biyokimya Bölümleri, Eğitim Fakültelerinin Kimya ve Biyoloji Bölümleri mezunları başvurabilirler.

  Doktora : Tıp, Veteriner ve Diş Hekimliği Fakültesi mezunları ile Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalında yapılmış bir yüksek lisans derecesine veya Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen esaslara göre Biyokimya Dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olması gereklidir.

  1. Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı

  Yüksek lisans :Tıp Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Fen-Edebiyat ve Eğitim Fakültelerinin Biyoloji, Kimya, Genetik, Matematik ve Fizik Bölümü mezunları, Mühendislik Fakültesi Gıda, Kimya, Su Ürünleri, Genetik Mühendisliği mezunları, Tıbbi Biyolojik Bilimler mezunları ve Anabilim Dalı Akademik Kurulunun uygun göreceği Fakülte ve Bölüm mezunları.

  Tıbbi Biyoloji ve Genetik Doktora programı: Tıp, Veteriner, Eczacılık Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi mezunları, Fen-Edebiyat, Eğitim fakültelerinin Biyoloji, Kimya, Genetik, Genetik Mühendisliği, Tıbbi biyolojik Bilimler bölümü mezunları, Sağlık Bilimleri Enstitüsüne bağlı herhangi bir Anabilim Dalı'ndan yüksek lisans diploması almış olanlar ve Fen Bilimleri Enstitülerinin Biyoloji Dallarından birinde yüksek lisans diploması almış olanlar doktora programına başvurabilirler.


 

Baskent Kariyer