Baskent Kariyer Ales Baskent Kariyer KPSS B

RTÜK 60 uzman yardımcısı alıyor • Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan:

  RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU

  ÜST KURUL UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAV DUYURUSU

  I - Genel Bilgiler

  Üst Kurulda münhal bulunan Genel İdare Hizmetleri sınıfı, 9. dereceli 60 adet kadroya giriş sınavı ile Üst Kurul Uzman Yardımcısı alınacaktır. İlgili mevzuata ve genel hükümlere uyulmak kaydıyla alınacak uzman yardımcılarının öğrenim dalları, kontenjanı ve puan türü aşağıdaki şekildedir.

  ÖĞRENİM DALLARI

  KONTENJAN

  2017 KPSS

  PUAN TÜRÜ

  Hukuk

  7

  KPSSP:4

  İktisat

  6

  KPSSP:14

  İşletme

  5

  KPSSP:24

  Kamu Yönetimi

  4

  KPSSP:29

  Uluslararası İlişkiler

  3

  KPSSP:34

  Maliye

  2

  KPSSP:19

  İlahiyat

  3

  KPSSP:3

  Türk Dili ve Edebiyatı

  3

  Sosyoloji

  3

  Psikoloji

  1

  Tarih

  1

  İletişim

  8

  Elektrik-Elektronik, Elektronik, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

  8

  KPSSP:2

  Yazılım ve Bilgisayar Mühendisliği

  4

  İstatistik

  2

  KPSSP:12

  TOPLAM

  60

  Yukarıda belirtilen ilgili fakültelerin ve bölümlerin öğretmenlik bölümü mezunlarının müracaatları kabul edilmeyecektir.

  II - Sınava Katılma Şartları

  Yapılacak Üst Kurul Uzman Yardımcılığı giriş sınavına katılabilmek için;

  a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yer alan genel şartları

  taşımak,

  b) Üniversitelerin en az dört yıllık öğrenim veren fakülte veya yüksekokulları ile denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtdışındaki eğitim kurumlarının yukarıda sayılan bölümlerinden mezun olmak,

  c) 01/01/2017 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (01/01/1982 ve sonraki tarihlerde doğanlar),

  ç) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 21-28 Mayıs 2017 tarihlerinde gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) başvuruda bulunulan puan türünden 70 ve üzerinde puan almış olmak,

  d) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yabancı Dil Sınavının İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça ve Arapça bölümlerinden (YDS 2016 veya 2017 yılı) asgari (D) düzeyinde veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak,

  e) KPSS'den, Üst Kurul tarafından ilanda belirtilen puan türlerinden en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere yapılan sıralamada, ataması yapılacak uzman yardımcısı kadro sayısının dört katına kadar aday arasına girmiş olmak (Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da sınava kabul edilecektir.),

  f) Süresi içinde başvurmuş ve başvuru belgesi ile birlikte istenilen belgeleri Üst Kurula vermiş olmak,

  gerekmektedir.

  III - Başvuru Zamanı, Şekli ve Yeri

  Başvurular 07 Ağustos 2017 Pazartesi günü başlayıp 18 Ağustos 2017 Cuma günü saat 18.00'da sona erecektir.

  Adaylar Giriş Sınavına Üst Kurulun resmi internet sayfası (www.rtuk.gov.tr) üzerinden açık ve eksiksiz olarak dolduracakları Sınav Başvuru Formunun çıktısını imzalamak suretiyle başvuracaklardır. Sınav Başvuru Formunun doldurulmasına ilişkin açıklamalar başvuru sayfasında yer almaktadır.

  Adaylar doldurmuş oldukları Sınav Başvuru Formunun bilgisayar çıktısını imzalamak ve niteliklerini, hedeflerini ve RTÜK'ten beklentilerini söz konusu formun arka sayfasında özgeçmişleri için ayrılmış olan boş alana kendi el yazılarıyla doldurmak suretiyle; IV.

  maddedeki belgelerle birlikte Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üniversiteler Mahallesi 1597.

  Cadde No:13 06800 Bilkent Çankaya/ANKARA adresine posta ile veya hafta içi 09.00-18.00 saatleri arasında şahsen başvuruda bulunabileceklerdir. Aksi takdirde başvuruları geçersiz sayılarak sınava alınmayacaklardır.

  Eksik veya usulüne uygun olarak hazırlanmayan belgeyle yapılan müracaatlar ile 18 Ağustos 2017 Cuma saat 18.00'a kadar Üst Kurul evrakına ulaşmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuru tarihi olarak, sınav başvuru formu ve eklerinin Üst Kurul evrakına giriş tarihi esas alınacaktır.

  Sınav başvuru formları ve ekli belgelerin incelenmesi sonucunda, belgeleri tam olan ve puan sıralamasında öğrenim dalları itibariyle en yüksek puanı alan adaylar arasından alınacak uzman yardımcısı sayısının dört katı aday arasına girenler giriş sınavına çağrılacaklardır. (Son sıradaki aday ile aynı puana sahip olanlar da giriş sınavına çağrılır.)

  Sınava katılacak adayların listesi sınav tarihinden en az bir hafta önce (www.rtuk.gov.tr) internet adresinde ilan edilecek ayrıca, bu bilgiler elektronik posta ve/veya kısa mesaj yoluyla adaylara iletilecektir. Bunun dışında herhangi bir bildirim yapılmayacak ve ilanının Üst Kurulun resmi internet sayfasında yayımlandığı tarihte bildirim yapılmış sayılacaktır. Sınava katılamayacak başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

  IV - Başvuru İçin Gerekli Belgeler

  a) Üst Kurulun resmi internet sayfası (www.rtuk.gov.tr) üzerinden doldurulup

  imzalanacak sınav başvuru formu,

  b) Yükseköğrenim mezuniyet belgesinin aslı veya noterce veyahut Üst Kurulca tasdikli örneği,

  c) Yabancı dil bilgisi sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı veyahut Üst Kurulca tasdikli örneği,

  Yurtdışındaki yükseköğrenim kurumlarından mezun olan adayların, diploma denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca kabul edildiğini gösterir belgenin aslını veya Üst Kurulca onaylı örneğini başvuru belgelerine eklemeleri gerekir.

  Posta ile başvuru yapacak adaylar belgelerin noter onaylı suretlerini gönderebilirler ya da asıllarını da göndermeleri durumunda fotokopileri Üst Kurul tarafından tasdik olunur. Belgelerin asılları, talep edilmesi halinde adaylara iade edilecektir.

  V - Sınavın Şekli ve Konuları

  Giriş sınavı sözlü şekilde yapılacaktır. Sözlü sınav, adayların;

  a) Üst Kurulun mevzuatı ve faaliyet alanındaki düzenlemelere ilişkin bilgi düzeyi,

  b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

  c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

  d) Genel yetenek ve genel kültürü,

  e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

  yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir. Adaylar,

  giriş sınav komisyonu tarafından birinci fıkranın (a) bendi için elli puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için, komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

  VI - Sınavın Yeri ve Tarihi

  Sınav, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üniversiteler Mahallesi 1597. Cadde No:13 06800 Bilkent Çankaya/ANKARA adresinde, 11 Eylül 2017 tarihinde başlayacak olup giriş sınavına girmeye hak kazanan adayların sınav bilgileri Üst Kurulun resmi internet sayfasında (www.rtuk.gov.tr) ilan edilecektir.

  Giriş sınavına girmeye hak kazanan adaylar, belirtilen tarih ve saatte sınav yerinde hazır bulunacaklardır.

  Sınav esnasında kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanında resmi makamlarca verilmiş ve geçerliliği kabul edilebilen bir kimlik belgesi bulundurmayan adaylar sınava alınmayacaklardır.

  VII - Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi, İlanı ve Atama

  Adayların, giriş sınavında başarılı sayılabilmeleri için yüz tam puan üzerinden ortalama yetmiş puan almaları şarttır. Nihai başarı puanı; başvuruda esas alınan KPSS puanının yüzde ellisi, sözlü sınav puanının yüzde otuzbeşi ve yabancı dil puanının yüzde onbeşi esas alınarak belirlenecektir.

  Sınavda başarılı olanların sayısı, ilan edilen kadro sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, belirtilen kadro sayısı kadar aday, giriş sınavını başarmış kabul edilecektir. Ayrıca, Sınav Komisyonu tarafından puan önceliğine göre yeterli sayıda yedek aday belirlenecektir. Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmeyecektir. Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından daha az ise sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edileceklerdir.

  Belirlenen öğrenim dallarında ilan edilen sayıda adayın başarılı olamaması halinde, boş kalan kontenjanlar sınav komisyonunun uygun görüşü ve Üst Kurul kararıyla diğer alanlardan sınava girip başarılı olmuş adayların başarı sırasına göre atanması suretiyle doldurulabilecektir.

  Nihai başarı listesi, sözlü sınavın bitimini takip eden yedi gün içerisinde Üst Kurulun resmi internet sayfasında (www.rtuk.gov.tr) ve Üst Kurul ilan panolarında ilan edilecek olup, ayrıca sınav sonucu kazanan adaylara ilan tarihinden itibaren on gün içinde yazılı olarak bildirilecektir.

  Adaylar sınav sonuçlarına ilan tarihinden itibaren yedi işgünü içinde yazılı olarak itiraz edebileceklerdir. İtirazlar beş işgünü içinde Giriş Sınav Komisyonu tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılacak ve adaylara yazılı olarak bildirilecektir.

  Giriş sınavında başarılı bulunan adayların, kendilerine bildirilen tarihe kadar istenilen belgelerle birlikte müracaat etmeleri halinde atamaları yapılacaktır. Müracaat etmeyen, süresi içinde göreve başlamayan veya hakkından feragat eden adayların yerine, yedek aday listesinden en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere atama yapılacaktır.

  Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacağı gibi, bu şekilde atamaları yapılmış olsa dahi bu atamalar iptal edilecektir ve hiçbir şekilde hak talebi söz konusu olmayacaktır. Ayrıca, bunlar hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacak olup, bu şekilde yanıltıcı beyanda bulunanlardan, kamu görevlisi olanların durumları çalıştıkları Kurumlara da bildirilecektir.

  İlanen duyurulur. • P14 100. sıraya kadar gelir mi? ÖSYM niye hala bölüm bazlı sıralamaları açıklamadı! • @Keymarsh bu sene çok geç kalındı. • kurumla ilgili bilgisi olan var mı ?
  Mühendisler ne işlerle meşgul olurlar?
  Maaş, servis yemek gibi imkanları var mı ?
  Yardım lütfen • Sevgili @paretowilfredo meslek hakkında bilgi alabileceğimiz bir yer var mı? • Bir de üst kurulun mevzuatını nereden bulabiliriz? Bilgisi olan varsa lütfen paylaşsın

 • @galatasaray ben de şimdi oraya bakıyordum dostum.. baya bir doküman var • @Keymarsh hazırlamaya çalışacağız meslek tanıtımını 😊 • ÖSYM, yine saçma işler peşinde.
  Branş sıralamalarını açıklasaydı şimdiye kadar, şu ilan için kafamız daha net olurdu, gelip gelmeyeceği konusunda. • @aliveli teşekkürler 🙂 çok hızlısınız her zamanki gibi 😉


 • 2018 kpss

  Ah su dil puani yok mu • dil puanıyla kpss puanının ortalaması mı alınır acaba? sıralama nasıl yapılcaktır? • @ozge2 keşke öyle olsa 😐 ama kpss puanına göre sıralanır. • istatististikten başvurcak olan var mı? • @armindo yds için de bi sırala olmaz mı yani bi etki¿ sadece D koşulunu sağlamak yeterli olur puanın yüksekliği önemli olmaz kpss sıralaması yapılırsa sadece 😕 • @Nolmuyor dil puanı olsaydı ah keşkem keşkem 🙂 • @ozge2 "e) KPSS'den, Üst Kurul tarafından ilanda belirtilen puan türlerinden en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere yapılan sıralamada, ataması yapılacak uzman yardımcısı kadro sayısının dört katına kadar aday arasına girmiş olmak "
  dil puanı sadece bir filtre. kpss puanına göre sıralanıyor • YDS puanı nihai puanın hesaplanmasında etkili. %50 KPSS, %35 mülakat, %15 yds. • @ersagun vay vay vay bunu bilmiyordum hocam. her kurumda var mı bu?


Log in to reply