Soru Bankası

İç İşleri AB Uzman Yardımcılığı Alım İlanı • İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

  AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI

  GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU

  İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatında Genel İdare Hizmetleri Sınıfında boş bulunan 10
  adet Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı kadrosuna 03-05 Ocak 2017 tarihleri arasında
  Ankara’da yapılacak Giriş (Sözlü) sınavı ile personel alınacaktır.
  ÖSYM tarafından 04-05 Temmuz 2015 veya 22-29 Mayıs 2016 tarihlerinde yapılan
  “Kamu Personel Seçme Sınavı KPSSP 86” puan türünden en az 70 ve üzerinde KPSS puanı
  almış olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 40 kişi içerisinde bulunmak
  (40 ıncı aday ile aynı puana sahip diğer adaylar da giriş sınavına alınır).
  YDS C seviye • Bu ileti silinmiş!


 • Topu topu aldığın 10 kişi bari taban puan 85 yap • T.C.
  İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
  AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI
  GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU

  İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatında Genel İdare Hizmetleri Sınıfında boş bulunan 10
  adet Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı
  kadrosuna 03-05 Ocak 2017 tarihleri arasında
  Ankara’da yapılacak Giriş (Sözlü) sınavı ile personel alınacaktır.

  BAŞVURU ŞARTLARI

  1657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında sayılan
  şartları taşımak,

  2Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat,
  işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim
  Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından birisini bitirmiş
  olmak,

  3Giriş (Sözlü) sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını
  doldurmamış olmak (01/01/1982 tarihinden sonra doğanlar),

  4ÖSYM tarafından 04-05 Temmuz 2015 veya 22-29 Mayıs 2016 tarihlerinde yapılan
  “Kamu Personel Seçme Sınavı KPSSP 86” puan türünden en az 70 ve üzerinde KPSS puanı
  almış olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 40 kişi içerisinde bulunmak
  (40 ıncı aday ile aynı puana sahip diğer adaylar da giriş sınavına alınır).

  5- Avrupa Birliği içerisinde geçerli dillerden en az birinden YDS’den en az (C)
  düzeyinde puan almak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir
  belgeye sahip olmak. (Yabancı dil sınavların eşdeğerlikleri; ÖSYM’nin http://osym.gov.tr
  internet adresinin “Basın Açıklamaları ve Genel Duyurular” bölümünde yayınlanan Yabancı
  Dil Eşdeğerlilikleri tablolarından, ilanda belirtilen sınav başvuru tarihleri itibariyle güncel
  olanına göre yapılacaktır.)

  GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAVINA KATILMAYA HAK KAZANAN ADAYLARDAN
  İSTENİLECEK BELGELER

  1-) Giriş (Sözlü) Sınavına katılmaya hak kazanan adaylar, Bakanlığımız
  (www.icisleri.gov.tr) internet sitesinde ilan edilerek belirtilecek tarihler arasında, istenilecek
  diğer belgeler ile birlikte aşağıdaki belgeleri ilgili sınav bürosuna elden teslim edeceklerdir.

  a) Bakanlığımızın www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinden temin edilerek
  doldurulmuş ve aday tarafından imzalanmış, resimli İş Talep Formu.

  b) Üç adet vesikalık fotoğraf.

  c) Yükseköğrenim diplomasının veya çıkış belgesinin aslı ya da belgenin verildiği yer
  yükseköğretim kurumunca onaylı örneği ve fotokopisi

  ç) KPSS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı.

  d) YDS veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan sınav sonuç
  belgesinin aslı veya onaylı örneği.

  e) Özgeçmiş.

  2Yabancı dil düzeyine ilişkin belgelerin geçerlilik süresi sınav başvurusunun son günü
  dikkate alınarak hesaplanır. Yabancı dil düzeyine ilişkin belgelerin geçerlik süresi beş yıldır.

  3 Yukarıda istenilen belgelerin, aslı ya da onaylı örneği ibraz edilmek kaydıyla
  fotokopileri Bakanlığımızca tasdik edilecektir.

  SINAV BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

  1Adaylar; Bakanlığımızın www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde yer alan 2016
  yılı Avrupa Birliği Uzman Yardımcılığı Giriş (Sözlü) Sınavı İş Talep Formuna” 21-25 Kasım
  2016 tarihleri arasında ilgili sınav duyurusu bölümünde yayımlanacak olan başvuru linki
  aracılığıyla e-Devlet şifresi ile erişip elektronik ortamda doldurarak müracaat edeceklerdir.

  2Başvurular e-Devlet şifresi ile yapılacağından, adayların www.turkiye.gov.tr
  hesabının bulunması zorunludur. Söz konusu hesabın kullanılabilmesi için, adayların e-Devlet
  şifresi almaları gerekmektedir. Adaylar, e-Devlet şifresini içeren zarfı, PTT Merkez
  Müdürlüklerinden, şahsen başvuru ile üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu kimliğini
  ibraz ederek temin edebilirler.

  3Adayların başvurularını tamamlayabilmesi için İş Talep formunu doldurduktan
  sonra “Başvuru Formunu Onayla” butonuna basmaları gerekmektedir. Bu işlemi
  gerçekleştirmeyen adayların başvuruları sisteme kaydedilmeyecek olup, bu durumda olan
  adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır

  4Adaylar, İş Talep Formunu doldurup, “Başvuru Formunu Onayla” işlemini
  gerçekleştirinceye kadar müracaat süresi içerisinde İş Talep Formu üzerinde değişiklik
  yapabileceklerdir. Elektronik ortamda başvurusunu sorunsuz bir şekilde tamamlayan
  adayların, İş Talep Formunun çıktısını belirtilen başvuru tarihleri arasında almaları
  gerekmektedir.

  5“Başvuru Formunu Onayla” işlemini yapıp, “Yazdır” butonunu kullanarak İş Talep
  Formunun çıktısını aldıktan sonra hatalı giriş yaptığını fark eden adaylar; www.icisleri.gov.tr
  adresli internet sitemizde ilgili sınav duyurusu bölümünde yer alan “Hatalı Kayıt Bildirim
  Dilekçesi” ile Personel Genel Müdürlüğü İşlemler Şube Müdürlüğüne faks yoluyla (Faks: 0
  312 425 61 30, Tel: 0 312 422 41 64) müracaat ederek, mevcut kayıtlarına yeniden giriş
  yapabilmek için, İş Talep Formunun güncellenebilir duruma getirilmesini 25 Kasım 2016
  tarihi saat 16:00’a kadar talep edebilecektir.

  6İlgili sınav bürosunca, hatalı giriş nedeniyle yeniden giriş yapmak isteyen adaylara
  25 Kasım 2016 tarihi saat 17:30’a kadar elektronik başvuru formunda değişiklik yapabilme
  imkanı verilecektir. Elektronik ortamda yapılacak müracaatlar aynı gün saat 17:30 itibari ile
  sona erecektir.

  **7-**KPSSP86 başarı puan sıralamasına göre belirlenen Giriş (Sözlü) sınavına katılacak
  adaylara ait kesin olmayan değerlendirme sonuç listesi 29 Kasım 2016 tarihinde Bakanlığımız
  www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde ilan edilerek duyurulacaktır.

  **8-**KPSSP86 başarı puan sıralamasına göre ilan edilen kesin olmayan değerlendirme
  sonuç listesine itirazlar 29-30 Kasım 2016 tarihlerinde (09:30-17:30) saatleri arasında ilgili
  Sınav Kuruluna yazılı olarak, itirazda bulunulan hususun belgelendirilmesi şartı ile kabul
  edilecektir. 30 Kasım 2016 tarihinde saat 17:30’dan sonra Bakanlığımız evrak kaydına veya
  faksına iletilen itiraz dilekçeleri işleme alınmayacaktır.

  **9-**Sınav Kurulunca itiraz üzerine yapılan inceleme sonucu, ilgili adaya yazılı olarak
  bildirilecektir. İtiraz üzerine Sınav Kurulunca verilen kararlar kesindir.

  **10-**KPSSP86 başarı puan sıralamasına göre Giriş (Sözlü) sınavına katılacak adaylara
  ait kesin sonuç listesi, 06 Aralık 2016 tarihinde Bakanlığımız www.icisleri.gov.tr adresli
  internet sitesinde ilan edilerek duyurulacaktır.

  11- Giriş (Sözlü) Sınavına katılmaya hak kazanan adaylar, ilanda istenilen belgeleri
  15-16 Aralık 2016 tarihlerinde hafta içi mesai saatleri içinde (09:00-18:00) ilgili sınav
  bürosuna elden teslim edeceklerdir. Belgelerini teslim eden adaylara ilgili sınav bürosunca,
  Giriş (Sözlü) Sınavının günü, saati ve yerinin belirtildiği fotoğraflı sınav kimlik belgesi
  verilecektir. İstenilen belgeleri süresi içerisinde ilgili sınav bürosuna teslim etmeyen adaylar
  Giriş (Sözlü) Sınavına alınmayacak olup, bu adaylar konu ile ilgili olarak herhangi bir hak
  talebinde bulunamayacaklardır.

  12- İstenilen evrakları süresi içerisinde teslim eden adaylar Giriş (Sözlü) sınavına
  çağrılacaktır. Bu adaylara, Giriş (Sözlü) sınavının günü, saati ve yeri 22 Aralık 2016
  tarihinden itibaren Bakanlığımız www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde ilan edilerek ve
  ayrıca İş Talep Formunda belirttikleri yazışma adreslerine tebligat yapılarak bildirilecektir.
  Adayların sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve
  yanlarında fotoğraflı sınav kimlik belgeleri ile birlikte onaylı kimlik belgelerinden (nüfus
  cüzdanı, sürücü belgesi veya geçerlilik süresi bitmemiş pasaport) herhangi birini yanlarında
  bulundurmaları gerekmektedir. Söz konusu belgeleri ibraz edemeyen adaylar sınava
  alınmayacak olup, bu adaylar konu ile ilgili olarak herhangi bir hak talebinde
  bulunamayacaklardır.

  **13-**Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adaylar Avrupa Birliği Uzman Yardımcılığı Giriş
  (Sözlü) sınavını kazanmış olsalar dahi sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak,
  ataması yapılmış olanların ise atamaları iptal edilecektir. Bu adaylar hakkında, 5237 sayılı
  Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç
  duyurusunda bulunulacaktır.

  **14-**Müracaatlar; elektronik ortamdaki İş Talep Formu ile alınacağından, posta yoluyla
  veya bizzat müracaatlar kabul edilmeyecektir.

  SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI
  Giriş (Sözlü) Sınavı; sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50) puan, bir konuyu
  kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10) puan, liyakati, temsil kabiliyeti,
  davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10) puan, özgüveni, ikna kabiliyeti ve
  inandırıcılığı (10) puan, genel yetenek ve genel kültür (10) puan, bilimsel ve teknolojik
  gelişmelere açıklığı (10) puan üzerinden değerlendirilmek suretiyle sözlü olarak tek aşamada
  yapılacaktır.

  GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE
  İTİRAZ

  Sözlü sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilir ve en az 70 puan alanlar başarılı
  sayılır. Sözlü sınavda, her üyenin vermiş olduğu puanın aritmetik ortalaması alınarak
  adayların sözlü sınav puanı tespit edilecektir. Sözlü sınav puanı en yüksek olan adaydan
  başlanarak giriş sınavı kesin olmayan başarı listesi oluşturulacaktır.
  Söz konusu listeye itirazlar ilan edilen tarihten itibaren yedi gün içinde hafta içi (09:30
  17:30) mesai saatleri arasında ilgili Sınav Kuruluna yazılı olarak, itirazda bulunulan hususun
  belgelendirilmesi şartı ile kabul edilecektir. Sınav Kurulunca itiraz üzerine yapılan inceleme
  sonucunda giriş sınavı kesinleşmiş başarı listesi oluşturulur ve sınav kurul kararı itirazda
  bulunan adaylara yazılı olarak bildirilir. Sınav Kurulunca verilen kararlar kesindir.
  Kesin olmayan ve kesinleşmiş başarı listeleri Bakanlığımızın www.icisleri.gov.tr
  adresli resmi internet sitesinden ilan edilerek duyurulur.

  GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI
  Giriş (Sözlü) Sınavını kazananlar, kesin başarı puanı en yüksek olan adaydan
  başlanmak suretiyle atama yapılacak kadro sayısı kadar asil, atama yapılacak kadro sayısının
  yarısını geçmemek üzere Giriş Sınav Kurulunca belirlenecek sayıda yedek olmak üzere
  açıklanır. Adayların kesin başarı puanının eşitliği halinde KPSSP86 puanı yüksek olan aday
  sıralamada üstte yer alır. Başarılı olan adaylara ait kesin başarı listesi, Bakanlığımız
  www.icişleri.gov.tr adresli internet sitesinde duyurulacaktır. • Çok şükür puanım 83 de niye İngilizcem yok diye kafamı duvarlara vurmak zorunda kalmıyorum 😂 girecek arkadaslara başarılar 😊 • sıralamam 47 ,sınırdayım sanırım,sizce gelme ihtimali nedir?puanım92 küsür • Bir önceki alımda (2014 sonu ilan 2015 başı mülakat) 86,73 puanla kapatmış. 90 üstüne rahat gelir diye düşünmekteyim 70 yds istendiğinden. Ama önceden tahmin yanıltabilir, ben de 88 puandayım. • 89 puanla heveslensem mi acaba siralama 213 • Mülakatta ingilizce konuşturmicaklarsa ben bu sınava varım :) • Ekim 2009'da yapılan alımda 48 kişi çağırılacaktı ve 90,34 ile kapattı. Şubat 2015'te yapılan sözlü sınava 40 kişi çağırılmış ama 86,73'le kapatmış olması asla sizi yanıltmasın zira ilana başvuru yapılan Ocak 2015 tarihinde hem bazı sınavların sonucu neticelenmişti. Ayrıca her geçen sene puanların yükselip sıralamaların düşmesi trendini hesaba katmamız gerekli. Normalde 90 altına düşmez derdim ama puan türünde YDS %20 etkili olduğu için 90'ı geçip YDS'si 70 altında kalan adaylardan ötürü 90 altına düşme ihtimali çok az olsa mevcut. Bu nedenle 89 ve 88 küsur puanlılar da heveslenebilir ancak 88 altının heveslenmesine ya da başvurup zaman kaybetmesine hiiiiç gerek yok, boş yere kendimizi kandırmayalım :slight_smile:

  @baharunal AB uzman yardımcılığı gibi kamuda İngilizceyi en aktif kullanarak mesleklerden birinin mülakatında ingilizce konuşma seviyesine bakılmazsa hangi mülakatta bakacaklar ki?

  @oscarwilde06 Sen de dayaklıksın kardeşim, 91,6 ile bana bile gelmeme ihtimali her daim mevcutken sana gelmeme ihtimali %0. Biraz rahat ol yav, puanının ve ilanının keyfini çıkar :slight_smile: • @odtüsbky sınav konularında adayların yabancı dil hakimiyeti gibi bir kısım göremediğim için sordum. Olursa elbette garip gelmez. Ben de ona göre hazırlık yaparım. • @baharunal Senin puana zaten ilan garanti olduğu için sınav öncesi AB ile ilgili AB bakanlığının sitesinden terminolojiye hakim olmaya çalış, riske atma, mülakatta ne olacağı hiç belli olmaz.

  2012'deki mülakattan bir izlenim:

  AB kurumları, antlaşmalar, kriterler...( Tr - AB İlişkileri ve AB müktesebatı) bunları genel olarak bilmeniz ve ing olarak (yada başvuruda hangi yabancı dili yazdıysanız)ifade etmeniz yeterli yabancı dil konusunda pek sıkmıyolar. Bir iki de anayasa, DMK, son değişikliklerden vs. sorabiliyolar ama hiç biri kıyıda köşede kalmış şeyler değil. duyduklarımdan aklımda kalan: memur nedir? uyarı - kınama cezası?? (son degişikliklerle yargı yolunun acılması..), Mahali İdareler, KHKlar, Anayasa Mahkemesi, Yasama süreci(teklif, tasarı, iptal vs..) İşin özü şu, komisyondakilerden birinin elinde Anayasa var ordan sorabiliyolar. • @odtüsbky İç İşleri Bakanlığı Avrupa Birliği Uzman Yardımcılığı hayırlı olsun içinde söyledi:

  Ekim 2009'da yapılan alımda 48 kişi çağırılacaktı ve 90,34 ile kapattı. Şubat 2015'te yapılan sözlü sınava 40 kişi çağırılmış ama 86,73'le kapatmış olması asla sizi yanıltmasın zira ilana başvuru yapılan Ocak 2015 tarihinde hem bazı sınavların sonucu neticelenmişti. Ayrıca her geçen sene puanların yükselip sıralamaların düşmesi trendini hesaba katmamız gerekli. Normalde 90 altına düşmez derdim ama puan türünde YDS %20 etkili olduğu için 90'ı geçip YDS'si 70 altında kalan adaylardan ötürü 90 altına düşme ihtimali çok az olsa mevcut. Bu nedenle 89 ve 88 küsur puanlılar da heveslenebilir ancak 88 altının heveslenmesine ya da başvurup zaman kaybetmesine hiiiiç gerek yok, boş yere kendimizi kandırmayalım :slight_smile:

  @baharunal AB uzman yardımcılığı gibi kamuda İngilizceyi en aktif kullanarak mesleklerden birinin mülakatında ingilizce konuşma seviyesine bakılmazsa hangi mülakatta bakacaklar ki?

  @oscarwilde06 Sen de dayaklıksın kardeşim, 91,6 ile bana bile gelmeme ihtimali her daim mevcutken sana gelmeme ihtimali %0. Biraz rahat ol yav, puanının ve ilanının keyfini çıkar :slight_smile:

  Düşününce haklısınız, ayrıca puanın da 1/5'i dil puanından oluşmakta, yüksek kapatabilir. O dönem çok fazla vergi müfettişi alınmış sanırım, bu dönem malum... • @odtüsbky ab müktesebatı zayıf olduğum bi alan hele ingilizceyle birleşince ciddi bi çalışma yapsam da işim zor gibi. Sgk uzman yrd olursa başvurmam zaten ama şu yoklukta başvurmaktan başka çarem yok. Keza gümrük teftiş, rekabete de mecbur başvurcam. Senin göç ne zaman? • Puan 89.5 siralama 190 larda. Sansimi deneyecegim. • @baharunal @batuhan Bu sene de yine birçok sene gibi kurumlar alımlarını tamamlamadan başka kurumlar alıma çıkıyor. 90 altına düşme ihtimali bu nedenle zayıf. SGK için iş ve sg hukuku, ab uzmanlığı için ab ile ilgili konular, rekabet için işletme, vakıflar için muhasebe vs. Her sınavın odak noktası farklı... O yüzden hangisini hedeflersek her türlü calışmak gerek. Zaman zaman seçim yapmak zorunda kalabiliyoruz. Ancak olan bu ilan trafiğinden hep birkaç puanla ilanları kaçıranlara oluyor. Bence en büyük sıkıntı o... Göçte belgeler teslim edildi ama kim bilir ne zaman mulakat yapılır. SGK da geç açıklar zaten... Bu gidişle Rekabet kurumuna girersem şaşırma, adamlar hep hızlı açıklamış sonuçları... ancak bu yıl hem mit hem de emniyet çifte soruşturma yaptığından her kurum gecikebilir... • Bu ilanla ilgili araştırma yaparken 4 5 yıl önce yazılanları okudum. Mülakat sonucu 20 gün sonra açıklanmış. Ama millet nasıl çıldırmış 20 gün oldu nasıl böyle bişey olabilir bu kadar gecikme olur mu mağdur olduk filan diye o kadar tuhaf geldi ki bana :) şimdiki 4 5 aylık açıklanma süreçlerinde sinir krizi geçirmezsek iyi :)
  @odtüsbky rekabet veya göç umarım olur senin rekabet olsa daha iyi tabi. Başarılar. • @baharunal hocam zaten uzun süre mülakat sonucu bekleme yeni moda oldu, kurumlar eğer on kişilik falan alım yapıyosa aynı akşama açıklardı. • 2015 KPSS P86 puan türünden 90 üstü alanlara ait sıralama ve YDS puanları :(

  95,70072 - 23 - YDS 33,75
  91,63392 - 100 - YDS 93,75
  91,16556 - 113 - YDS 60
  90,21951 - 159 - YDS 66,2
  87,97693 - 319 - YDS 81,25 • @odtüsbky valla hocam haklisiniz ama sgk mulakatindaki puanlara bakinca gelmez diyebiliyor insan


 

Başkent Kariyer