Soru Bankasi

BİLİŞİM UZMAN YARDIMCILIĞI Giriş sınavı ilanı

 • İibf 18 kişi 20 kati p3 ve p48

  Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacak
  giriş sınavı ile Bilişim Uzman Yardımcısı alınacaktır.
  Genel İdare Hizmetleri Sınıfı 8 inci ve 9 uncu derece kadrolara atanacak toplam 71 (yetmişbir)
  Bilişim Uzman Yardımcısının alan/bölüm ve kontenjanları aşağıda gösterilmiştir:
  ALAN/BÖLÜM ADET
  Sosyal bilimler alanında, en az dört yıllık lisans öğrenimi veren fakülte ve yüksek
  okulların; siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakülteleri
  veya bölümleri mezunlarından ya da belirtilen bölümlerden mezun olmamakla
  birlikte sayılan alanlarda yüksek lisans veya doktora yapmış olanlardan
  18
  Hukuk alanında, hukuk fakültesi mezunlarından 18
  Mühendislik alanında, elektronik, elektrik-elektronik, elektronik ve haberleşme,
  telekomünikasyon, endüstri, bilgisayar mühendisliği fakülteleri veya bölümleri
  mezunlarından ya da belirtilen bölümlerden mezun olmamakla birlikte sayılan
  alanlarda yüksek lisans veya doktora yapmış olanlardan
  35
  2. Sınava Katılma Şartları
  Yapılacak olan giriş sınavına katılabilmek için;
  a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yer alan genel şartları taşımak,
  b) En az dört yıllık lisans öğrenimi veren, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve
  işletme fakülteleri veya bölümleri, hukuk fakültesi ve mühendislik alanında elektrik-elektronik,
  elektronik, elektronik ve haberleşme, endüstri, telekomünikasyon ve bilgisayar mühendisliği
  bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki
  yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,
  c) 2018 yılının Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01/01/1983
  ve sonraki tarihlerde doğanlar).
  ç) 2017 yılında A Grubu kadrolar için yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS),
  alanlara göre aşağıda belirtilen puan türlerinin herhangi birinden en az 70 puan almış olmak
  kaydıyla, başvuruda yapanlar arasında alanlar itibariyle yüksek puandan düşük puana
  doğru yapılan sıralama sonucunda;
   Sosyal bilimler alanında, KPSSP3 veya KPSSP48 puan türlerinin herhangi birinden
  aldığı puan ile ilk 360,
   Hukuk alanında, KPSSP3 veya KPSSP4 puan türlerinin herhangi birinden aldığı puan
  ile ilk 360,
  Mühendislik alanında, KPSSP2 veya KPSSP3 puan türlerinin herhangi birinden aldığı
  puan ile ilk 700 aday arasına girmiş olmak
  gerekmektedir.
  Adayların başvurdukları alanda belirtilen iki KPSS puan türünden yüksek olana göre sıralama
  yapılacaktır.
  Alanlar itibariyle son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da giriş sınavına girmeye
  hak kazanır.
  3. Sınava Başvuru ve Başvuru Belgeleri
  Giriş sınavına katılmak isteyen adayların öncelikle kariyer.btk.gov.tr adresinde yer alan
  başvuru formunu doldurarak elektronik ortamda göndermeleri gerekmektedir.
  Adayların;
  a) Başvuru formunun bilgisayar çıktısının imzalı ve fotoğraflı sureti,
  b) Yükseköğrenim diploması veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği,
  c) KPSS sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı
  ile başvurularını 5 - 17 Ocak 2018 tarihleri arasında mesai saatleri içinde Kurumun merkez
  teşkilatının bulunduğu Eskişehir Yolu 10. Km. No: 276 Çankaya/ANKARA adresine şahsen ya
  da posta ile yapmaları gerekir. Posta ile yapılan başvurularda, istenilen belgelerin Kuruma en
  geç son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar ulaşması şarttır. Postadaki gecikmeler dikkate
  alınmaz.
  Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adayların, diploma denkliğinin
  Yükseköğretim Kurulunca kabul edildiğini gösterir belgenin aslını veya kurumca onaylı
  örneğini de başvuru belgelerine eklemeleri gerekir.
  Başvuru esnasında, adaylardan istenen belgelerin asılları ibraz edilmek kaydı ile fotokopileri
  de tasdik edilerek kabul edilir.
  Posta ile başvuru yapacak adaylar, belgelerin noter onaylı suretleri veya asılları ile başvuruda
  bulunabilirler. Adayların belgelerin asıllarını talep etmeleri halinde, ilgili evrakların
  fotokopileri Kurum tarafından tasdik edilerek asılları adaya iade edilir.
  4. Sınav ve Değerlendirme
  Yazılı sınavına katılacak adaylar Kurumun resmi internet sitesinde ilan edilir. Bunlara ayrıca
  elektronik posta veya kısa mesaj yoluyla bildirim yapılır. İlanda yer alan adaylar önce yazılı
  sınava alınacaktır. Yazılı sınav, 10 - 11 Şubat 2018 tarihlerinde Ankara’da (Başvuruların
  bitimine müteakip Kurumumuz web sayfasında sınav yeri ve saati yayınlanacaktır) yapılacaktır.
  Yazılı sınava katılan adaylar arasında en yüksek puandan başlamak üzere öğrenim alanları
  itibarıyla yapılacak sıralamada, atama yapılacak boş kadro sayısının 4 katı aday başarılı kabul
  edilerek sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır. Alanlar itibarıyla son sıradaki adaylarla aynı
  puana sahip olan adaylar da sözlü sınava davet edilecektir. Sözlü sınava katılacak adaylar
  Kurumun resmi internet sitesinde ilan edilir. Bunlara ayrıca elektronik posta veya kısa mesaj
  yoluyla bildirim yapılır.
  Sözlü sınava girmeye hak kazananların aşağıdaki belgeleri en geç sözlü sınav tarihinden 3 (üç)
  gün önce Kuruma teslim etmeleri gerekmektedir:
  a) Fotoğraflı özgeçmiş,
  b) Erkek adaylardan, askerlikle ilişkisinin bulunmadığına dair yazılı beyan,
  c) Sabıka kaydının bulunmadığına dair yazılı beyan,
  ç) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir durumu bulunmadığına dair yazılı
  beyan
  İstenen belgeleri bildirilen süre içinde teslim etmeyen adaylar sözlü sınava girme hakkını
  kaybederler.
  Adayların yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olabilmeleri için en az 70 puan almaları şarttır.
  Yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olanların yazılı ve sözlü notlarının aritmetik ortalaması
  alınarak adayların giriş sınavı puanı ve başvuru alanları itibarıyla başarı sırası belirlenir.
  Duyuruda yer alan boş kadro sayısı kadar aday başarılı olmuş kabul edilecektir. Giriş sınavında
  başarılı olmak kaydıyla öğrenim alanları itibarıyla boş kadro sayısının en fazla yarısı kadar da
  yedek aday belirlenir.
  Sınav sonuçları ve başarılı olan adaylardan atama için istenecek gerekli belgeler, sözlü sınavın
  bitimini takip eden beş gün içinde Kurumun resmi internet sitesinde ilan edilir ve adaylara
  elektronik posta veya kısa mesaj yoluyla iletilir. Ayrıca asıl ve yedek listelerde yer alan adaylara
  posta yoluyla tebligat yapılır.
  5. Sınav Konuları
  Bilişim Uzman Yardımcılığı yazılı sınav konuları;
   Sosyal bilimler alanında; Genel Kültür ve Genel Yetenek, Anayasa Hukuku ve T.C.
  Anayasası, İdare Hukuku, Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), Medeni Hukuk (Başlangıç
  Hükümleri, Şahsın Hukuku), Ticaret Hukuku (Ticari İşletme, Şirketler Hukuku ve
  Kıymetli Evrak Hukuku), Ceza Hukuku, Uluslararası Hukuk, Elektronik Haberleşme
  Hukuku, Makro İktisat, Mikro İktisat, Türkiye Ekonomisi, Para-Banka, Kamu Maliyesi,
  Maliye Politikası, Vergi Hukuku, Bütçe ve Türk Vergi Sistemi, Genel Muhasebe, Tek
  Düzen Muhasebe Sistemi, Bütçeleme ve Mali Tablolar Analizi konularından,
   Hukuk alanında; Genel Kültür ve Genel Yetenek, Anayasa Hukuku ve T.C. Anayasası,
  İdare Hukuku, Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), Medeni Hukuk (Başlangıç Hükümleri,
  Şahsın Hukuku), Ticaret Hukuku (Ticari İşletme, Şirketler Hukuku ve Kıymetli Evrak
  Hukuku), Ceza Hukuku, Uluslararası Hukuk ve Elektronik Haberleşme Hukuku
  konularından
   Mühendislik alanında; Genel Kültür ve Genel Yetenek, Bilgisayar Programlama, Veri
  Tabanı Yönetimi, Bilgisayar Ağları, Veri Yapıları ve Algoritmalar, İnternet ve Bilgi
  Güvenliği, İşletim Sistemleri, Yazılım Mühendisliği, Matematik ve Mühendislik
  Uygulamaları, Sayısal Mantık Tasarımı, Bilgisayar Mimarisi, Sinyaller ve Sistemler,
  Haberleşme ve Mikro İşlemciler, Yöneylem Araştırması konularından,
  oluşacaktır.
  6. Diğer Hususlar
  Sınava katılma şartlarını taşımadığı daha sonra tespit edilenler sınava alınmazlar. Bunlardan
  sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılır, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir.
  İstenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz
  sayılır, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemezler ve haklarında
  Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde Kurumu yanıltanlar kamu
  görevlisi ise durumları çalıştıkları Kurumlara da bildirilir.
  Adayların sınav esnasında nüfus cüzdanı, sürücü belgesi ya da pasaport bulundurması
  gerekmektedir. Yanında bunlardan herhangi biri bulunmayanlar sınava alınmazlar. Adayların
  yazılı sınavda yanlarında yumuşak uçlu kurşun kalem ve silgi bulundurmaları da
  gerekmektedir.
  Sınav sürecine ilişkin gerekli bilgilendirmeler ve ilanlar Kurumun resmi internet sitesi
  üzerinden (www.btk.gov.tr) yapılacaktır. Adayların sınava ilişkin gelişmeleri Kurumun resmi
  internet sitesinden takip etmeleri gerekmektedir. • Hayda yine 18 kişilik ilan p48 yine aynı kişiler gircek diycem ama bide p3 eklemişler iyice arap saçı • yani ne alaka p3 ile p48 ya birini kullan yada başka bişey kullan • Klasik mi test mi? • YDS istemiyor değil mi ben göremedim • p3 gereksiz olmuş ki p3 ü iyi olan adam yazılıda o soruları yapamaz o yüzden aslında ilan bence tek puan türü desek daha doğru • benim p3 puanı p48 den yüksek şimdi gelmez ama yine de başvursam p3 avantajmı olur dezavantajmı aynı puanda ikisinde sıralamalar ne eşitmi yada hangisi önde ki • Benim p3 92 puanken p48 86.5 puan, ama benim gibi çok uçurum olan var mıdır pek sanmıyorum. P3 te 219.yum önümde 70 iibfli var bu arada. • önemli olan sıralamadan ziyade iki puan kullanıldığında puanın yüksek olması değil mi • @ua1905 evet hocam sistem otomatik olarak yüksek puan türünü seçecek. • Hangi puan yüksekse onunla başvurun arkadaşlar önemli olan puan, sıralama değil • Sanki yds isteyecek gibi geldi ama istememiş. 90 puanlılara hayırlı olsun. • @donniebrasco atandınız mı hocam o puanı telef etmeseydiniz :) • Sınav 2 gün olacakmış. Büyük ihtimal klasik olacak öyleyse. Test olsa tek günde hallederdiler. • @magduriibfli Gk Gy yi nasıl klasik yapacak ya 😂 • buda aynı kyk ve gençlik spor bakanlığının ilanları gibi olcak hatta p3 le onlardan da yüksek kapatabilir aa bence p3 ün çok bi etkisi olmaz biraz formalite gibi kalır • @baumol ortaya karışık bişeyler yaparlar hocam. Kurumlara anlam veremiyoruz zaten bu sene :D • @kazm ben ilk defa girdim hocam p3 ten atama olmuyormuş galiba tek senelerde. • @donniebrasco a evet hocam pardon 2016 ya gitti kafa :)


Kilitli
 

Baskent Kariyer