Baskent Kariyer Ales
Baskent Kariyer KPSS B

Gençlik ve Spor Bakanlığı Uzman Yardımcılığı İlanı • Gençlik ve Spor Bakanlığından:
  GENÇLİK VE SPOR UZMAN YARDIMCILIĞI YARIŞMA SINAVI DUYURUSU
  Gençlik ve Spor Bakanlığı merkez teşkilatında istihdam edilmek ve Gençlik ve Spor Uzmanı olarak yetiştirilmek üzere Genel İdare Hizmetleri Sınıfından 9 uncu, 8 inci ve 7 nci derecelerden boş bulunan 30 (otuz) adet kadroya, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Gençlik ve Spor Uzman ve Uzman Yardımcılığı Sınav, Atama, Yetiştirilme, Görev ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yarışma Sınavı ile Gençlik ve Spor Uzman Yardımcısı alımı yapılacaktır.
  Öğrenim dalları itibarıyla alınacak Gençlik ve Spor Uzman Yardımcısı sayıları ile KPSS puan türleri aşağıdadır.

  Bölüm
  Grup
  Mezun Olunan Fakülte/Bölüm
  Kadro Adedi
  KPSS Puan Türü
  KPSS Taban Puanı

  1. Bölüm
  2. Grup
   Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler, İktisat, İşletme Fakülteleri Mezunları
   10
   P3
   70
  3. Bölüm
  4. Grup
   Sosyoloji Bölümü Mezunları
   10
   P3
   70
  5. Grup
   Psikoloji Bölümü Mezunları
   10
   P3
   70

  I - YARIŞMA SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI
  a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak.
  b) Üniversitelerin en az dört yıllık eğitim veren ve yukarıda belirtilen öğrenim dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.
  c) ÖSYM tarafından 21-28 Mayıs 2017 tarihleri arasında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında, yukarıda, fakülte veya bölümlere göre belirlenen puan türlerinden yetmiş taban puanı almak kaydıyla başvuruda bulunanların en yüksek puana göre sıralanması neticesinde, her grup için ayrı ayrı olmak üzere alınacak Gençlik ve Spor Uzman Yardımcısı sayısının yirmi katı aday arasında bulunmak (son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da Yarışma Sınavına çağırılacaktır).
  ç) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak.
  II - BAŞVURU ŞEKLİ VE TARİHİ
  Başvurular 05/02/2018 tarihinde başlayıp 16/02/2018 tarihi mesai bitimine kadar (saat 18:00) yapılabilecektir. Sınava katılmak isteyenler, Bakanlığımız www.gsb.gov.tr internet adresi üzerinden ya da e-Devlet şifresi ile https://www.turkiye.gov.tr/gsb-uygulamalari?goURL adresinden giriş yaparak, “Gençlik ve Spor Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı Başvuru Formu”nu eksiksiz ve doğru bir şekilde detaylı özgeçmiş bilgilerini de yazıp doldurmak ve vesikalık fotoğrafı ile mezuniyet belgesini (varsa denklik belgesi) tarayıp eklemek suretiyle başvurularını elektronik ortamda yapacaktır. İlanda belirtilen şartlara uygun olmayan veya elektronik ortamda yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
  Başvuru formunda yer alacak fotoğraf; son altı ay içerisinde çekilmiş, mevzuata uygun ve kişinin kolaylıkla tanınmasını sağlayabilecek nitelikte ve çözünürlükte olacaktır.
  III - YARIŞMA SINAVININ YERİ VE TARİHİ
  Yazılı sınav, 25/03/2018 tarihinde Ankara’da yapılacaktır.
  Yazılı sınava katılacaklara ilişkin geçici liste 27/02/2018 tarihinde, yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylara ilişkin kesin liste ile sınavın yapılacağı adres, sınavın saati ve sınava ilişkin kurallar ise 16/03/2018 tarihinde, Bakanlığımız internet sitesinde ilan edilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
  Adaylar sınavda, Bakanlığımız internet sitesinden temin edecekleri “Sınav Giriş Belgesi” ile kimlik tespitinde kullanılmak üzere fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) yanlarında bulunduracaktır.
  Sözlü sınavın tarihi, saati ve yeri, yazılı sınav sonuçları ile birlikte Bakanlığımız internet sitesinde duyurulacak olup, sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
  IV - YARIŞMA SINAVININ ŞEKLİ VE KONULARI
  Yarışma sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak düzenlenecek olup, yazılı sınav çoktan seçmeli soruların cevaplandırılması şeklinde yapılacaktır. Yazılı sınavda tüm adaylar; Genel Kültür ve Genel Yetenek sorularını cevaplandıracaktır.
  Yazılı sınava girecek adayların cevaplayacakları soruların konu gruplarına göre dağılımı ve puanları aşağıda gösterilmiştir:
  A) Ortak Konular: 30 (Otuz) puan.
  Genel Kültür, Genel Yetenek.
  B) Mesleki Alan Bilgisi Konuları: 70 (Yetmiş) puan.

  1. Bölüm 1. Grup:
   Mikro İktisat, Makro İktisat, Türkiye Ekonomisi, Uluslararası Ekonomik İlişkiler ve Kuruluşlar, Kamu Maliyesi, Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, İdari Yargılama Hukuku. 70 (Yetmiş) puan.
  2. Bölüm 1. Grup:
   Mezun olunan bölüm konuları: 70 (Yetmiş) puan.
  3. Bölüm 2. Grup:
   Mezun olunan bölüm konuları: 70 (Yetmiş) puan.
   V - SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE ATAMA
   Adayların yazılı sınavda başarılı sayılabilmeleri için yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan almaları gerekmektedir. Yazılı sınavdan en az yetmiş puan alan adaylardan, grup kontenjanları dikkate alınarak kendi aralarında oluşturulacak puan sıralamasına göre her bir grup için atama yapılacak kadro sayısının dört katı kadar aday sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır. Ayrıca, her bir grup için son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da sözlü sınava çağırılacaktır.
   Sözlü sınavda adaylar;
   a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
   b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
   c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
   ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
   d) Genel yetenek ve genel kültürü,
   e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
   yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle Sınav Komisyonu tarafından yukarıda belirtilen (a) bendi için elli, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilecektir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için Sınav Komisyonu başkan ve üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 puan olması şarttır.
   Yarışma Sınavı puanı; sözlü sınavda başarılı olan adayların yazılı ve sözlü puanlarının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacaktır. Yarışma Sınavı sonuçlarına göre adaylar, Sınav Komisyonu tarafından Yarışma Sınavı puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle başarı derecesine göre sıraya konulup, her bir grup için atama yapılacak kadro sayısı kadar aday asıl, yarısı kadar aday ise yedek olarak tespit edilecektir. Asıl ve yedek listelerinde sıralama yapılırken adayların Yarışma Sınavı puanının eşit olması halinde sırasıyla yazılı sınav puanı yüksek olan adaya, yazılı sınav puanının da eşit olması halinde KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır.
   Yarışma Sınavında başarılı olan ve atanmaya hak kazanan adayların Gençlik ve Spor Uzman Yardımcısı kadrolarına atamaları yapılacaktır. Ataması yapılanlardan belge ile ispatı mümkün olan zorunlu haller olmaksızın belirtilen süre içinde göreve başlamayanlar ile belge ile ispatı mümkün olan zorunlu haller nedeniyle göreve başlamama hali iki ayı aşanların atamaları iptal edilecektir. Bu adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmayacaktır.
   Sınavda başarılı olup göreve başlamayanların veya ataması yapılıp herhangi bir sebeple görevden ayrılanların yerine, müteakip sınav tarihine kadar, yedek listedeki başarı sırası dikkate alınarak atama yapılabilir. Yedek listede yer almak, sonraki sınavlar için kazanılmış hak teşkil etmeyecektir.
   Ayrıca, Yarışma Sınavından 70 ve üzerinde puan almış olmak, asıl ve yedek listedeki sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmeyecektir.
   VI - İSTENİLECEK BELGELER
   Yarışma Sınavı sonucunda atanmaya hak kazandığı duyurulan adaylar, sınav başvuru formu ile birlikte aşağıdaki belgeleri, duyuruda belirtilen tarihe kadar şahsen Gençlik ve Spor Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığına teslim edeceklerdir.
   1 - Yükseköğrenim diploması veya mezuniyet belgesinin ya da eğitimini yurtdışında tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesinin aslı veya Bakanlıkça onaylı örneği,
   2 - KPSS sonuç belgesinin aslı veya Bakanlıkça onaylı örneği,
   3 - Altı adet vesikalık fotoğraf,
   4 - Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir hali olmadığına dair yazılı beyanı,
   5 - Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,
   6 - Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu,
   7 - Adli sicil kaydı beyannamesi,
   8 - Mal bildirimi.
   VII - İTİRAZ
   Yarışma Sınavının yazılı bölümüne katılacaklara ilişkin geçici listeye, listenin ilanından itibaren beş gün içinde itiraz edilebilecek olup, yapılan itirazlar Sınav Komisyonunca itiraz tarihinden itibaren en geç on gün içerisinde sonuçlandırılacaktır.
   Adaylar, sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren yedi gün içinde sınav sonuçlarına yazılı olarak itiraz edebilecek olup, yapılan itirazlar Sınav Komisyonunca en fazla yedi gün içerisinde incelenerek karara bağlanacak ve itiraz sonucu adaylara yazılı olarak bildirilecektir.
   VIII - GERÇEĞE AYKIRI BEYAN
   Yarışma Sınavına başvuranlardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler, hiçbir hak talep edemeyecek ve haklarında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
   İlan olunur.


 • P3 peki . • A kadro için sınav açıyorsun p3 diyosn bu nasıl bi dünya ya.


 • Banned

  Bu kafa neyin kafasi • YİNE P3 SAÇMALIĞI • Ben anlamadm şimdi p3 ten 70 alan mi başvuruo bu nasıl iş arkada önce il göç snra bu kafayı mı yediler yahu • iibf için p3 ün kaça kadar düşme ihtimali olabilir?? • o kadar gk-gy öneminden bahsettim ama ilanların çoğunun p3'e dönmesi ihtimalinden değil. Anlamak güç gerçekten nereden geliyor bu p3 çılgınlığı? • 79 a gelmez herhalde • Alan yerine p3 kassaydık en az 3 4 tane kelli felli kurum sinavina girerdik. Alan puanlarimiz iyi diye seviniyoruz ilan p3ten geliyo.. Nasibimiz yokmus diyelim • benim de 79 küsüratlı bir parçacık umutlansam kursağımda kalmasından korkuyorum • Aile bakanlığının tersine, YDS de koymamış. İlginç bir ilan p 48 e verseler yine aynı kişiler girer diye düşünseler p3 de aynı minvalde. Anlam vermek güç. • Merkezi uzmanlık sanırım bu taşra değil demi hocalarım • Sınav konularının %70ni alan konularından belirleyip p3 puanı istemek.. Her gün yeni bir saçmalıkla karşı karşıya kalıyoruz. • aile sosyal politikalar bakanlığı yds 70 istemesine rağmen 85 p3 e gelmediyse bu daha da yüksek kapatır sanırım. • Sınavda alan olduğu için P-3 + P-alan eklemliydi. Nereye bildirebiliriz bunu. Gün içinde yazmaliyz buna ilişkin şikayeti • @monser aile bakanlığı 60 kişi çağırdı bu 200 çağıracak ama. • Fikir yürütülmesi açısından

  alt metni • O kadar alan çalış tutsunlar p3 ten uzmanlığa alım yapsınlar , şaka gibi . Bu sene de p3 ten alım yapmak moda oldu kurumlarda ! • @gnc-hakime hakime hanım meslek mi değiştiriyorsunuz 🙂 hayırlı olsun


Log in to reply
 

Baskent Kariyer Kaymakam
Baskent Kariyer Memur