Başkent Kariyer

Gençlik ve Spor Bakanlığı Uzman Yardımcılığı alımı 2018 • 1 / 3
  Gençlik ve Spor Bakanlığından:
  GENÇLİK VE SPOR UZMAN YARDIMCILIĞI YARIŞMA SINAVI DUYURUSU
  Gençlik ve Spor Bakanlığı merkez teşkilatında istihdam edilmek ve Gençlik ve Spor Uzmanı olarak
  yetiştirilmek üzere Genel İdare Hizmetleri Sınıfından 9 uncu, 8 inci ve 7 nci derecelerden boş bulunan 30 (otuz)
  adet kadroya, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Gençlik ve Spor Uzman ve Uzman Yardımcılığı Sınav,
  Atama, Yetiştirilme, Görev ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yarışma
  Sınavı ile Gençlik ve Spor Uzman Yardımcısı alımı yapılacaktır.
  Öğrenim dalları itibarıyla alınacak Gençlik ve Spor Uzman Yardımcısı sayıları ile KPSS puan türleri
  aşağıdadır.
  Bölüm Grup Mezun Olunan Fakülte / Bölüm Kadro
  Adedi
  KPSS
  Puan
  Türü
  KPSS
  Taban
  Puanı

  1. Bölüm 1. Grup Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler, İktisat, İşletme Fakülteleri Mezunları 10 P3 70
  2. Bölüm
  3. Grup Sosyoloji Bölümü Mezunları 10 P3 70
  4. Grup Psikoloji Bölümü Mezunları 10 P3 70
   I- YARIŞMA SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI
   a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak.
   b) Üniversitelerin en az dört yıllık eğitim veren ve yukarıda belirtilen öğrenim dallarından veya bunlara
   denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından
   mezun olmak.
   c) ÖSYM tarafından 21-28 Mayıs 2017 tarihleri arasında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında,
   yukarıda, fakülte veya bölümlere göre belirlenen puan türlerinden yetmiş taban puanı almak kaydıyla başvuruda
   bulunanların en yüksek puana göre sıralanması neticesinde, her grup için ayrı ayrı olmak üzere alınacak Gençlik ve
   Spor Uzman Yardımcısı sayısının yirmi katı aday arasında bulunmak (son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar
   da Yarışma Sınavına çağırılacaktır).
   ç) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak.
   II- BAŞVURU ŞEKLİ VE TARİHİ
   Başvurular 05/02/2018 tarihinde başlayıp 16/02/2018 tarihi mesai bitimine kadar (saat 18:00)
   yapılabilecektir. Sınava katılmak isteyenler, Bakanlığımız www.gsb.gov.tr internet adresi üzerinden ya da e-Devlet
   şifresi ile https://www.turkiye.gov.tr/gsb-uygulamalari?goURL adresinden giriş yaparak, “Gençlik ve Spor Uzman
   Yardımcılığı Yarışma Sınavı Başvuru Formu”nu eksiksiz ve doğru bir şekilde detaylı özgeçmiş bilgilerini de yazıp
   doldurmak ve vesikalık fotoğrafı ile mezuniyet belgesini (varsa denklik belgesi) tarayıp eklemek suretiyle
   başvurularını elektronik ortamda yapacaktır. İlanda belirtilen şartlara uygun olmayan veya elektronik ortamda
   yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
   Başvuru formunda yer alacak fotoğraf; son altı ay içerisinde çekilmiş, mevzuata uygun ve kişinin kolaylıkla
   tanınmasını sağlayabilecek nitelikte ve çözünürlükte olacaktır.
   III- YARIŞMA SINAVININ YERİ VE TARİHİ
   Yazılı sınav, 25/03/2018 tarihinde Ankara’da yapılacaktır.
   Yazılı sınava katılacaklara ilişkin geçici liste 27/02/2018 tarihinde, yazılı sınava katılmaya hak kazanan
   adaylara ilişkin kesin liste ile sınavın yapılacağı adres, sınavın saati ve sınava ilişkin kurallar ise 16/03/2018
   tarihinde, Bakanlığımız internet sitesinde ilan edilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
   Adaylar sınavda, Bakanlığımız internet sitesinden temin edecekleri “Sınav Giriş Belgesi” ile kimlik
   tespitinde kullanılmak üzere fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport)
   yanlarında bulunduracaktır.
   Sözlü sınavın tarihi, saati ve yeri, yazılı sınav sonuçları ile birlikte Bakanlığımız internet sitesinde
   duyurulacak olup, sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
   2 / 3
   IV- YARIŞMA SINAVININ ŞEKLİ VE KONULARI
   Yarışma sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak düzenlenecek olup, yazılı sınav çoktan
   seçmeli soruların cevaplandırılması şeklinde yapılacaktır. Yazılı sınavda tüm adaylar; Genel Kültür ve Genel
   Yetenek sorularını cevaplandıracaktır.
   Yazılı sınava girecek adayların cevaplayacakları soruların konu gruplarına göre dağılımı ve puanları aşağıda
   gösterilmiştir:
   A) Ortak Konular : 30 (Otuz) puan.
   Genel Kültür, Genel Yetenek.
   B) Mesleki Alan Bilgisi Konuları: 70 (Yetmiş) puan.
  5. Bölüm 1. Grup:
   Mikro İktisat, Makro İktisat, Türkiye Ekonomisi, Uluslararası Ekonomik İlişkiler ve Kuruluşlar, Kamu
   Maliyesi, Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, İdari Yargılama Hukuku. 70 (Yetmiş) puan.
  6. Bölüm 1. Grup:
   Mezun olunan bölüm konuları. 70 (Yetmiş) puan.
  7. Bölüm 2. Grup:
   Mezun olunan bölüm konuları. 70 (Yetmiş) puan.
   V- SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE ATAMA
   Adayların yazılı sınavda başarılı sayılabilmeleri için yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan almaları
   gerekmektedir. Yazılı sınavdan en az yetmiş puan alan adaylardan, grup kontenjanları dikkate alınarak kendi
   aralarında oluşturulacak puan sıralamasına göre her bir grup için atama yapılacak kadro sayısının dört katı kadar
   aday sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır. Ayrıca, her bir grup için son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da
   sözlü sınava çağırılacaktır.
   Sözlü sınavda adaylar;
   a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
   b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
   c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
   ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
   d) Genel yetenek ve genel kültürü,
   e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
   yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle Sınav Komisyonu tarafından yukarıda belirtilen (a) bendi için
   elli, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilecektir. Sözlü sınavda
   başarılı sayılmak için Sınav Komisyonu başkan ve üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik
   ortalamasının en az 70 puan olması şarttır.
   Yarışma Sınavı puanı; sözlü sınavda başarılı olan adayların yazılı ve sözlü puanlarının aritmetik ortalaması
   alınarak hesaplanacaktır. Yarışma Sınavı sonuçlarına göre adaylar, Sınav Komisyonu tarafından Yarışma Sınavı
   puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle başarı derecesine göre sıraya konulup, her bir grup için atama
   yapılacak kadro sayısı kadar aday asıl, yarısı kadar aday ise yedek olarak tespit edilecektir. Asıl ve yedek
   listelerinde sıralama yapılırken adayların Yarışma Sınavı puanının eşit olması halinde sırasıyla yazılı sınav puanı
   yüksek olan adaya, yazılı sınav puanının da eşit olması halinde KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır.
   Yarışma Sınavında başarılı olan ve atanmaya hak kazanan adayların Gençlik ve Spor Uzman Yardımcısı
   kadrolarına atamaları yapılacaktır. Ataması yapılanlardan belge ile ispatı mümkün olan zorunlu haller olmaksızın
   belirtilen süre içinde göreve başlamayanlar ile belge ile ispatı mümkün olan zorunlu haller nedeniyle göreve
   başlamama hali iki ayı aşanların atamaları iptal edilecektir. Bu adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak
   sayılmayacaktır.
   Sınavda başarılı olup göreve başlamayanların veya ataması yapılıp herhangi bir sebeple görevden
   ayrılanların yerine, müteakip sınav tarihine kadar, yedek listedeki başarı sırası dikkate alınarak atama yapılabilir.
   Yedek listede yer almak, sonraki sınavlar için kazanılmış hak teşkil etmeyecektir.
   Ayrıca, Yarışma Sınavından 70 ve üzerinde puan almış olmak, asıl ve yedek listedeki sıralamaya giremeyen
   adaylar için müktesep hak teşkil etmeyecektir.
   VI- İSTENİLECEK BELGELER
   Yarışma Sınavı sonucunda atanmaya hak kazandığı duyurulan adaylar, sınav başvuru formu ile birlikte
   aşağıdaki belgeleri, duyuruda belirtilen tarihe kadar şahsen Gençlik ve Spor Bakanlığı Personel Dairesi
   Başkanlığına teslim edeceklerdir.
   1-Yükseköğrenim diploması veya mezuniyet belgesinin ya da eğitimini yurtdışında tamamlamış olanlar için
   diploma denklik belgesinin aslı veya Bakanlıkça onaylı örneği,
   2-KPSS sonuç belgesinin aslı veya Bakanlıkça onaylı örneği,
   3-Altı adet vesikalık fotoğraf,
   4-Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir hali olmadığına dair yazılı beyanı,
   3 / 3
   5-Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,
   6-Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu,
   7-Adli sicil kaydı beyannamesi,
   8-Mal bildirimi.
   VII- İTİRAZ
   Yarışma Sınavının yazılı bölümüne katılacaklara ilişkin geçici listeye, listenin ilanından itibaren beş gün
   içinde itiraz edilebilecek olup, yapılan itirazlar Sınav Komisyonunca itiraz tarihinden itibaren en geç on gün
   içerisinde sonuçlandırılacaktır.
   Adaylar, sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren yedi gün içinde sınav sonuçlarına yazılı olarak itiraz
   edebilecek olup, yapılan itirazlar Sınav Komisyonunca en fazla yedi gün içerisinde incelenerek karara bağlanacak
   ve itiraz sonucu adaylara yazılı olarak bildirilecektir.
   VIII- GERÇEĞE AYKIRI BEYAN
   Yarışma Sınavına başvuranlardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin
   sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler,
   hiçbir hak talep edemeyecek ve haklarında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet
   Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
   Kamuoyuna duyurulur.
 • @paretowilfredo @Antimülakat silin lütfen dikkatsizliğime denk gelmiş.. • balığı kitledim hocam yorum yazılmayacak bir daha


Cevaplamak için giriş yapın
 

Başkent Kariyer

TercihiniYap.net ile bağlantınız koptu, yeniden bağlanmak için lütfen bekleyiniz.