Soru Bankası

MASAK naklen 250 uzman alım ilanı • T.C.

  MALİYE BAKANLIĞI

  MALİYE UZMANLIĞI NAKLEN GEÇİŞ SINAVI DUYURUSU

  Sınav kadro unvanı: Maliye Uzmanı
  Kadro sayısı: 250
  Atama yapılacak yerler: Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı
  Başvuru tarihi: 12/02/2018 - 12/03/2018 (Saat 17:30'a Kadar)
  Başvuru usulü: Elektronik Ortam
  Sınav usulü: Sözlü Sınav
  Sınav tarihi ve yeri: Daha sonra duyurulacaktır

  5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun geçici 3 üncü maddesi hükümleri çerçevesinde, 250 Maliye Uzmanı kadrosuna kurumlar arası naklen atama suretiyle Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı bünyesinde istihdam edilecekler için sınav düzenlenecektir.

  Sınava ilişkin usul ve esaslar aşağıda belirtilmiştir.

  1- BAŞVURU USUL VE ESASLARI

  A- Başvuru Şartları

  05/12/2017 tarihi itibarıyla mesleğe özel yarışma sınavı ile girmiş ve yeterlik sınavıyla atanmış olmak şartıyla, 657 sayılı Kanunun 152 nci maddesinin "II-Tazminatlar" kısmının "A-Özel Hizmet Tazminatı" bölümünün (e), (f), (g) ve (ğ) bentlerinde sayılan kadro unvanlarında ya da Bankalar Yeminli Murakıplığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu veya Sermaye Piyasası Kurulu Uzmanlığı kadro unvanında bulunmak.

  B- Başvuru Esasları

  Başvurular, Bakanlık internet adresinde (www.maliye.gov.tr) yer alan "Başvuru Formu" ve "Özgeçmiş" belgesini eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmak ve aşağıda belirtilen belgeler ve fotoğraf eklenmek suretiyle 12/02/2018 - 12/03/2018 (en geç saat 17:30'a kadar) tarihleri arasında elektronik ortamda yapılacaktır. Meydana gelebilecek veya oluşabilecek aksaklıklar göz önüne alınarak, başvurular son güne bırakılmamalıdır. Elden, elektronik posta veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

  1. Varsa Yabancı Dil Sonuç Belgesi
  1. Çalışmakta olduğu kurumdan alınacak Hizmet Belgesi

  Adaylardan, sözlü sınav öncesi gerekli görülen başka belgeler de istenebilir.

  C- Sınava Katılmaya Hak Kazananların İlanı

  Sınava katılmaya hak kazananlar, sınava katılacağı tarih ve yer belirtilmek kaydıyla sınav tarihinden en az 10 gün önce Bakanlık internet adresinde (www.maliye.gov.tr) ilan edilecektir.

  2- SINAV USUL VE ESASLARI

  Sınav, sözlü ol arak tek aşamada yapılacaktır.

  Sözlü sınavda adaylar , Sınav Komisyon üyeleri tarafından;

  1. Genel hukuk bilgisi (adayın temel hukuk bilgisinin olup olmadığı),

  2. Bir sorunu tanımlama, muhakeme etme ve çözme yeteneği,

  3. Yaratıcı - eleştirel düşünme ve karar verme yeteneği,

  1. Liyakati, davranış ve tepkilerinin mesleğe ve takım çalışmasına uygunluğu,

  2. Genel kültürü ve ifade yeteneği,

  3. Teknolojik imkanları kullanma yeteneği,

  yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendiril ecektir.

  3- BAŞARI, BAŞARI SIRALAMASI VE İLANI

  Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, komisyon başkan ve üyelerinin 1 00 (yüz) tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması şarttır. Sözlü sınav puanı, adayın başarı puanı olarak belirlenecektir.

  Puanların eşit olması halinde, aynı puanı alan adaylardan sırasıyla; a) Daha üst öğrenimi bitirmiş olana, b) Yabancı dil (İngilizce) puanı daha yüksek olana, öncelik tanınacaktır.

  Kadro sayısından daha fazla aday başarılı olduğu takdirde en fazla 50 aday yedek olarak belirlenecektir. Sınavı asıl ve yedek olarak kazanan adaylar, Bakanlık internet sitesinde (www.maliye.gov.tr) ilan edilecektir.

  4- ATAMA USUL VE ESASLARI

  1. Sınav sonucunda başarı sırasının ilk 250 sırasında yer alan adaylar, Maliye Uzmanlığına naklen atanır ve Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığında görevlendirilir.

  2. Sınavda yetmiş ve üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

  3. Sınavda başarılı olan adaylardan, atama şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanların sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemezler ve gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

  4. Atamaya esas belgelerini süresi içerisinde teslim etmeyen veya atama işlemi yapılmadan önce feragat eden adayların atamaları yapılmaz.

  5. Atamaları yapılanlardan kendilerine verilen süre içerisinde göreve başlamayanların atamaları iptal edilir.

  6. Üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarda sayılanlar ile ataması yapılıp göreve başladıktan sonra çeşitli nedenlerle görevinden ayrılanların yerine, 31.12.2018 tarihini geçmemek kaydıyla bir sonraki sınava kadar varsa başarı sırasına göre yedek listede yer alan adaylar arasından atama yapılabilir.

  İlan olunur. • Var mı başvuracak merkez uzman, uzman yard ,müfettiş, müfettiş yard, kontrolör, stajyer kontrolör arkadaşlar ?
  Üniversitedeyken girmek istediğim bir birimdi, ilanını bulup araştırmıştım. Daha sonra öğrendim ki muy olunup öyle girilmeye başlanmış ve simdi de naklen alım. Merak ettiğim mesele şu ki başvurular bitene kadar merkez kadroya atanirsam naklen geçiş için başvurabilir miyim ? Belli yıl şartı göremedim. • @genclerbirlikli birimi anlatır mısınız şartları nasıldır? Masak çalışanlarının maaşı vs farklı mıdır? • @hgrotius yok hocam maaş farkı olmaz 3600 ek göstergeli merkez uzmanlık. Görev ve yetkileri de şu şekilde;

  GÖREV ve YETKİLER

  MASAK, 19.11.1996 tarihinde yürürlüğe giren 4208 sayılı Karaparanın Aklanmasının önlenmesine Dair Kanun ile kurulmuş 17 şubat 1997 tarihinde faaliyetine başlamıştır. Görev ve yetkileri 18.10.2006 tarihinde yürürlüğü giren 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının önlenmesi Hakkında Kanun ile yeniden belirlenmiştir.

  Görev ve yetkilerinin sayıldığı 5549 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi şöyledir:

  Madde 19 (1) Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı doğrudan Maliye Bakanına bağlı olup görev ve yetkileri şunlardır:

  a) Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi amacıyla politika hazırlamak ve uygulama stratejileri geliştirmek, bu amaçla kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak, ortak çalışmalar yapmak, görüş ve bilgi alışverişinde bulunmak.

  b) Belirlenen politikalar çerçevesinde kanun, tüzük ve yönetmelik taslakları hazırlamak, bu Kanun ile buna ilişkin Bakanlar Kurulu kararlarının uygulanması konusunda düzenlemeler yapmak.

  c) Suç gelirlerinin aklanması alanındaki gelişmeler ile aklama suçunun önlenmesi ve ortaya çıkarılmasına yönelik yöntemler konusunda araştırmalar yapmak.

  ç) Suç gelirlerinin aklanmasını önlemek amacıyla sektörel çalışmalar yapmak, önlemler geliştirmek ve uygulamayı izlemek.

  d) Kamuoyu duyarlılığını ve desteğini artırmaya yönelik çalışmalar yapmak.

  e) Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesi kapsamında veri toplamak, şüpheli işlem bildirimlerini almak, analiz etmek ve değerlendirmek.

  f) Değerlendirme sürecinde gerek duyulduğunda kolluk ve diğer birimlerden kendi görev alanlarında inceleme ve araştırma yapılması talebinde bulunmak.

  g) Bu Kanun kapsamına giren işlemler ile ilgili olarak, araştırma ve inceleme yapmak veya yaptırmak.

  ğ) Yapılan araştırma ve inceleme sonucunda aklama suçunun işlendiği hususunda olguların varlığının tespiti halinde, Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre gerekli işlemler yapılmak üzere Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunmak.

  h) Cumhuriyet savcıları tarafından intikal ettirilen konuları incelemek ve aklama suçunun tespitine ilişkin talepleri yerine getirmek.

  ı) Aklama veya terörün finansmanı suçunun işlendiğine dair ciddi şüphelerin mevcut olması durumunda konuyu ilgili Cumhuriyet savcılığına intikal ettirmek.

  i) Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında yükümlülük denetimi yapılmasını sağlamak.

  j) Kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan kuruluşlardan her türlü bilgi ve belgeyi istemek.

  k) Bilgi ve ihtisasına ihtiyaç duyulması halinde, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların Başkanlık bünyesinde geçici olarak görevlendirilmelerini talep etmek.

  l) Görev alanına giren konularda uluslararası ilişkileri yürütmek, görüş ve bilgi alışverişinde bulunmak.
  m) Yabancı ülkelerdeki muadil kurumlarla bilgi ve belge değişiminde bulunmak, bu amaçla uluslararası antlaşma niteliğinde olmayan mutabakat muhtırası imzalamak.

  (2) Başkanlıkça birinci fıkranın (f) bendine göre kendisinden talepte bulunulan birim, bu talebin gereğini ivedi olarak yerine getirmek zorundadır.

  (3) Başkanlık, aklama suçunun araştırılması ve incelenmesi görevlerini denetim elemanları vasıtasıyla yerine getirir. Görevlendirilecek denetim elemanları Başkanın talebi üzerine ilgili birim amirinin teklifi ve bağlı veya ilgili bulundukları Bakanın onayı ile belirlenir.

  (4) Başkanlığın talebi üzerine görevlendirilecek denetim elemanları görevlendirme konusuna giren hususlarda bilgi ve belge istemeye, araştırma ve inceleme yapmaya, uygulamayı takip ve denetlemeye, bu maksatla her türlü evrakın tetkikine yetkilidir.

  Belirlenen görev ve yetki kapsamında MASAK aşağıda belirtilen fonksiyonları icra etmektedir:

  Politika belirleme ve mevzuat geliştirme
  Veri toplama, analiz, değerlendirme
  Denetim
  Koordinasyon
  İnceleme • @genclerbirlikli başvuru şartlarında yazan kanunun ilgili kısımlarına baktım ama yardımcı kadroları yazmıyordu orada. Sadece uzmanlar, müfettişler ve üstü başvurabilir gibi anladım ben. • @genclerbirlikli o zaman yoğun talep olmaz diye düşünüyorum. • @sgkbıkkını uzman yardımcılığı sayılmıyor ama müfettiş yardımcıları, denetçi yardımcıları ve stajyer kontrolörler sayılıyormuş hocam

  g) Bakanlık, Denizcilik Müsteşarlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve bağımsız genel müdür-
  lük (mahalli idarelere bağlı genel müdürlükler hariç) Başmüfettiş Müfettiş ve Müfettiş Yardımcı-
  ları ile, Başkanlık, Müstakil Genel Müdürlük, Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyelerine
  bağlı genel müdürlük,(44) Büyükşehir Belediyesi bulunan illerin İl Özel İdaresi ile Üniversiteler ve
  Yüksek Teknoloji Enstitüleri İç Denetçileri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Başmüfet-
  tiş, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları, Bakanlık Maarif Müfettişi ve Bakanlık Maarif Müfettiş
  Yardımcıları(50) ve Bakanlıklar merkez teşkilatına dahil kadrolarda görevli Başkontrolör, Kontro-
  lör ve Stajyer Kontrolörler, İçişleri Bakanlığı Denekler Denetçisi ve Dernekler Denetçi Yardımcı-
  ları, Sosyal Güvenlik Kurumu Başmüfettişi, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları, Milli Savunma
  Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Müfettiş ve Müfettiş
  Yardımcıları, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Denetçi ve Denetçi Yardımcıları(31), (…)(49)
  Sağlık Denetçi ve Denetçi Yardımcıları,(41) Enerji ve Tabii Kaynaklar Denetçi ve Denetçi Yar-
  dımcıları,(43) Gençlik ve Spor Denetçi Yardımcıları, için % 195 ine,(1)(2)(3)(10)(11)(17)(19)(31) • Sizce dolar mı 250 kişilik kadro • @kilici bemce dolmaz, maaş vs aynıysa buraya geçmek için çabalayan pek kimse olmaz diye düşünüyorum. • @aliveli hocam peki başvurular bitmeden bi yere atanıp başlasak buraya başvurabilir miyiz • @genclerbirlikli uzman uzman yardımcısı ve müfettiş müfettiş yardımcısı kadrolarının arasında mesleki anlamda bir fark olmadığı ve aksi açıkça belirtilmediği takdirde birine tanınan hak ve yetkiden diğerinin faydalanabileceğine dair idare mahkemesi ve danıştay kararları mevcut ama bunun burası maliye mahkeme filan bilmez. • şu anda maliyede yükselmek isteyen birisi için çok ideal bir kadro. Hatta en ideal kadro denilebilir. 2011 Maliye Bakanlığındaki kadro birleştirilmesinden sonra önemi oldukça fazla artan bir kadro. Özellikle, Maliye Müfettişliği ve Hesap Uzmanlığı kadrolarının lağvedilmesi sonrası bence Maliye Bakanlığındaki en önemli ve kritik birim haline geldi. Vergi Müfettişliğindeki %5'lik dilimde mi yer almak daha iyidir yoksa Masakta mı diye sorsanız ben Masak cevabı veririm. • Bazı bakanlıkların uzmanlık kadroları yükselme açısından önü kapalı kadrolar. Özellikle Gümrük, İçişleri, Dışişleri, Göç, Kültür gibi bakanlıklarda uzmanlık kadrolarının önü çok kapalı. Mülki idare amirleri içişlerinde öncelikli, GTB Teftiş Gümrükte öncelikli, Dışişlerinde Ateşe Konsolos ve Elçiler öncelikli hal böyle olunca buralarda bulunan uzman yardımcısı arkadaşlar başvuru yapabilir. • @antimülakat ben de acaba yüzde beş vmy mi daha iyi yoksa masak mı diye düşünüyordum. masak'tan arkadaş yüzde beş'e geçmeye çalışıyor yanlış yapıyor demek ki. gerçi ne istediğine de bağlı tabi • @kelaynak hocam burada kişisel faktörlerde ön plana çıkabiliyor. Kişi ben teftiş adamıyım, denetimi, rehberliği seviyorum diyorsa elbette %5 i isteyebilir. Ancak kişi araştırmayı, çözüm üretmeyi, mevzuat okumayı, teorik çalışmayı seviyorsa Masak en kurumsal yerlerden bir tanesi. Herhangi bir fikri olmayanların ben Masak tercihinin daha yerinde olacağını düşünüyorum. • @antimülakat haklısınız kişinin ne istediğine bağlı ikisinin de avantajları var. ben de masak isterdim • @kelaynak tabi burada geçmişte Muy mülakatını 4 puan gibi komik bir rakamla kaçırmanın da muhakkak etkisi vardır. Kötü kaçan ve en çok hayıflandığım sınavdır. • @antimülakat yazık olmuş hocam ya. çıkmaz da içinizden :) • @kelaynak yok hocam ya çabuk alışıyor insan sonraki yeni aksiyonlarda daha farklı hüsranlarda oldu. Allah sağlık sıhhat versin, olanla ölüme çare yok ama gelecek bizim ona sahip çıkalım yeter. • @antimülakat gelen gideni unutturdu mu diyosunuz :D aynen hocam sağlık olsun napalım


 

Başkent Kariyer

TercihiniYap.net ile bağlantınız koptu, yeniden bağlanmak için lütfen bekleyiniz.