Soru Bankasi

T.C. Dışişleri Bakanlığı Aday Konsolosluk ve İhtisas Memurluğu Giriş Sınavı 2018 • T.C. Dışişleri Bakanlığı Aday Konsolosluk ve İhtisas
  Memurluğu Giriş Sınavı Duyurusu, 6 Kasım 2018

  I. GENEL BİLGİLER:

  1. Konsolosluk ve İhtisas Memurları, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 Sayılı
   Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca, dış ilişkilerin yürütülmesi kapsamında görev,
   yetki ve sorumluluk üstlenen ve yurtdışında temsil görevi icra eden diplomatik kariyer
   memurlarıdır. Konsolosluk ve İhtisas Memurları hakkında ayrıntılı bilgiye Bakanlığımızın
   http://www.mfa.gov.tr adresli internet sitesinden erişmek mümkündür.
  2. Bu ilana göre açılacak giriş sınavı ile Bakanlığa alınacak Konsolosluk ve İhtisas
   Memurlarının, genel görev tanımları çerçevesinde, merkez ve yurtdışı teşkilatında
   konsolosluk, protokol, ekonomik ve kültürel işler, kançılarya idaresi, kamu diplomasisi,
   ulusal mevzuatla bağlantılı hukuki işler, personel işleri, idari ve mali işler ile özel uzmanlık
   bilgisi gerektiren diğer alanlarda görev yapmaları öngörülmektedir.
  3. Konsolosluk ve İhtisas Memurluğu unvanıyla atama yapılabilecek azami kadro sayısı
   50’dir. Giriş sınavını kazananların atamaları, varsa müktesep maaş dereceleri de göz
   önünde bulundurularak, genel idare hizmetleri sınıfından 7 ilâ 9’uncu derece kadrolara
   yapılabilecektir.
  4. Giriş sınavı yazılı ve sözlü aşamalardan oluşmaktadır. Sınavın yazılı aşaması 8-9
   Aralık 2018 tarihlerinde Ankara’da yapılacaktır.
  5. Giriş sınavına ilişkin olarak bu ilanda yer verilmemiş düzenlemeler, Cumhurbaşkanlığı
   Teşkilatı Hakkında 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 6004 Sayılı Kanun ve
   Dışişleri Bakanlığı Sınav Yönetmeliği’nde yer almaktadır.
  6. Sınava katılmaya hak kazandığı halde katılmayanlar, aynı unvan kadroları için
   yapılacak müteakip sınava kabul edilmezler.
   II. SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI
  7. Sınava başvurabilmek için;
   a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde sayılan genel şartları taşımak
   (Sınava başvurabilmek için Türk Vatandaşı olmak gerekmektedir),
   b) 01.01.2018 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak ( 01.01.1983 ve daha sonra
   doğmuş olanlar) ve
   c) Yurtiçindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK)
   tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin lisans düzeyinde en az dört
   yıllık eğitim verilen fakültelerinden mezun olmak gerekmektedir.
  8. Konsolosluk ve İhtisas Memurluğu sınavına altı farklı kategoriden birinden
   başvurulabilecek olup, sözkonusu kategorilerin isimleri, sınavların yapılacağı yabancı
   diller, 2016, 2017 veya 2018 yıllarında sınava girilecek yabancı dilde alınmış olan asgari
   YDS/e-YDS puanları, atama yapılabilecek azami kadro sayıları ile yazılı sınava kabul
   edilecek aday sayıları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Eşdeğerliği YÖK tarafından
   saptanmış uluslararası dil sınavlarından 2016, 2017 veya 2018 yıllarında alınan puanların,
   bahsekonu uluslararası dil sınavına ilişkin sonuç belgesinin alındığı sınav dönemi
   itibarıyla ÖSYM tarafından belirlenen YDS’deki karşılıkları da değerlendirmeye
   alınacaktır.
   Kategori Yabancı
   Dil
   Asgari
   YDS Puanı
   Kontenjan
   Yazılı Sınava Kabul
   Edilecek Aday
   Sayısı
   1 İngilizce 85 25 250
   2
   Almanca
   Fransızca 80 10 100
   3
   Çince
   Japonca 70 5 50
   4
   Arapça
   Farsça 70 4 40
   5
   İspanyolca
   İtalyanca 70 4 40
   6
   Portekizce
   Yunanca 70 2 20
   TOPLAM 50 500
  9. Sınav sonucunda kategorilerden birinde yukarıdaki tabloda belirtilen sayıda adayın
   başarılı olamaması halinde, diğer kategorilerin yedeklerinde bulunan adaylardan puanı
   en yüksek olan adaylar başarı sırasıyla değerlendirilir.
  10. Yazılı sınava kabul edilecek adaylar, her bir kategori için ayrı bir liste halinde YDS
   puanlarına göre yapılacak sıralamayla belirlenecek olup, asgari YDS puanına sahip olmak
   sınava katılma hakkını garanti etmemektedir.
  11. Aday adayları, farklı kategorilerde gerçekleştirilecek olan Aday Konsolosluk ve İhtisas
   Memurluğu giriş sınavına yalnızca bir kategoriden başvurabileceklerdir.
  12. Sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi, Bakanlığın http://www.mfa.gov.tr
   adresli internet sitesi üzerinden ilan edilecektir. Sınava katılabilecek adaylara ayrıca eposta
   ile bildirim yapılacaktır.
  13. Sınava katılabilecek adaylara ilişkin duyuruda, sınav programına ve sınavın yapılacağı
   adres bilgilerine de yer verilecektir.
   III. GİRİŞ SINAVI BAŞVURULARININ YAPILMASI
  14. Giriş sınavı başvuruları 6 Kasım 2018 Salı günü başlayacak ve 26 Kasım 2018
   Pazartesi günü saat 18:00’de sona erecektir. Başvurular, Bakanlığın
   https://sinav.mfa.gov.tr adresli internet sitesi üzerinden elektronik ortamda
   yapılacaktır. Başvuru için gerekli olan bilgiler ve elektronik ortamda iletilecek belge
   örnekleri şunlardır:
   a) T.C. kimlik numarası,
   b) YDS/e-YDS veya puan eşdeğerliği ÖSYM tarafından saptanmış uluslararası dil
   sınavlarından alınan sonuç belgesi,
   c) Diploma veya mezuniyet belgesi (Yabancı üniversitelerden alınmış olması halinde, YÖK
   onaylı denklik belgesinin de iletilmesi gerekmektedir),
   d) Mevcut görünümü yansıtan vesikalık fotoğraf (erkekler için sakalsız ve kravatlı),
   e) Varsa lisansüstü eğitim diploması (Yabancı üniversitelerden alınmış olması halinde,
   YÖK onaylı denklik belgesinin de iletilmesi gerekmektedir).
  15. Yazılı sınavda ilave puan almaya hak kazanılabilmesi için, sınava girilecek yabancı dil
   haricinde, ikinci veya üçüncü bir dilden 2016, 2017 veya 2018 yıllarında alınmış 80’in
   üzerinde YDS/e-YDS puanı veya uluslararası dil sınavlarından alınmış ÖSYM tarafından
   saptanmış eşdeğer puanı olanların, anılan sınavlara ilişkin sonuç belgelerini de diğer
   başvuru evrakıyla birlikte iletmeleri gerekmektedir.
   IV. SINAVIN AŞAMALARI:
  16. Yazılı Sınav:
   a) Yazılı sınav aşağıdaki bölümlerden oluşacaktır.
  • Türkçe Kompozisyon
  • Yabancı Dilde Kompozisyon
  • Yabancı Dilden Türkçe’ye Çeviri
  • Türkçe’den Yabancı Dile Çeviri
   Yazılı sınavda geçer not her bir bölüm için 100 üzerinden 70’tir.
   b) Yazılı sınavın her bir bölümünden geçer not alacak adaylar, aşağıdaki esaslara göre
   yazılı sınavda ilave puan elde edebileceklerdir:
  • Yazılı sınava gireceği yabancı dil haricinde, adayın herhangi bir diğer dilde 2016, 2017
   veya 2018 yıllarında almış olduğu YDS/e-YDS puanının veya ÖSYM tarafından
   eşdeğerliği saptanmış herhangi bir uluslararası dil sınavı puanının YDS karşılığının 80’in
   üzerinde kalan kısmı, yazılı sınavda aritmetik ortalaması alınacak puan toplamına
   eklenecektir.
  • Üçüncü bir yabancı dili daha bilen adayın, bu dilde 2016, 2017 veya 2018 yıllarında
   almış olduğu YDS/e-YDS puanının veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği saptanmış herhangi
   bir uluslararası dil sınavı puanının YDS karşılığının 80’in üzerinde kalan kısmının yarısı
   da yazılı sınavda aritmetik ortalaması alınacak puan toplamına eklenecektir.
   c) Yazılı sınav aşamasının sonuçları Bakanlık internet sitesinde ilan edilecektir. Sözlü
   sınava katılmaya hak kazanan adaylara ayrıca e-posta ile bildirim yapılacaktır.
  1. Sözlü Sınav:
   a) Yazılı sınavda başarılı olan adaylar sözlü sınav aşamasına geçmeye hak kazanacaktır.
   Sözlü sınavda adaylar, alan bilgisi, muhakeme, kavrayış, temsil görevine ilişkin nitelikleri
   ve yeterliliği, genel kültür düzeyi, Türkçe ve yabancı dilde ifade yeteneği ile genel davranış
   ve tepkilerinin meslek gereklerine uygunluğu açısından öncelikle değerlendirilecektir.
   Ankara’da yapılacak sözlü sınavın tarihi Bakanlık internet sitesinde ilan edilecektir.
   b) Sözlü sınavda geçer not 100 üzerinden 70’tir.
   c) Sınav sonucunda başarılı olarak atanmaya hak kazananların nihai listesi Bakanlık
   internet sitesinde ilan edilecektir.
   d) İlave bilgi talepleri için aşağıdaki adres, e-posta ve telefon numaraları üzerinden
   Bakanlıkla temasa geçilmesi mümkündür:
   T.C. Dışişleri Bakanlığı/Personel Dairesi Başkanlığı (C Blok 4. Kat) Balgat/Ankara
   E-posta: [email protected]
   Tel: 0 (312) 292 10 00


 • güzel ilan,hayırlı olsun. kasımda ilanlar gelmeye başladı.her ne kadar tamamen ayrı şeyler istelerse biri btk şimdi de dışişleri.

  bende ikisi için de trajikomik bir durum var. btk ya yds istemediği için giremeyeceğim. dışişlerine de hiç kpss koymadığı için giremeyeceğim. :))

  gelsin artık p14 + yds'li ilanlar da işimize bakalım........ • Benim de hayalim (tabi ileriki) burası. Ama hem YDS puanım yeterli olmadığından hem de kendimi yeterli görmediğimden başvuramayacağını.

  Diplomat olmak isteyen arkadaşlarımıza hayırlı olsun diyorum. • Hocam ilanın kaynak linkini paylaşabilir misiniz? Dış işlerinin sitesinde göremedim yanlış bakıyorum herhalde.

 • 85üstü yds puani olanlar var mi ? Varsa bize de tavsiye versinler 😀 • Malum soruya cevap vereyim, sistem değiştiğinden beri İngilizce sıralama 90-91.25 ile kapatıyor. • @legolas 85 üstü yds bir şekilde yapılıyor hocam ama ilanda şöyle bir şey de yazıyor: Üçüncü bir yabancı dili daha bilen adayın, bu dilde 2016, 2017 veya 2018 yıllarında
  almış olduğu YDS/e-YDS puanının veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği saptanmış herhangi
  bir uluslararası dil sınavı puanının YDS karşılığının 80’in üzerinde kalan kısmının yarısı
  da yazılı sınavda aritmetik ortalaması alınacak puan toplamına eklenecektir.

  Bunu da sağlayan bir sürü insan olduğu için girmek çok zor. Allah'tan 25 kişi az bir sayı değil. • Ohh yeaa ! Finally !

  Yerimizi alalim 🙂 • Sanırım geçen sene meslek 90 ile, kim 92.5 la kapatmıştı. 91.25 ile bu sene hakkımı pas geçeceğim. Naçizane görüşüm girenlerin çeviri konusunda iyi çalışmaları. • 86.25 ile hiç umutlanmayalım o zaman 😕 • @avicenna yapmayın hocam tek dil olarak ingilizce bile bilen sayisi cok yok hele 85yds olan fazla degil.
  Ki siz 3.dil olarak yds 80 ustu olan cok kisi var diyosunuz mumkun degil bu • çok güzel ilan, en kötü tecrübe olur....değerlendirelim • @keynes-baba hocam gecen sene kac kisiyi cagirdilar sinava peki ? Bir de MM daha sonra mi geliyor ? • @legolas son yds'den 87.5 aldım hocam ben. aynı sınavda A derece, yani 90 üstü alan 2119 kişi var. yds yılda 3 kez yapılıyor ve ilanda 2016,2017 veya 2018 yılı ydsleri şeklinde yazmış. yani nereden baksak 10.000 kişi var A derece ingilizcesi olan. ayrıca bölüm kısıtı koymadığı için bu insanlar içerisinde halihazırda çalışan ve işinden memnun olan insanlar hariç herkes bu sıralamaya dahil olabilir. Ha iibf-sbf gibi bir kısıt koysaydı haklıydınız hocam. kpss'nin en kaymak tabakasında dahi yds 70 üstü olma oranı %10dan fazla değil. • @foucault gittim listeden baktım :). Meslek memurluğu 30 kişi alıyormuş 90 ile kapatmış. KIM 10 kişi alıyormuş,( İngilizce) 93.75 ile kapatmış. • @foucault Aday meslek memurluğu sınav duyurusu da büyük ihtimalle 2-3 hafta içinde gelir • Bunun mulakatinin cogu yabanci dilde oluyordur..tam aradigim 🙂

  Bi o asamaya gelsek en zevkli kisim o ama iste bakalim. Umarim siralamaya gireriz. Girememekte var 90ustu kacta kapatacagi belli degil.. • Yazılı sınav soruları bakanlığın internet sitesinde bulunmakta. Merak eden arkadaşlar bakabilir 🙂 • Aslında Zeybek konseptinde çok güzel efe kıyafeti giyinebiliyorum ama Antik Roma ve 3. bir giyim konseptim olmadığı için şansım düşük. Zaten yds 86.25 ile de bizi kostüm provasına davet etmezler 😞Baskent Kariyer