Baskent Kariyer Ales
Baskent Kariyer KPSS B

İTKİB 14 PERSONEL ALIMI • Merhaba,

  İhracatçı birlikleri alımları bu aralar fazlaca gelmeye başladı.
  Forumda başlığını göremediğim için başlığı açıyorum.

  Ben de uzman yardımcısı olarak görev yapıyorum.
  Elimden geldiğince sorulara cevap vermeye çalışacağım.

  İSTANBUL TEKSTİL VE KONFEKSİYON İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ (İTKİB)

  PERSONEL ALIMI DUYURUSU

  1- İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'ne Uzman Yardımcısı kadrosu için 9 (dokuz), İdari Memur kadrosu için 5 (beş) olmak üzere, aşağıda belirtilen kriterler çerçevesinde sözlü sınavla, toplam 14 (ondört) personel alınacaktır.

  2- Sınava Katılma Şartları

  Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  Askerlik görevini yapmış veya erteletmiş veya bu görevden muaf olmak,
  18 yaşını bitirmiş olmak,
  Dört yıllık eğitim veren üniversitelerin Tablo 1'de belirtilen bölümlerinden ya da bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı üniversitelerden mezun olmak.
  01.01.2019 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,
  Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahküm olmamak,
  Görevini devamlı yapmasına engel herhangi bir özrü bulunmamak;
  TİM ve İhracatçı Birliklerinden veya daha önce çalıştıkları iş yerlerinden 4857 sayılı İş Kanununun 25'inci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde belirtilen nedenlerle sözleşmesi feshedilmiş olmamak,
  Uzman Yardımcısı kadrosu için, İngilizce, Almanca veya Fransızca yabancı dilbilgisinden, 2017-2018-2019 yıllarına ait Yabancı Dil Sınavlarından (YDS /e-YDS) en az 70 puan veya uluslararası kabul gören dil sınavlarından ÖSYM tarafından yayımlanan Yabancı Dil Eşdeğerlik Tablosuna göre 70 puana karşılık gelen asgari puanı almış olmak, (İkinci yabancı dil tercih sebebi olacaktır.)
  2017 veya 2018 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında Tablo 1'de belirtilen puan türünden en az 70 ve yukarı puan almış olmak.
  TABLO.1

  UNVAN

  FAKÜLTE/BÖLÜM

  ÖĞRENİM SÜRESİ

  PUAN TÜRÜ

  ALINACAK PERSONEL SAYISI

  YABANCI DİL BİLGİSİ

  Uzman Yardımcısı

  Siyasal bilgiler, hukuk, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme, iletişim ve mühendislik fakülteleri ile diğer dört yıllık eğitim veren üniversite ve fakültelerin kamu yönetimi, uluslararası ticaret, matematik, istatistik ekonometri bölümleri

  4 YIL

  KPSS P3

  9

  İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinden biri veya birkaçı

  İdari Memur

  4 YIL

  KPSS P3

  5

  3- Yarışma sınavına katılmak üzere başvuran adaylar arasından, her bir unvan için, duyuruda belirtilen eleme sınavında, ilgili puan türünden aldıkları puana göre sıralamaya tabi tutularak, ilgili unvan için 10 adaydan az olmamak üzere belirtilen kontenjanın dört katı kadar aday sınava çağrılır. Sınava başvuranların sayısının 10'dan az olması halinde sınava başvuranların tamamı sınava çağrılır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da sınava çağrılır. Adaylar TİM ve İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri tarafından açılmış olan ve başvuru veya değerlendirme süreci devam eden sınavlardan sadece birine başvurabilir, birden fazla başvuru durumunda adayın tüm başvuruları iptal edilecektir. Daha önce TİM veya Birlik sınavlarında 2 defa elenen adaylar ile TİM ve İhracatçı Birliklerinde deneme süresi içerisinde ilişiği kesilmiş adaylar sınava katılamaz.

  4 - Başvuruda İstenilen Belgeler

  Genel Sekreterliğimiz web sitesinden temin edilecek (www.itkib.org.tr) iş talep formu,
  T.C. Kimlik numarası yazılı beyanı (Nüfus Cüzdan fotokopisi üzerine "doğruluğunu beyan ederim" ibaresinin yazılarak imzalanması)
  İki adet vesikalık fotoğraf,
  Öğrenim Diploması veya mezuniyet belgesinin fotokopisi (yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar için denklik belgesi ile birlikte)
  KPSS Sonuç belgesi
  Yabancı Dil sınavından asgari puanı aldığını gösterir belge
  Güncel Özgeçmiş (CV)
  *Sınavı kazanan adaylardan belge asılları istenecektir.

  5 - Başvuru Adresi

  Başvurular, 4'üncü maddede belirtilen belgeler ile, İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği en geç 06 Mayıs 2019 saat 17.00'a kadar şahsen ya da posta yoluyla yapılacaktır. Son başvuru tarihinden sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, belge ve bilgileri eksik olan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır. Aday evrak fotokopilerinin aslının aynı olduğunu taahhüt etmiş sayılır; aksinin tespiti halinde kazanmış olsa dahi sınava ilişkin tüm hakları iptal edilir.

  6 - Sözlü Sınav

  Sınava kabul edilecek adayların listesi, sınav tarihi ve yeri Genel Sekreterliğimiz internet adresinden duyurulacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

  Sözlü sınav, adayların, genel kültür, iletişim ve analitik düşünme yeteneği, hal, tavır ve davranışlarındaki genel görünüm ile mesleki bilgi gibi hizmetin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıklarının değerlendirileceği ve yabancı dil bilgilerinin ölçüleceği bir mülakat niteliğinde olacaktır. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için her bir üyeden 100 puan üzerinden en az 50 puan almak kaydıyla ortalama en az 70 puan almak gerekmektedir.

  Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, sınavı kazansalar dahi atamaları yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

  7 - Kimlik Belgesi

  Adaylar, sözlü sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, pasaport vb.) bulunduracaklardır.

  Saygıyla duyurulur.

  İLETİŞİM BİLGİLERİ

  TELEFON / WEB ADRESİ

  ADRES

  İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (İTKİB)

  0(212) 454 02 70

  www.itkib.org.tr

  Dış Ticaret Kompleksi B Blok Kat:3

  Çobançeşme Mevkii, Sanayi Caddesi Yenibosna Bahçelievler / İSTANBUL • hocam bu kurumda mı uzaman yardımcısı olarak çalışıyosun ? genel itibariyle çalışma koşullarını, mali, özlük ve sosyal haklarını anlatırsan (idari personel için de ) memnun olurum. • @hoffafd evet hocam temmuz 2018'de 18 kişi göreve başladık.

  birliklerin hepsinde 16 maaş + 1 maaşa yakın perfomans primi + bayramlar ve yılbaşında ücret yardımı alırsınız. uzman yardımcısı ve idari personelin pratikte ast üst ilişkisi bulunduğunu gözlemlemedim maaş açısından da aman aman bir fark var mı bilmiyorum. uzman yardımcısı için dil tazminatı istanbul tazminatı vs. bakanlık uzman yardımcılığına denk bir ücret diyebiliriz. servis , yemek, mesai ücretleri bulunuyor. onun dışında evlilik yardımı, yüksek lisans indirimi vs imkanlar bulunuyor.

  Çalışma koşulları açısından ne tam özel sektör ne de kamu sektörü diyebiliriz. Şubeden şubeye de çalışma koşulları mutlaka değişecektir. • @grafft hocam kurum mülakat sürecini ve sonuçların açıklanması ne kadar tutar tahminen yanı mayıs 6 da başlayacak süreç sizce ne zaman biter ? üstte verdiğiniz bilgiler içinde teşekkürler. bir de p3 kaçla kapatır acaba ? • p3 idari memur için 83-84 üzeri uzman yardımcısı için de yds sebebiyle 80 civarı kapatır diye tahmin ediyorum.
  mevzuata göre 6 iş günü içerisinde mülakatlar sonuçlanıyor. bizim sürecimiz çok kısa sürmüştü diye hatırlıyorum. • @grafft İdari memurun maaş düzeyi ne kadar acaba? Şuan gümrük memuruyum acaba itkib i tercih etmek mantıklı olur mu eğer kazanırsam? • gümrük memurlarının çalışma koşullarını haklarını bilmiyorum fazla hocam, burası kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu. 4857 sayılı kanuna göre daimi sözleşmeli olarak görev yapacaksınız girerseniz, iyi düşünmenizi tavsiye ederim. idari memurla uzm yrd arası tahmini 500-600 tl civarı oynar. • Hocam öncelikle bu kapsamlı bilgilendirme için çok teşekkür ederim. Yaptığınız, tam da ihtiyacımız olan şey... Ben de birkaç soru sormak istiyorum.

  Güvenlik soruşturması oluyor mu? Oluyorsa ne kadar sürüyor?

  Mülakatlar laf olsun diye mi yapılıyor? Eğer mülakatlar sahiden bir şeyleri ölçmeye yönelikse tam olarak neler soruluyor-bekleniyor?

  Uzman yardımcılığı için soruyorum, sizce mülakata çağrılmak için puan alt sınırı ne olur?

  Şimdiden çok teşekkürler 🙂 • @onuncukoy3506 ben teşekkür ederim hocam. sırayla cevaplayayım; bildiğim kadarıyla güvenlik soruşturması işe başlama sürecinde olmadı. İşe devam ederken arka planda oluyor mu bilemiyorum oluyorsa da çok kapsamlı bir şey olmuyordur. Mülakatlara gelirsek uzman yardımcısı için konuşuyorum, ingilizce kendinizi tanıtma ve gündelik ingilizceye yönelik birkaç sorudan ibaret. Mülakatlarda alan bilgisi beklemeyin. Yani daha önce birçok mülakata girdim alan bilgisinin ciddi anlamda sınandığı ama benim mülakatımda alan bilgisi yoktu. zaten takdir edersiniz ki p3 ile alım yapılıyor. onun dışında kurumun organizasyon yapısını iyi araştırmanızı da tavsiye ederim kısaca bu kurum ne iş yapıyor niye var gibi tekstil-konfeksiyon sektörü ne durumda vs. Size spesifik olarak ne yapabilirsin şeklinde sorular gelecektir buna iyi cevap vermenizi tavsiye ederim. atıyorum şu pozisyonda çalışmayı isterim şu şu özelliklerimin o pozisyona yatkın olduğunu düşünüyorum gibi. İTKİB sitesini detaylıca incelerseniz alt sektör sitelerine de göz gezdirirseniz kafanızda bir şeyler oluşacaktır zaten. Bu arada kesinlikle laf olsun diye yapıldığını düşünmüyorum. karşınızda yönetim kurulu üyeleri-başkanları, genel sekreter ve ik müdürü olacak ve bu ekip üstünüze mutlaka gelecekler ama çok korkulacak bir mülakat değil, çok daha zorlarına maruz kalmıştım.
  Son olarak uzman yardımcısı 80 civarı kapatır 78-79 bile olabilir diye düşünüyorum. • bu arada eklemeyi unuttum belki gözden kaçıran olmuştur. Aynı anda 2 birliğe başvuruda bulunmanız elenme sebebidir. şu an ilanda olan ilanlardan sadece 1 tanesine başvurabilirsiniz. • @grafft nasıl yani ben itkib e de belgelerimi yolladım. ihracatçılar birliğine de bu durumda elenmiş mi oluyorum. ancak ihracatçı birliği dil de istiyor ancak benim o eksik itkibde idari memurluğa basvurdum onun icin dosyam tam • Hocam bildiğimiz gibi kadro sözleşmeli bu yüzden işten çıkarılma hakkında bir bilginiz var mı ? Daha önce duyduğunuz şahit olduğunuz bir işten çıkarılma var mı ? • @grafft hocam tim mülakatına gireceğim ben de önümüzdeki hafta sanırım Ankara'da da timin birimi varmış uzman yardımcıları yalnızca İstanbul'da mı istihdam ediliyor bilginiz var mı? • @grafft acaba uzm yrd icin ort maaş ne kadardır ve sadece Istanbul mu istihdam yeri? Tesekkur ederim. • @busrabusra evet. İlanın 3.maddesinin son cümlelerini okuyunuz lütfen. Bu durum yüzünden ege ihracatci birliklerine ve itkib'e aynı anda basvuran adaylar ne yazık ki elenmişti. Basvurunuzdan birinin iptali icin kurumla iletişime geçmenizi öneririm. • @emekemek istanbul tekstil konfeksiyon ihracatçı birlikleri olduğu için istihdam istanbul. Baska bölgelerdeki ihracat birliklerini kastediyorsaniz, mevzuatta 1 seneyi tamamlayan personel için nakil imkânı var fakat ne kadar mümkün olur bilemiyorum. Maas olarak da herhangi bir bakanligin merkez uzman yardımcılığı seviyesinde. Yurtdisi gorev alirsaniz daha da üst seviyede. • @norules ankarada orta anadolu ihracatci birlikleri var. her birlik kendi sinavini kendi acar. TİM icin basvurduysaniz TIM istanbulda sadece. • @graff ilan istanbul genel sekreterlik dediği için merkezde sabit kalma gibi bir durum yok yani? Yarin kargoyla göndereceğim evraklari uzman yardimcisi pozisyonuna fakat yukarda söylenen tim ve ihracatci birlikleri ayrımı ne asamada yapiliyor anlayamadim,ilanda yazan adrese belgelerimi göndereceğim ben fakat kafam karıştı... • @mechanic1111 böyle bir seye sahit olmadim. Sorup sorusturdum sahit olan da yokmus. Bir bakıma kariyer bir meslek burası. Özel sektör gibi düşünmeyin. • Sanırım tim dediğimiz şey idari memur değil mi hicbir yerde göremedim ayrimi yardimci olursaniz sevinirim 😞 @graff


Log in to reply
 

Baskent Kariyer Kaymakam
Baskent Kariyer Memur