Baskent Kariyer Ales
Baskent Kariyer KPSS B

9.Promosyon Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı İlanı (400 Kişi) • Dostlar hepinize merhabalar. 8.promosyonun 82.19 ile kapamasi ile bir kisim aday liste disonda kalarak sonraki promosyona umutlarini tasimak durumunda kaldilar. Allah yardimciniz olsun oncelikle.

  Ikinci olarak gelismelerden bahsedeyim. Sayin Başkanımız Mehmet Selim Bağli 5000 denetim personeli hedefi kapsaminda seri alimlarin sozunu vermisti ve bunu suratle surdurmekteler. 9.promosyon icin yetisecegi takdirde kpss evvelinde olacagini bizzat kendisi dile getirdi. Yetismedigi takdirde ise hemen ardindan bir alim hatta pesinden bir alim daha planlaniyor. Bu meslegi isteyen dostlarin hazirliklarini yapmalarini oneriyoruz.

  Tum sorulariniz ve hazirliklariniz bu baslikta toplanabiliriz.

  İLAN METNİ:

  SOSYAL GÜVENLİK DENETMEN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

  1 - GENEL AÇIKLAMALAR

  Kurumumuz taşra teşkilatına 400 adet Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcısı alınacaktır. Denetmen yardımcılarına ait istenilen yükseköğretim programlarını, kadro sayılarını, KPSS puan türlerini ve taban puanları gösterir tablo duyurunun sonunda yer almaktadır.
  Giriş sınavı sözlü olarak yapılacaktır.
  Sınava giriş şartlarını taşıyan adayların ön başvuruları 17-31 Temmuz 2017 tarihleri arasında elektronik ortamda alınacaktır. Alınan başvuruların ardından sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi 11 Ağustos 2017 tarihinde Kurumumuz internet sitesinde yayımlanacaktır.
  Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı Giriş Sınavı; 18-29 Eylül 2017 tarihleri arasında Ankara’da yapılacaktır.

  2 - BAŞVURU ŞARTLARI
  Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı giriş sınavına katılabilmek için adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:
  a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak.
  b) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak.

  c) ÖSYM tarafından 2017 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P13, KPSS P23 ve KPSS P42 puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmak.

  d) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak.

  e) Kurumca açılan giriş sınavlarında iki defadan fazla başarısız olmamak.
  Giriş sınavına katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuru yapanlardan; KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere, alınacak kadronun 4 (dört) katı kadar aday, sözlü sınava çağırılacaktır. Son sıradaki adayla eşit puan almış adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır.
  Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların listesi 11 Ağustos 2017 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu (www.sgk.gov.tr) internet adresinde ilan edilecek olup adaylar, ilan edilen tarih, saat ve yerde giriş sınavına katılacaklardır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

  3 - ÖN BAŞVURU VE ONAY İŞLEMLERİ

  Başvurular aşağıda belirtildiği şekilde yapılacaktır.
  a) Başvurular https://uyg.sgk.gov.tr/kdsinavbasvuru/AnaSayfa.do adresinden 17 - 31 Temmuz 2017 tarihleri arasında elektronik ortamda alınacaktır.
  b) Adaylar, T.C. kimlik numarası ile başvuru ekranına giriş yapacak olup Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı Sınavı Başvuru Formu’ nu eksiksiz ve doğru şekilde doldurduktan sonra “tamam” ve “onayla” butonuna basarak başvurusunu tamamlayacaktır.
  c) Adayın başvurusu tamamlandıktan sonra KPSS puanı ÖSYM üzerinden sistem tarafından kontrol edilecektir. Bilgilerinde yanlışlık olan adayın başvurusu değerlendirilmeye alınmayacaktır.
  d) Aday; başvuru formuna 4.5x6 ebadında ve son 6 ay içinde çekilmiş fotoğrafını elektronik ortamda tarayıp yerleştirecektir. Başvuru esnasında ayrıca fotoğraf istenmeyecektir.
  e) Adaylar iletişim bilgilerini (adres, telefon numarası, e-posta adresi) en güncel haliyle yazacaklardır.
  f) Başvuru formunun hatasız ve eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir. Başvuruda yer alan bilgilerin doğruluğundan aday sorumlu tutulacaktır.
  g) Elektronik ortam dışında başvuru kabul edilmeyecektir.

  4 - BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER VE BAŞVURU ŞEKLİ

  Adaylardan başvuruda aşağıdaki belgeler istenecektir.
  a) Elektronik ortamda doldurulan Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı Sınavı Başvuru Formu. (Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı Sınav Başvuru Formunun eksiksiz ve tam olarak elektronik ortamda doldurulup onaylandıktan sonra çıktısı alınarak imzalanması gerekmektedir.)
  b) Yükseköğrenim diploması/geçici mezuniyet belgesi veya YÖK tarafından onaylanmış yabancı okullardan mezun olanlar için denklik belgesinin aslını ibraz etmek kaydıyla Kurumumuzca, noterce veya mezun olduğu üniversite tarafından onaylanacak örneği.
  Giriş sözlü sınavına katılmaya hak kazanan adayların listesi ve sınav yerleri 11 Ağustos 2017 tarihinde Kurumumuz internet sitesinde ilan edilecek olup adaylar belgelerini 31 Ağustos 2017 tarihi mesai bitimine kadar Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Ziyabey Cad. No:6 Balgat/ANKARA adresine posta ile veya hafta içi 09.00 - 17.00 saatleri arasında elden teslim edebilecektir. Başvurunun son günü saat 17:00 itibarıyla yukarıdaki adreste bulunan evrak kayıt birimine gerekli belgeleri ulaştırmayan adayların başvurusu tamamlanmamış sayılacaktır.
  İstenilen belgeler, aslı ve fotokopileri getirilmek suretiyle, Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri, Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlükleri veya İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı tarafından tasdik edilebilecektir.
  Not: Sadece sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar belge teslim edecektir.

  5 - SÖZLÜ SINAV KONULARI

  a) Kamu maliyesi:

  1. Maliye teorisi (kamu gelir ve giderleri, kamu borçları ve bütçesi).
  2. Maliye politikası.
  3. Vergi hukuku ve Türk vergi sistemi.
   b) İktisat:
  4. İktisat teorisi (Mikro iktisat, Makro iktisat ve İktisadi analiz).
  5. İktisat politikası.
  6. Para teorisi ve politikası.
  7. Uluslararası iktisat.
  8. Türkiye ekonomisi ve Güncel ekonomik sorunlar.
   c) Hukuk:
  9. Anayasa hukuku.
  10. Medeni hukuk (aile hukuku ve miras hukuku hariç).
  11. Borçlar hukuku.
  12. Ticaret hukuku (ticari işletme hukuku, şirketler hukuku ve kıymetli evrak hukuku).
  13. İdare hukuku ve idari yargılama usul hukuku.
  14. İş ve sosyal güvenlik hukuku.
   d) Muhasebe:
  15. Genel muhasebe.
  16. Mali tablolar analizi.
   e) Matematik, istatistik, aktüerya bölümleri mezunlarından alınacak denetmen yardımcısı adayları için mezun olunan bölüme ilişkin alan bilgisi.

  6 - SÖZLÜ SINAV VE DEĞERLENDİRME
  Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar www.sgk.gov.tr adresinden duyurulacak olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
  A. Sözlü sınavda adaylar, Sosyal Güvenlik Denetmenliği Yönetmeliğinin sözlü sınav başlıklı 12 nci maddesinin 2 nci fıkrasında yer alan;
  a. Alan bilgisi konularına ilişkin bilgi düzeyi,
  b. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
  c. Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
  ç. Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
  d. Genel yetenek ve genel kültürü,
  e. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
  yönlerinden değerlendirilir.
  B. Adaylar, Sınav Komisyonu tarafından (a) bendi için 50, diğer bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için 10 puan üzerinden değerlendirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için sınav komisyonu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması şarttır.
  C. Sınav sonuçlarına göre başarı sıralaması yapılarak puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle ilan edilen kadro sayısı kadar asıl, bu sayıyı geçmemek ve sınavda başarılı olmak şartıyla yedek aday belirlenir. Sınav sonucunun ilân edildiği tarihi takip eden üç ay içerisinde sınavı asıl kazananlardan çeşitli nedenlerle göreve başlayamayanların yerine yedek listede yer alan adayların atamaları yapılır.
  D. Asıl ve yedek listelerde sıralama yapılırken, adayların giriş sınavı puanının eşit olması halinde, KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.

  7 - SINAV SONUCUNA İTİRAZ
  Giriş sınavı sonucuna itirazlar, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren beş iş günü içerisinde dilekçe ile Kuruma (Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İnsan Kaynakları Daire Başkalığı, Ziyabey Cad. No: 6 Balgat/ANKARA adresine) yapılabilir. İtirazlar Komisyona ulaştığı tarihten itibaren en geç on beş gün içerisinde incelenerek sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı ve/veya elektronik olarak bildirilir. Komisyonun inceleme sonuçları kesindir.
  8 - ATAMA
  Giriş sınavı sonucunda başarılı olan adaylar başarı sıralaması esas alınarak, Yönetmelikte istenen şartları taşımak ve belgeleri ibraz etmek kaydıyla, yapacakları tercihlerine göre Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı kadrolarına atanırlar.

  En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme, bankacılık, sigortacılık fakülte, yüksekokul veya bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak

  300 Kişi P23, P42

  En az 4 yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının matematik, istatistik ve aktüerya bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

  100 Kişi P13

  MESLEK TANITIMI: https://www.tercihiniyap.net/meslek/sgk-denetmen-yardimciligi-meslek-tanitimi

  SG Denetmen Yardımcılığı MÜLAKAT SORULARI

  http://forum.tercihiniyap.net/topic/547/sgk-denetmen-yardımcılığı-mülakat-soruları • @paretowilfredo o kardeşim mülakat hızlı sonuçlanacak sanırım tarihler çok ileri atılmamış.9.promosyon için ümit var mı kpss öncesi.bu alım 82.1 ile kapattıysa 80 .7 ye gelir artık heralde KPSS öncesi alım olursa dm.Allaha emanetsin • @Hipokrat eger alim yetisirse kardesim puan baremi biraz daha asagi inecektir. Benim de dusuncem o yonde Sn Baskan beyanina uygun bir bicimde tez zamanda yetistirmeye calisiyor. Insallah benim dusuncem kpss aciklanmadan da olsa bir alim yapilmaya calisilacagi yonunde. Insallah hayirlisi olur hakkinizda • @paretowilfredo bahsettiğim puan için de Ümit var ozaman kardeşim açıkça söylemesen de bizim buralara iner inşallah😀 .bizim de yüzümüz gülsün bi sefer 😊 • Sayin başkan bizim magduriyetimizi görecektir inş. Kendisinden yeni bir müjde bekliyoruz • @paretowilfredo hocam ne yapılabilir artık 9.promosyon için bunu konuşalım birazda ciddi bir mağdur kitle var sizde taktir edersiniz ki • AMAN TANRIIIIIIMMMMMM 😍 :hugging: 💓 • @hayatım-sınav hayırdır komik olan nedir ? • @siyahbeyaz Pardon, komik olduğunu düşündürtecek ne var yazımda anlayamadım? • @hayatım-sınav o gülücük kalp surat vs bunlari uzuldugun zaman mi kullanırsınız? • @siyahbeyaz Hayır, mutlu olduğum zaman kullanırım. Yani Kpss öncesi 2.ilanın gelme haberi gibi mutlu eden durumlarda. Sanırım burada duygu ifade etme şeklindeki farklılıktan dolayı bir karışıklık oluyor da niye sizi rahatsız ettim acaba onu anlayamadım. • 2017 kpss aciklanma tarihi 16.06.17... Başkan beye twitter dan süreç konusunda rica edilmeli ki kendisi etkili olacaktır diye düşünüyorum. İstatistik alımı konusunda da muhakkak oturup bi düşünmeliler bence bu da anlatılmalı sosyal medya üzerinden veya başka yollarla • @hayatım-sınav neyse hocam ksb virgullerle kacirinca biraz agresif davrandık sanırım halini Helal Et yanlış anlasilma olmuş • Dostlar oncelikle yakin puanlarla kaciran dostlara Allah sabir versin ama artik ah vah edip vakit kaybetmenin kimseye faydasi yok. Insallah su alim kpss evveline yetisirse sonraki alimim ilk adaylari sizlersiniz. Biz de sorusturmaya devsm edecegiz su surecin ozellikle mulakat sonuclari insallah cok uzamazda yeni.alimin yetismemesi icin bir engel gorunmuyor • şu istatistik mevzusunda cidden baskı kurulmalı... • mülakata 360 istatistikci çağırılmış bunların 100ü iş başı yapacağına göre , eğer kpss öncesi bi ilan daha gelirse geri kalan 260 istatistikci için ilan gelmesi mucize olur tahminim 400 iibf olacağı yönünde • @siyahbeyaz Sorun değil hepimiz aynı süreçten geçiyoruz anlayabiliyorum :peace: • 80.7 ye düşecekse ona göre dua edeyim 😀Şaka bi yana inşallah gelir 400 kişi 79-80 lere düşürür tahminim • @paretowilfredo hocam istatistik ne olur kpss öncesi mi kpss sonrası mı hep ibff yle ılgılı yazıyosun bizleri dr unutma 🙂 • @kozexpo ne tür bi baskı ?Baskent Kariyer Kaymakam
Baskent Kariyer Memur