Soru Bankasi

Hakimlik Mülakat Soruları • 1)Malvarlığına karşı suçlar nelerdir?
  -Hırsızlık
  -Kullanma Hırsızlığı
  -Yağma
  -Mala zarar verme
  -İbadethanelere ve mezarlıklara zarar verme
  -Hakkı olmayan yere tecavüz
  -Güveni Kötüye Kullanma
  -Bedelsiz senedi kullanma
  -Dolandırıcılık
  -Kaybolmuş ya da hata sonucu ele geçirilmiş eşya üzerinde tasarruf
  -Hileli İflas – Taksirli iflas
  -Karşılıksız yararlanma
  -Şirket ya da kooperatifler hakkında yanlış bilgi
  -Suç eşyasının alınması ya da kabul edilmesi

  2)Yabancı Kanunun göz önünde bulundurulması hakkında bilgi veriniz. (TCK m. 19)
  Yabancı kanunun göz önünde bulundurulması
  Madde 19- (1) Türkiye'nin egemenlik alanı dışında işlenen suçlar dolayısıyla Türkiye'de yargılama yapılırken, Türk kanununa göre verilecek olan ceza, suçun işlendiği ülke kanununda öngörülen cezanın üst sınırından fazla olamaz.
  (2) Ancak suçun;
  a) Türkiye'nin güvenliğine karşı veya zararına olarak,
  b) Türk vatandaşına karşı ya da Türk kanunlarına göre kurulmuş özel hukuk tüzel kişisi zararına olarak,
  İşlenmesi durumunda, yukarıdaki fıkra hükmü uygulanmaz.
  3)1982 Anayasasına göre Hakimlik teminatını anlatınız. (A.Y. m. 139)
  Hakimlik ve savcılık teminatı
  Madde 139 – Hakimler ve savcılar azlolunamaz, kendileri istemedikçe Anayasada gösterilen yaştan önce emekliye ayrılamaz; bir mahkemenin veya kadronun kaldırılması sebebiyle de olsa, aylık, ödenek ve diğer özlük haklarından yoksun kılınamaz.
  Meslekten çıkarılmayı gerektiren bir suçtan dolayı hüküm giymiş olanlar, görevini sağlık bakımından yerine getiremeyeceği kesin olarak anlaşılanlar veya meslekte kalmalarının uygun olmadığına karar verilenler hakkında kanundaki istisnalar saklıdır. • 4)Soykırım suçunu anlatınız. Bu suç ne şekilde oluşur.

  Soykırım

  Madde 76- (1) Bir planın icrası suretiyle, milli, etnik, ırki veya dini bir grubun tamamen veya kısmen yok edilmesi maksadıyla, bu grupların üyelerine karşı aşağıdaki fiillerden birinin işlenmesi, soykırım suçunu oluşturur:

  a) Kasten öldürme.
  b) Kişilerin bedensel veya ruhsal bütünlüklerine ağır zarar verme.
  c) Grubun, tamamen veya kısmen yokedilmesi sonucunu doğuracak koşullarda yaşamaya zorlanması.
  ç) Grup içinde doğumlara engel olmaya yönelik tedbirlerin alınması.
  d) Gruba ait çocukların bir başka gruba zorla nakledilmesi.
  (2) Soykırım suçu failine ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilir. Ancak, soykırım kapsamında işlenen kasten öldürme ve kasten yaralama suçları açısından, belirlenen mağdur sayısınca gerçek içtima hükümleri uygulanır.
  (3) Bu suçlardan dolayı tüzel kişiler hakkında da güvenlik tedbirine hükmolunur.
  (4) Bu suçlardan dolayı zamanaşımı işlemez.

  5)İletişimin tespitinde tesadüfen elde edilen delillerin durumunu anlatınız.
  Tesadüfen elde edilen deliller
  Madde 138 – (1) Arama veya el koyma koruma tedbirlerinin uygulanması sırasında, yapılmakta olan soruşturma veya kovuşturmayla ilgisi olmayan ancak, diğer bir suçun işlendiği şüphesini uyandırabilecek bir delil elde edilirse; bu delil muhafaza altına alınır ve durum Cumhuriyet Savcılığına derhâl bildirilir.
  (2) Telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetlenmesi sırasında, yapılmakta olan soruşturma veya kovuşturmayla ilgisi olmayan ve ancak, 135 inci maddenin altıncı fıkrasında sayılan suçlardan birinin işlendiği şüphesini uyandırabilecek bir delil elde edilirse; bu delil muhafaza altına alınır ve durum Cumhuriyet Savcılığına derhâl bildirilir. • 6)Aşırı Yararlanmayı anlatınız.
  III. Aşırı yararlanma
  MADDE 28- Bir sözleşmede karşılıklı edimler arasında açık bir oransızlık varsa, bu oransızlık, zarar görenin zor durumda kalmasından veya düşüncesizliğinden ya da deneyimsizliğinden yararlanılmak suretiyle gerçekleştirildiği takdirde, zarar gören, durumun özelliğine göre ya sözleşme ile bağlı olmadığını diğer tarafa bildirerek ediminin geri verilmesini ya da sözleşmeye bağlı kalarak edimler arasındaki oransızlığın giderilmesini isteyebilir.
  Zarar gören bu hakkını, düşüncesizlik veya deneyimsizliğini öğrendiği; zor durumda kalmada ise, bu durumun ortadan kalktığı tarihten başlayarak bir yıl ve her hâlde sözleşmenin kurulduğu tarihten başlayarak beş yıl içinde kullanabilir.
  7)Kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmesi durumunda müsadereye kim karar verir?
  Başvuru Madde 256 –
  (1) Müsadere kararı verilmesi gereken hâllerde, kamu davası açılmamış veya kamu davası açılmış olup da esasla beraber bir karar verilmemişse; karar verilmesi için, Cumhuriyet savcısı veya katılan, davayı görmeye yetkili mahkemeye başvurabilir.

  10)Medeni hukukta yorum yöntemleri nelerdir?
  a. Yasama Yorumu
  Bu yorum türünde yorumu yapan makam kanunu hazırlayan merciin kendisidir. Yani meclis tarafından yapılmış olan yorumdur. Kanunları düzenleyen makam yasamadır. Yasamanın kararları tüm ülkeyi bağlayıcı bir nitelik taşımaktadır. Bu yüzden yasamanın yaptığı yorum uyuşmazlığın çözümünde görev yapacak olan mahkemeyi de etkilemekte yani kuvvetler ayrılığı prensibini zedelemektedir. Hukuku ilgilendirmeyen konularda düzenleme bulunmaması boşluk olarak nitelendirilemez. Yasama yorumu sadece 1924 Anayasası’nda uygulama alanı bulmuştur.
  b. Yargı Yorumu
  Kanun hükmünün uyuşmazlığın çözümü esnasında çözüm yapacak mercii yani yargı organı tarafından yorumlanmasıdır. Mahkemenin hükümde yaptığı bu yorum sonucunda hüküm meydana gelecek ve içtihat oluşmuş olacaktır.
  c. Bilimsel Yorum
  Kanun hükmünü hukuk bilimi ile uğraşan kişilerin yorumlamasıdır. Bir anlamda kanunlar ile ilgili yazılmış olan makaleler ve bilimsel diğer yayınlardır. Bu yorum türünün de içtihatlar gibi bağlayıcılığı bulunmamaktadır.

  ç. Deyimsel (Lafzi – Gramatikal) Yorum
  Kanunda geçen kelimelerin, deyimlerin, sözcüklerin anlamları üzerinden yapılan yorum yöntemidir. Bu yorum yönteminde hareket noktası kanunda geçen ve yorumu yapılacak olan kelimelerdir.

  d. Amaçsal (Gai) Yorum
  Her kanunun bir yapılış amacı bulunmaktadır. Kanunlar durağan olduğundan değişen toplum ve değişen toplumda aynı amaçlara ulaşmak her zaman kolay olmayabilir. Kanunların değişen toplumda yapılış tarihindeki amacı hala taşıyıp taşımadığı konusunda yapılan yorum yöntemi amaçsal yorum olarak adlandırılmaktadır.

  e. Sistematik Yorum
  Her kanunun diğer kanunlar ile bağlantısı ve alakası bulunmaktadır. Bir kanunun diğer kanunlar içerisindeki yeri ve önemine yönelik yapılan yorum yöntemi sistematik yorumdur. Sistematik yorumda baz alınan kanunların diğer kanunlar arasındaki ilişkisi incelenmektedir.
  Bir kanunun diğer kanunlar içerisindeki yeni ve önemine dair yapılan yorum yöntemi sistematik yorumdur.

  f. Tarihi Yorum
  Kanunun yorumlanırken yapılış tarihindeki iradelerin yorumlandığı, kanunu yapanların yaptığı tarihteki iradeleri üzerinden kanun hükmünün yorumlanmasıdır. Bu yorum yönteminde kanunun yapılış tarihine gitmek ve o anki düşünceleri açığa çıkarmak en önemli çabadır.Baskent Kariyer