Baskent Kariyer

İnfaz Ve Koruma Memuru Ne İş Yapar? • Ülkemizde 60 binin üzerinde infaz koruma memuru yani daha bilinen adıyla gardiyan bulunmaktadır. Cezaevlerinde görev yapan personel sayılarında son yıllarda muazzam bir artış yaşanmıştır. Bunun en büyük sebebi suçun ve buna bağlı olarak cezaevlerinin artmasıdır. Bu durum da personel ihtiyacını doğurmaktadır.

  Toplum içerisinde yaşayan kişilere herhangi bir sebepten dolayı adalet sisteminin vermiş olduğu özgürlüğü kısıtlama cezalarının ve bu cezaların infazının gerçekleştiği cezaevlerinde görev yapmakta olan memurlara İnfaz ve Koruma Memuru ya da halk arasında bilinen adıyla gardiyan denmektedir.

  İnfaz koruma memurları Genel İdari Hizmetler sınıfının içinde yer alırlar. Ancak baktığımız zaman gardiyanların emniyet sınıfında yer alan bir memur gibi haklara, zorunluluklara ve sorumluluklara sahip olduklarını görürüz. Çünkü üniforma ile görev yapan başka Genel İdare Hizmetleri personeline rastlamak çok zordur. Ayrıca infaz koruma memurlarına zor kullanma yetkisi de verilmiştir.

  Pekala İnfaz ve Koruma Memurlarının Sorumlulukları Nelerdir?

  Cezaevi ve ıslah evlerinde barındırılan suçluların ihtiyaçlarını karşılayan ve bunların ıslahını sağlayarak topluma yeniden kazandırılmasına yardım eden bu meslek grubunun oldukça ağır sorumlulukları vardır.

  1 Cezaevine giren tutuklu ve hükümlülerin üzerini arar ve taşıdıkları kıymetli eşyayı emniyet altında bulundurur,
  2 Cezaevinde bulunan tutuklu ve hükümlüler hakkında bir takım kayıtları tutar,
  3 Tutuklu ve hükümlüleri koğuşlarına götürerek koğuş kapılarını kilitler,
  4 Koğuşları belirli periyotlarla kontrol eder, çalışan tutuklulara nezaret eder,
  5 Kapı, pencere ve bahçe kapılarının iyi bir şekilde kapatılıp kapatılmadığını ve kaçma girişimiyle ilgili herhangi bir çalışma olup olmadığını muayene ve tespit eder,
  6 Tutuklu ve hükümlüleri yemek, banyo ihtiyaçlarını , revire çıkarma, görüşlere götürülüp getirme, mahkemeye hazırlama, tıraş, kantin ihtiyaçlarının temini, yöneticilerle görüştürülmesi işlemini yapar,
  7 Günde en az 3 defa hükümlülerin ve tutukluların sayımını yapar,
  8 Cezaevlerinde çıkabilecek olaylara anında müdahale ederek olayın büyümesini engeller ve sükunetin devamını sağlar,
  9 Cezaevinde kısmi ve genel aramaları yaparak bulundurulması ve girmesi yasak olan maddelerin girişine engel olur,
  10 Ağır ceza merkezi olmayan (kaza ceza evi) yerlerde katip, idari memurunun bulunmadığı ceza evlerinde sevk ve idareden bütün olarak sorumludur,
  11 Cezaevinin temizliğinden sorumludur.

  Çalışma Koşulları Nelerdir?

  Gardiyanlar genelde kapalı, açık ve yarı açık ceza evlerinde, bunlara bağlı atölye ve açık alanlarda çalışırlar. Gardiyanlar; yükümlülükleri nedeniyle cezaevi yöneticileri ve çalışanlarıyla, tutuklular ve hükümlüler ile, savcı, hakim ve avukatlar ile, askerler ile iletişim içerisindedir.
  Hükümlü ve tutuklular ya da onların aileleri veya çevreleri tarafından tehdit edilebilir ve saldırıya uğrayabilirler. İsyan,kavga gibi şiddet içeren eylemlerle karşılaşabilirler.

  Peki ya rütbe,terfi gibi konular?

  Adalet Bakanlığına bağlı cezaevlerine İnfaz ve Koruma Memuru olarak görev yapan kişiler hizmet süreleri ve eğitim durumlarına göre yapılan sınavlar ile İnfaz ve Koruma Baş Memurluğuna (baş gardiyan) yükselme imkanına sahiptir.

  Ayrıca Lisans mezunu olan İnfaz ve Koruma Memurları Adalet Bakanlığı'nın açtığı sınavlarda idare memurluğu sınavında başarı sağlarlar ise cezaevi 2. Müdürü ve 1. Müdür kademelerine yükselebilirler.

  BAŞVURU ŞARTLARI

  Başvurularda, lisans mezunları için 2016 KPSSP3, önlisans mezunları için 2014 KPSSP93,
  ortaöğretim mezunları için 2014 KPSSP94 puanı esas alınmak kaydıyla Kamu Personeli Seçme
  Sınavından 70 ve daha yukarı puan almış olma şartı aranacaktır.

  Genel Şartlar:

  a) Türk Vatandaşı olmak,
  b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına
  gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
  d) Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,
  e) Adalet Bakanlığı Memur, Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 6-18/c maddesinde bulunan
  şartları taşıdığını Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık
  kurulu raporu ile belgelemek,
  f) Merkezi sınavdan (KPSS) en az 70 puan almak,
  g) 18 yaşını doldurmuşolmak;
  İnfaz ve Koruma Memurluğu sınavına başvuracaklardan önlisans ve ortaöğretim mezunları
  için merkezî sınavın (KPSS-2014) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla, (01 Ocak 1984 ve
  sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.); Lisans mezunları için ise merkezî sınavın
  (KPSS-2016) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla (01 Ocak 1986 ve sonrası doğumlu
  olanlar sınava müracaat edebilecektir.) 30 yaşını bitirmemiş olmak.
  h) Hizmet göreceği sınıfla ilgili özel kanun veya diğer mevzuatta aranan şartları taşımak.

  Özel şartlar:

  A- Sözleşmeli infaz ve koruma memurluğuna yerleşebilmek için ;
  a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
  b) Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 27 Eylül 2016 itibariyle 18 yaşını doldurmuş
  olmak, merkezî sınavın (KPSS- 2016 ve 2014) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle 30 yaşını
  bitirmemiş olmak,(Lisans mezunları 01 Ocak 1986, Önlisans ve Ortaöğretim mezunları 01 Ocak 1984
  ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)
  c) Erkeklerde 170 cm., kadınlarda 160 cm.’den kısa boylu olmamak,
  d) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla,
  17’den az olmamak,

  Sözlü sınav konuları:
  a) İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi (40 puan),
  b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi (20 puan),
  c) Genel kültür (20 puan),
  d) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği (20 puan),
  konularından oluşmaktadır.
  Adayın sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması
  gerekecektir.

  Sınavı kazananlardan istenecek belgeler nelerdir?

  a) Askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyan,
  b) Adalet Bakanlığı Memur, Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 6-18/c maddesinde bulunan şartları taşıdığını belgeleyen, Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu,
  c) Öğrenim belgesinin aslı veya onaylı sureti. (Belgenin aslı getirildiği takdirde komisyonlarca aslı gibidir yapılacaktır)

  Ayrıca eğitime başladıkları tarihte, sağlık kurulu raporu ve güvenlik soruşturması işlemleri tamamlanmamış olanlar için geçici kayıt yapılacaktır. Sağlık kurulu raporunun tamamlanması ve güvenlik soruşturmasının olumlu sonuçlanmasından sonra kesin kayıt yapılacaktır. Sağlık kurulu raporunun ibraz edilememesi veya güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanması halinde adayların öğrencilikle ilişikleri kesilecek ve yerlerine öğrenci alınmayacaktır.

  Özel Hükümler;
  a) Hizmet öncesi eğitim alan öğrencilere, eğitim süresince (3243) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda (2015 yılı itibariyle 269,44 TL) aylık harçlık ödenecektir.
  b) Hizmet öncesi eğitimin süresi 5 ay olup, bu eğitim zorunlu olarak yatılı şekilde sürdürülecektir. Eğitim merkezlerinin ve yatılı tesislerinin her türlü gereksinimi, giderleri ve hizmet öncesi eğitime alınanların resmî kıyafet ve harçlıkları Bakanlık bütçesinden karşılanacaktır.
  c) Eğitim görenler, eğitim süresi içinde kendilerine öğretilen konularda yazılı, sözlü ve/veya uygulamalı sınava alınacaktır. Hizmet öncesi eğitimi başarı ile tamamlayan infaz ve koruma memurluğu öğrencilerinin infaz ve koruma memurluğuna atamaları yapılacaktır. Başarısız olan öğrencilerin eğitim merkezi ile ilişiği kesilecektir.
  d) Başarısızlıkları veya sağlık durumları haricinde herhangi bir nedenle öğrenciliği sona erdirilenler veya isteği ile öğrencilikten ayrılanlar, mecburi hizmet süresini tamamlamadan görevinden çekilenler ile göreviyle ilişiği kesilenlerden, kendileri için yapılmış bulunan bütün giderler iki katı fazlasıyla birlikte geri alınacaktır.
  e) Hizmet öncesi eğitim görerek ataması yapılanlar her öğretim yılı karşılığında iki yıl süre ile mecburî hizmetle yükümlüdürler.

  Peki ya maddiyat? İnfaz ve Koruma Memurları Ne Kadar Maaş Alıyorlar?

  İnfaz koruma memurları net maaşlarının yanı sıra aile yardımı, çocuk parası, ek mesai ücreti gibi ücretler de alabilmektedirler. Ayrıca sahip oldukları kıdem yıllarına, evli yada bekar olmalarına, çocuk sahibi olup olmama gibi durumlara bağlı olarak maaşları değişim göstermelerine rağmen 2.300 ve 3.000 TL arasında maaş almaktadırlar. • Güncel maaş durumları

  0_1475773233143_upload-e57ecc84-907e-4c8a-bd46-c39a0fdf15e9 • Lisans mezunu ceza ve infaz memuru, çalışma şartları nasıl? Masa memuru gibi görev yaptıklarını ve mahkumlarla direkt karşı karşıya gelmiyorlar diye okudum internette. Bu olay doğru mudur? Lise mezunu ve önlisans mezunundan sorumluluk anlamında ne farkı var? Fark var mı? Bilgisi olan varsa cevaplasin lütfen. • @kullanıcı hocam o şekilde birşey olamaz çünkü aynı alımda alınıyor birebir aynı kadroda çalışılıyor. • @aliveli bana da pek mantıklı gelmedi ama internette böyle birşey okuduyunca merak ettim. Çalışma saatleri lisans mezunu olunca 8.00-17.00 oluyormuş hatta. • @kullanıcı dostum tekrar araştıralım ama teknik olarak zor ha lisans mezunu adama evrak işi verir yöneticinin takdiridir o ayrı bir husus. • @aliveli Keşke kendisi ceza ve infaz memuru olan birisi burada yazsa da net olarak öğrenebilsek • @kullanıcı infaz memuru arkadaşalar var öğreniriz 🙂 • @aliveli çok sevinirim ben de ceza müdürü bir tanidigimdan haber bekliyorum.Gelirse yazarım. • İNFAZ VE KORUMA MEMURLUĞU ÇIKMIŞ MÜLAKAT SORULARI

  Hatay adliyesinde infaz koruma memuru alımları için adaylara sorulan mülakat soruları ;

  Güney Afrika’ dan beş(5) ülke sayınız ?

  Suç ve ceza nedir, açıklayınız?

  Cezaevi Türlerini sayınız?

  Sakarya adliyesi infaz koruma memuru adaylarına sorulan sorular;

  TBMM ‘ni tanıyan ilk devleti söyleyiniz?

  Cezaevleri infaz kurumları hangi kanuna tabidir?

  İki ilçe ismi soruluyor hangi ile bağlı olduğu soruluyor?

  Kapalı ceza evlerini sayınız ?

  Kendinizi tanıtınız.

  Sivas adliyesinde infaz koruma memuru alımları için yapılan sınavındaki mülakat soruları;

  Açık ve Kapalı cezaevi nedir açıklayınız?

  Lozan antlaşmasını açıklayınız?

  Avrupa insan hakları Mah. nerde nasıl başvurulur açıklayınız?

  İzmir ilçesi Ödemiş Adliyesinde infaz koruma memuru adaylarına sorulan sorular;

  İstiklal marşı hangi gün kabul edilmiştir?

  İstiklal marşını mecliste ilk okuyan kişi kimdir?

  İstiklal marşı bestecisini söyleyiniz?

  Çanakkale şehitleri şiirinin yazarı kimdir?

  Mecliste parti kurmak için gerekli milletvekili sayısı?

  Gardiyan alımı için Mersin adliyesi tarafından 3 soru yöneltilmiştir, bunlar;

  Atatürk ilkelerinden Devletçilik nedir? Kısaca açıklayınız?

  Açık ceza evi nedir? Kapalı Cezaevi nedir?

  Cumhuriyetin ilan tarihini söyleyiniz?

  Silifke Adliyesinde 11-12-13 mart tarihleri arasında düzenlenen ikm mülakat soruları şöyle ;

  Saltanatın kaldırılması

  İzmir iktisat kongresi

  Saltanatın kaldırılması

  Soyadı kanunu

  Medeni kanun

  möntro

  Misak-ı milli

  Kongreler

  Kılık kıyafet kanunu gibi soruların tarihlerini istediler.

  Cezaevi disiplin kurulu kimlerden oluşur

  Cezaevi dış ve iç güvenlikten kimler sorumlu

  Cezaevinde doğan çocuk kaç yaşına kadar annesinin yanında kalır

  Cezaevine mahkûma kargoyla hediye gönderilir mi?

  Mahkûmun iyilik haline kim karar verir

  Mahkûmun bulundurabildiği özel eşyalar

  Mahkûm istediği zaman telefonla görüşebilir mi?

  Kaç çeşit ceza vardır, hapis cezaları nelerdir

  İnfaza kim karar verir

  Cezaların infazı hangi kanuna uygulanır?

  Kendisine gönderilen mektubu alamayan mahkûm kime başvurur

  İstanbul Silivri adliyesinde düzenlenen infaz koruma memuru mülakat sınavında sorulan sorular şöyle;

  Bolşevik ile Menşevik arasındaki bağ nedir?

  Baş dönmesi şiirinin yazarı kimdir?

  Memurun alabileceği en ağır cezalar nelerdir?

  TBMM ilk başkanı kimdir?

  Adana KOZAN ilçesi infaz koruma memuru alımları için yapılan Mülakat (sınav) Soruları

  Kıbrıs cumhurbaşkanlarını sayınız.?

  Kurtuluş savaşından sonra ki barış antlaşmaları hangileridir?

  Kurtuluş savaşındaki savaşlar

  İnfaz koruma memurlarının amirleri kimlerdir?

  Şartlı salıvermeyi açıklayınız?

  Muğla adliyesinin infaz koruma memuru alımları mülakat soruları

  Kendinizi tanıtınız.

  Atatürk kaç kez cumhurbaşkanı seçilmiştir?

  Sosyal devletten ne anlıyorsunuz açıklayınız?

  Yavuz Sultan Selimin Seferlerini söyleyiniz?

  Ceza infaz kurumlarını Sayınız. ?

  Akhisar adliyesinin infaz koruma memuru (gardiyan) alımlarında sorulan mülakat soruları

  Cezaevi türleri nelerdir?

  Cezaevinde kimler çalışır?

  Kurtuluş savası bati cephesi savaşları hangileridir?

  Cumhurbaşkanlarını sayınız?

  Atatürk’ün başkomutanlık unvanı ile ilk savası hangisidir? Kısaca açıklama yapınız

  Ankara adliyesi İKM mülakat sınavında adaylara sadece 2 soru soruluyor.

  Kanunsuz emir nedir?

  ATATÜRK’ ün Kurtuluş savaşında silah arkadaşlığını yapan 3 kişinin ismini söyleyiniz. ?

  Tekirdağ Adliyesinde yapılan infaz koruma memuru Mülakat Soruları

  Mondros ateşkes antlaşmasını anlatınız?

  Türkiye’de nüfusun en az olduğu yıl hangisidir?

  Osmanlı devletinde parayı ilk kullanan padişah hangisidir?

  Bitki örtüsü çeşidi hangi bölgede daha çoktur?

  Antalya Elmalı Adliyesi 2012 Mart ayında yapılan Mülakat Soruları

  Meclisin hükümeti denetleme yollarından birini söyleyiniz ?

  Ceza ve Tevkif Evleri Müdürü Kimdir?

  İnfaz koruma memuru idari amiri kimdir?

  İzmir adliyesinde Mart 2012 de yapılan mülakat soruları

  Cezaevi ambar memurunun görevleri

  İnfaz koruma baş memurunun görevleri

  Amasya genelgesine kimler katıldı

  Kanuni hâkim güvencesi nedir

  Anzavur ayaklanması nerde çıkmıştır?

  Ankara hangi tarihte başkent olmuştur?

  Olimpiyatlar ne sıklıkta yapılır?

  Son olimpiyatlar nerde ve ne zaman yapılmıştır?

  Anayasa nedir?

  İnfaz koruma baş memurunun görevleri nelerdir?

  Cezaevinde ambar memurunun görevi nedir?

  2012 Mart ayında yapılan infaz koruma memurluğu alımında mülakatta sorulan soruları:

  İnfaz hangi kanuna göre yapılır?

  Mübadele kaç yılları arasında yapılmıştır?

  2008 Amerika krizinin sebebi nedir?

  Kurtuluş savaşında savaşılmadan kazanılan?

  Kendinizi tanıtınız?

  İnebolu Adliyesinde düzenlenen infaz koruma memurluğu alımları için yapılan mülakat soruları

  TBMM de kurulan zararlı cemiyetler hangileridir?

  Hapis cezası nedir?

  Savcının cezaevindeki görevi nedir?

  Cumhuriyetin ilk yıllarında kurulan partileri sayınız?

  Yüksek güvenlikli cezaevi hangisidir, açıklayınız?

  Kafkas ülkelerini sayınız. ?

  Ermenistan’ın başkenti neresidir?

  Yozgat Adliyesi 2012 infaz koruma memurluğu alımları için yapılan mülakat soruları

  Uluslararası ödül alan ilk Türk filmi hangisidir ismini söyleyiniz?

  Rusya 2.dünya savaşından hangi anlaşma ile ayrılmıştır?

  4301 nolu kanuna göre cezaevi tipleri nelerdir sayınız?

  Yüksek güvenlikli kapalı infaz kurumlarında kimler kalmaktadır?

  İnfaz koruma memuru alımları için Ankara Sincan Adliyesinde Sorulan Mülakat Soruları

  Selim dönemini bitiren olay?

  Fatih sultan Mehmet’in şiir yazarken kullandığı lakap nedir?

  Devlet memurluğundan ayrılınca ne kadar sicil silinir?

  Bandırma Adliyesi infaz koruma memuru 2012 mülakat soruları

  Hükümlü ile tutuklu nedir? Arasındaki farklar nelerdir?

  Cezaevleri adalet bakanlığının hangi müdürlüğüne bağlıdır?

  Güney cephemiz hangi antlaşma ile kapandı?

  Avrupa’dan 5 tane başkent sayınız?

  İzmir İnfaz Koruma Memurluğu Mülakatında sorulan sorular 2012:

  Amasya genelgesi kararları?

  İnkılaplar?

  Eco?

  İdari memurun görevi?

  Ambar memurunun görevi?

  Baş ikm görevi?

  Hak ve özgürlükler nelerdir?

  Hâkim güvencesi?

  İkm ne yapar kimdir?

  İnkılaplardan birisini anlat?

  Din ve vicdan özgürlüğünden ne anlıyorsun dediler?

  Kahramanmaraş infaz koruma memurluğu mülakatında sorulan sorular:

  Nano teknoloji ne demek?

  1453 fetih filmi yapımcısı kimdir?

  Anayasa?

  Cezaevi?

  Kurtuluş savaşları?

  Dünyanın en derin çukuru nerededir?

  Gaziantep İnfaz koruma memurluğu mülakatında sorulan sorular:

  İnfaz koruma memuru nedir?

  Görevleri nelerdir?

  İnfaz koruma memurunun amirlerini söyleyiniz?

  Mart ayında tarihteki önemli olaylar nelerdir?

  Mudanya antlaşması?

  İstiklal marşının kabul tarihi?

  Malazgirt savaşı, 1.dünya savaşı sonuçları,

  Dandanakan savaşı?

  Adalet bakanı kimdir?

  İttihat ve terakki partisi?

  Milletvekilliğin düşme sebepleri?

  Kartal İnfaz koruma memurluğu mülakatında sorulan sorular:

  Coğrafya dağlar ovalar akarsular?

  İnkılap tarihi?

  Cezaevi bilgileri?

  Yazarlar, şairler?

  Kurtuluş savaşı?

  Adana infaz koruma memurluğu mülakatında sorulan sorular:

  İş yurdu nedir?

  New York borsasında işlem gören ilk Türk şirketi?

  Silivri İnfaz koruma memurluğu mülakatında sorulan sorular:

  Atatürk’ün Kuruluş savaşındaki görevi?

  Anayasa Mahkemesi yargıtaydan kaç üye seçer?

  Özgeçmişiniz?

  Atatürk’ün Çanakkale savaşındaki rütbesi?

  Anayasa mahkemesinin kurulma tarihi?

  Osmanlıda posta teşkilatını kim kurdu?

  Konya Adliyesi infaz koruma memurluğu mülakatında sorulan sorular 2012:

  Ceza evi çeşitleri?

  Yeşilırmağın uzunluğu?

  Eğer saat 3 ü 20 geçiyor ise akrep ile yelkovan arasında kaç derecelik açı vardır?

  Tekirdağ Adliyesi infaz koruma memurluğu sözlü mülakat sınavında sorulanlar:

  Berlin duvarı?

  Ali kuşçunun öğretmeni?

  Gürbulak sınır kapısı?

  BM merkez bankası nerededir?

  Pasarofça antlaşması?

  Padişahlar?

  Beyaz gemi kitabının yazarı kimdir?

  Türkiye’nin en büyük jeotermik santrali nerededir?

  Sayıştay üyelerini kim seçer?

  Mersin İnfaz Koruma memurluğu sözlü mülakat sınavında sorulan sorular 2012:

  Maliye bakanı kimdir?

  Milliyetçilik nedir?

  Halkçılık nedir?

  Atatürk’ün okuduğu okulları sırasıyla sayın?

  Atatürk’ün bitirdiği okullar neler?

  Ordular ilk hedefiniz Akdenizdir! sözü hangi savaşta söylenmiştir?

  Ben size taarruzu emretmiyorum ölmeyi emrediyorum sözü hangi savaşta söylendi?

  İnönü savaşının tarihi?

  2.inönü savaşının tarihi?

  İstiklal marşı ne zaman yazıldı?

  Lozan antlaşmasının tarihi?

  Açıkceza evinin özellikleri?

  Açık cezaevi ile kapalı cezaevi arasındaki farklar?

  Hükümlüler hangi şartlarda başka cezaevlerine gönderilirler?

  Gardiyanın görevleri?

  Gardiyan kimdir?

  Hükümlülüler ilk itirazını kime yapar?

  İsveç’in başkenti?

  Misak-ı milli?

  Kayseri Adliyesi infaz koruma memurluğu mülakat soruları 2012:

  Kars antlaşması?

  İnfaz koruma memurunun görevleri nelerdir?

  Kastamonu İnfaz koruma memurluğu sözlü sınavında sorulan sorular:

  Anayasa mahkemesinin görevleri?

  Yüksek yargı mahkemeleri?

  Meclisin görevleri?

  Neden gardiyan olmak istiyorsun?

  Meclisin görevi?

  Cumhuriyetin ilanı?

  Meclisin açılış tarihi?

  Savcının görevini?

  Niğde infaz koruma memurluğu mülakatında sorulan sorular:

  İnfaz memuru görevleri?

  Cezaevi çeşitleri?

  Kurtuluş savaşında Atatür’ ün katıldığı savaşlar?

  Tutuklu hükümlü farkı?

  Antalya İnfaz koruma memuru alımı mülakatta sorulan sorular:

  Danıstay Yargıtay üyelerini kim seçer?

  Adalet mülkün temelidir kimin sözüdür?

  Dış ülkede Türk bayrağının sallandığı ve basında askerin nöbet tuttuğu yer neresidir?

  Memleketindeki komsu illeri say?

  Rize infaz koruma memurluğu mülakatında sorulan sorular:

  İnfaz koruma memuru kimdir?

  İnfaz koruma memurunun görevleri nelerdir?

  Cezaevi güvenliğini kim sağlar?

  Erzurum Kongresinin tarihi ve maddelerini söyleyiniz?

  Memurun yapmaması gereken işler nelerdir?

  Birleşmiş Milletlerde Veto yetkisi Bulunan ülkeleri Söyleyiniz?

  Olağanüstü hal durumu (Askeriye İle Alakalı)?

  Bursa İnfaz koruma memurluğu mülakat soruları 2012:

  Elektronik kelepçe nedir?

  Cumhurbaşkanlarımız?

  Anayasa mahkemesinin görevi?

  Yozgat İnfaz koruma memurluğu mülakatında sorulan sorular 2012:

  Adnan menderes kaç hükümet kurmuştur?

  Balkan antantına kimler katılmıştır?

  571 ci madde nedir?

  BANDIRMA ADLİYESİ

  Hükümlüyle tutuklu arasındaki farklar nelerdir?

  Cezaevleri adalet bakanlığının hangi müdürlüğüne bağlıdır?

  Güney cephemiz hangi antlaşmayla kapandı?

  Avrupa’dan 5 tane başkent say?

  Ankara Sincan adliyesi

  Selim dönemini bitiren olay?

  Fatih sultan Mehmet in şiir yazarken kullandığı lakap nedir?

  Devlet memurluğundan ayrılınca ne kadarda sicil silinir?

  Yozgat Adliyesi Soruları

  Uluslararası ödül alan ilk Türk filmi hangisidir?

  Rusya 2.dünya savaşından hangi anlaşma ile ayrılmıştır?

  5247 (yanlış olabilir) notlu kanuna göre cezaevi tipleri nelerdir ?

  Yüksek güvenlikli kapalı infaz kurumlarında kimler kalır ?

  İnebolu adliyesi

  Takriri sükûn kanunu açıkla

  TBMM de kurulan zararlı cemiyetler

  Hapis cezası nedir

  Savcının cezaevindeki görevi nedir

  Cumhuriyetin ilk yıllarında kurulan partiler nelerdir

  Yüksek güvenlikli cezaevini açıkla

  Kafkas ülkeleri nelerdir

  Ermenistan’ın başkenti

  Harf inkılabı nedir tarihi nedir

  İnfaz koruma memurunun görevleri nelerdir

  Akdeniz’e kıyısı olan iler hangileridir?

  Ankara Sincan adliyesi

  Selim dönemini bitiren olay?

  Fatih sultan Mehmet in şiir yazarken kullandığı lakap nedir?

  Devlet memurluğundan ayrılınca ne kadarda sicil silinir?

  Takriri sükûn kanunu açıkla

  TBMM de kurulan zararlı cemiyetler

  Hapis cezası nedir

  Savcının cezaevindeki görevi nedir

  Cumhuriyetin ilk yıllarında kurulan partiler nelerdir

  Yüksek güvenlikli cezaevini açıkla

  Kafkas ülkeleri nelerdir

  Ermenistan’ın başkenti

  İnfaz hangi kanuna göre yapılır ?

  Mübadele kaç yılları arasında yapılmıştır?

  2008 Amerika krizinin sebebi nedir?

  Kurtuluş savaşında savaşılmadan kazanılan millet?

  Kendini tanıt?

  Gana’nın başkenti

  Sivas kongresinin tarihi

  Anzavur ayaklanması nerde çıkmıştır?

  Ankara hangi tarihte başkent olmuştur?

  Olimpiyatlar ne sıklıkta yapılır? 4 yılda bir

  Son olimpiyatlar nerde ve ne zaman yapılmıştır? -2008 Çin

  Atatürk’ün ilk askeri başarısını ve yerini

  Amasya kongresini

  Dede korkut

  Birinci dünya savaşı sebebi imzalanan antlaşmalar

  Anayasa nedir

  İnfaz koruma baş memurunun görevleri nelerdir

  cezaevinde ambar memurunun görevi nedir …

  Mondros ateşkes antlaşmasını anlatınız

  Türkiye’de nüfusun en az olduğu yıl hangisidir?

  Osmanlı devletinde parayı ilk kullanan padişah hangisidir?

  Bitki örtüsü çeşidi hangi bölgede daha çoktur?

  ANKARA KOMİSYONU

  Kanunsuz Emir Nedir?

  Atatürk’ün Kurtuluş Savaşında Silah Arkadaşlığını Yapan 3 Kişinin İsmini Söyleyiniz

  Cezaevi ambar memurunun görevleri

  İnfaz koruma baş memurunun görevleri

  Amasya genelgesine kimler katıldı

  Kanuni hâkim güvencesi nedir • 2015 SÖZLEŞMELİ 795 İNFAZ VE KORUMA MEMURU ALIM TAVAN TABAN PUANLARI

  Dipnot: Başta yazılan puan Maximum puan’dır diğeri ise taban puan’dır.
  ‪‎Manisa‬ 90 – 78
  ‪‎Ödemiş‬ 88 – 79
  ‪‎Van‬ bayan 90 – 80
  Van erkek 89 – 81
  ‪‎Şırnak‬ erkek 90 79

  Şırnak bayan 87-80
  ‪‎Söke‬ 89- 79
  ‪‎Silivri‬ 90 – 80
  ‪‎Rize‬ Erkek 90 – 79
  Rize Bayan 88 -81
  Manisa 90 – 79

  ‪‎Kars‬ 89 – 78
  ‪‎Kahramanmaraş‬ Erkek 92 – 80
  Kahramanmaraş Bayan 85 – 82
  ‪‎Karşıyaka‬ 97 – 80
  ‪‎İzmir‬ Erkek 93 – 80
  İzmir Bayan 89 – 82
  ‪Fethiye‬ 90 – 80

  ‪‎Erzincan‬ 91 – 80
  ‪‎Elazığ‬ 89 – 80
  ‪Bilecik‬ 92 – 82
  ‪‎Bakırköy‬ Bayan 89 – 80
  ‪‎Ardahan‬ Erkek 86 – 77
  Ardahan Bayan 86 – 80
  ‪‎Ankara‬ Bayan 90 – 84
  Ankara Erkek 92 – 80
  ‪‎Aksaray‬ 93 – 82
  ‪‎Amasya‬ 90 – 81 • Hakkında HAGB kararı olan kişi güvenlik soruşturmasından elenir mi?? Sicil kaydın da temiz görünüyor bilgisi olan yazabilir mi??? • ??¿? Yok mu kimse konu hakkında bilgisi olan.. • @jan elenmez hocam, elenmesi için gerekli yüz kızartıcı suçlar yazıyor bunlardan hüküm verilmemişse elenmez. • @jan hocam normal memurlukta hiç bir şey olmaz ancak infaz koruma için mevzuatına bir bakalım tekrar . Mesela polisliğe engel teşkil eder. • Anladım hocam.. ptt kyk gümrük mubasirlik katiplik gibi alımlarda sorun olmuyor sadece polislikten sorun .... • @jan aynen hocam • infaz korum memuru mülakatları yine yaklaşıyor bakalım. Alım yaparken öğrenci olmayan mezun olanlara öncelik verilecek deniliyor bakalım inşallah doğrudur. • Mahkumun iyilik haline kim kara verir? Mahkumun iyilik haline idare ve gözlem kurulu karar verir. • mülakatlar gelecek hafta başlıyor sanırım herkese şimdiden başarılar.