Soru Bankasi

26-27 Kasım 2016 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığ Ilani • Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına Genel İdare Hizmetleri sınıfından 8 inci ve 9 uncu dereceli kadrolara atama yapmak üzere yazılı ve sözlü sınavla 23 Gümrük ve Ticaret Müfettiş Yardımcısı alınacaktır.

  1. SINAV TARİHİ VE YERİ:
   1.1. Giriş Sınavı önce klasik usulde yazılı, ardından sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak Ankara’da yapılacaktır.
   1.2. Giriş Sınavının yazılı bölümü 26-27 Kasım 2016 (Cumartesi ve Pazar) tarihlerinde sabah ve öğleden sonra olmak üzere dört oturum halinde yapılacaktır. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava giremezler.
   1.3. Giriş Sınavına katılmaya hak kazanan adaylar ile yazılı sınavın yapılacağı adres, tarih ve sınav saatleri; 11 Kasım 2016 tarihinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (www.gtb.gov.tr) internet sayfasında ilan edilecektir.
   1.4. Giriş Sınavına katılmaya hak kazanan adaylara kimlik bilgileri ile sınav yeri, tarihi ve saatinin yer aldığı fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi verilecektir. Sınav Giriş Belgesi, yazılı sınav başlamadan önce sınav yerinde adaylara elden teslim edilecektir. Sınav Giriş Belgesi olmayan adaylar giriş sınavına katılamazlar.
   1.5. Yazılı sınav sonuçları Bakanlık internet adresinde yayımlanmak suretiyle duyurulacaktır. Ayrıca sözlü sınava katılmaya hak kazananlara, sözlü sınavın yeri, günü ve saatine ilişkin bilgileri içeren tebligat yapılacaktır.
  2. BAŞVURU ŞARTLARI:
   2.1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki genel şartları taşımak.
   2.2. En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, iktisat, siyasal bilgiler, işletme, iktisadi ve idarî bilimler fakülteleriyle bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul olunan yurtiçi ya da yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birini bitirmiş olmak.
   2.3. 2015 veya 2016 yıllarında A Grubu kadrolar için yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) KPSSP51 puan türünden 80 ve üzeri puan almak kaydıyla, başvuruda bulunanlardan en yüksek puan sıralamasına göre ilk 460 aday arasında bulunmak. Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.
   2.4. 01.01.2016 tarihi itibariyle otuzbeş yaşını doldurmamış olmak.
   2.5. Sağlık durumu, yurdun her yerinde görev yapmaya ve her türlü iklim ve yolculuk şartlarında seyahat etmeye elverişli olmak ve müfettişlik görevini yapmasına engel olabilecek hastalığı veya özrü bulunmamak.
  3. SINAV BAŞVURUSU:
   3.1. Başvurular 21 Ekim-03 Kasım 2016 tarihleri arasında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (www.gtb.gov.tr) internet sayfasından elektronik ortamda yapılacaktır.
   3.2. Sınava girmek isteyenler; Bakanlığın internet sayfasındaki Aday Bilgi Formunu doldurmak suretiyle başvuracaklardır. Aday Bilgi Formu doldurulurken yüksek öğrenim kurumu diploma veya bitirme belgesinin aslı ya da kurumca onaylı suretinin elektronik ortamda eklenmesi istenecektir. Formun doldurulması ile belge eklenmesine ilişkin açıklamalar internet sayfasında yer alacaktır.
   3.3. İlanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile süresi içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz. Elektronik ortamda meydana gelebilecek aksaklıklardan dolayı, adayların başvurularını son güne bırakmamaları gerekmektedir.
   3.4. Giriş sınavına başvuranlardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir ve haklarında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
  4. SINAV ŞEKLİ VE SINAV KONULARI:
   4.1. Yazılı sınav aşağıda belirtilen konularda yapılır:
  • MALİYE VE EKONOMİ GRUBU: Maliye politikası, Vergi hukuku, Kamu gelirleri ve giderleri, Bütçe ve kamu borçları, Mikro ve makro ekonomi, Para-banka teorileri, İşletme ekonomisi, Uluslararası ekonomi ve dış ticaret politikası,
  • KAMU HUKUKU GRUBU: Anayasa hukuku, İdare hukuku, Ceza hukuku, Ceza muhakemesi hukuku,
  • ÖZEL HUKUK GRUBU: Ticaret hukuku, Borçlar hukuku, Medeni hukuk (Aile hukuku ve miras hukuku hariç),
  • MUHASEBE GRUBU: Genel muhasebe, Şirketler muhasebesi, Mali analiz ve teknikleri, Ticari hesap.
  1. DEĞERLENDİRME:
   5.1. Yazılı sınavda başarılı olabilmek için, her sınav grubundan 100 tam puan üzerinden en az 50 puan alınması ve tüm sınav gruplarının ortalama notunun en az 70 puan olması gereklidir.
   5.2. Yazılı sınavda başarılı olan adaylardan en yüksek puan alan adaydan başlanarak, 92 aday sözlü sınava çağrılacaktır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sözlü sınava çağrılır. Yazılı sınavdan 70 ve üzerinde puan almış olmak, sözlü sınava çağrılmayan adaylar için müktesep hak teşkil etmez.
   5.3. Sözlü sınavda adaylar; yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi yönünden 50 puan; bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü; liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu; özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı; genel yetenek ve genel kültürü; bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı yönlerinden 10’ar puan üzerinden değerlendirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, 100 tam puan üzerinden 70 puan alınması gereklidir.
   5.4. Giriş sınavı puanı, yazılı ve sözlü puanlarının ortalamasından oluşur.
   5.5. Adaylar, giriş sınavı puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle sıralamaya konulur. Adayların giriş sınavı puanlarının aynı olması halinde sırasıyla, yazılı sınav puanı ve Kamu Personeli Seçme Sınavı puanı yüksek olana öncelik tanınır.
   5.6. Giriş sınavından 70 ve üzerinde puan almış olmak, atama yapılacak kadro sayısının dışında kalan adaylar için müktesep hak teşkil etmez.
  2. SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ:
   6.1. Giriş sınavı sonuçları, Bakanlığın internet adresinde ilan edilir. Ayrıca, sınavı kazanan adaylara tebligat yapılır.
   6.2. Müfettiş yardımcılığı giriş sınav sonuçlarına, tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde yazılı olarak Başkanlığa itiraz edilebilir. İtirazlar sınav kurulunca incelenerek sonuçlandırılır, ilgiliye yazılı olarak bildirilir.
  3. DİĞER HUSUSLAR:
   7.1. Adaylar, sınavda kimlik tespiti için nüfus cüzdanı veya pasaport ibraz etmek zorundadırlar.
   7.2. Adaylar, sınavda yeteri sayıda kurşun kalem ve silgiyi yanlarında bulunduracaklardır.
   7.3. Sözlü sınava girmeden önce adayların; sağlık durumu açısından her türlü iklim ve yolculuk şartlarında görev yapmasına ve seyahat etmesine engel bir halinin olmadığına, sabıka kaydına ve erkek adayların askerlik durumuna dair yazılı beyanı, nüfus cüzdanı sureti ve fotoğraf ile bir örneği onaylanarak alınmak üzere yüksek öğrenim kurumu diploma veya bitirme belgesinin aslı ya da kurumca onaylı suretini sınav kuruluna teslim etmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde adaylar sözlü sınava alınmayacaklardır.
   İlan olunur.


 • 81,13 ile hiç umut yok demi • 2014 sorulari dostlar.

  IKTISAT

  oligopol piyasasında dirsekli talep (sweezy) modelini anlatınız.

  2- genç endüstriler tezi nedir, sakıncaları nelerdir, başarılı olması için izlenmesi gereken yol nedir?

  3- otomatik stabilizatör nedir, sayarak anlatınız. Şahsi gelir vergisinin otomatik stabilizatör işlevi görmesi için taşıması gereken özellikler nelerdir?

  4- devlet borçlanması türlerini anlatınız.

  5- tanımlar

  a- çekirdek enflasyon

  b-pigou etkisi

  C- libor

  d-verginin aktarımı

  e- son tanımı hatırlayamadım.

  Kamu hukuku

  1. TBMM görev ve yetkilerini yazınız

  2)hizmet kusurunu ayrıntılı açıklayınız. hizmet kusuru ile kişisel kusuru karşılaştırınız.

  3)müsadere nedir. eşya ve kazanç müsaderesinin koşulları nelerdir

  4)ceza hukukunda olağanüstü kanun yolları nelerdir

  5)istinabe

  6)rüşvet

  Özel hukuk

  1. 8 tane cümle vardı hangisi doğru/yanlış

  2)haksız fiilin unsurları nelerdir. kusursuz sorumluluk hallerini yazınız.

  3)tacir yardımcılarının rekabet yasağı ile ilgiliydi.

  4)tacir olmanın sonuçları nelerdir.

  5)şahıs sermaye şirketi ayrımı yaparak şirket türleri şirketlerin birleşmesi şirketlerin dönüşmesini anlatırız. • Gördüğüm kadarıyla p5'i bu sefer kabul etmiyorlar.Sadece p51 puanıyla alım olacak.

  Taban puan 85'e doğru gelebilir. • Aynen kardesim sukur p5 sacmaligi gitti • Sanirim 80. 6. Bunda da umut yok . 85 taabanda kapatmasi cok yuksek degil mi girecek arkadaslara basarilar. • Darisi kamu gozetimine insallah • @by123 malesef kardesim. • Bu mufettisligi bayan almayan mufettislik olarak hatirliyorum. • Malesef oyle bir durum var. • İlan resmi kaynaklarda ne zaman yayınlanır.harika olur bu ilan yayınlansa Sayıştaydan önce güzel olur bu sınava girmek. • @paretowilfredo 2014 de 400 kişi sınava gırmiş 81.5 la kapatmış ancak bu sene o kadar düşmez gibi dimi pareto. • 84.75 puana gelirmi acaba sizce • İlani gör heyecan yap 83.17 oluru yok :( • p5 puanının dahil edilmemesi puanları düşürebilir mi ? • @mky 11 Kasım 2016 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığ Ilani içinde söyledi:

  İlan resmi kaynaklarda ne zaman yayınlanır.harika olur bu ilan yayınlansa Sayıştaydan önce güzel olur bu sınava girmek.

  @paretowilfredo ilan resmk kaynaklardan kaldirildi diye bir haber var dogrulugu yoktur umarim. • Bir Karagümrüklü olarak "Gümrük" bizim işimiz :D • İlanın linkini bulamadım... bakanlığın sitesinde de yok? Link paylaşabilir misiniz acaba? • @paretowilfredo kardeşim benim puan 85.125 sıralama 1174 imkanı var mı acaba. Şimdiye kadar klasik sınava yönelik hiç calışmadım. Oluru varsa ona göre başlayacam • @m.ali benim puanda 84.75 sıralama 1352 bende senin gibi klasik usul hiç çalışmadım acaba sıralamaya girsek bile yapabilir miyiz


 

Baskent Kariyer