Soru Bankasi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Uzman Yardımcısı Alım İlanı(2017) • Genel Bilgiler
  Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türkiye’de para ve kur politikalarını düzenleyen ve banknot
  ihracı imtiyazına münhasıran sahip bir anonim şirkettir. Bankanın temel amacı fiyat istikrarını sağlamaktır.
  Banka, fiyat istikrarını sağlama amacı ile çelişmemek kaydıyla Hükümetin büyüme ve istihdam politikalarını
  destekler.
  Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bağımsızlığı, güçlü örgüt yapısı, nitelikli kadrosu, teknolojik üstünlüğü
  ve etkili sonuçlar alma özelliği ile dünyanın önde gelen merkez bankaları arasında yer alma vizyonuyla
  faaliyetlerini yürütmektedir.
  Adaylarda Aranan Özellikler
   Belirtilen alanlarda lisans ya da yüksek lisans mezunu olmak,
   01.01.1987 ve sonrasında doğmuş olmak (Bankamız çalışanları için bu şart aranmaz),
   İyi derecede İngilizce bilmek,
   Sözel ve yazılı anlama ve ifade yeteneğine sahip olmak,
   Matematiksel akıl yürütme yeteneği yüksek olmak,
   Eleştirel düşünme becerisine sahip olmak,
   Problem çözme ve analiz yönleri güçlü olmak..
  Alınacak Kişi Sayısı: 77
  Çalışma Şekli: Tam zamanlı/Kadrolu
  Çalışma Yeri: Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürlüğü (2 kişi)
  Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar Genel Müdürlüğü (6 kişi)
  Emisyon Genel Müdürlüğü (5 kişi)
  İletişim ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü (12 kişi)
  İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü (10 kişi)
  İstanbul Merkez Bankacılığı Eğitim ve Araştırma Merkezi (1 kişi)
  İstatistik Genel Müdürlüğü (9 kişi)
  Muhasebe Genel Müdürlüğü (5 kişi)
  Ödeme Sistemleri Genel Müdürlüğü (5 kişi)
  Piyasalar Genel Müdürlüğü (15 kişi)
  Strateji ve Kurumsal Yönetim Genel Müdürlüğü (5 kişi)
  Yapısal Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürlüğü (2 kişi)

  Başvuru Koşulları
   En az dört yıllık eğitim veren Türkiye’de veya yurt dışındaki denkliği Yükseköğretim
  Kurulunca tanınmış yükseköğretim kurumlarının; iktisat, ekonometri, çalışma ekonomisi, işletme,
  işletme mühendisliği, endüstri mühendisliği, bankacılık, finans, maliye, muhasebe, sigortacılık, kamu
  yönetimi, uluslararası ilişkiler, istatistik, matematik, matematik mühendisliği, hukuk, insan kaynakları
  veya bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi programlarında lisans ya da yüksek lisans eğitimini
  tamamlamış olmak,
   2017 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) en az 80 KPSSP1 puanı
  veya son başvuru tarihi itibarıyla son iki yılda yapılan GRE sınavından en az 156 sayısal puan veya
  Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) en az 80 sayısal puan veya
  GMAT sınavından en az 590 puan almış olmaları,
   İyi derecede İngilizce bilmeleri [son başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde yapılan,
  Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya Elektronik Yabancı Dil Sınavından (e-YDS) en
  az 80 veya Test of English as a Foreign Language/ Internet-Based Test (TOEFL-IBT)’den en az 96
  puan almış olmaları],
   Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na alınacak kişilerde aranan genel koşulları
  taşımak;
   Türk vatandaşı olmak,
   Kamu haklarından yasaklı olmamak,
   Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
  işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süre hüküm giymemek ya da affa uğramış
  olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı
  suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye
  kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan
  kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum
  olmamak,
   Alım yapılacak kadronun gerektirdiği görevi devamlı olarak yapmasına engel olmayacak
  beden ve ruh sağlığına sahip olmak,
   Başka bir kuruluşa zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmamak, böyle bir yükümlülüğü
  varsa bunu Bankada çalışarak yerine getirmesi hususunda izin almış ya da bundan
  doğacak borcu ödemeyi kabul etmiş olmak.
  2

  MERKEZ BANKASI UZMAN YARDIMCISI/2017

  Bilgilendirme

   Başvurudan işe alıma kadar tüm aşamalarda adaylara yapılacak bilgilendirme ve çağrılar,
  adayların başvuru sırasında bildirdikleri e-posta adreslerine veya Bankamızın Genel Ağ sitesinde
  (www.tcmb.gov.tr) ilan yoluyla yapılacak ve kâğıt ortamında herhangi bir yazışma yapılmayacaktır.
  İşe Alım Süreci
   Yazılı meslek sınavı (5, 6 Ağustos 2017)
  Koşulları taşıyan adaylar aşağıdaki tabloda yer alan beş gruptan mezun oldukları bölüme uygun olan
  sadece bir grup için başvurabileceklerdir.
  Adaylar, KPSS, GMAT, GRE, ALES puanlarına göre sıralanacak ve her bir gruptan aşağıda belirtilen
  sayıda aday yazılı meslek sınavına çağrılacaktır.
  Yazılı meslek sınavı, her grup için karşılarında yazılı alanlarda klasik yöntemle Ankara’da
  yapılacaktır.
  Yazılı meslek sınav konularından alınan notların ortalaması elli puan ve üzerinde olan ve belirlenen
  sayıdaki adaylar yetkinlik bazlı mülakata çağrılacaktır.
  Merkez Bankası Uzman Yardımcılığı yazılı meslek sınavı grupları ile konu ve ağırlıkları;

  1. GRUP:
   Mezun Olunan Programlar : İktisat, Ekonometri, Çalışma Ekonomisi.
   Sınav Konuları ve Ağırlıkları : İktisat % 40
   Ekonometri % 30
   Para-Banka % 30

  2. GRUP:
   Mezun Olunan Programlar: İşletme, İşletme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği,
   Bankacılık, Finans, Maliye, Muhasebe, Sigortacılık, Kamu
   Yönetimi, Uluslararası İlişkiler.
   Sınav Konuları ve Ağırlıkları : İşletme ve Finans % 40
   Kamu Maliyesi % 30
   Para - Banka % 30

  3. GRUP:
   Mezun Olunan Programlar : İstatistik, Matematik, Matematik Mühendisliği.
   Sınav Konuları ve Ağırlıkları : İstatistik % 35
   Matematik % 35
   Para-Banka % 30

  4. GRUP:
   Mezun Olunan Program : Hukuk.
   Sınav Konuları ve Ağırlıkları : Hukuk % 90
   Para-Banka % 10

  5. GRUP:
   Mezun Olunan Programlar : İşletme, İnsan Kaynakları, İşletme Mühendisliği,
   Endüstri Mühendisliği, Bilgisayar ve Öğretim
   Teknolojileri Eğitimi.
   Sınav Konuları ve Ağırlıkları : İnsan Kaynakları % 60
   İşletme % 30
   Para-Banka % 10

  6. Gruptan ilk 192,

  7. Gruptan ilk 280,

  8. Gruptan ilk 64,

  9. Gruptan ilk 24,

  10. Gruptan ilk 56
   aday (son adaylarla aynı puanı alan adaylar da dahil) yazılı meslek sınavına çağırılacaktır.

   Test (14-17 Ağustos 2017)
  Yetkinlik bazlı mülakat öncesinde, güçlü-zayıf yönleri ile kişilik eğilimleri gibi özelliklerinin ölçülmesi amacıyla adaylara testler uygulanacaktır.

   Yetkinlik bazlı mülakat (21-29 Ağustos 2017)
  Yetkinlik bazlı mülakat Ankara’da yapılacak olup, belirlenen yetkinlikleri yeterli düzeyde taşıyan ve aşağıda belirtilen sayıdaki aday komisyon mülakatına çağrılacaktır.

  Yetkinlik bazlı mülakata;
  1.Gruptan ilk 96,
  2.Gruptan ilk 140,
  3.Gruptan ilk 32,
  4.Gruptan ilk 12,
  5.Gruptan ilk 28
  aday (son adaylarla aynı puanı alan adaylar da dahil) çağırılacaktır.

   Komisyon mülakatı (25-29 Eylül 2017)
  Mülakat komisyonu adayları güncel sosyo-ekonomik konular ile mesleğin gerektirdiği konulara
  hakimiyet yönünden değerlendirecek, değerlendirme her bir komisyon üyesi tarafından yüz tam puan
  üzerinden yapılacak ve verilen puanların ortalaması alınarak adayın mülakat puanı bulunacaktır.
  Mülakat puanı yetmişin üstündeki her aday için yüz tam puan üzerinden verilen yazılı meslek sınavı
  puanı ile mülakat puanının ortalaması alınarak aday başarı puanı bulunacaktır. Aday başarı puanı
  sıralamasına göre belirlenen sayıdaki aday başarılı olmuş sayılacaktır.

  Komisyon mülakatına;

  1. Gruptan ilk 72,
  2. Gruptan ilk 105,
  3. Gruptan ilk 24,
  4. Gruptan ilk 9,
  5. Gruptan ilk 21aday (son adaylarla aynı puanı alan adaylar da dahil) çağırılacaktır.

  Başvuru
   Adaylar başvurularını 07.07.2017 tarihinden 17.07.2017 tarihi saat 17.30’a kadar
  Bankamızın Genel Ağ sitesi İnsan Kaynakları sayfasından, istenilen belgeleri yüklemek suretiyle
  elektronik yolla yapacaklardır.
  Şahsen veya posta ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.
   Başvuru Sırasında İstenilen Belgeler:
  o Fotoğraf
  o Diploma veya geçici mezuniyet belgesi
  o Sınav Sonuç Belgesi (KPSS, ALES, GMAT veya GRE sonucu )
  o Yabancı Dil Belgesi (YDS, E-YDS veya TOEFL sonucu) • Uzmanlıkta YDS 70 isteyen MB bu sene niye 80 istiyor anlamış değilim. Araştırıcı kadrosunda 80 isteyip düşürürken, uzmanda niye yükselttiler, geçmiş yıl ilanlarına göre 70 üstünü alıp bu ilanı bekleyen arkadaşlara yazık oldu. • @ersagun ayne öyle. nasılsa 70 istiyo diye sınava girmedim. baktım şimdiki e-yds tarihi de 22 temmuz 2017. bari başvuru tarihi uzatılsa. e-posta falan atılsa işe yaramaz mı acaba? • ......... • @paretowilfredo hocam bu durumla ilgili bir haber falan yaptırabilir miyiz? Malum yıllardır 70 ister diye bu seneki sınavlara girmedik ve 22.07.2017 tarihinde e-YDS yapılacak. Ancak son başvuru tarihi de 17.07.2017. Başvuru tarihinin uzatılması talebini ciddiye alırlar mı sizce? • @pellebagger hocam ben bir yanlışlık olduğunu düşünüyorum ciddi ciddi. Aynı durumdayım, hala atamadım şokunu. Elde 78 ile kaldık. • Çalışma yeri Ankara mı İstanbul mu? • Arkadaşlar araştırmacı pozisyonu için her sene 80 isteyen kurum bu sene 85 istedi. Uzman yrd için 70ten 80e çıkması şaşırtmadı beni açıkcası. Türkiye burası her an her şeye hazırlıklı olmanız gerekir maalesef.


 • Banned

  Yine bir p1 sacmaligi . Bu sartlari tasiyan kac kisi var acaba . Yds 80 mis pehh • @paretowilfredo hocam MB'nin belli bir rutini var mıdir,ne sıklıkla ilana çıkar ve önceki yıllarda da gk/gy ağırlıklı puan türünden mi alim yaptı bilginiz varsa paylaşabilir misiniz? • @sofuoglu hocam nacizhane kendi bilgimle cevap vereyim. tcmb her sene ilana çıkmaz. 2 veya 3 yılda bir çıkar. hep p1'den alırdı fakat 85 olurdu sınırı. bu sefer 80 yapmışlar. ve arkadaşların dedikleri gibi yds sınırı 70 idi, şimdi ise 80e dönmüşler. • @Mimar bu şartları taşıyan çok kişi vardır hocam odtü luler artı ingilizce bolum okuyanlar ayrıca p1 dememiş sadece ales de olabilir yani yüksek lisanstakiler gibi..yazik oldu yds 80 yerine 70 olsaydi çok güzel bir ilandi herkesin branşına göre sinav keşke her kurumun böyle olsa sinavi alim sayısı da çok iyi belli ki ihraclarin etkisi olmuş alima yine hayalleri erteledik😕 • ......... • @armindo hocam P1'de geçmiş yıllarda olduğu gibi puanlar... değişen bir şey yok. Zaten taban puanın çok üzerinde kapatıyor. Yalnızca yds uzmanlık taban puanı uzmanlıkta artırılmış. MB denetçi icin 90, araştırmacı icin 80, uzman icin 70 isterken bu sene uzman icin de 80 istiyor. • @Mimar hocam mb yıllardır bununla alıma çıkıyor. Ben alanda çok iyiyim diyecek çok az adam yazılı sınavını geçebilir bu kurumun, hangi iibfli ekonometri biliyor. Belli başlı üniversite mezunları bekliyor zaten bu ilanı: odtu, Bilkent, Boğaziçi vs. Bir de ciddi ekonometri eğitimi alan iibfliler. • @ersagun hocam yanlışınız var. mesela 2012 alımında kpss p1'den 85 istenmiş.
  http:// ilan. memurlar. net/ilan/20972/merkez-bankasi-uzman-yardimcisi-alim-ilani.html • @armindo istemiştir hocam emin olun o tarafla ilgilenen çok azdır. Çok yüksek kapatır zaten. Ben 92 aldım bekliyordum, YDS'den gittik iste. YDS yıllardır sabit olduğu icin herkesin derdi p1'den sıralamaya girmekti. • @ersagun doğrudur hocam, evet muhtemelen yüksek kapatır. benim yds var ama p1 83. zor ama deneyeceğim yine de. gelirse ne ala. • @armindo umarım girersiniz sınava. Puanı olup da ekonometri hiç bilmeyen arkadaşlar umarım önünüze geçmez. • @ersagun vallahi hayırlısı kardeşim ya, herkes kısmetini yer. herkes için en hayırlısı olur inşallah 🙂 yalnız bu sene bereketli olacak galiba kpss açıklanalı 1 ay olmadı 3 ilan geldi, maşallah 🙂Baskent Kariyer