Baskent Kariyer Ales
Baskent Kariyer KPSS B

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Müfettiş Yardımcısı Alım ilanı • MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU
  Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanlığınca, Giriş Sınavı ile açık bulunan GİH sınıfından 4 adet 7 dereceli Müfettiş Yardımcısı alınacaktır.
  1 - SINAVIN ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ
  Sınav yazılı (çoktan seçmeli test usulü) ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak yapılacaktır. Yazılı sınav 01.10.2017 tarihinde Pazar günü saat 10.00'da Büyükşehir Belediyesi, Şehit Hakan ÖZCAN Eğitim Merkezi Adres: Karaoğlan Mah. Tüfekçi Yusuf Bulvarı No: 56 Eski Tekel Binası Şehitkâmil/GAZİANTEP (İrtibat Tel: 0342 211 12 00 / Dahili 2007) adresinde yapılacaktır.
  2 - SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI
  a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
  b) Eğitim süresi en az dört yıl olan; İşletme, İktisat, Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerini ya da bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birini bitirmiş olmak,
  c) Sınavın yapıldığı tarih de 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,
  ç) Görevini yerine getirmesini engelleyecek herhangi bir sağlık problemi bulunmamak,
  d) Belediye Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavına en çok ikinci defa katılıyor olmak,
  e) Yapılacak inceleme sonucunda adli sicil bakımından Müfettiş Yardımcısı olarak alınmasına engel bir hali bulunmamak, aynı zamanda Müfettişlik yapabilecek karakter ve vasıflara haiz olmak,
  f) Sınav tarihi itibariyle kamu kuruluşları yada özel işletme ve kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü yada herhangi bir hizmet taahhüdü bulunmamak,
  g) ÖSYM tarafından 2017 yılında Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) (A) Grubundan, (KPSSP 48) puan türünden 70 ve daha yukarı puan almış olmak,
  ğ) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya erteletmiş olmak yada askerlikle ilişiği bulunmamak,
  3 - SINAV BAŞVURUSU
  Başvurular 05.09.2017-11.09.2017 tarihleri arasında, mesai saatleri içerisinde, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Şube Müdürlüğüne şahsen veya posta yolu ile müracaat edilecektir. (Postadan kaynaklanan gecikmelerden kurumumuz sorumlu değildir.)
  4 - BAŞVURU İÇİN İSTENİLEN BELGELER
  a) Başvuru Formu (Yukarıda belirtilen adresten veya www.gantep.bel.tr internet adresinden temin edinilebilir.)
  b) Yükseköğrenim diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin aslı en az dört yıl eğitim veren ve denkliği yetkili makamca kabul edilen yurt içi ve yurt dışı fakültelerden birinden mezun olduğuna dair belgenin aslı, fotokopisi veya Teftiş Kurulunca onaylı örneği,
  c) Son altı ay içinde çekilmiş 4,5 x 6 ebadında altı adet vesikalık fotoğraf,
  ç) Aday tarafından el yazısı ile yazılmış ve imzalanmış özgeçmişi,
  d) Kamu Personeli Seçme Sınav Sonuç Belgesinin çıktısı,
  e) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
  5 - YAZILI SINAVA GİRECEKLERİN BELİRLENMESİ VE İLANI
  Yazılı sınava belirlenen boş kadro sayısının 20 katı sayıdaki toplam 80 aday çağrılacaktır. Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların sayısının 80 kişiden fazla olması halinde, KPSS sonuçlarına göre puanı en yüksek olandan, düşük olana doğru yapılacak sıralama esas alınır. İstenilen aday sayısına ulaşıldığında son sıradaki adayla aynı puanda olan kişilerde sınava çağrılır. Yazılı sınava katılabilme şartlarını taşıyan adaylar 20.09.2017 tarihinde yukarıda belirtilen www.gantep.bel.tr internet adresinde duyurulacaktır.
  6 - SINAV GİRİŞ BELGESİ
  Yazılı sınava katılma başvurusu kabul edilen adaylara, sınava girişte kullanılmak üzere sınav yeri ve tarihini belirten onaylı ve fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi düzenlenip verilecektir. Adayların yazılı sınavdan önce İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Şube Müdürlüğüne bizzat başvurarak fotoğraflı sınav giriş belgelerini almaları gerekmektedir. Giriş sınavına bu belgenin aslıyla birlikte nüfus cüzdanı, ehliyet gibi ikinci bir kimlik kartının gösterilmesi suretiyle girilebilecektir.
  7 - SINAV KONULARI
  Müfettiş Yardımcılığı Sınavı, İktisat, Maliye, Hukuk, Muhasebe ve Yabancı Dil Gruplarından aşağıdaki konularda yazılı ve sözlü olarak yapılır;
  a) İktisat; Genel İktisat Teorisi, Para, Banka ve Konjonktür, Milli Gelir İstihdam ve İşletme İktisadı
  b) Maliye; Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Vergi ve Bütçe
  c) Hukuk;

  • İş Hukuku
  • İdare Hukuku; İdare Hukukunun Genel Esasları, İdari Yargı,
  • Ceza Hukuku: Genel Hükümler, Devlet İdaresi ve ammenin itimadı aleyhine işlenen suçlara ve mal aleyhinde işlenen suçlara ait hükümler,
  • Ceza Mahkemeleri Usulü Hukuku: Ceza Mahkemeleri Usulü Kanunun Umumi Hükümler Başlığını taşıyan hükümler ile Muhakeme Usulü başlığını taşıyan hükümlere ait genel bilgiler
  • Medeni Hukuk: Başlangıç hükümleri ve şahsın hukuku
  • Borçlar Hukuku: Genel Esaslar, Akitler, Zamanaşımı hakkında genel bilgiler
  • Ticari Hukuku: Genel Esaslar ve Kıymetli Evrak,
   ç) Muhasebe; Ticaret Muhasebesi, Bilanço ve Ticari Hesap
   d) Yabancı Dil; İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinden biri
   8 - GİRİŞ SINAVININ DEĞERLENDİRİLMESİ BAŞARI SIRASI VE İTİRAZ
   Yazılı sınavda sınav gruplarının her birinden ayrı ayrı olmak üzere tam puanı 100’dür. Ayrıca Sözlü Sınavda da tam not 100 puandır. Adayların yazılı sınavda başarılı sayılmaları için İktisat, Maliye, Hukuk ve Muhasebe gruplarından alınan notların her birinin 60 puandan az bu grupların toplam not ortalamasının ise 70 puandan aşağı olmaması şarttır. Yabancı Dil Sınavı Notu Ortalamaya dahil edilmez.
   Yazılı Sınav Sonuçları Büyükşehir Belediyesinin internet sitesinden yayınlanır. Ayrıca yazılı sınavda başarı gösterenler iadeli taahhütlü bir mektupla yeri günü ve saati belirtilerek sözlü sınava çağrılır.
   Yazılı sınavı kazanan adaylara; duyurulan gün, saat ve yerde sözlü sınav yapılır. Sözlü sınavda adayların yazılı sınav konuları ve genel kültür konularındaki bilgilerinin yanında, zekâ, ifade ve temsil yeteneği, fiziki tavır ve davranış gibi kişisel özellikleri ve güncel bilgi düzeyleri ölçülür. Sözlü sınavda adaya sorulan soruların tamamı için giriş sınavı değerlendirme komisyonu başkan ve üyeleri tarafından tek not verilir. Teftiş Kurulu Başkanlığınca yapılan veya yaptırılan araştırmalarda elde edilen istihbarat sonuçlarının da müspet olması halinde yazılı ve sözlü sınavda alınan toplam notların ortalaması, adayın giriş sınavı notu olarak tespit edilir. Giriş sınavı notunun eşitliği halinde yazılı sınav notu yüksek olan aday başarı sıralamasında öncelik kazanır. Bu notlarında eşitliği halinde öncelikle yabancı dil notlarına bunlarında eşit olması durumunda hukuk notlarına bakılır ve notu yüksek olan aday öncelik kazanır. Sınavda başarı gösterenlerin sayısı ilan edilen boş kadro sayısından fazla olursa, ilan edilen kadro sayısı kadar aday asil olarak, diğer adaylardan başarı sıralamasına göre ilan edilen kadro sayısı kadar aday da yedek olarak sınavı kazanmış sayılır. Diğerleri için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.
   Yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına itirazlar, sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren 5 (beş) iş günü içinde bir dilekçe ile giriş sınavı değerlendirme komisyonuna yapılabilir. Bu itirazlar, giriş sınavı değerlendirme komisyonu tarafından en geç 10 (on) iş günü içerisinde incelenir ve sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.
   9 - MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞINA ATANMA
   Sınavda başarılı olduğu tespit edilenler başarı derecelerine ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda yer alan genel hükümlere göre boş kadrolara atanırlar. Sınavı kazananların Müfettiş Yardımcılığına atanma işlemleri için kendilerine bildirilen süre içerisinde istenilen belgeler ile birlikte Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Şube Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir. Süresi içinde geçerli bir mazeret olmaksızın müracaat etmeyenlerin atama işlemleri yapılmaz ve yerine puanı yüksek diğer aday atanır.
   İlan olunur.


 • Belediyelerin müfettiş yardımcılığı hakkında bilgisi olan arkadaşlar hazır bu başlık açılmışken biraz bilgilendirseler çok yararlı olur çok makbule geçer.Diğer müfettiş yardımcılıklarından farkı nedir özlük hakları nasıldır çalısma alanları iş ortamları nasıldır. Yardımınızı bekliyoruz arkadaşlar • @BCd buskiye giren bir arkadaşımız vardı ama buralarda ise yardımcı olur umarım. • sınav için gitmeyi anlarım da sınav giriş belgesini almak için gitmek üzüyor.. • @ilanbekleyenadam sınav sabahı istesek vermezler mi acaba • P48 80.78 başvurmaya değer mi? • @vlkrt antep içinde en az 100 kişi 85 üstü başvuru yapar tahminimce • @hayde35 Türkiye geneli zaten 85 üstü yapan 600-700 kişi var 🙂 bana gelmez bence de ama antep içi demek çok iddialı • daha önce zeytinburnu belediyesi için yazmıştım fakat başlık kalkmış galiba. öncelikle diğer müfettişliklerden farklarını söyleyeyim. ek göstergeleri(3600) aynı olsa da makam(1000) ve görev tazminatı(7000) daha az. yine özel hizmet tazminatı cetvelinde belediye müfettişleri ile bakanlık ve diğer müstakil genel müdürlük müfettişleri aynı cetvelde değil yani çıplak maaşları daha az. çıplak maaş merkez sayılan mali hizmet uzman yardımcısı kadar. diğer farklılık kurumlararası geçişte. kurumlar naklen müfettiş aldığında belediye müfettişlerini almazlar. daha çok genel özel bütçeli ve sgk kurumlarının müfettişleri vardır yönetmeliklerinde naklen geçiş yapabilecek müfettişler arasında. belediye müfettişleri diğer müfettişliklerde olmayan sosyal denge tazminatı alırlar, daha doğrusu belediyede çalışan tüm memurlar alırlar. yine memurlar marketlerde orda burda geçen yemek kartı ve yol parası alırlar. yemek kartı 300 yol kartı ise evin uzaklığına göre değişir. sosyal denge tazminatı ise brüt 933 tl. bunun yüzde 15 gelir, yüzde 0,759 gibi bir şey de damga vergisine gittiğinde net 805 gibi miktar çıplak maaşa eklenir. toplamda vergi dilimsiz başlangıç net maaş yol ve yemek hariç 4670 tl'dir. bu miktar belediyeden belediyeye değişebilir çünkü her belediye ayrı bir sosyal denge sözleşmesi yapıyor. benim bulunduğum kurum sds'si verilebilecek en yüksek sds'dir. bunun dışında çalışma koşulları oldukça rahattır en azından benim olduğum kurum. kalabalık değildir, daha çok teftiş kurulu başkanları refakat müfettişi olurlar, işi onlardan öğrenirsiniz. tabi daha kurumsal olan teftiş kurulları da vardır fakat benim bulunduğum kurumda 4 kişiyiz teftiş kurulu başkanı da dahil. siyasi baskı elbet olur, bu konuda teftiş kurulu başkanının iradesi önemlidir, ben o konuda çok şanslıyım mesela. az kişi olduğumuzdan yeni olsak da soruşturma olsun inceleme olsun 4483'e göre valilik ön incelemesi olsun hepsini yaptık, bolca valilikten ön inceleme isteği geliyor bu arada belediye müfettişlerine ilde sabit müfettiş oldukları için. eğitim konusunda kısır maalesef belediyeler, o iş belediyenin iradesinde biraz da. benim aklıma gelenler bunlar, sorunuz oldukça cevaplamaya çalışırım, başarılar. • Ben düşük kapatacağını düşünmüyorum çünkü sadece antepten değil çevre illerdende başvuran olacaktır. • @BCd 85 e düşer mi • Valla en son buski(bursa buyuksehirbelediyesi)mufettis yardimcisi ilani vardi 40 kisi cagiracakti 85,5e gelmez diye basvurmadim 85 ile kapatti bi de bursa yani istanbula falan da yakin bence 80ustu puani olanlar basvursun • @kombassankoma teşekkür ederiz üstadım bilginiz için • @hayde35 kardeşim ben bu konuda iddialı değilim kaça düşer felan kesin bi şekilde konuşamam bu konuda forum yöneticileri bi öngörüde bulunsa daha doğru olur.


 • Rekabet Kurumu

  Bursa, İstanbul ya da Ankara gibi herkesin yasamak isteyeceği şehirler olsa neyse de, Gaziantep'in genelde o civarlarda yaşayan, yaşamış ya da ailesel bağları olanlar hariç güneydoğu şehri olması sebebiyle 80 üstü puanlı birçok kişi tarafından es geçileceğini düşünüyorum. 80 üstündekiler daha başka sınavlara da girme hakları olacağı için bu ilana başvuramayabilecekken 80 altı zaten GUY harici bir imkanı olmadığından ilana şehri istese de istemese de başvurabilir. 88 ve üstünün zaten birçok kurum listesine girme imkanı varken başvuracağını hiç sanmıyorum. Bence 80 altındakiler de başvurup şansını denesin... • @odtüsbky kadro 657'ye tabi 3600 ek göstergeli bir kariyer meslek 🙂 • @kombassankoma ustad 90 üstü puanı olan ancak ingilizcesi 0 olan önümde guy ve sgk denetmen yardımcılığı mülakatı ve acıklanmamış vmy sınavı var önmdeki yıl tecil sürem dolacak ve maddi bakımdan bu yıl bir işe girmekte şart görünüyo böyle birine bu ilan içinde diğer ingilizcesiz girilebilecek meslekler içinde önerin nedir. Diğer görüşü fikri olan arkadaşlarda yardımcı olabilirse sevinirim • @BCd belediyeler çok politik yerler, yurt dışı yüksek lisans imkanı yok, yükselme imkanı yok işin bu kısmı çok üzücü, ancak maaşı ek ödemeleri merkez kadrolara göre iyi diğer müfettişliklerden bir avantajı da sadece o belediye sınırlarında teftiş yapılacak olması 🙂 • @BCd özlük hakları guy ve sgk denetmenliğinden çok daha iyi meslek. vmy'den daha fazla para alır yoğun olmayan rahat bir yerde, il çapında saygı görerek mesleğini icra edebilirsin. ben tavsiye ederim, ha ben çok memnunum ama kafamda başka düşünceler olduğundan bir kaç sınava hazırlanıyorum, onlar da nerede olursa olsun herkesin hazırlandığı sınavlar zaten.

  @burcuburcu politik baskının olmadığı pek bir yer yok zaten fakat ben kendi adıma bir baskı görmedim, daha doğrusu baskıyı başkan absorbe ediyor:) verdiğim cezalarda cezayı verdiğimiz kim olursa olsun onaylandı, yeter ki deliller sağlam olsun, vicdanlı idareciler hala mevcut:) valla ben kamuya girip yurt dışı yüksek lisans yapabilen pek görmedim, o işler sıkıntılı işler ki yurtdışına gönderilme konusu her teftiş kurulu yönetmeliğinde olduğu gibi bizde de var hatta yurtdışına gitmek baya kolay burada yaptığımız anlaşmalardan dolayı. yükselme imkanının olmaması diye bir şey de yok açıkçası, örneğin biz 2 kişiyiz ve muhtemelen teftiş kurulu başkanı da burada olduğumuz sürece 2'mizden biri olacak. zaten müfettişin yükselmesi nasıl olur ki bilemedim. bir vergi müfettişi örneğin nereye yükseliyor mesela.


 • Rekabet Kurumu

  @kombassankoma pardon hocam. Hemen düzeltiyorum 🙂


Log in to reply
 

Baskent Kariyer Kaymakam
Baskent Kariyer Memur