Soru Bankası

BORSA İSTANBUL - UZMAN YARDIMCISI ALIM İLANI • Hocalarım,

  Alım sayısı ile bilgi verilmemiş.

  http://www.borsaistanbul.com/docs/default-source/duyuru-dosyalari/uzman-yardimcisi-ise-alim-basvuru-kilavuzu-ekim-2016.pdf?sfvrsn=8

  UZMAN YARDIMCISI İŞE ALIM
  BAŞVURU KILAVUZU
  Uzman yardımcısı unvanıyla işe alınacak kişiler nitelikleri dikkate alınarak Şirket ihtiyaçları
  çerçevesinde Borsa İstanbul A.Ş. birimlerinde görevlendirilecektir.
  A. BAŞVURU ŞARTLARI
  Borsa İstanbul A.Ş. Uzman Yardımcısı işe alım ilanına başvurabilmek için,

  1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak veya yabancı uyruklular için Türkiye’de çalışma
   izni almış olmak,
  2. 18 yaşını bitirmiş olmak,
  3. 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre müflis olmamak,
   konkordato ilân etmiş olmamak ya da hakkında iflasın ertelenmesi kararı verilmiş
   olmamak,
  4. Faaliyet izinlerinden biri Sermaye Piyasası Kurulunca iptal edilmiş kuruluşlarda, bu
   müeyyideyi gerektiren olayda sorumluluğu bulunan kişilerden olmamak,
  5. Kanunda yazılı suçlardan kesinleşmiş mahkûmiyetin olmaması,
  6. 14/1/1982 tarihli ve 35 sayılı Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri
   Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve eklerine göre kendileri veya ortağı olduğu
   kuruluşlar hakkında tasfiye kararı verilmemiş olması,
  7. 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen
   süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle
   hapis cezasına ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin
   işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni
   kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma,
   bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya kredi
   kartlarının kötüye kullanılması, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama,
   kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahkûm olmamak,
  8. İşin gerektirdiği dürüstlük ve itibara sahip bulunmak,
   2
   genel şartlarına ek olarak;
  9. Son başvuru tarihi itibariyle (21/10/2016) erkek adaylarda askerlikle ilişiği bulunmamak
   (son başvuru tarihinde askerliğin ertelenmiş olması yeterlidir),
   10)Diğer bir kuruluşa zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmamak veya bu yükümlülüğe ilişkin
   borcunu ödemeyi kabul etmiş olmak,

  i) İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri, Siyasal Bilgiler Fakülteleri, İktisat Fakülteleri,
  İşletme Fakülteleri, Hukuk Fakülteleri veya Yönetim Bilimleri Fakültelerinin herhangi bir
  bölümünden veya
  ii) Üniversite, fakülte ve yüksekokulların en az 4 yıllık eğitim veren;
  Aktüerya, Aktüerya Bilimleri, Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Finansman,
  Bankacılık ve Sigortacılık, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri,
  Ekonomi, Ekonomi ve Finans, Endüstri Mühendisliği, Endüstri Sistemleri Mühendisliği,
  Finans Matematiği, Finans Mühendisliği, İktisat, İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri,
  İşletme, İşletme – Ekonomi, İşletme Bilgi Yönetimi, İşletme Enformatiği, İşletme
  Mühendisliği, Kamu Yönetimi, Küresel ve Uluslararası İlişkiler, Maliye, Matematik,
  Matematik Mühendisliği, Matematik ve Bilgisayar, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri,
  Muhasebe Bilgi Sistemleri, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Sermaye Piyasası, Sermaye
  Piyasası Denetim Derecelendirme, Sigortacılık, Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Sistem
  Mühendisliği, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler,
  Uluslararası Finans Muhasebe, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret, Uluslararası
  Ticaret ve Finansman, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Uygulamalı Matematik,
  Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar, Yönetim Bilişim Sistemleri bölümlerinden veya
  iii) Yukarıda belirtilen bölümlere denk olduğu yetkili makamlarca kabul edilen yabancı
  fakülte veya yüksekokullardan
  mezun olmak veya,
  iv) Yukarıda belirtilen bölümlerden (denkliği yetkili makamlarca kabul edilmek şartıyla
  yabancı akademik birimlerden yüksek lisanslar da dâhil) yüksek lisans mezunu olmak
  12)Son başvuru tarihi itibari ile 35 yaşını doldurmamış olmak
  13)Tercih nedeni olarak,
  i) Son başvuru tarihi itibariyle son iki yıla ait belge ile belgelemek koşuluyla; YDS’de
  “70” veya üzeri skora sahip olmak veya denkliği ÖSYM tarafından yapılan son
  belirlemeye konu yabancı dil sınavları eşdeğerlilikleri esas alınarak YDS’de “70”
  veya üzeri skora eşdeğer yabancı dil bilgisine sahip olmak
  ii) Sermaye piyasaları, bankacılık, muhasebe ve finans alanlarında veya uygun
  görülecek benzer alanlarda en az bir yıl tecrübeli olmak
  3
  ön kriterlerine sahip olması gerekmektedir.
  Yukarıda yer alan başvuru koşullarını karşılayan adayların iş başvuru formları Şirketimizce
  incelenecek ve değerlendirmeler sonrasında uygun görülen adaylar sınava davet
  edilecektir.
  Ön kriterleri karşılayan adaylara sınava katılabilmeleri için başvuru sırasında belirttikleri eposta
  adresine sınava ilişkin bilgiler gönderilecektir.
  B. BAŞVURU FORMUNUN DOLDURULMASI

  1. Başvuru başlangıç tarihi 03/10/2016, bitiş tarihi 21/10/2016 (saat:18:00)'dir. Uzman
   Yardımcısı İş İlanına başvuru için için sadece Borsa İstanbul A.Ş. internet sitesinde -
   www.borsaistanbul.com- yer alan elektronik Başvuru Formu ile yapılan başvurular kabul
   edilecektir. Başvuru Formunun, Başvuru Kılavuzu okunduktan sonra, eksiksiz ve doğru
   bir şekilde doldurulması gerekmektedir.
  2. Bu ilan için ilk kez bilgi girişi yapacak adayların Başvuru Formunu doldurabilmesi için
   giriş ekranında TC kimlik numaralarını, e-posta adreslerini ve resimdeki doğrulama
   metnini yazıp giriş tuşuna basmaları gerekmektedir. Başvuru işlemleri ile ilgili
   bildirimlerin burada belirtilen e-posta adresi üzerinden yapılacağı göz önünde
   bulundurularak e-posta adresinin geçerli bir adres olması ve başvuru sürecince belirtilen
   e-posta adresinin güncel olarak takip edilmesi gerekmektedir.
  3. Zorunlu alanlar ve adayın durumuna göre istenen diğer bilgiler girildikten sonra
   açıklamaların ve Başvuru Kılavuzu'nun okunduğuna; formda verilen bilgilerin işe alım
   sürecinde kullanılmasına, gerekli yerlerden teyit edilmesine muvafakat edildiğinin;
   adaylığa uygunluk konusunda bu formda eksik veya gerçek dışı bilgiler verilmesi
   halinde, başvurunun değerlendirmeye alınmayacağının, değerlendirmeye alınsa bile
   durumun farkına varılması halinde iptal edileceğinin, işe başlanmışsa iş akdinin
   feshedileceği ve bu durumda her türlü hukuki takibata geçilebileceğinin peşinen kabul ve
   beyan edilmesi gerekmektedir.
  4. Aday, "Ediyorum"u seçtiyse ve tüm bilgileri doğru olarak girdiğini kontrol ettiyse "Kaydet"
   butonuna basmalıdır. Bu sırada ekrana gelecek ve sonrasında e-posta adresine
   gönderilecek olan onay kodu sonraki muhtemel düzeltme ve sonuç görüntüleme
   işlemleri için saklanmalıdır.
  5. Adaylar, Başvuru Formunda düzeltme yapmak istiyorsa, giriş işleminin ardından belirttiği
   e-posta adresine gelmiş olan onay koduyla giriş ekranından tekrar giriş yapmalı ve
   bilgilerini baştan doldurmalıdır.
  6. Borsa İstanbul A.Ş., Başvuru Formunu kayda almakla başvurunun kesin olarak kabul
   edileceği veya adayın sınava alınacağı konusunda herhangi bir taahhütte
   bulunmamaktadır.
  7. Başvuru ve sınav ile ilgili kılavuzda yer almayan hususlarla ilgili her türlü soru ve görüş
   için basvuru@borsaistanbul.com adresine e-posta gönderebilir veya (0212) 298 21 00-
   numaralı telefondan Şirketimize ulaşabilirsiniz.
   4
   C. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
  8. Adayların, elektronik ortamda doldurdukları Başvuru Formunda yer alan bilgiler
   üzerinden başvuru koşullarını karşılayıp karşılamama durumu Şirketimizce kontrol
   edilecek ve Başvuru Formundaki bilgilere göre başvuru şartlarını karşıladıkları
   değerlendirilen adaylar sınava davet edileceklerdir.
  9. Sınava davet edilen adayların sınav öncesinde kendilerine bildirilen tarihe kadar
  • Nüfus cüzdanı fotokopisini (T.C. Kimlik Numarası yazılı olmayan nüfus cüzdanları kabul
   edilmeyecektir.),
  • Yabancı dil belgesi fotokopisini,
  • Mezun adaylar lisans ve/veya yüksek lisans diploması veya mezuniyet belgesi
   fotokopisini, (yabancı akademik kurumlardan mezun adayların denklik belgesi
   fotokopisini de eklemeleri gerekmektedir),
  • Erkek adayların, askerlik durum belgesi fotokopisini
   basvuru@borsaistanbul.com adresine e-posta göndermeleri gerekmekte olup söz
   konusu belgeler ile başvuru formundaki bilgileri eşleşmeyen adaylar sınava
   alınmayacaktır.
   D. İŞE BAŞLAMA
  1. Sınav sonunda başarılı olan ve görevlendirilmesi uygun görülenlerin sınav başvuru
   formlarındaki adreslerine durum yazılı olarak bildirilir. Adayların kendilerine yapılan
   bildirimde belirtilen süre içerisinde işe başlamak üzere Borsa İstanbul A.Ş’ye
   başvurmaları gerekir. Sınav başvuru formlarında gösterilen adreslerinde bulunmamaları
   nedeniyle kendilerine tebligat yapılamamış olanlarla, Borsa İstanbul A.Ş.’ce kabul
   edilebilir bir özre dayanmaksızın süresinde işe başlamayanların görevlendirmeleri iptal
   edilir. İşe başlama sırasında adaylardan istenecek bilgi ve belgeler daha sonra adaylara
   bildirilecektir.
  2. Borsa İstanbul’da işe yeni başlayan çalışanlar için 2 aylık deneme süresi uygulanır. Bu
   süre içinde taraflar hizmet akdini bildirimsiz ve tazminatsız feshedebilirler.
   E. BİLDİRİMLER
  3. Adaylara işe alım süreci ile ilgili yapılacak tüm bildirimler başvuru formlarında belirttikleri
   elektronik posta adresine e-posta gönderilmek suretiyle yapılacaktır. Ayrıca herhangi bir
   bildirim yapılmayacağından adayların işe alım süreci boyunca düzenli olarak e-posta
   adreslerini kontrol etmeleri önerilmektedir.
  4. Adayların e-posta adreslerinde değişim olması durumunda, durumu Borsa İstanbul A.Ş.
   İnsan Kaynakları Bölümüne dilekçe ile bildirmeleri gerekmektedir. Söz konusu değişim,
   ilgili dilekçenin Şirketimiz kayıtlarına alındığı tarihten itibaren geçerli olacak ve bundan
   önce yapılan bildirimlerin adaya tebliğ edildiği kabul edilecektir.
   5
   İletişim:
   Adres : Borsa İstanbul A.Ş. İnsan Kaynakları Bölümü
   Reşitpaşa Mahallesi, Tuncay Artun Caddesi 34467 Emirgan - İstanbul
   Telefon : (0212) 298 2100
   e-posta : basvuru@borsaistanbul.com
   web : www.borsaistanbul.com
   Önemli Tarihler
   Başvuru Başlangıç Tarihi 3 Ekim 2016
   Başvuru Bitiş Tarihi 21 Ekim 2016


 • @edibudu hocam biraz araştırdım eğer tam bir rakama ulaşsaydım yazı hazırlayacaktım , ulaşabildiğim kadarıyla 2012 yılında yeni başlayan uzman yrd 5300 tlc alıyormuş haliyle referans çok önemli hale geliyor. • @hgrotius hocam, sanırım maaş olarak şimdi 6000'in üzerindedir...

  İMKB 2003 yılında özelleştirilerek BİST olduğunu hatırlıyorum,umarım doğru hatırlıyorumdur...

  Özel kurumlardan biri olduğu için ve kendi sınavını kendi yaptığı için işine yarayacak personel alacağını tahmin ediyorum... • @edibudu inşallah hocam başvurcaz bakalım • Kimisi sınav olmuyacak sadece mülakat diyor var mı duyumunuz? • @Nolmuyor mülakat olacak zaten yazılı ayağı yok • @aliveli geçmiş dönrmlerde hep sınav yapmışlar hemdr baya zor diyolar forumlardan okuduklarıma göre şimdi niye sadece mülakat olsun ki diye düşünmeden edemiyorum :) • @Nolmuyor Mülakat demişti giren arkadaşlar yazılıdan bahsetmediler bana • @aliveli ilandan alıntı bak burda da böyle yazıyor
  Değerlendirme
  İktisat, hukuk, maliye, muhasebe, işletme iktisadı ve finansmanı, genel matematik, istatistik, ekonometri, yöneylem araştırması konularında adayların eğitimine göre sınav ile değerlendirme yapılacaktır. • @Nolmuyor hocam mobilden giriyorum ama degerlendirme yazılı olarak yapılır dememiş galiba • @aliveli ben yapılır dıye anladım bakalım hayırlısı önümzdeki hafta belli olur heralde • Başvuran kaç kişi vardır acaba geçmiş sınavlarda forumlarda 60 70 kişiden bahsediliyor ama daha fazla olabilir mi beya daha az? • Bir de bunu deneyelim diyerek başvurdum, bakalım ne olacak. • @sofokles gönlünce olsun kardeşim her şey o zaman :) • @Nolmuyor Sağol hocam inşallah hepimizin gönlüne göre olur da tez zamanda biter bu işsizlik :) • Nerde borsacılar aranan sorulan mail gelen yada borsa istanbulu arayıp bilgi edinen varmı ne zaman dönecekler felan fialn diye • Surec en kisa zamanda tamamlanacaktir. Tum gelismeleri sayfamizdan takip edebilirsiniz. E-mail ile bilgilendirmeler yapilacaktir.

  Denilen bu?
  Var mi baska cevap alabilen?
  Arayalim soralim lutfen.
  Bize bir takvim versinler • O cevap geldiyse beklemek kalır artık ne kadar yazarsak yazalım ay ı cevap gelecektir. • Arkadaşlar hala bi haber yok acaba birşey duyan eden varmıdır? • @Nolmuyor hocam en son alımı totalde 9 ay sürmüş :/


 

Başkent Kariyer