Soru Bankasi

Beylikdüzü Belediyesi Müfettiş Yardımcılığı (3 kişi)


 • Banned

  @antimülakat http:// www. mufettisgozlugu. com/belediye-mufettisligi • @terkiphatasi iyidir, eyvallah ama backlinck olmasın diye biraz böl parçala yönet yapacağım 🙂


 • Banned

  @antimülakat BELEDİYE MÜFETTİŞLİĞİ HAKKINDA

  1. Müfettişlik Mesleği ve Belediye Müfettişliği
   Türk İdari teşkilatında denetim sistemi bütüncül bir yaklaşım ile ele alınmıştır. Teşkilatı içerisinde Teftiş Kurulu yer alan bütün kamu kurumları aynı şekilde dizayn edilmiştir. Başbakanlık Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin 54/1 maddesinde; Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı, teftiş hizmetleriyle ilgili olarak tespit edilen usul ve esasların sağlıklı bir biçimde yürütülmesini sağlamak, standartlardan sapmaları ve mükerrerlikleri önlemek, teftiş sistemini geliştirmek amacıyla görevli kılınmıştır. Bu göreve istinaden, aynı yönetmeliğin 54/2 maddesinde ise, “Teftiş ve denetimle ilgili kurulların görev ve çalışma esaslarına dair tüzük ve yönetmelik tasarıları değişiklikler de dahil olmak üzere incelemek üzere Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığına gönderilir ve inceleme sonucuna göre işlem yapılır.” Şeklinde düzenleme yapılarak denetim hizmetlerine ilişkin bütüncül ve yeknesak bir sistem oluşturulmuştur.

  Görev ve yetki alanları ile mali haklar farklı olmakla birlikte, Başbakanlık müfettişi, Vergi Müfettişi, TÜLOMSAŞ Müfettişi, Genel Müdürlük Müfettişi gibi bütün kamu kurumu müfettişleri, görev ve yetki alanı içerisinde üst yönetici adına teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma yapmak ile yetkili ve görevlidir. Aynı şekilde Belediye Müfettişi de Belediye teşkilatı içerisinde doğrudan belediye başkanına bağlı olarak, belediye başkanı adına teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma yapmak ile görevlidir.

  Kamu kurumlarında görev yapan Müfettişler mesleği arasında ki ilk fark, doğal olarak görev ve yetki alanları ile ilgilidir. Belediye Müfettişinin görev alanı belediye ile sınırlı iken, TCDD görev yapan müfettişin görev alanı TCDD ile Çalışma Bakanlığı müfettişlerinin görev alanı Çalışma Bakanlığı ile sınırlıdır. İkinci bir farklılık ise, mali haklara yöneliktir.

  1. Belediye Müfettişinin Özlük Hakkı Nasıldır?
   Müfettişlikte sosyal veya mali tatminden ziyade kamuya hizmet etme, kalifiye personel olarak yetişme asıl maksat olmalıdır. Ancak şüphesiz mali yönü de çok önemlidir. Son dönemde, kariyer mesleklerin tamamında ciddi iyileştirmeler olsa da, maaş yönünden kamu kurumları arasında farklılıklar bulunabilmektedir.

  Merkez teşkilatlarda görev yapan müfettişler ile belediyelerde görev yapan müfettişler arasında özlük hakkı bakımından fark varken birde Büyükşehir belediye müfettişleri ile Büyükşehir ilçe ve il belediye müfettişleri arasında da fark bulunmaktadır. Belediye müfettişliği de, büyükşehir belediye müfettişi ve il veya ilçe belediye müfettişi olmak üzere ikiye ayrılmıştır. 2017 yılında Göreve yeni başlayan Büyükşehir Belediye Müfettiş Yardımcısının maaşı 3.800.00 TL iken, Büyükşehir ilçe veya il belediyesinde göreve başlayan müfettiş yardımcısı 3.500.00 TL maaş almaktadır. Ancak merkezde, örneğin Maliye Bakanlığında göreve başlayan müfettiş yardımcısı ise 4.250.00 TL maaş almaktadır.

  Ancak Belediye Müfettişleri, belediye ile yetkili memur sendikasının Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi imzalaması durumunda, maaştan başka Sosyal Denge Tazminatı adı altında yalnızca belediyelerde var olan, kural olarak 2017 yılında üst tavanı 810 TL olan aylık tazminat almaktadır. Sosyal Denge tazminatı bazı belediyelerde 1500 TL’ye kadar da çıkmaktadır. Yalnız sosyal denge tazminatı sözleşmesi imzalamayan pek çok belediyenin bulunduğu da unutulmamalıdır.

  1. Bütün Belediyelerde Teftiş Kurulu ve Müfettiş Var mıdır?
   Belediyelerin Teşkilatının kadro ve personel sayısı, kurulacak Müdürlük/Başkanlık sayısı, il veya ilçe nüfusu dikkate alınarak Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine göre belirlenmiştir. Belediyelerin norm kadro standartları, Sanayi, ticaret, Turizm gibi hususlar dikkate alınarak A,B, C, D, E gibi guruplara ayrılmış, A gurubunda yer alanlar büyükşehir belediyesi, B gurubunda yer alanlar İl Belediyeleri, C grubunda yer alanlar Büyükşehir İlçe Belediyeleri, D gurubunda yer alanlar, İlçe ve Belde belediyeleri, E gurubunda yer alanlar ise Belediye ve Bağlı kuruluşları olarak tespit edilmiştir.

  Norm Kadro cetveline baktığımızda Teftiş Kurulları A gurubu yani büyükşehirlerin tamamında kurulması zorunlu Başkanlık olarak belirlenmiştir. B ve C grubunda yani Büyükşehir ilçe ve İl belediyelerin de ise nüfusu 100.000’in üzerinde yer alan belediyelerde kurulması zorunlu tutulmuştur. Nüfusu 100.000’in altında olan belediyelerde kurulması zorunlu değildir. 2013 yılına kadar İl Belediyelerinde kurulması zorunlu değildi, ancak yönetmelikte yapılan değişiklikle 100.000’in üzerinde nüfusa sahip İl belediyelerinde de kurulması zorunlu hale getirilmiştir. Konuyu bir örnek ile açıklamak gerekirse, A3 grubu içerisinde yer alan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığında, Teftiş Kurulu Başkanlığının kurulması zorunlu kılınmış, 18 adet müfettiş ve 6 adet Müfettiş yardımcısı Kadrosu ihdas edilmiştir. Aynı şekilde İstanbul Büyükşehir sınırları içerisinde yer alan Küçükçekmece Belediyesine baktığımızda, C19 grubunda yer aldığı, Teftiş Kurulu Müdürlüğünün kurulmasının zorunlu olduğu, 9 Müfettiş ile 3 Müfettiş Yardımcısı kadrosunun ihdas edildiği görülmektedir.

  1. Belediye Teftiş Kurullarının yapısı nasıldır?
   Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine göre, belediye teşkilatları belirlenirken kurulması zorunlu olan müdürlük/başkanlıklar ile kurulması isteğe bağlı müdürlükler/başkanlıklar belirlenmiştir. Belediye Teftiş Kurulları ise belediye teşkilatları içerisinde kurulması zorunlu Müdürlük/Başkanlıklar olarak belirlenmiştir. Yani belediyelerde Teftiş Kurullarının kurulması veya kaldırılması belediye başkanının yetkisinde değildir. Kaldırılması ancak Bakanlar Kurulu kararı ile mümkündür. Devletin geçmişten bu güne kadar denetim sistemine vermiş olduğu önem dolayısıyla, güçlü bir teşkilat yapısı öngörülen belediyelerde; yasa koyucu, denetim birimlerini zorunlu tutarak;
   a. Teşkilat yapısının büyük olduğu ve üst yöneticinin tek başına denetim yapmasının mümkün olmadığı kamu kurumlarında, üst yönetici nam ve hesabına denetim görevini yerine getirecek bağımsız ve tarafsız teşkilat yapısı oluşturmayı amaçlamıştır.
   b. Üst yöneticileri İdarenin bütün iş ve işlemlerinin denetiminden hem adli hem de idari anlamda yükümlü tutmayı amaçlamıştır.
   c. Üst yöneticinin, keyfiliğinin önüne geçmeyi amaçlamıştır.
   d. Güven esasına dayalı olarak, her idare teşkilatının kendi otokontrolünü sağlamasını amaçlamıştır.
   e. Hesap verilebilir, saydam bir kamu yönetimi anlayışını amaçlamıştır.
   f. Müfettişleri, denetçileri ve denetim birimlerini idare içerisinde bağımsız bir yapıya kavuşturarak, her kamu kurumunun kendi otokontrolünü sağlayacak etkin denetim sisteminin işlemesini amaçlamıştır.
   g. Müfettişlerin veya denetçilerin alım usullerini zorlaştırarak her alanda kalifiye personel yetiştirmeyi amaçlamıştır. Son dönemlere kadar bürokrasinin en krtik yerlerinde görev alanlara baktığımızda genelde denetim kökenli bürokratlardan oluştuğu görülecektir. Özel sektör bankacılığında bu durum hala devam etmekte, en kritik pozisyonlarında müfettiş kökenli yöneticiler bulunmaktadır.

  2. Belediye Müfettişliğine Nasıl Girilir?
   Belediye Müfettişliğine bütün kariyer meslek gruplarında olduğu gibi KPSS Sınavından belirli bir puanı almak koşulu ile yazılı sınava girmeye hak kazanılır. Yazılı sınavda belirlenmiş olan puan barajı geçtikten sonra mülakat yapılır. Daha sonra, yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalaması alınarak en yüksek puanı elde edenler belirlenir ve mesleğe kabul edilir.

  3. Belediye Müfettişliği yetiştirme usulleri
   Teftiş Kurulu teşkilatı olan bütün Kamu Kurumlarında, Teftiş Kurulu Yönetmelikleri, Başbakanlık Teftiş Kurulu Yönetmeliği esas alınarak hazırlanmaktadır. Belediye Teftiş Kurulları da aynı usul ve esaslar kapsamında bütün süreçleri yürütmektedir. Bu kapsamda, Belediye Müfettişliğine ancak Belediye Müfettiş Yardımcısı olarak girilir. Müfettiş Yardımcılığı süresi 3 yıldır. Bu 3 yıllık süre sonucunda, Müfettiş yardımcılığı yeterlilik sınavında başarılı olanlar Müfettişliğe atanırlar. Başarılı olamayanlar ise durumlarına uygun bir kadroya atanırlar. Genellikle tekrar sınav hakkı yoktur.

  Belediye Müfettişliğinin 2002 yılından sonra Kariyer Meslek olarak kabul edilmesi, idari kadrolardan müfettişliğe atamaların yasaklanması ve müfettişlik mesleğine ancak yarışma usulü ile müfettiş yardımcısı olarak girileceğinin kesin hüküm altına alınmasından sonra Belediye Müfettişliğinde önemli bir değişim olmuştur. Ancak çoğu belediye Teftiş Kurullarını zorunlu olarak kurmuş ancak Müfettiş Yardımcısı istihdamına yönelik bir çalışmada bulunmamışlardır. Bu nedenle İstanbul, Ankara, İzmir ve Kocaeli gibi büyükşehir belediyeleri hariç kurumsal yapı tam olarak sağlanamamış ve Usta-Çırak ilişkisi oluşmamıştır.

  1. Belediye Müfettişliğinin önemi nedir?
   7.1.Belediye Müfettişleri, belediyelerin yetişmiş yönetici ihtiyacını karşılamak için önemli bir kaynaktır.
   7.2.Belediye Müfettişlerinin kadro, derece, atama gibi sorunları olmadığı için, ikbal kaygıları da yoktur. Rahatlıkla yönetici olabilir. Görevden alınması durumunda boş durmayacak eski görevine devam edecektir.
   7.3.Kamu kurumları içerisinde kurumsal yapının yeterince gelişmediği ve en az donanıma sahip alanlarının belediyeler olduğu değerlendirildiğinde, mesleğe belirli bir yetkinlikle başlayan, genç, mevzuat bilen, risk odaklı yönetim anlayışını benimseyen, stratejik bakış açısına sahip müfettişlere daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır.
   7.4.Belediye Müfettişleri, belediyeler içinde önemli bir kazançtır. Şöyle ki, belediyelerin “seçerek alabileceği” yalnızca personeller avukatlar ve müfettişlerdir. Çünkü diğer bütün memur ve işçi atamaları KPSS puanına göre merkezden(DPB) atama ile yapılmaktadır.

  2. Belediye Müfettişliğinin avantajı nedir?
   8.1.Belediye Müfettişliğinde rotasyon yoktur. Görev sahası İl veya ilçe sınırlarıdır.
   8.2.Meslek mensuplarının çeşitli alanlarda bilgi birikiminin oluşmasını, Yani; İmar işlerinden, kamulaştırmaya, personel mevzuatından, meclis işleyişine, ihale işlerinden fen işlerine kadar çeşitli konularda bilgi ve donanım sahibi olmayı sağlar.
   8.3.Müfettişler potansiyel yönetici adayıdır.
   8.4.İstendiği takdirde özellikle büyükşehirlerde, ilçe belediyeleri büyükşehir belediyesi arasında nakiller mümkün olabilmektedir.
   8.5.Belediye müfettişleri özellikle Vali ve kaymakam adına 4483 sayılı Memurlar ve diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun kapsamında Ön İnceleme ve Araştırma yapabilir. Bu durumda da çok çeşitli konular ile karşılaşılmaktadırlar.

  3. Belediye Müfettişliğinin dezavantajları nelerdir?
   9.1.Siyasetin etkin olduğu kamu kurumları olması,
   9.2.Teftiş, denetim yaptırmamaya yönelik bürokratik baskı,
   9.3.Yöneticilerin, müfettişleri kendilerine rakip olarak görmesi,
   9.4.Üst yöneticinin müfettişliğin önemini algılayamaması, (yöneticilerin belediye başkanını olumsuz etkilemesi)
   9.5.Kurumsal yapısını tamamlamamış veya Müfettiş istihdam edilmeyen bir belediyede Teftiş Kurulu’na eski bir yöneticinin vekâlet etmesi,


 • Banned

  @Antimülakat anyeterli oldu mu? 🙂 bu arada mulakata kaldiniz mi? • @terkiphatasi benim girdiğim sınav yok hocam. KPSS'ye de girmedim, sadece mesleki olarak merak etmiştim.


 • Banned

  @antimülakat hmmm baya aktifdiniz hemen her mesleki konuda o yuzden sinava girmemis olacaginiz aklima gelmemisti doğrusu:) • @terkiphatasi zamanında evet ama son hir kaç senedir bu sürece dahil değilim. • @antimülakat Hocam neden girmediğinizi galiba kullanıcı adınız anlatıyor. • @baumol yok ondan değilde evlilik çoluk çocuk derken artık o kadar müsait vakit bulunmuyor hocam. Yoksa elenmek bu işin kaderinde var bazıları için. • Pek zamanı değil ama Beylikdüzü internet sitesine girilmiyor, mülakat saati 9 mu 10 mu arkadaşlar? Cevap verebilir misiniz bir saat erken gitmeyeyim • @mcagatay 9 dostum • Çok teşekkürler • Mukakata gireceklere güvenlik sorusturmasi yapildi mi yoksa sonra mi yapilcak arkadaşlar • Arkadaşlar mülakat sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair duyumu olan var mı?


 • Banned

  @tarhanaçorbası gece gece heyecan yarattin 😀 iki haftayi bulur demislerdi?bakalim beklemedeyiz hayirlisiyla... • @terkiphatasi o mülakat sorulardan sonra en iyi açıklama tarihi cuma mesai bitimi gibi duruyor 🙂 • @tarhanaçorbası ne sordular hocam?


 • Banned

  @tarhanaçorbası hic duyum yokmu • Başarılı olanlara - yaklaşık sanırım 11 kişi - güvenlik soruşturması ile ilgili evrakları hazırlattılar birkaç gün önce. Fakat kim asil kim yedek bilinmiyor. Onun sonuçlarının açıklanması da bir bir buçuk ayı bulur.
  Şimdiye kadar aranmadıysanız güvenlik soruşturması ile ilgili malesef olmamıştır.


 • Banned

  @mcagatay bu bilgiyi nerden edindiniz yani artik aranmayacagini,siz arandiniz mi. Ben kurumu aradigimda henuz sonuclanmadigini soylemislerdi cunku


Log in to reply
 

Baskent Kariyer Aksoyuzem