Soru Bankasi

Aday Meslek Memurluğu Sınavı 2017


 • Rekabet Kurumu

  ADAY MESLEK MEMURLUĞU GİRİŞ SINAVI DUYURUSU, 10 EKİM 2017
  I. GENEL BİLGİLER
  (1) Meslek Memurları, 6004 sayılı Dışişleri Bakanlığı’nın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun çerçevesinde, Türk dış politikasının oluşturulması ve icrasında görev, yetki ve sorumluluk üstlenen ve yurtdışında temsil görevi icra eden diplomatik kariyer memurlarıdır. Meslek Memurluğu hakkında ayrıntılı bilgiye Bakanlığımızın www.mfa.gov.tr adresli internet sayfasından erişmek mümkündür.
  (2) Açılacak giriş sınavındaki nihai başarı sıralamasına göre, Aday Meslek Memuru unvanıyla atama yapılabilecek azami kadro sayısı 30’dur. Giriş sınavını kazananların atamaları, varsa müktesep maaş dereceleri de göz önünde bulundurularak, genel idare hizmetleri sınıfından 7 ilâ 9. derece kadrolara yapılabilecektir.
  (3) Giriş sınavı yazılı ve sözlü aşamalarından oluşmaktadır. Sınavın yazılı aşaması 18-19 Kasım 2017 tarihlerinde Ankara’da yapılacaktır.
  (4) Giriş sınavına ilişkin olarak bu ilanda yer verilmemiş düzenlemeler, 6004 sayılı Kanun ve Dışişleri Bakanlığı Sınav Yönetmeliği’nde yer almaktadır.
  (5) Sınava katılmaya hak kazandığı halde katılmayanlar, aynı unvan kadroları için yapılacak müteakip sınava kabul edilmezler.
  II. SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI
  (1) Sınava başvurabilmek için;
  a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde sayılan genel şartları taşımak (Sınava başvurabilmek için Türk Vatandaşı olmak gerekmektedir),
  b) 01.01.2017 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1982 ve daha sonra doğmuş olanlar),
  c) Yurtiçindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin;

  • Lisans düzeyinde en az dört yıllık eğitim verilen fakültelerin uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye, finans, tarih, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, psikoloji bölümleri ile bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az %80’ine sahip olan diğer bölümlerden ya da hukuk fakültelerinden mezun olmak veya
  • Sosyal bilimler alanında (YÖK’ün belirlediği kapsam dikkate alınacaktır) veya mühendislik fakültelerinde en az dört yıllık lisans eğitimi yapmış olup, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk ve iktisat alanlarında lisansüstü eğitim yapmış bulunmak,
  • 2015, 2016 veya 2017 yılları içinde yapılan Yabancı Dil Sınavı’ndan (YDS/e-YDS), sınava girilen birinci yabancı dilde (İngilizce, Fransızca veya Almanca) en az 85 puan almış olmak gerekmektedir. Eşdeğerliği YÖK tarafından saptanmış uluslararası dil sınavlarından 2015, 2016 veya 2017 yıllarında alınan puanların bahsekonu uluslararası dil sınavına ilişkin sonuç belgesinin alındığı sınav dönemi itibarıyla ÖSYM tarafından belirlenen YDS’deki karşılıkları da değerlendirmeye alınacaktır.
   d) Belirtilen taban puanı aşmış olmak, sınava katılma hakkını garanti etmemektedir.
   (2) Giriş sınavına başvuranlar YDS puanlarına göre tek bir liste halinde sıralanacak ve ilk 450 aday giriş sınavına katılmaya hak kazanacaktır. Sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi Bakanlığın www.mfa.gov.tr adresli internet sitesi üzerinden ilan edilecektir. Sınava katılabilecek adaylara ayrıca e-posta ile bildirim yapılacaktır.
   (3) Sınava katılabilecek adaylara ilişkin duyuruda sınav programına ve sınavın yapılacağı adreslere de yer verilecektir.
   III. GİRİŞ SINAVI BAŞVURULARININ YAPILMASI
   (1) Giriş sınavı başvuruları 12 Ekim 2017 Perşembe günü başlayacak ve 31 Ekim 2017 Salı günü saat 18:00’de sona erecektir. Başvurular, Bakanlığın https://sinav.mfa.gov.tr/ adresli internet sitesi üzerinden elektronik ortamda ve adaylarca temin edilecek olan e-devlet şifresi ile yapılacaktır. Başvuru için gerekli olan bilgiler ve elektronik ortamda iletilecek belge örnekleri şunlardır:
   a) T.C. kimlik numarası,
   b) YDS/e-YDS veya puan eşdeğerliği ÖSYM tarafından saptanmış uluslararası dil sınavlarından alınan sonuç belgesi,
   c) Diploma veya mezuniyet belgesi (Yabancı üniversitelerden alınmış olması halinde, YÖK onaylı denklik belgesinin de iletilmesi gerekmektedir),
   d) Mevcut görünümü yansıtan vesikalık fotoğraf (erkekler için sakalsız ve kravatlı),
   e) Varsa lisansüstü eğitim diploması (Yabancı üniversitelerden alınmış olması halinde, YÖK onaylı denklik belgesinin de iletilmesi gerekmektedir),
   f) Uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye, finans, tarih, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım veya psikoloji bölümü mezunu olmamakla birlikte, bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az %80’ine sahip olan diğer bölümlerden mezun olan aday adayları, eğitim programının uygunluğunun tespiti amacıyla, transkriptlerini de başvuruları çerçevesinde Bakanlığa elektronik ortamda ileteceklerdir.
   (2) Yazılı sınavda ilave puan almaya hak kazanılabilmesi için,
  • Sınava İngilizce’den girecek adaylardan, ikinci veya üçüncü bir dilden 2015, 2016 veya 2017 yıllarında alınmış 80’in üzerinde YDS/e-YDS puanı veya uluslararası dil sınavlarından alınmış ÖSYM tarafından saptanmış eşdeğer puanı olanların,
  • Sınava Fransızca veya Almanca’dan girecek adaylardan, Bakanlıkça yapılacak İngilizce sınavına ilaveten, üçüncü bir yabancı dilden 2015, 2016 veya 2017 yıllarında alınmış 70’in üzerinde YDS/e-YDS puanı veya uluslararası dil sınavlarından alınmış ÖSYM tarafından saptanmış eşdeğer puanı olanların
   anılan sınavlara ilişkin sonuç belgelerini de diğer başvuru evrakıyla birlikte iletmeleri gerekmektedir.
   IV. SINAVIN AŞAMALARI
   (1) Yazılı Sınav:
   a) Yazılı sınav aşağıdaki bölümlerden oluşacaktır.
  • Türkçe Kompozisyon
  • Yabancı Dilde Kompozisyon
  • Yabancı Dilden Türkçe’ye Çeviri
  • Türkçe’den Yabancı Dile Çeviri
   Yazılı sınavda geçer not, her bir bölüm için 100 üzerinden 70’tir.
   b) Yazılı sınavın Türkçe kompozisyon dışındaki bölümleri, adayın tercihine göre İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinde yapılacaktır.
   c) Bakanlığın çalışmalarında ana yabancı dil İngilizce olup, sadece Fransızca veya sadece Almanca bilen adayların meslek memuru olabilmeleri mümkün değildir. Bu itibarla, Almanca veya Fransızca’dan sınava girecek adaylar, İngilizce’den de sınava tabi tutulacaklardır. Bu adayların İngilizce sınavlarda (kompozisyon ve Türkçe’den İngilizce’ye çeviri) herbir bölümden en az 60 puan almaları zorunludur.
   d) Yazılı sınavın her bir bölümünden geçer not alacak adaylar, aşağıdaki esaslara göre yazılı sınavda ilave puan elde edebileceklerdir:
  • Yazılı sınava İngilizce’den girecek adayın, ikinci bir yabancı dilden 2015, 2016 veya 2017 yılında almış olduğu YDS/e-YDS puanının veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği saptanmış herhangi bir diğer uluslararası dil sınavı puanın YDS karşılığının 80’in üzerinde kalan kısmı, yazılı sınavda aritmetik ortalaması alınacak puan toplamına eklenecektir.
   Üçüncü bir yabancı dili daha bilen adayın, bu dilde 2015, 2016 veya 2017 yılında YDS/e-YDS’den veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği saptanmış herhangi bir uluslararası dil sınavı puanın YDS karşılığının 80’in üzerinde kalan kısmının yarısı da yazılı sınavda aritmetik ortalaması alınacak puan toplamına eklenecektir.
  • Yazılı sınava Almanca veya Fransızca’dan girecek adayların, Bakanlıkça düzenlenecek İngilizce yazılı sınavından aldıkları puanın 70’in üzerinde kalan kısmı, yazılı sınavda aritmetik ortalaması alınacak puan toplamına eklenecektir. Yazılı sınavda üçüncü bir yabancı dilden daha ilave puan alınabilmesi için YDS/e-YDS’den alınmış puanın veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği saptanmış herhangi bir diğer uluslararası dil sınavı puanının YDS karşılığının 70’in üzerinde olması gerekir.
   e) Yazılı sınav aşamasının sonuçları Bakanlık internet sitesinde ilan edilecektir. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylara ayrıca e-posta ile bildirim yapılacaktır.
   (2) Sözlü Sınav:
   a) Yazılı sınavda başarılı olan adaylar sözlü sınavda alan bilgisi, muhakeme, kavrayış, temsil görevine ilişkin nitelikleri ve yeterliliği, genel kültür düzeyi, Türkçe ve yabancı dilde ifade yeteneği ile genel davranış ve tepkilerinin meslek gereklerine uygunluğu açısından öncelikle değerlendirilecektir. Sınavda, güncel uluslararası konular hakkında da adaylara sorular yöneltilecektir. Ankara’da yapılacak sözlü sınavın tarihi, yazılı sınav sonucuyla birlikte ilan edilecektir.
   b) Sözlü sınavda geçer not 100 üzerinden 70’tir.
   c) Sınav sonucunda başarılı olarak atanmaya hak kazananların nihai listesi Bakanlık internet sitesinde ilan edilecektir.
   d) İlave bilgi talepleri için aşağıdaki adres, e-posta ve telefon numaraları üzerinden Bakanlıkla temasa geçilmesi mümkündür:
   T.C. Dışişleri Bakanlığı/İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı (C Blok 4. Kat) Balgat/ANKARA
   E-posta : [email protected]
   Tel : (0 312) 2921000


 • @odtüsbky hayırlı olsun sınava katılmayı düşünen arkadaşlarımız için. • Biz ingilizce ydsden 70 i geçince havalara uçuyoruz, bu ilanda 3. Dilden 70 i geçip giren kişilerden bahsediliyor :D valla helal olsun boyle arkadaşlarımıza emeklerinin karşılıklarını en güzel şekilde almaları dileğiyle. Sağlıcakla kalın buralar beni baya aşıyor :D • Uluslararası İlişkiler bölümü Ekonomi Bakanlığı ve burası için ciddi anlamda sorunlu ki bence diğerlerinden de girecekler vardır. Acaba [email protected] 'ya mail (0 312) 2921000'ya arama düşünülüyor mu? Değiştirme geçen sene sınav başvuru zamanı ve günü için yapılmıştı. Bir de gelirse diye başvurmak bu sefer olabilir mi bilemiyorum. Geçen sefer sınava girmeyenler, bir daha başvuramamaktaydı diye hatırlıyorum ama burada göremedim. • @impressiveunit, içinde söyledi: Aday Meslek Memurluğu Sınavı 2017

  Uluslararası İlişkiler bölümü Ekonomi Bakanlığı ve burası için ciddi anlamda sorunlu ki bence diğerlerinden de girecekler vardır. Acaba [email protected] 'ya mail (0 312) 2921000'ya arama düşünülüyor mu? Değiştirme geçen sene sınav başvuru zamanı ve günü için yapılmıştı. Bir de gelirse diye başvurmak bu sefer olabilir mi bilemiyorum. Geçen sefer sınava girmeyenler, bir daha başvuramamaktaydı diye hatırlıyorum ama burada göremedim.

  (5) Sınava katılmaya hak kazandığı halde katılmayanlar, aynı unvan kadroları için
  yapılacak müteakip sınava kabul edilmezler.


 • Rekabet Kurumu

  Ayrıca Dış ticaret uzman yrd sınavıyla aynı güne denk gelmesi ve bu ilanın da o ilanın başvuruları başlamadan gelmiş olması güzel bir tesadüf. Böylece her iki listede de ortak isimler olmaz. • Geçen ilanda son 200 kişinin yds puanı 90dı. Bu ilanda 91.25i görebilir taban puan. • Dışişleri isteyen yok mu forumda 😳 Hiç mi monşer yok 🤔 • @aliveli Monşerlik mi kaldı hocam :( • @titoizm noldu ki ? • @aliveli Yakınen tanıdığım bir meslek memuru var da aklıma o geliyor monşer denilince. Kuruma girmeden önce kitap kaynak vb her şeyi soran adam, kuruma girdikten sonra dünyayı ben yarattım moduna geçmiş, çalışma arkadaşları da hemen hemen aynı. Böyle monşer olacak kimse varsa olmasın buradan kamuoyuna çağrıda bulunuyorum :D • @titoizm bazı kurumlar personeline bilerek bu havaya sokuyor. Dışişleri de mi onlardan acaba? • @aliveli genellememek lazım. Eski tercihini yap yöneticisi Mustafa kardeşimizde şu an Panamada muhtemelen katiplikten sonra terfi aldı. Hala telefonla konuştuğumuzda herhangi değişiklik olmadığı anlaşılıyor. Meslek tanıtımı ile ilgili yazısı grubumuzda vardı. Arkadaşlar göz atmak isterlerse kpss a grubu tercihini yap fotoğraflar kısmından bakabilir. • @antimülakat Haklısınız hocam. Kötü örnekleri bi kenara bırakmak lazım. Mustafa kardeşimizi tanımıyorum, selamlarımızı iletin forum adına, kendisine de başarılar diliyorum görevinde. • Arkadaşlar sizce bu sene liste kaç puanla kapanır???????????? • Eskiden daha çok giren olurdu Dış İşleri sınavına şimdi talep az görünüyor, nedendir bilinmez.


 • Rekabet Kurumu

  @antimülakat Talep az değil, yine çok. Bu durum zaten taban puanları görünce ortaya çıkıyor. Her ne kadar 85 baraj olsa da, 87,5 altında YDS puanı olanın sınava girme şansı yok mesela. Talebin az gözükmesinin sebebi, eskisi gibi Dışişleri'nin KPSS ile bağının olmaması. Artık KPSS A ya da B ile ilgilenmeyen yurt içindeki ingilizce eğitim veren ya da yurt dışında eğitim gören insanlar bu sınavı hedefliyor. Forumumuzda genelde alan çalışan insanlar olup alan bilmeyip sadece yabancı dili sayesinde bu ilanı bekleyenler olmadığından talep az görünüyor olabilir... • listeyi neden hala açıklamadılar? gecikti. bilgisi olan var mı?


 

Baskent Kariyer