Soru Bankasi

Dışişleri Bakanlığı Aday Konsolosluk ve İhtisas Memurluğu İlanı 2017 • T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI ADAY KONSOLOSLUK VE İHTİSAS MEMURLUĞU GİRİŞ SINAVI

  I. GENEL BİLGİLER:

  1. Konsolosluk ve İhtisas Memurları, 6004 sayılı Dışişleri Bakanlığı’nın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun uyarınca, dış ilişkilerin yürütülmesi kapsamında görev, yetki ve sorumluluk üstlenen ve yurtdışında temsil görevi icra eden diplomatik kariyer memurlarıdır. Konsolosluk ve İhtisas Memurları hakkında ayrıntılı bilgiye Bakanlığımızın http://www.mfa.gov.tr adresli internet sitesinden erişmek mümkündür.

  2. Bu ilana göre açılacak giriş sınavı ile Bakanlığa alınacak Konsolosluk ve İhtisas Memurlarının, genel görev tanımları çerçevesinde, merkez ve yurtdışı teşkilatında konsolosluk, protokol, ekonomik ve kültürel işler, kançılarya idaresi, kamu diplomasisi, ulusal mevzuatla bağlantılı hukuki işler, personel işleri, idari ve mali işler ile özel uzmanlık bilgisi gerektiren diğer alanlarda görev yapmaları öngörülmektedir.

  3. Konsolosluk ve İhtisas Memurluğu unvanıyla atama yapılabilecek azami kadro sayısı 20’dir. Giriş sınavını kazananların atamaları, varsa müktesep maaş dereceleri de göz önünde bulundurularak, genel idare hizmetleri sınıfından 7 ilâ 9’uncu derece kadrolara yapılabilecektir.

  4. Giriş sınavı yazılı ve sözlü aşamalardan oluşmaktadır. Sınavın yazılı aşaması 2-3 Aralık 2017 tarihlerinde Ankara’da yapılacaktır.

  5. Giriş sınavına ilişkin olarak bu ilanda yer verilmemiş düzenlemeler, 6004 Sayılı Kanun ve Dışişleri Bakanlığı Sınav Yönetmeliği’nde yer almaktadır.

  6. Sınava katılmaya hak kazandığı halde katılmayanlar, aynı unvan kadroları için yapılacak müteakip sınava kabul edilmezler.

  II. SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

  1. Sınava başvurabilmek için;

  a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde sayılan genel şartları taşımak (Sınava başvurabilmek için Türk Vatandaşı olmak gerekmektedir),

  b) 01.01.2017 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1982 ve daha sonra doğmuş olanlar) ve

  c) Yurtiçindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin lisans düzeyinde en az dört yıllık eğitim verilen fakültelerinden mezun olmak gerekmektedir.

  1. Konsolosluk ve İhtisas Memurluğu sınavına dört farklı kategoriden birinden başvurulabilecek olup, sözkonusu kategorilerin isimleri, sınavların yapılacağı yabancı diller, 2015, 2016 veya 2017 yıllarında sınava girilecek yabancı dilde alınmış olan asgari YDS/e-YDS puanları, atama yapılabilecek azami kadro sayıları ile yazılı sınava kabul edilecek aday sayıları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Eşdeğerliği YÖK tarafından saptanmış uluslararası dil sınavlarından 2015, 2016 veya 2017 yıllarında alınan puanların, bahsekonu uluslararası dil sınavına ilişkin sonuç belgesinin alındığı sınav dönemi itibarıyla ÖSYM tarafından belirlenen YDS’deki karşılıkları da değerlendirmeye alınacaktır.

  Yabancı Dil: İngilizce
  YDS Taban Puanı: 80
  Alınacak Aday: 10
  Sınava Girebilecek Aday: 150

  **Yabancı Dil: Almanca Fransızca
  YDS Taban Puanı: 80
  Alınacak Aday: 6
  Sınava Girebilecek Aday: 9

  Yabancı Dil: İspanyolca, İtalyanca
  YDS Taban Puanı: 70
  Alınacak Aday: 2
  Sınava Girebilecek Aday: 30

  Yabancı Dil: Arapça Çince
  YDS Taban Puanı: 70
  Alınacak Aday: 2
  Sınava Girebilecek Aday: 30

  (İngilizce ile alakalı olarak bilgi belirtilmemiş. Onlarla alakalı olarak diğer ilanlar sanıyoruz baz alınabilir. Sayı İngilizce için 10 olacak 20 toplam kadrodan artan sayı olarak)**

  1. Sınav sonucunda kategorilerden birinde yukarıdaki tabloda belirtilen sayıda adayın başarılı olamaması halinde, diğer kategorilerin yedeklerinde bulunan adaylardan puanı en yüksek olan adaylar başarı sırasıyla değerlendirilir.

  2. Yazılı sınava kabul edilecek adaylar, her bir kategori için ayrı bir liste halinde YDS puanlarına göre yapılacak sıralamayla belirlenecek olup, asgari YDS puanına sahip olmak sınava katılma hakkını garanti etmemektedir.

  3. Aday adayları, farklı kategorilerde gerçekleştirilecek olan Aday Konsolosluk ve İhtisas Memurluğu giriş sınavına yalnızca bir kategoriden başvurabileceklerdir.

  4. Sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi, Bakanlığın http://www.mfa.gov.tr adresli internet sitesi üzerinden ilan edilecektir. Sınava katılabilecek adaylara ayrıca e-posta ile bildirim yapılacaktır.

  5. Sınava katılabilecek adaylara ilişkin duyuruda, sınav programına ve sınavın yapılacağı adres bilgilerine de yer verilecektir.

  III. GİRİŞ SINAVI BAŞVURULARININ YAPILMASI

  1. Giriş sınavı başvuruları 1 Kasım 2017 Çarşamba günü başlayacak ve 20 Kasım 2017 Pazartesi günü saat 18:00’de sona erecektir. Başvurular, Bakanlığın https://sinav.mfa.gov.tr adresli internet sitesi üzerinden elektronik ortamda ve adaylarca temin edilecek olan e-devlet şifresi ile yapılacaktır. Başvuru için gerekli olan bilgiler ve elektronik ortamda iletilecek belge örnekleri şunlardır:

  a) T.C. kimlik numarası,

  b) YDS/e-YDS veya puan eşdeğerliği ÖSYM tarafından saptanmış uluslararası dil sınavlarından alınan sonuç belgesi,

  c) Diploma veya mezuniyet belgesi (Yabancı üniversitelerden alınmış olması halinde, YÖK onaylı denklik belgesinin de iletilmesi gerekmektedir),

  d) Mevcut görünümü yansıtan vesikalık fotoğraf (erkekler için sakalsız ve kravatlı),

  e) Varsa lisansüstü eğitim diploması (Yabancı üniversitelerden alınmış olması halinde, YÖK onaylı denklik belgesinin de iletilmesi gerekmektedir).

  1. Yazılı sınavda ilave puan almaya hak kazanılabilmesi için, sınava girilecek yabancı dil haricinde, ikinci veya üçüncü bir dilden 2015, 2016 veya 2017 yıllarında alınmış 80’in üzerinde YDS/e-YDS puanı veya uluslararası dil sınavlarından alınmış ÖSYM tarafından saptanmış eşdeğer puanı olanların, anılan sınavlara ilişkin sonuç belgelerini de diğer başvuru evrakıyla birlikte iletmeleri gerekmektedir.

  IV. SINAVIN AŞAMALARI:

  1. Yazılı Sınav:

  a) Yazılı sınav aşağıdaki bölümlerden oluşacaktır.

  • Türkçe Kompozisyon

  • Yabancı Dilde Kompozisyon

  • Yabancı Dilden Türkçe’ye Çeviri

  • Türkçe’den Yabancı Dile Çeviri

  Yazılı sınavda geçer not her bir bölüm için 100 üzerinden 70’tir.

  b) Yazılı sınavın her bir bölümünden geçer not alacak adaylar, aşağıdaki esaslara göre yazılı sınavda ilave puan elde edebileceklerdir:

  • Yazılı sınava gireceği yabancı dil haricinde, adayın herhangi bir diğer dilde 2015, 2016 veya 2017 yıllarında almış olduğu YDS/e-YDS puanının veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği saptanmış herhangi bir uluslararası dil sınavı puanının YDS karşılığının 80’in üzerinde kalan kısmı, yazılı sınavda aritmetik ortalaması alınacak puan toplamına eklenecektir.

  • Üçüncü bir yabancı dili daha bilen adayın, bu dilde 2015, 2016 veya 2017 yıllarında almış olduğu YDS/e-YDS puanının veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği saptanmış herhangi bir uluslararası dil sınavı puanının YDS karşılığının 80’in üzerinde kalan kısmının yarısı da yazılı sınavda aritmetik ortalaması alınacak puan toplamına eklenecektir.

  c) Yazılı sınav aşamasının sonuçları Bakanlık internet sitesinde ilan edilecektir. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylara ayrıca e-posta ile bildirim yapılacaktır.

  1. Sözlü Sınav:

  a) Yazılı sınavda başarılı olan adaylar sözlü sınav aşamasına geçmeye hak kazanacaktır. Sözlü sınavda adaylar, alan bilgisi, muhakeme, kavrayış, temsil görevine ilişkin nitelikleri ve yeterliliği, genel kültür düzeyi, Türkçe ve yabancı dilde ifade yeteneği ile genel davranış ve tepkilerinin meslek gereklerine uygunluğu açısından öncelikle değerlendirilecektir. Ankara’da yapılacak sözlü sınavın tarihi, yazılı sınav sonucuyla birlikte ilan edilecektir.

  b) Sözlü sınavda geçer not 100 üzerinden 70’tir.

  c) Sınav sonucunda başarılı olarak atanmaya hak kazananların nihai listesi Bakanlık internet sitesinde ilan edilecektir.

  d) İlave bilgi talepleri için aşağıdaki adres, e-posta ve telefon numaraları üzerinden Bakanlıkla temasa geçilmesi mümkündür:

  T.C. Dışişleri Bakanlığı/İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı (C Blok 4. Kat) Balgat/Ankara

  E-posta: [email protected]

  Tel: 0 (312) 2921000 • Tekrar okudum ama kpss puan şartı göremedim ve inglizce için yapılan acıklamayı anlamadım yani ingizce kabul olmuyor mu • @fablo Dostum KPSS şartı yok.

  İngilizce ile alakalı bana gelen ilanda yoktu. Ancak sanırım evleviyetle 10 kişi olduğunu ve 80 kişi olduğunu anlamalıyız. Çünkü ilgili tabloda ilk madde boş geçilmişti. Orası İngilizcenin yeri. ve 80 70 70 şeklinde tabanlar .İngilizce bu durumda 10 kişi ve 80 puan oluyor. • Üstad bu ilanlar RG ve kurum sitelerinde yok nereden ulaşabiliriz ? • @aslan-reyiz Önümüzdeki hafta dediğin yerlerde de yayımlanır dostum. :) İlanlar şimdilik bizde. • @paretowilfredo, içinde söyledi: Dışişleri Bakanlığı Aday Konsolosluk ve İhtisas Memurluğu İlanı 2017

  @aslan-reyiz Önümüzdeki hafta dediğin yerlerde de yayımlanır dostum. :) İlanlar şimdilik bizde.

  Eyvallah üstadım :) • @paretowilfredo anladım hocam 83 var ama iş yapar mi bilemedim cünkü çok vardır sanırım hayırlısı olsun teşekkür ederim hocam😊 • İlan geldi dostlar gerekli düzeltme yapılmış.

  İngilizce 10 Kişi 85 Yds 150 kişi sınava çağırılacak şeklinde.

  http://euygulama.dpb.gov.tr/dpb_web/menu/yeni_PDF.aspx?700ff507-7f52-4605-a323-302f9eb3ca89 • @paretowilfredo 85 yds ingilizce dostum . Bu kadar puani olan durmasın zaten 😏 • Rusça yine ...ova ile biterken İspanyolca vb. yine dolmayacak belki, kişi sayısı iki ilanda da daha az olsa da ben puanların pek oynamayacağını hatta belki azalacağını bile düşünüyorum ama bu arkadaşlarımın bile girmek istememesi nedeniyle... Buradan önerim YDS hariç eşdeğerlik sınavları (Çince hariç) e-YDS gelene kadar... • YDS'si olmayıp e-YDS'ye giremeyecekler PTE hızlı sonuçlu fakat bol bol deneme ile girin çünkü TOEFL'a göre puan eşdeğerlilikleri çok az. Ama herkesin vardır ilanı bekleyen bir 90 diye umuyorum. • İngilizce yine geçen seneki gibi 93.75 (fazla oynamamakta)
  Diğerleri de tabanda kapattı.


 

Baskent Kariyer