Soru Bankasi

İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçi Yardımcılığı Alımı (2018) • 1/3
  T.C.
  İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
  İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DERNEKLER DENETÇİ YARDIMCILIĞI
  GİRİŞ(SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU
  İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatında Genel İdare Hizmetleri Sınıfında boş bulunan 18
  adet İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçi Yardımcısı kadrosuna 06-09 Mart 2018 tarihleri
  arasında Ankara’da yapılacak Giriş (Sözlü) Sınavı ile personel alınacaktır.
  GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAVINA KATILMA ŞARTLARI
  1-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında sayılan
  şartları taşımak,
  2-En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi
  ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt
  içi ve yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak,
  3-Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını
  doldurmamış olmak.(01/01/1983 tarihinden sonra doğanlar),
  4- ÖSYM tarafından 21-28 Mayıs 2017 tarihlerinde yapılan “Kamu Personel Seçme
  Sınavı KPSSP23 puan türünden en az 70 ve üzerinde puan almış olmak kaydıyla başvuruda
  bulunanlardan en yüksek puanlı 108 kişi içerisinde bulunmak (108 inci aday ile aynı puana
  sahip diğer adaylar da giriş sınavına alınır).
  GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAVINA KATILMAK İÇİN BAŞVURU SIRASINDA
  ADAYLARDAN İSTENİLECEK BELGELER
  Giriş (Sözlü) Sınavına katılmaya hak kazanan adaylar, Bakanlığımız
  (www.icisleri.gov.tr) internet sitesinde ilan edilerek belirtilecek tarihler arasında, istenilecek
  diğer belgeler ile birlikte aşağıdaki belgeleri ilgili sınav bürosuna elden teslim edeceklerdir.
  1-Bakanlığımızın www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinden temin edilerek
  doldurulmuş ve aday tarafından imzalanmış, resimli İş Talep Formu,
  2-Son altı ay içinde çekilmiş 3 adet renkli vesikalık fotoğraf,
  3-Diploma veya mezun olduğunu gösterir belgenin aslı ve fotokopisi veya tasdikli
  sureti. (Diplomanın veya mezun olduğunu gösterir belgenin aslı ya da onaylı örneği ibraz
  edilmek kaydıyla fotokopileri Bakanlığımızca tasdik edilecektir.)
  SINAV BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ
  1- Adaylar; Bakanlığımızın www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde yayınlanacak
  olan sınav başvuru linki üzerinde yer alan “2018 yılı İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçi
  Yardımcılığı Giriş (Sözlü) Sınavı İş Talep Formuna” www.turkiye.gov.tr internet adresi
  üzerinden e-Devlet şifresi ile 08-12 Ocak 2018 tarihleri arasında erişip, elektronik ortamda
  doldurarak müracaat edeceklerdir.
  2- Başvurular e-Devlet şifresi ile yapılacağından, adayların www.turkiye.gov.tr
  hesabının bulunması zorunludur. Söz konusu hesabın kullanılabilmesi için, adayların e-Devlet
  şifresi almaları gerekmektedir. Adaylar, e-Devlet şifresini içeren zarfı, PTT Merkez
  Müdürlüklerinden, şahsen başvuru ile üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu kimliğini
  ibraz ederek temin edebilirler.
  3-Adayların başvurularını tamamlayabilmesi için İş Talep formunu doldurduktan
  sonra “Başvuru Formunu Onayla” butonuna basmaları gerekmektedir. Bu işlemi
  gerçekleştirmeyen adayların başvuruları sisteme kaydedilmeyecek olup, bu durumda olan
  adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.
  4-Adaylar, İş Talep Formunu doldurup, “Başvuru Formunu Onayla” işlemini
  gerçekleştirinceye kadar müracaat süresi içerisinde İş Talep Formu üzerinde değişiklik
  yapabileceklerdir. Elektronik ortamda başvurusunu sorunsuz bir şekilde tamamlayan
  adayların, İş Talep Formunun çıktısını belirtilen başvuru tarihleri arasında almaları
  gerekmektedir.
  5- “Başvuru Formunu Onayla” işlemini yapıp, “Yazdır” butonunu kullanarak İş Talep
  Formunun çıktısını aldıktan sonra hatalı giriş yaptığını fark eden adaylar; www.icisleri.gov.tr
  adresli internet sitemizde ilgili sınav duyurusu bölümünde yer alan “Hatalı Kayıt Bildirim”
  dilekçesi ile Personel Genel Müdürlüğü İşlemler Şube Müdürlüğüne faks yoluyla (Faks: 0 312
  425 61 30, Tel: 0 312 422 41 58/ veya 41 64) müracaat ederek, mevcut kayıtlarına yeniden
  giriş yapabilmek için, İş Talep Formunun güncellenebilir duruma getirilmesini 12 Ocak 2018
  Cuma günü saat 16:00’ya kadar talep edebilecektir.
  6- İlgili sınav bürosunca, hatalı giriş nedeniyle yeniden giriş yapmak isteyen adaylara
  12 Ocak 2018 Cuma günü saat 17:00’ye kadar elektronik başvuru formunda değişiklik
  yapabilme imkanı verilecektir. Elektronik ortamda yapılacak müracaatlar aynı gün saat 17:00
  itibari ile sona erecektir.
  7- KPSSP23 başarı puan sıralamasına göre belirlenen Giriş (Sözlü) Sınavına katılacak
  adaylara ait kesin olmayan değerlendirme sonuç listesi 16 Ocak 2018 tarihinde Bakanlığımız
  www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde ilan edilecektir.
  8-KPSSP23 başarı puan sıralamasına göre ilan edilen kesin olmayan değerlendirme
  sonuç listesine itirazlar 17-18 Ocak 2018 tarihlerinde (09:30-17:30) saatleri içerisinde ilgili
  Sınav Kuruluna yazılı olarak, itirazda bulunulan hususun belgelendirilmesi şartı ile kabul
  edilecektir. 18 Ocak 2018 tarihinde saat 17:30’dan sonra Bakanlığımız evrak kaydına veya
  faksına iletilen itiraz dilekçeleri işleme alınmayacaktır.
  9-Sınav Kurulunca itiraz üzerine yapılan inceleme sonucu, ilgili adaya yazılı olarak
  bildirilecektir. İtiraz üzerine Sınav Kurulunca verilen kararlar kesindir.
  10-KPSSP23 başarı puan sıralamasına göre Giriş (Sözlü) sınavına katılacak adaylara
  ait kesin sonuç listesi, 24 Ocak 2018 tarihinde Bakanlığımız www.icisleri.gov.tr adresli
  internet sitesinde ilan edilecektir.
  11- Giriş (Sözlü) Sınavına katılmaya hak kazan adaylar, ilanda istenilen belgeleri 07-
  09 Şubat 2018 tarihleri arasında hafta içi mesai saatleri içerisinde (09:00-18:00) ilgili sınav
  bürosuna elden teslim edeceklerdir. İstenilen belgeleri süresi içerisinde ilgili sınav bürosuna
  teslim etmeyen adaylar Giriş (Sözlü) Sınavına alınmayacak olup, bu adaylar konu ile ilgili
  olarak herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.
  12- İstenilen evrakları süresi içerisinde teslim eden adaylar Giriş (Sözlü) Sınavına
  çağrılacaktır. Bu adaylara, Giriş (Sözlü) Sınavının günü, saati ve yeri 13 Şubat 2018
  tarihinden itibaren Bakanlığımız www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde ilan edilerek ve
  ayrıca İş Talep Formunda belirttikleri yazışma adreslerine tebligat yapılarak bildirilecektir.
  Adayların sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve
  onaylı kimlik belgelerinden (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya geçerlilik süresi bitmemiş
  pasaport) herhangi birini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Söz konusu belgeleri
  ibraz edemeyen adaylar sınava alınmayacak olup, bu adaylar konu ile ilgili olarak herhangi
  bir hak talebinde bulunamayacaklardır.
  13-Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adaylar İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçi
  Yardımcılığı Giriş (Sözlü) Sınavını kazanmış olsalar dahi sınavları geçersiz sayılarak
  atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların ise atamaları iptal edilecektir. Bu adaylar
  hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet
  Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
  14-Müracaatlar; elektronik ortamdaki İş Talep Formu ile alınacağından, posta yoluyla
  veya bizzat müracaatlar kabul edilmeyecektir
  GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAVININ ŞEKLİ VE KONULARI
  Giriş sınavı; sözlü olarak tek aşamada yapılacaktır.
  Giriş (Sözlü) Sınavında; adayların genel olarak hukuk, iktisat, maliye ve kamu
  yönetimi bilgileri ile ifade kabiliyeti, temsil yeteneği, tavır ve hareketleri gibi şahsi vasıfları
  da göz önünde bulundurulacaktır.
  GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE
  İTİRAZ
  Giriş (Sözlü) Sınavında adaylara, sınav kurulu başkan ve üyelerinin her biri tarafından
  ayrı ayrı 100 üzerinden puan verilir. Bu puanların aritmetik ortalaması Giriş (Sözlü) Sınav
  notunu teşkil eder. Giriş (Sözlü) Sınavında başarılı olabilmek için adayın notunun 70’den
  aşağı olmaması gerekir.
  Giriş (Sözlü) Sınavı sonucuna göre, başarı puanı en yüksek puanlı adaydan başlanmak
  üzere kesin olmayan başarı listesi oluşturulacaktır.
  Söz konusu listeye itirazlar ilan edilen tarihten itibaren beş iş günü içinde hafta içi
  (09:30 17:30) mesai saatleri içerisinde ilgili Sınav Kuruluna yazılı olarak, itirazda bulunulan
  hususun belgelendirilmesi şartı ile kabul edilecektir. Sınav Kurulunca itiraz üzerine yapılan
  inceleme sonucunda giriş sınavı kesinleşmiş başarı listesi oluşturulur ve sınav kurul kararı
  itirazda bulunan adaylara yazılı olarak bildirilir. Sınav Kurulunca verilen kararlar kesindir.
  Kesin Olmayan Başarı Listesi Bakanlığımızın www.icisleri.gov.tr adresli resmi
  internet sitesinden ilan edilecektir.
  GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI
  Giriş (Sözlü) Sınavını kazananlar, kesin başarı puanı en yüksek olan adaydan
  başlanmak suretiyle ilanda yer alan boş kadro sayısı kadar asıl ve yeteri kadar yedek olmak
  üzere açıklanır. Adayların kesin başarı puanının eşitliği halinde yabancı dil notu yüksek olan
  adaya öncelik verilir. Başarılı olan adaylara ait kesin başarı listesi, Bakanlığımız
  www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde ilan edilecektir.
  PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

  MESLEK TANITIMI: https://www.tercihiniyap.net/meslek/icisleri-bakanligi-dernekler-denetci-yardimciligi-meslegi-maasi-ve-sinavi


 • Yasaklı

  Yanlış görmüyorsam puan değişikliğiyle kamu gitmiş işletme gelmiş oranlar değişmiş bu konuda istikrar mümkün değil galiba. • P23 hayat kurtarır 😁 hayırlı olsun • @demoklesinkılıcı bence bakanlik p59'un alternatifini bulamamis ve ayni sekilde genel dengeye yonelmis malesef.


 • Yasaklı

  @paretowilfredo Sanki ilandan önce bir kamu puanı beklentisi var mıydı ben mi karıştırıyorum? • Mülakatta kamu yönetimi soracağını belirtip, puan türünde kamu y olmaması ayrı bi gariplik😃 bu arada P23teki 108.kisi benim😃 • Neden 6 katı çağırılır ki


 • Yasaklı

  87.96 ile 385. siradayim, sizce gelir mi? • @demoklesinkılıcı Ben artik mantik yurutmeyecegim bu sene. Pes ettim. • @inflexible 7 de olabilirdi dostum bence bu daha mantikli olmus :) • Gözümüz yollarda kalmıştı, iyi oldu:) • @buhara Hadi sen mulakata hazirlanmaya dostum. Gormeyeyim seni buralarda :))

  Not: Basligini ben actigim icin sildim. Gonul alma olsun. • @satrab demek ki ondanmis dostum :) • @paretowilfredo Eyvallah. Görmdim ben başlık açtığınizi. Daha mülakata aylar var😃 önce Kamu ihale


 • Sayıştay Denetçileri

  Onaylı diplomayı noterden mi almak gerek , şubattaki elden belge teslimi ağır olmuş sırf bunun için ankara dışındakiler gelmesi gerekicek zorlu bir başvuru süreci 300 küsür sıralamayı soran arkadaşa kesin gelir diyim :) • Bu ilan gelecek diye zamanında sevinmiştim şimdi karşılaştığım puan türüne bak. Girecek olanlara hayırlı olsun. • İçişleri Bakanlığı'da kamu yönetimi puanı istemeyecekse kaldırın kardeşim kpss'den kamu yönetimi testini • @paretowilfredo hocam bu küsüratlarla kaçıracağım 6.sınav olacak :)herşeyin hayırlısı • @inflexible öyle dostum. Bir kapiyi kapayan birini acar.


 • Yasaklı

  Giriş (Sözlü) Sınavına katılmaya hak kazan adaylar, ilanda istenilen belgeleri 07-
  09 Şubat 2018 tarihleri arasında hafta içi mesai saatleri içerisinde (09:00-18:00) ilgili sınav
  bürosuna elden teslim edeceklerdir.
  Allah askina buna riayet esecekler sistemde baavuru yapsin yoksa hic doldurmasin kontenjani


 

Baskent Kariyer