Baskent Kariyer Ales
Baskent Kariyer KPSS B

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KURUMU(BTK) UZMAN YARDIMCISI İLANI(2018) • BİLİŞİM UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI
  1 - Genel Bilgiler
  Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacak giriş sınavı ile Bilişim Uzman Yardımcısı alınacaktır.
  Genel İdare Hizmetleri Sınıfı 8 inci ve 9 uncu derece kadrolara atanacak toplam 71 (yetmişbir) Bilişim Uzman Yardımcısının alan/bölüm ve kontenjanları aşağıda gösterilmiştir:

  ALAN/BÖLÜM
  ADET
  Sosyal bilimler alanında, en az dört yıllık lisans öğrenimi veren fakülte ve yüksekokulların; siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakülteleri veya bölümleri mezunlarından ya da belirtilen bölümlerden mezun olmamakla birlikte sayılan alanlarda yüksek lisans veya doktora yapmış olanlardan
  18
  Hukuk alanında, hukuk fakültesi mezunlarından
  18
  Mühendislik alanında, elektronik, elektrik-elektronik, elektronik ve haberleşme, telekomünikasyon, endüstri, bilgisayar mühendisliği fakülteleri veya bölümleri mezunlarından ya da belirtilen bölümlerden mezun olmamakla birlikte sayılan alanlarda yüksek lisans veya doktora yapmış olanlardan
  35

  2 - Sınava Katılma Şartları
  Yapılacak olan giriş sınavına katılabilmek için;
  a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yer alan genel şartları taşımak,
  b) En az dört yıllık lisans öğrenimi veren, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakülteleri veya bölümleri, hukuk fakültesi ve mühendislik alanında elektrik-elektronik, elektronik, elektronik ve haberleşme, endüstri, telekomünikasyon ve bilgisayar mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
  c) 2018 yılının Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01/01/1983 ve sonraki tarihlerde doğanlar).
  ç) 2017 yılında A Grubu kadrolar için yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) , alanlara göre aşağıda belirtilen puan türlerinin herhangi birinden en az 70 puan almış olmak kaydıyla, başvuruda yapanlar arasında alanlar itibariyle yüksek puandan düşük puana doğru yapılan sıralama sonucunda;
  • Sosyal bilimler alanında, KPSSP3 veya KPSSP48 puan türlerinin herhangi birinden aldığı puan ile ilk 360,
  • Hukuk alanında, KPSSP3 veya KPSSP4 puan türlerinin herhangi birinden aldığı puan ile ilk 360,
  • Mühendislik alanında, KPSSP2 veya KPSSP3 puan türlerinin herhangi birinden aldığı puan ile ilk 700 aday arasına girmiş olmak
  gerekmektedir.
  Adayların başvurdukları alanda belirtilen iki KPSS puan türünden yüksek olana göre sıralama yapılacaktır.
  Alanlar itibariyle son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da giriş sınavına girmeye hak kazanır.
  3 - Sınava Başvuru ve Başvuru Belgeleri
  Giriş sınavına katılmak isteyen adayların öncelikle kariyer.btk.gov.tr adresinde yer alan başvuru formunu doldurarak elektronik ortamda göndermeleri gerekmektedir.
  Adayların;
  a) Başvuru formunun bilgisayar çıktısının imzalı ve fotoğraflı sureti,
  b) Yükseköğrenim diploması veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği,
  c) KPSS sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı
  ile başvurularını 5 - 17 Ocak 2018 tarihleri arasında mesai saatleri içinde Kurumun merkez teşkilatının bulunduğu Eskişehir Yolu 10. Km. No: 276 Çankaya/ANKARA adresine şahsen ya da posta ile yapmaları gerekir. Posta ile yapılan başvurularda, istenilen belgelerin Kuruma en geç son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar ulaşması şarttır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
  Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adayların, diploma denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca kabul edildiğini gösterir belgenin aslını veya kurumca onaylı örneğini de başvuru belgelerine eklemeleri gerekir.
  Başvuru esnasında, adaylardan istenen belgelerin asılları ibraz edilmek kaydı ile fotokopileri de tasdik edilerek kabul edilir.
  Posta ile başvuru yapacak adaylar, belgelerin noter onaylı suretleri veya asılları ile başvuruda bulunabilirler. Adayların belgelerin asıllarını talep etmeleri halinde, ilgili evrakların fotokopileri Kurum tarafından tasdik edilerek asılları adaya iade edilir.
  4 - Sınav ve Değerlendirme
  Yazılı sınavına katılacak adaylar Kurumun resmi internet sitesinde ilan edilir. Bunlara ayrıca elektronik posta veya kısa mesaj yoluyla bildirim yapılır. İlanda yer alan adaylar önce yazılı sınava alınacaktır. Yazılı sınav, 10 - 11 Şubat 2018 tarihlerinde Ankara’da (Başvuruların bitimine müteakip Kurumumuz web sayfasında sınav yeri ve saati yayınlanacaktır) yapılacaktır.
  Yazılı sınava katılan adaylar arasında en yüksek puandan başlamak üzere öğrenim alanları itibarıyla yapılacak sıralamada, atama yapılacak boş kadro sayısının 4 katı aday başarılı kabul edilerek sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır. Alanlar itibarıyla son sıradaki adaylarla aynı puana sahip olan adaylar da sözlü sınava davet edilecektir. Sözlü sınava katılacak adaylar Kurumun resmi internet sitesinde ilan edilir. Bunlara ayrıca elektronik posta veya kısa mesaj yoluyla bildirim yapılır.
  Sözlü sınava girmeye hak kazananların aşağıdaki belgeleri en geç sözlü sınav tarihinden 3 (üç) gün önce Kuruma teslim etmeleri gerekmektedir:
  a) Fotoğraflı özgeçmiş,
  b) Erkek adaylardan, askerlikle ilişkisinin bulunmadığına dair yazılı beyan,
  c) Sabıka kaydının bulunmadığına dair yazılı beyan,
  ç) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir durumu bulunmadığına dair yazılı beyan
  İstenen belgeleri bildirilen süre içinde teslim etmeyen adaylar sözlü sınava girme hakkını kaybederler.
  Adayların yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olabilmeleri için en az 70 puan almaları şarttır. Yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olanların yazılı ve sözlü notlarının aritmetik ortalaması alınarak adayların giriş sınavı puanı ve başvuru alanları itibarıyla başarı sırası belirlenir. Duyuruda yer alan boş kadro sayısı kadar aday başarılı olmuş kabul edilecektir. Giriş sınavında başarılı olmak kaydıyla öğrenim alanları itibarıyla boş kadro sayısının en fazla yarısı kadar da yedek aday belirlenir.
  Sınav sonuçları ve başarılı olan adaylardan atama için istenecek gerekli belgeler, sözlü sınavın bitimini takip eden beş gün içinde Kurumun resmi internet sitesinde ilan edilir ve adaylara elektronik posta veya kısa mesaj yoluyla iletilir. Ayrıca asıl ve yedek listelerde yer alan adaylara posta yoluyla tebligat yapılır.
  5 - Sınav Konuları
  Bilişim Uzman Yardımcılığı yazılı sınav konuları;
  • Sosyal bilimler alanında; Genel Kültür ve Genel Yetenek, Anayasa Hukuku ve T.C. Anayasası, İdare Hukuku, Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), Medeni Hukuk (Başlangıç Hükümleri, Şahsın Hukuku), Ticaret Hukuku (Ticari İşletme, Şirketler Hukuku ve Kıymetli Evrak Hukuku), Ceza Hukuku, Uluslararası Hukuk, Elektronik Haberleşme Hukuku, Makro İktisat, Mikro İktisat, Türkiye Ekonomisi, Para-Banka, Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Vergi Hukuku, Bütçe ve Türk Vergi Sistemi, Genel Muhasebe, Tek Düzen Muhasebe Sistemi, Bütçeleme ve Mali Tablolar Analizi konularından,
  • Hukuk alanında; Genel Kültür ve Genel Yetenek, Anayasa Hukuku ve T.C. Anayasası, İdare Hukuku, Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), Medeni Hukuk (Başlangıç Hükümleri, Şahsın Hukuku), Ticaret Hukuku (Ticari İşletme, Şirketler Hukuku ve Kıymetli Evrak Hukuku), Ceza Hukuku, Uluslararası Hukuk ve Elektronik Haberleşme Hukuku konularından
  • Mühendislik alanında; Genel Kültür ve Genel Yetenek, Bilgisayar Programlama, Veri Tabanı Yönetimi, Bilgisayar Ağları, Veri Yapıları ve Algoritmalar, İnternet ve Bilgi Güvenliği, İşletim Sistemleri, Yazılım Mühendisliği, Matematik ve Mühendislik Uygulamaları, Sayısal Mantık Tasarımı, Bilgisayar Mimarisi, Sinyaller ve Sistemler, Haberleşme ve Mikro İşlemciler, Yöneylem Araştırması konularından,
  oluşacaktır.
  6 - Diğer Hususlar
  Sınava katılma şartlarını taşımadığı daha sonra tespit edilenler sınava alınmazlar. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılır, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir.
  İstenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde Kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise durumları çalıştıkları Kurumlara da bildirilir.
  Adayların sınav esnasında nüfus cüzdanı, sürücü belgesi ya da pasaport bulundurması gerekmektedir. Yanında bunlardan herhangi biri bulunmayanlar sınava alınmazlar. Adayların yazılı sınavda yanlarında yumuşak uçlu kurşun kalem ve silgi bulundurmaları da gerekmektedir.
  Sınav sürecine ilişkin gerekli bilgilendirmeler ve ilanlar Kurumun resmi internet sitesi üzerinden (www.btk.gov.tr) yapılacaktır. Adayların sınava ilişkin gelişmeleri Kurumun resmi internet sitesinden takip etmeleri gerekmektedir.
  11092/1-1 • Hayirli olsun . Biz demistik bir p3 saçmalığı geliyor diye ☺ bu kurumlar p3 isteyerek neyi amacliyo sasiriyorum açıkçası. Sinavin test mi klasik mi olduğunu da göremedim ama gk gy de konularda varsa teste yordum . • Önceki sınav test olmuş sanırım bu da test olur galiba • Mezuniyet için e devlet oluyor muu • Maaş durumu nasıl hocam Guy ile ayni mi • @firito hocam naptın yav üst kurul bu. Ha tabi üst kurul maaşları da yalan oldu ama. Merkez uzman işe aynı • @kombassankoma ne kadar hocam tahmini nette bulamadım • @shady1 sınav 10-11 Şubat diyor test olsa 1 günde hallederlerdi gibi • @firito 4600 gibi olacak ocak ayı maaşı hocam • @blackmirror geçen ilan da böyleydi fakat 1 günde hallettiler muhtemelen bu da o olacak 10 şubatta halledecekler. • @kombassankoma saol hocam o zaman kesin başvuru yaparım


 • Rekabet Kurumu

  Geçen sene mühendislik 400. kişi 80'le kapatmıştı ama 2015 ve 2016 puanları geçerli olduğu için talep fazlaydı. Bu sene tek yıl olan 2017'de KPSS'ye giren mühendis sayısı fazla olmadığı için 700 kişilik kontenjan boş kalacak ve 70 puanla insanlar sınava girebilecek. Mühendislere yılın en büyük ikramiyesi çıktı.

  İİBF 100. kişi 85'le kapatmıştı. Bu sene 360. kişide her ne kadar p3 olsa da tek yıl olmasından ötürü sadece p3 için girenlerin fazla olmaması ve sadece tek yıl puanlarının geçerli olması hasebiyle 83 puana kadar rahatlıkla düşebileceğini ihtimal dahilinde görüyorum. Bence İİBF'den 80 üstü herkes şansını denemeli. Tek giden posta parası olur. Unutulmamalıdır ki posta başvurusu sınavlarda taban puanı daima düşürür.

  Halen sınav test mi değil mi diye şüphe edenlere şaşırıyorum. İlanda yanınızda yumuşak uçlu kurşun kalem getirin diyor. Bu da test olduğu anlamına gelir. 2 gün verilmesinin sebebi de daha rahat sınav günü ve tarihi belirleyebilmeleri. Bir gün İİBF sabah, Hukuk da öğle yapılıp diğer gün Mühendislik oturumu yapılabilir. • @odtüsbky sadece p3 değil hocam 48 de var • @odtüsbky, içinde söyledi: BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KURUMU(BTK) UZMAN YARDIMCISI İLANI(2018)

  1. kişi 85'le kapatmıştı. Bu sene 360. kişide her ne kadar p3 olsa da tek yıl olmasından ötürü sadece p3 için girenlerin fazla olmaması ve sadece tek yıl puanlarının geçerli olması hasebiyle 83 puana kadar rahatlıkla düşebileceğini ihtimal dahilinde görüyor

  85 P48 ile gelmez gibi görmüştüm şahsen,yazdıklarınız umut verici oldu hocam. • @odtüsbky güzel tespitler. Ama mühendislerin %90'ı yazılı sınavı geçemiyor :))
  Geçen alımda kuruma yerleşen mühendis olmadı bildiğim kadarıyla, o yüzden sayı fazla bu kez • @odtüsbky Yumuşak uçlu kalem ayrıntısını düşünmemiştim gerçekten sağol hocam. • Bazı bakanlıkların bile yds istediği bir ortamda gelen YDS şartsız bir başka üst kurul ilanı...Hem de alan bilişim... Başımız sağolsun ülke kurumları çoktan bitmiş. • @odtüsbky sinavin sekli hakkinda soru soranlara sasiracak bi durum yok bence. sinavin sekli sorunu, ilanda yumusak uclu kursun kalem detayina dikkat etmeyen bizde mi yoksa ne oldugunu açıkça yazmayan kurumda mi acaba ? Sizin söylediğiniz yumusak uclu kalem cok DETAY. Haliyle gormememiz cok olasi. • Acaba e devletten çıktı kabul ederler mi ?


 • Banned

  Oh be bilgi teknoloji de gelmiş 🙂


Log in to reply
 

Baskent Kariyer Kaymakam
Baskent Kariyer Memur