Soru Bankasi

Gıda Tarım ve Hayvancılık| Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı İlanı • İibf 2 kişi,p33, yds c, 40 kişi çağrılacak sınava, sınav 31 Ocakta, başvurular 10-19 Ocak

  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

  MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI

  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında görevlendirilmek üzere genel idare hizmetleri sınıfında boş bulunan 7. dereceli beş (5) adet müfettiş yardımcısı kadrosu için aşağıda belirtilen öğrenim dallarının lisans mezunları arasından, Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarına göre, geçerli puan türüne sahip ve aranılan diğer şartlara haiz olan adaylardan Ankara'da yapılacak olan giriş sınavı ile (yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı) Müfettiş Yardımcısı alınacaktır.

  I - SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI:

  a) Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel koşulları taşımaları,

  b) 01 Ocak 2018 tarihinde 35 yaşını doldurmamış olmaları, (01 Ocak 1982 ve daha sonra doğanlar), 5525 Sayılı Kanunun Ek 1. maddesinin son fıkrası kapsamında lisans öğrenimlerini 02.08.2013 tarihinden önce bitirenlerin durumları ayrıca değerlendirilecektir.

  c) En az beş yıllık lisans eğitimi veren Veteriner Fakülteleri, en az dört yıllık lisans eğitimi veren Ziraat Fakülteleri ve en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin kamu yönetimi, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, iktisat, ekonomi, ekonometri, maliye, işletme, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri programlarından ya da bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmaları,

  ç) Başvuruda bulunacak adayların; Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğe göre yapılmış ve halen geçerliliği devam eden 2017 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavına katılmış ve bu sınavlarda mezuniyet durumlarına göre belirlenmiş puan türünden en az 70 taban puan almış olmaları,

  Tablo: Sınava gireceklerde aranan fakülte/bölüm, kadro adedi

  Sıra No

  Fakülte veya Bölüm

  Kadro Adedi

  Yabancı Dil

  Puan Türü

  KPSS-P3 Puan Türünden Taban Puan ve Bu Puan Türüne Göre Sınava Başvuranlardan Çağrılacak Aday Sayısı

  1

  Ziraat Fakültesi

  1

  İngilizce/ Fransızca/ Almanca

  KPSS-P/3

  Başvuranlar içerisinde 70 Puan ve üzeri en puan alanlar arasından en yüksek alandan başlayarak yapılan sıralamada en yüksek puanı alan ilk 20 aday

  2

  Veteriner Fakültesi

  2

  İngilizce/ Fransızca/ Almanca

  KPSS-P/3

  Başvuranlar içerisinde 70 Puan ve üzeri en puan alanlar arasından en yüksek alandan başlayarak yapılan sıralamada en yüksek puanı alan ilk 40 aday

  3

  En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin kamu yönetimi, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, iktisat, ekonomi, ekonometri, maliye, işletme, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri programlarından ya da bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurtdışındaki öğretim kurumları

  2

  İngilizce/ Fransızca/ Almanca

  KPSS-P/33

  Başvuranlar içerisinde 70 Puan ve üzeri en puan alanlar arasından en yüksek alandan başlayarak yapılan sıralamada en yüksek puanı alan ilk 40 aday

  d) Başvuru tarihi itibariyle istenilen yabancı dile (İngilizce/Fransızca/Almanca) ilişkin olarak son iki yıl içinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS) İngilizce, Fransızca veya Almaca dillerinden birinden en az 70 puan veya diğer yabancı dil seviye tespit sınavlarından ÖSYM’nin buna denkliğini kabul ettiği puanı almış olmaları,

  e) Sağlık durumlarının yurdun her yerinde görev yapmaya ve her türlü iklim koşullarında yolculuk etmeye elverişli bulunmaları (yazılı ve sözlü sınavlar sonunda atanmaya hak kazananlardan, bu durumlarını tam teşekküllü hastaneden alacakları heyet raporu ile belgelendirmeleri istenilecektir),

  f) Erkek adayların askerlik hizmetini yapmış, muaf veya erteletmiş olmaları şartlarını taşımaları gerekmektedir.

  II - SINAV ŞEKLİ, KONULARI, TARİHİ VE YERİ:

  Yazılı sınav test usulüyle yapılır. Yazılı sınav soruları, alan bilgisinden (fakültelerde okutulan derslerden) olacaktır. Yazılı sınav 31.01.2018 Çarşamba günü Ankara'da saat 10.00'da yapılacaktır. Sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ve yazılı sınava girecekleri yer Bakanlığın resmi internet sitesinde (www.tarim.gov.tr) ilan edilecektir.

  Sözlü Sınav 5, 6, 7 Mart 2018 tarihleri arasında Ankara'da Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında yapılacaktır.

  III - SINAV BAŞVURUSU:

  Başvurular, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına (Fatih Caddesi No: 6 Keçiören/ANKARA) şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Başvurular 10.01.2018 Çarşamba günü saat 09.00'da başlayacak ve 19.01.2018 Cuma günü mesai bitimi 18.00'de sona erecektir. Posta yolu ile yapılan müracaatlarda; eksik belge veya postada gecikme olması halinde ilgililer sınava giriş hakkını kaybedeceklerdir.

  VI - BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER:

  a) Nüfus cüzdanı fotokopisi,

  b) Diploma veya bitirme belgesinin örneği,

  c) 2017 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı sonuç belgesinin örneği,

  ç) Yabancı dil sınav sonuç belgesinin örneği,

  d) 4,5x6 ebadında 6 adet vesikalık fotoğraf,

  e) Sınav kılavuzunda yayımlanan imzalı başvuru formu,

  f) Özgeçmiş,

  V - YAZILI SINAVA GİRMEYE HAK KAZANANLARIN İLAN EDİLMESİ:

  Başvuran adaylardan; yukarıda 3 grup halinde belirtilen kadrolar itibariyle ilgili puan türünden en yüksek puanı alan adaydan başlanarak atama yapılacak kadro sayısının 20 katı yazılı sınava katılma hakkını kazanacaktır. Ayrıca puanları, sınava çağrılacak son sıradaki adayın puanına eşit olan diğer adayların tamamı da sınava çağrılacaktır. Yazılı sınava katılma hakkını kazanan aday isimleri 24.01.2018 tarihinde Bakanlık İnternet Sitesinde (www.tarim.gov.tr) ve Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında asılacak listelerde ilan edilecek olup kişilere ayrıca e posta ile bildirim yapılacaktır. Sınava katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan, daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı anlaşılanlar giriş sınavına alınmayacaklardır. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları da geçersiz sayılacaktır.

  VI - SÖZLÜ SINAVA GİRMEYE HAK KAZANANLARIN İLAN EDİLMESİ:

  Yazılı sınavda değerlendirme yüz (100) puan üzerinden yapılacak, yetmiş (70) ve daha yukarı puan alanlar başarılı sayılacaktır.

  Başarılı olanlar 12.02.2018 tarihinde Bakanlık Internet Sitesinde (www.tarim.gov.tr) ve Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında asılacak listelerde ilan edilecek olup ayrıca bu kişilere ayrıca e posta ile bildirim yapılacaktır. Başarılı olan adaylar 5, 6, 7 Mart 2018 tarihleri arasında Ankara'da Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında yapılacak sözlü sınava tabi tutulacaktır. Sözlü sınavda değerlendirme yüz (100) puan üzerinden yapılacak yetmiş (70) ve daha yukarı puan alanlar başarılı sayılacaktır.

  VI - SONUÇLARIN İLANI VE ATAMA:

  Sözlü sınavda da başarılı olan adaylar için gerek sözlü sınav notu, gerekse yazılı sınavdan aldıkları puanların ortalamasından oluşan giriş sınavı puanına göre, her meslek grubu kendi içerisinde ayrı ayrı en yüksek puandan başlamak üzere başarılı olanlar için nihai bir sıralama yapılır ve bu liste Başkanlıkta ve Bakanlığın resmi internet sayfasında ilan edilir. Kazanan adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.

  Atama yapılacak kadro sayısı kadar aday, başarı sırasındaki önceliğe göre asıl aday olarak, sıralamada bunlardan sonra gelen adaylar da yedek aday olarak kabul edilir. Adayların giriş sınav puanının eşitliği halinde, sözlü sınav puanı yüksek olan, sözlü sınav puanları da eşitse, yabancı dil puanı yüksek olan aday başarı sıralamasında öncelik kazanır.

  Kazanan adaylardan Bakanlık resmi internet sayfasında sonuçların ilanında belirtilen sürede atanmaya esas evraklarla birlikte başvuruda bulunmayanların veya memurluğa alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılamayanların yerlerine, yedek adaylar başarı sırasına göre atanır.

  Giriş sınavını kazanan ve atamaya hak kazanan asıl adayların, atanabilmek için, sağlam ve yurdun her yerinde görev yapmaya her türlü iklim şartlarında yolculuk etmeye dayanıklı Olduğuna dair tam teşekküllü hastanelerden alınacak sağlık raporu aslı, Cumhuriyet Savcılığından alınacak sabıka kaydı belgesi aslı ve askerlik görevini yaptığını, muaf veya tecilli durumunu gösterir belgenin aslı veya noterlikçe onaylı suretini de belge olarak vermeleri gerekmektedir.

  Not: Sınav ile ilgili ayrıntılı bilgiler Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı internet sitesinde (www.tarim.gov.tr) yayımlanan sınav kılavuzunda açıklanmıştır. • @genclerbirlikli gıda tarım yds istiyor 😂 • Kurumlar yılsonuna sınavları yetiştirmek için rekabet ediyor. Rekabet Uzmanlarını göreve çağırıyorum. Ortada bir haksız rekabet söz konusu olabilir! • @aliveli artık kimlerle ingilizce konuşup yazisacaksak :D • 90 altına düşer mi? • @genclerbirlikli btk, rekabet gibi tüm kaynakları ingilizce olan kurumlar istemiyor gida tarım istiyor komedi :) • Bu kurumun önceki sınavları, turne süresi, maaş, çalışma koşulları vs bilgisi olan arkadaslar var mı • 'Yazılı sınav soruları, alan bilgisinden (fakültelerde okutulan derslerden) olacaktır. ' yazar burada ne demek istemiş ? • @hunat Her aday kendi mezun olduğu alandan mesûl dostum. • @hunat hocam ben de turne ve sınavdaki dersleri sormak icin kurumu aradım ama kurumun ilandan haberi olan personeli bile yok ondan müdüre bagladılar müdür turnelerimiz 81 ile de gonderebiliyoruz bazen 10 gün bazen 1 ay oluyor belli olmuyor sürekli gezme olayı var hatta bu yuzden bayan müfettisimiz de hic yok diyince ben sinavdaki dersleri sormak istemedim ondan turne kısmı size de uyuyorsa arayın kurumu bence • @nameless 2016 yılında bu kadro için yine ilana çıkılmıştı, o zamanda ben aramıştım neredeyse hiç bir şey bilen yoktu. Çok garip bir yer personelin yaş ortalaması oldukça yüksek gibi. Daha sonra alım yapılmadan ilan kaldırıldı. • @paretowilfredo çok teşekkür ederim :) • @nameless bunu söylediğiniz iyi oldu sağolun. Turneler sıkıntı olacak gibi • Arkadaslar bir kadinin sansi nedir bu sinavda, tereddutte kaldim bosuna calismayayim mi • @yasemin27 daha önce kazanan oldu. Uluslararası ilişkiler mezunu bir arkadaşımız. • @paretowilfredo ancak bölümler ayirtedilmeden bir ilan duzenlenmis yani alinacak kisinin ibf mezunu olmasi yeterli bir bolum ayrimi gozetilmemis bu durumda "universitede okutulan alan dersi" dendiginde herkes kendi alanina yonelirse sinav nasil yapilacak, bana maliye ,hukuk , iktisat ve muhasebe gibi ana ibf derslerini kastetmisler gibi geliyor • @yasemin27 Tabi ki dostum. Asli ayrımı temelde fakülte'lere göre yapmış durumdalar. Ancak şimdi baktığımda cevabımın havada kaldığını farkettim ben de. Fakülte alan dersleri şeklinde düzeltiyorum ben de. Teşekkür ederim katkınız için.

  @hunat • Kaçla kapatacağı konusunda tahmini olan var mı? 6 tane vesikalık fotoğrafı heba etmek istemiyorum. @paretowilfredo üstad? • @nfs sınav hafta içi olduğu için çalışan arkadaşlar çok başvurmaz gibi, turnesi yoğun olduğu için bayan arkadaşlar da çok başvurmaz gibi, istenen tek puan türü ve kamu yönetimi ağırlıkta bu branştaki arkadaşların çok yds puanı olmuyor en azından işletme iktisatçılar kadar olmuyor zaten yds c düzeyinden rahat sıralama 1000 kisi atar sonuç tahmini 85 altı kapatır😉 • @nameless ben 90 altına düşer mi diye düşünüyordum sen naptın hacı yav. 85 altından bahsediyorsun :)


 

Baskent Kariyer