Soru Bankasi

Ulaştırma ve Haberleşme Uzman Yardımcısı Alımı (2018)


 • Rekabet Kurumu

  Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
  Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’ndan;
  Ulaştırma ve Haberleşme Uzman Yardımcısı Sözlü Giriş Sınavı Duyurusu;

  Bakanlığımız Merkez Teşkilatında Genel İdare Hizmetleri sınıfında 8 inci ve 9 uncu derecelerde münhal bulunan 13 (onüç) Ulaştırma ve Haberleşme Uzman Yardımcısı (Ulaştırma ve Haberleşme Uzmanlığı, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uzmanlığı, Denizcilik Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri esaslarınca) sözlü giriş sınavı ile ÖSYM Başkanlığı tarafından Mayıs 2017’de yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarına (KPSS) göre aşağıda belirlenen puan türlerinden ve öğrenim dallarından personel alınacaktır.

  I. Ulaştırma ve Haberleşme Uzman Yardımcısı kadroları için aşağıdaki çizelgede belirtilen öğrenim dallarından karşısında belirtilen kontenjan sayısı kadar personel istihdam edilecektir.

  I Sayılı Tablo

  SIRA NO

  ÖĞRENİM DALLARI (LİSANS)

  ATAMA YAPILABİLECEK KADRO SAYISI

  SÖZLÜ SINAVA KATILABİLECEK AZAMİ ADAY SAYISI

  KADRO

  UNVANI

  KPSS PUAN TÜRÜ

  KPSS TABAN PUANI

  YDS PUAN SEVİYESİ (EN AZ)

  1

  Elektrik-Elektronik Mühendisliği

  3

  12

  ULAŞTIRMA VE HABERLEŞME UZMAN YARDIMCISI

  P-3

  85

  C

  2

  Bilgisayar Mühendisliği

  3

  12

  ULAŞTIRMA VE HABERLEŞME UZMAN YARDIMCISI

  P-3

  85

  C

  3

  Hukuk

  7

  28

  ULAŞTIRMA VE HABERLEŞME UZMAN YARDIMCISI

  P-4

  85

  C

  TOPLAM

  13

  52

  II. BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

  a- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

  b- ÖSYM tarafından Mayıs 2017’de yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı’ndan puan türleri itibarıyla en az yukarıdaki I sayılı tabloda belirtilen taban puanları almış olmak,

  c- Sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak, (01.01.1983 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir.),

  ç- Son başvuru tarihi itibariyle yukarıdaki tabloda belirtilen en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerden/bölümlerden veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

  III. BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

  Ulaştırma ve Haberleşme Uzman Yardımcılığı kadrolarına başvurularda Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) İngilizce dilinden en az (C) düzeyinde veya uluslararası geçerliliği bulunan ve ÖSYM Yönetim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan buna denk puan aldığına ilişkin belgeye sahip olmak.

  IV. BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER:

  a- Sınav başvuru formu (Bakanlığımız www.udhb.gov.tr internet adresinden veya Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığından temin edilebilecektir.)

  b- Yükseköğretim diplomasının, mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olanlar için diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği),

  c- KPSS sonuç belgesinin ÖSYM internet sitesinden alınmış kontrol kodlu örneği,

  ç- Yabancı dil belgesinin aslı veya sonuç belgesinin kontrol kodlu örneği,

  d- 2 adet vesikalık fotoğraf (fotoğraflar son altı ay içinde çekilmiş 4,5x6 ebatlarında olacak ve 1 adedi başvuru formuna yapıştırılacaktır),

  e- Aday tarafından el yazısı ile yazılmış ve imzalanmış, kendisi, ailesi, bitirdiği okullar, yapmış olduğu işler hakkında bilgilerin yer aldığı öz geçmişi (Bir sayfayı geçmeyecek şekilde),

  Başvuru sırasında belgelerin aslı ibraz edilmek kaydıyla yanlarında fotokopisini getirdikleri belgeler Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nca tasdik edilebilecektir. Eksik belge ve bilgileri bulunan başvurular ile şartları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

  V. BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:

  Sözlü sınava başvurular yukarıda sayılan belgelerle 27/12/2017-08/01/2018 tarihleri arasında, 09.30–12.00 ile 14.00–17.00 saatleri arasında Bakanlığa şahsen veya posta yoluyla yapılır. Adayların, 08/01/2018 Pazartesi günü saat 17:00’a kadar, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Hakkı Turayliç Caddesi No:5 06338 Emek-ANKARA adresine şahsen veya postayla başvurmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurularda (08/01/2018 tarihi ve saat 17:00 itibarıyla Bakanlığımız genel evrak şubesine giriş yapmış olması gerekmektedir) doğabilecek gecikmelerden Bakanlığımız sorumlu olmayacaktır. Sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, www.udhb.gov.tr internet adresinde ilan edilecek olup, sınava girecek adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

  VI. SINAV VE SINAV SONUÇLARI:

  1. Başvuru ve Sınava Kabul

  a- Sözlü olarak yapılacak giriş sınavının tarihi Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından www.udhb.gov.tr internet adresinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

  b- Sınava başvuran ve katılma şartlarını taşıyan adaylardan ilanda belirtilen KPSS puan türünden en yüksek puana sahip olandan başlanmak suretiyle alım yapılacak her bir bölüm için ayrı ayrı yapılacak sıralama sonucuna göre atama yapılacak kadro sayısının 4 (dört) katı kadar aday (son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar dâhil) sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır.

  c- Giriş sınavına girmeye hak kazanan adaylar ilanda belirtilen yer, tarih ve saatte kimlik tespitinde kullanılmak üzere, yanlarında fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) ile hazır bulunacaklardır.

  1. Sınav şekli ve konuları

  Giriş sınavı sözlü sınav şeklinde yapılacaktır.

  Sözlü giriş sınavında adaylar;

  a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

  b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

  c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

  ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

  d) Genel yetenek ve genel kültürü,

  e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

  yönlerinin her birinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilirler.

  Adaylar, birinci fıkranın (a) bendi için elli puan, (b) ve (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, komisyon başkan ve üyelerinin 100 (yüz) tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması şarttır.

  Bölümleri itibariyle adaylar, en yüksek puan alandan en düşük puan alana göre sıralanır. Aynı puan alanların başarı sırasındaki yeri ise KPSS puanı yüksek olan üste yazılmak suretiyle belirlenir.

  VII. SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ:

  Sınav sonuçlarına ilişkin olarak, bu sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren yedi gün içerisinde bir dilekçe ile Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına itiraz yapılabilir. İtirazlar, ilgili komisyon tarafından en geç yedi iş günü içinde incelenir ve sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir. T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçe, faksla yapılan itiraz ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

  VIII. DEĞERLENDİRME VE ATANMA:

  Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle öğrenim dalları itibarıyla giriş sınavı başarı listesi ile asil ve yedek aday listesi www.udhb.gov.tr internet adresinde ilan edilecek olup asil ve yedek listedeki adaylara ayrıca yazılı tebligat da yapılacaktır. Giriş sınavında 70 ve üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

  Giriş sınavını kazananların Ulaştırma ve Haberleşme Uzman Yardımcılığı ve Denizcilik Uzman Yardımcılığı kadrolarına atanmaları ve adaylıklarına ilişkin işlemler 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre yapılacaktır.

  Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya gerçeğe aykırı belge verdiği tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, yapılmış olsa dahi iptal edilir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya gerçeğe aykırı belge verdiği tespit edilenler hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır.

  İlanen duyurulur.

  http://www.udhb.gov.tr/duyuru-111-ulastirma-ve-haberlesme-uzman-yardimcisi-sozlu-giris-sinavi-duyurusu.html


 • Rekabet Kurumu

  Hukuk alanından 7 kişi alınacak ve 28 kişi çağrılacak. Ancak hukuk alanında C seviye dili olup bu sınava başvuru şartlarından biri olan p4'ten 85 üstü puan alma koşulunu sağlayan sadece 7 kişi olacak. Çünkü YDS'den C seviye isteyen Aile ve Sosyal Politikalar Uzman Yrd. ilanında hukuktan 24. kişinin puanı 77,8'di. Belge teslimi için listeye baktığımda ise 85 puanın üzerinde 9 kişi gördüm. Bu 9 kişiden birisi Bilim Sanayi Uzman Yrd.nı kazandı diğeri de birkaç ay önce verilen Ulaştırma Bakanlığı Uzman Yrd.nı kazandı. Yani toplamda başvuru 7'de kalacaktır. Eğer taban puanı 80'e düşürseler yine kontenjan dolmayacak ancak en azından 13-14 kişiye yakın bir başvuru olabilecek. Kurumu arayıp bu durumu belirttiğimde üstlerine ileteceğini söyledi ancak öyle bir değişiklik zor diyerek umut vermedi. • @odtüsbky hocam analizlerin gerçekten çok sağlam. Hukuk mezunu birisine verilecek en iyi doneleri yine ortaya koymuşsun. Bu katkıların için herkes adına ty ailesi olarak teşekkür ederiz. • Açıklanmış.


 • Rekabet Kurumu

  @aseriousproblem Hukuktan başvurunun yukarıdaki mesajımda 7'de kalacağını iddia etmiştim ancak bu liste tahminlerimin de ötesinde oldu. Siz hukuktan sınava gireceksiniz? Eğer öyleyse hayırlı olsun diyecektim :)


 • Rekabet Kurumu


 

Baskent Kariyer