Soru Bankasi

Taek Uzman Yardımcılığı İlanı • Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan:
  ATOM ENERJİSİ UZMAN YARDIMCILIĞI
  YARIŞMA SINAVI DUYURUSU
  Kurumumuz Merkez teşkilatı kadrolarında görev yapmak üzere, Atom Enerjisi
  Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde aşağıda belirtilen branşlarda Genel İdare
  Hizmetler sınıfından 9 uncu derece kadroya yarışma sınavı ile 9 (dokuz) Atom Enerjisi Uzman
  Yardımcısı alınacaktır.
  1- YARIŞMA SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI
  Atom Enerjisi Uzman Yardımcılığı yarışma sınavına katılmak için aşağıdaki şartlar
  aranır:
  a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A)
  bendinde yer alan genel şartları taşımak,
  b) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2017 yılında yapılan Kamu
  Personeli Seçme Sınavından (KPSS) (Lisans); 5 inci grup için KPSS P4, diğer gruplar için
  KPSS P1 puan türünden asgari 70 (yetmiş) puan almış olmak,
  c) İngilizce veya Rusça veya Japonca dilinden Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit
  Sınavından (YDS) en az C seviyesinde veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul
  edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak ya da KPSS yabancı dil bölümü
  İngilizce sorularının %70’ine doğru cevap vermiş olmak,
  ç) Yukarıdaki tabloda belirtilen 5 inci grup için en az dört yıllık lisans eğitimi veren
  hukuk fakültesi, diğer gruplar için en az dört yıllık lisans eğitimi veren mühendislik programları
  ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt
  dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
  d) 01/01/2018 tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.
  2- BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER, BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE
  ZAMANI
  a) Başvuruda aşağıdaki belgeler istenilecektir:
  (1) Elektronik ortamda doldurulacak Atom Enerjisi Uzman Yardımcılığı Yarışma
  Sınavı Başvuru Formu (Kurumun http://www.taek.gov.tr internet sitesinden temin edilebilir),
  Grup Branş
  Kadro
  Adedi
  Puan
  Türü Puanı

  1. Grup Nükleer Enerji Mühendisliği 2 KPSS P1 70
  2. Grup Makine Mühendisliği 1 KPSS P1 70
  3. Grup İnşaat Mühendisliği 2 KPSS P1 70
  4. Grup Endüstri Mühendisliği 2 KPSS P1 70
  5. Grup Hukuk 2 KPSS P4 70
   TOPLAM 9
   (2) Sınava hangi gruptan gireceklerine ilişkin dilekçe,
   (3) KPSS sonuç belgesinin aslı veya fotokopisi ya da bilgisayar çıktısı,
   (4) Yabancı dil bilgisine ilişkin belgenin aslı veya fotokopisi ya da bilgisayar çıktısı,
   (5) Yükseköğrenim diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya Kurumca
   onaylanmış örneği,
   (6) İki adet vesikalık fotoğraf,
   (7) Özgeçmişi.
   b) Adayların yukarıda sayılan belgeleri en geç son başvuru tarihi olan 8 Ocak 2018
   Pazartesi günü saat 17:30’a kadar;
   (1) “Türkiye Atom Enerjisi, Kurumu Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı,
   No:192, 06510 Çankaya/ANKARA” adresine teslim etmeleri veya,
   (2) Yukarıda belirtilen adrese son başvuru tarihi mesai bitimine kadar Kuruma ulaşacak
   şekilde posta yoluyla (iadeli taahhütlü) göndermeleri gerekmektedir.
   c) Son başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
   ç) Posta yoluyla yapılan başvurularda, başvuru için istenen belgelerin Kuruma en geç
   son başvuru tarihine kadar teslim edilmesi gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve eksik
   evrakla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
   d) Her aday ancak bir grup için sınava başvurabilir.
   e) Adaylar sınava mezun oldukları branş itibarıyla başvurabileceklerdir.
   f) Müracaat şartlarını taşıyan adaylar başvurularını takiben her branş için belirlenen en
   yüksek puandan başlanmak üzere sıralamaya tabi tutulacaktır. En yüksek puan alan adaydan
   başlanarak tüm gruplar için ilan edilen kadro sayısının en çok 4 (dört) katı kadar sözlü sınava
   girmeye hak kazanan aday Kurum internet sitesinde ilan edilmek suretiyle sözlü sınava
   çağrılacaktır. Son sıradaki aday ile aynı puana sahip adaylar da sözlü sınava alınacaktır.
   3- SÖZLÜ SINAV KONULARI VE PUAN DEĞERLERİ
   Sözlü sınav konuları ve puan değerleri:
   a) Alan bilgisi sözlü sınav konularının alt başlıkları branşlar itibarıyla aşağıdaki tabloda
   belirtilmektedir:
   Alan bilgisi konularının puan değeri 50 (elli)’dir.
   Grup Branş Alan Bilgisi Konuları Alt Başlıkları
  6. Grup Nükleer Enerji
   Mühendisliği
   Matematik, Fizik, Kimya, Nükleer Fizik, Nükleer Reaktör
   Mühendisliği, (Termal-Hidrolik; Termodinamik, Akışkanlar
   Mekaniği, Isı Transferi) Nükleer Yakıt Çevrimi, Nükleer
   Yakıt ve Malzemeler, Nükleer Reaktör Teorisi (Fiziği),
   Modern Fizik, Atom ve Molekül Fiziği, Mühendislikte Ölçme
   Teknikleri, Radyasyondan Korunma
  7. Grup Makine
   Mühendisliği
   Matematik, Fizik, Kimya, Mukavemet, Dinamik, Statik,
   Akışkanlar Mekaniği, Termodinamik, Isı Transferi, Makine
   Elemanları
  8. Grup İnşaat Mühendisliği Matematik, Fizik, Kimya, Dinamik, Malzeme, Statik,
   Mukavemet, İnşaat Jeolojisi, Akışkanlar Mekaniği, Yapı
   Statiği, Zemin Mekaniği, Betonarme
  9. Grup Endüstri
   Mühendisliği
   Matematik, Fizik, Kimya, Yöneylem Araştırması, Sistem
   Simülasyonu, Proje Yönetimi, Kalite Yönetimi, İnsan
   Kaynakları Yönetimi, Üretim Planlama ve Stok Kontrol,
   Yönetim Bilişim Sistemleri, İş Etüdü
  10. Grup Hukuk Genel Kamu Hukuku, Medeni Hukuk (Genel HükümlerEşya
   Hukuku), Uluslararası Hukuk, Borçlar Hukuku,
   Ticaret Hukuku (Genel Hükümler, Şirketler, Kıymetli
   Evrak), Anayasa Hukuku, Ceza Hukuku (Genel Hükümler),
   İdare Hukuku (Genel Hükümler, İdari Yargı)
   b) Genel yetenek ve genel kültür sözlü sınav konularının alt başlıkları aşağıdadır:
   (1) Türkiye ve dünya ile ilgili genel, kültürel ve güncel sosyoekonomik konular,
   (2) Türkçe dilbilgisi,
   (3) Matematik,
   (4) Türkiye coğrafyası,
   (5) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
   (6) Tarih,
   Genel yetenek ve genel kültür konularının puan değeri 10 (on)’dur.
   c) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
   Puan değeri 10 (on)’dur.
   ç) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
   Puan değeri 10 (on)’dur.
   d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
   Puan değeri 10 (on)’dur.
   e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
   Puan değeri 10 (on)’dur.
   4- SÖZLÜ SINAVA KATILACAK ADAYLARIN DUYURULMASI VE
   SINAVLA İLGİLİ DİĞER HUSUSLAR
   (1) Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri, Kurum internet sitesinden ilan
   edilecektir.
   (2) Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylardan herhangi bir ücret alınmayacaktır.
   (3) Adaylar sözlü sınava, nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı/süresi geçerli
   pasaportu ile kabul edilecektir. Nüfus cüzdanı/ Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya pasaport
   dışında, zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaşlar ile askerî öğrenciler için askerî kimlik
   belgesi kabul edilecektir. Bunların dışındaki, sürücü belgesi, meslek kimlik kartları vb. diğer
   tüm belgeler sözlü sınava giriş için geçerli belge sayılmayacaktır. Nüfus cüzdanında soğuk
   damga basılı olmalı, adayın güncel bir fotoğrafı ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı,
   pasaportun süresi geçerli olmalıdır. Üzerinde soğuk damga, güncel bir fotoğraf veya T.C.
   Kimlik Numarası bulunmayan nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaportlar kabul
   edilmeyecektir.
   (4) Sözlü sınava bilgisayar, tablet, hesap makinesi, cep telefonu v.b. elektronik alet ve
   aygıtlar alınmayacaktır.
   (5) Adaylara ayrıca sınava giriş belgesi gönderilmeyecektir.
   (6) Yarışma sınavı ile ilgili yapılabilecek her türlü değişiklikler ve tebligatlar Kurumun
   internet sitesinden yayınlanmak suretiyle adaylara duyurulacaktır.
   (7) Sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.
   5- SINAVIN TARİHİ, YERİ, ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ
   Yarışma sınavı sözlü olarak yapılacaktır.
   a) Sözlü sınav
   (1) Atom Enerjisi Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı 22 - 26 Ocak 2018 tarihleri
   arasında Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı,
   No:192, Çankaya/ANKARA adresinde yapılacaktır.
   (2) Sözlü sınavda başarılı sayılmak için alınan puanların aritmetik ortalamasının en az
   70 olması şarttır.
   b) Yarışma sınavı sonucu;
   (1) Adayın KPSS puanı ile sözlü sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak puanı en
   yüksek adaydan başlanarak her bir grup için atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl, asıl aday
   sayısının yarısı kadar da yedek aday yarışma sınavı komisyonu tarafından belirlenecektir.
   Yedek listede yer alan adayların hakları, ilân tarihini takip eden altı ay için geçerlidir ve daha
   sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.
   (2) Sınav puanlarının eşitliği halinde sırasıyla sözlü sınav puanı, KPSS puanı ve diploma
   notu yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.
   6- KAZANANLARIN İLANI VE ATANMASI
   (1) Sınavı asıl veya yedek olarak kazananların isimleri Kurumun internet sitesinde ilan
   edilecektir. Sınavda başarılı olanların ilanda belirtilen süre içinde ve istenilen belgelerle birlikte
   Kuruma şahsen başvurmaları gerekmektedir.
   (2) Başvuru veya işlemler sırasında sahte veya gerçeğe aykırı belge sunduğu ya da
   beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, yapılmış
   olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Türk Ceza Kanununun
   ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.
   İlanen duyurulur.
   İletişim Bilgileri
   Sınavla ilgili her türlü bilgi, aşağıdaki telefon numaraları ve Kurumun internet sitesi
   aracılığıyla temin edilebilir.
   Telefon Numaraları:
   (0 312) 295 87 81
   (0 312) 295 87 83
   (0 312) 295 87 77
   İnternet Sayfası: http://www.taek.gov.tr
   Adres: Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar
   Bulvarı, No:192,
   06510 Çankaya/ANKARA


 • Kpss a grubuna mühendislik testi ve daha detaylı hukuk testi(hukukçular için) gerektiğini gösteren bir ilan daha. Hevesle açıp bakıyoruz uzman yardımcılığı ilanına görüyoruz ki hukuk ve mühendislik. • Japonca yds 😄 • Uzman yardımcısı olabilme ön koşulu: Yüzün yarısı yeşil olacak 😄 • Türkiye'de var mıdır, Japonca YDS C seviye olan? Varsa da bu adamı mülakata sokmak caiz midir? Müspet midir? Hukuki midir? Meşru mudur? Dini midir? Mücbir midir? • @titoizm bu kurumda canlı kanlı uranyum gören var mıdır 🙂 yahut Türkiye'de atom enerjisiyle ne yapılıyor ki 🙂

 • Çalışanlara yıpranma filan vermeleri lazım hep uranyum filan rizkli yani 🙂 • Bal atom bal atom 5 tane 1 lira yds si olana bedava 🙂 • Özellikle baktım japonca yds ye başvuran 22 kişi sınavı geçerli olan 17 kişiymiş 🙂 • @aslan-reyiz, içinde söyledi: Taek Uzman Yardımcılığı İlanı

  Özellikle baktım japonca yds ye başvuran 22 kişi sınavı geçerli olan 17 kişiymiş 🙂

  İngilizce de durum nedir acaba ? • @sayıştay, içinde söyledi: Taek Uzman Yardımcılığı İlanı

  @aslan-reyiz, içinde söyledi: Taek Uzman Yardımcılığı İlanı

  Özellikle baktım japonca yds ye başvuran 22 kişi sınavı geçerli olan 17 kişiymiş 🙂

  İngilizce de durum nedir acaba ?

  180 bin felandı sanırım • @aslan-reyiz, içinde söyledi: Taek Uzman Yardımcılığı İlanı

  @sayıştay, içinde söyledi: Taek Uzman Yardımcılığı İlanı

  @aslan-reyiz, içinde söyledi: Taek Uzman Yardımcılığı İlanı

  Özellikle baktım japonca yds ye başvuran 22 kişi sınavı geçerli olan 17 kişiymiş 🙂

  İngilizce de durum nedir acaba ?

  180 bin felandı sanırım

  Ydsden A düzeyinde alanların sayısı kaç acaba ? E

  Eğer onlarda yükseldiyse
  o zaman ingilizce öğrenmenin zamanı geçmiş çincedir , japoncadır , korecedir , rusçadır onlara yönelmek lazım aslında. • Açıklandı: https://goo.gl/25LY9B • İsmim neden yok diye baktım da evrak teslim tarihinden sonra evrakların ulaştığını fark ettim. 4 Ocakta yollamışız 9 Ocakta gitmiş TAEK'e :@ Bir de Ankara'dan yolladım düşünün 😄 • TAEK UZMAN YARDIMCILIĞI MÜLAKAT TABAN PUANLARI

  Hukuk 8. Sıradaki Adayın Puanı 79,771
  Endüstri Mühendisliği 8. Sıradaki Adayın Puanı 87,332
  İnşaat Mühendisliği 8. Sıradaki Adayın Puanı 83,389
  Makine Mühendisliği 4. Sıradaki Adayın Puanı 81,891
  Nükleer Enerji Mühendisliği 4. Sıradaki Adayın Puanı 76,886 • Merhaba, mülakat ile ilgili bilgisi olan varmi? Sözlü mülakat nasil olacaktir? Mühendislik alani sorulari icin özellikle merak etmekteyim. • @sbu atom enrjisi kurumu son alımı yapalı 4 sene civarı oldu, o yüzden mülakat hakkında bilgi bulmak zor olabilir. • mülakat sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair bir bilgisi olan var mı acaba? • @outofthesight bunu tahmin etmek imkansıza yakın ancak mülakat yapılalı bir ay kadar zaman geçmişse sorulabilir.


Log in to reply
 

Baskent Kariyer