Baskent Kariyer Ales Baskent Kariyer KPSS B

Göç Uzman Yardımcılığı ilanı 2018 • 1
  T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
  GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  GÖÇ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU
  İçişleri Bakanlığına bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında boş
  bulunan Genel İdare Hizmetleri Sınıfından (GİH) 8 inci dereceden toplam (14) adet Göç
  Uzman Yardımcısı kadrosuna 11 Temmuz 2013 tarihli ve 28704 sayılı Resmi Gazetede
  yayımlanan Göç Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri uyarınca Göç Uzmanı olarak yetiştirilmek
  üzere giriş sınavı ile Göç Uzman Yardımcısı alınacaktır. Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak
  üzere iki aşamalı yapılacaktır. Yazılı sınav başvurularının alınması ve yazılı sınav, Göç
  İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesine yaptırılacaktır.
  Sözlü sınav ise Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.
  I- SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI
  1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları
  taşımak,
  2- En az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin, ilanda belirtilen bölümlerinden ya da
  bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içi veya yurt dışındaki
  yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,
  3- Başvuru tarihinin son günü itibariyle geçerlilik süresi dolmamış Kamu Personeli
  Seçme Sınavlarından (KPSS) KPSSP6, KPSSP7, KPSSP16, KPSSP21, KPSSP26, KPSSP31,
  KPSSP36, KPSSP41 puan türlerinden herhangi birinden 80 ve üzeri puan almış olmak
  kaydıyla; müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde; alınacak
  Göç Uzman Yardımcısı sayısının 20 katı aday arasına girmek (son sıradaki aday ile eşit puana
  sahip adaylar da yazılı sınava çağrılırlar),
  4- 01 Ocak 2018 tarihi itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış (01.01.1983 ve daha
  sonra doğmuş olanlar başvurabilir) olmak.
  II- SINAV BAŞVURUSU
  1- Giriş Sınavı başvuruları Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi tarafından
  https://www.sinav.asbu.edu.tr/ internet adresinden alınacaktır. Giriş Sınavı başvuruları 07
  Şubat 2018 Çarşamba günü saat 09.00’da başlayıp 16 Şubat 2018 Cuma günü saat 23.59’da
  sona erecektir.
  2- Sınava girmeye hak kazanan adaylar 21 Şubat 2018 tarihinde
  https://www.sinav.asbu.edu.tr/ internet adresinde ilan edilecek, adaylara başka herhangi bir
  bilgilendirme yapılmayacaktır. Bu listede yer alan adaylar 22 Şubat 2018 Perşembe günü saat
  09.00’dan 02 Mart 2018 Cuma günü saat 17:00’a kadar sınav hizmetlerinin yerine getirilmesi
  amacıyla katkı bedeli olarak 70,00 TL (Yetmiş Türk Lirası) sınav ücretini Ankara Sosyal
  Bilimler Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne ait Halkbank - Ankara Anıt
  Şubesi TR74 0001 2009 4110 0010 2604 84 nolu IBAN hesap numarasına açıklamalar
  kısmına adayın adı soyadı, TC kimlik numarası ve sınav adı (Göç Uzman Yardımcısı Sınavı)
  belirtilerek yatıracaklardır.
  3- Sınava girmeye hak kazanan ancak belirlenen tarihlerde sınav ücretini yatırmayan
  adaylar sınava giremeyeceklerdir.
  4- Adayların başvuruda belirttikleri bilgilerin sorumluluğu kendilerine aittir. Eksik,
  yanlış ve/veya hatalı bilgiler yüzünden doğacak sonuçlardan aday sorumlu olacaktır. Bir
  adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday, aradan geçen süreye
  bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir.
  2
  5- Başvuru koşullarını taşımayan, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya
  giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya
  sınavı geçersiz sayılan adayların ödedikleri ücretler iade edilmeyecektir.
  III- SÖZLÜ SINAVA GİRECEKLERDEN İSTENEN BELGELER
  Giriş sınavında başarılı olarak sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar aşağıdaki
  belgeleri sözlü sınavdan önce Genel Müdürlüğe teslim ederler.
  a) Yükseköğrenim mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (eğitimini yurtdışında
  tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği),
  b) Üç adet vesikalık fotoğraf,
  c) KPSS sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı,
  ç) T.C. kimlik numarası beyanı,
  d) Özgeçmiş,
  e) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu. (2 adet)
  Bu belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla Genel Müdürlükçe de onaylanabilir.
  IV- ÖĞRENİM DALLARI VE KONTENJANLAR
  Genel Müdürlüğümüz Göç Uzman Yardımcısı alınacak fakülteler, kadro adedi, yazılı
  sınava çağırılacak aday sayısı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
  Mezun Olunan Fakülte Kadro
  Adedi
  Yazılı Sınava
  Çağırılacak Aday
  Sayısı
  Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi
  ve İdari Bilimler Fakültelerinden mezun olmak, 14 280
  TOPLAM 14 280
  V- SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI
  1- Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır.
  2- Giriş sınavının yazılı bölümünün sınav sorularının % 80’i lisans eğitimine ait
  mesleki bilgilerden, % 20’si Genel Müdürlüğün görev alanına ait temel bilgilerden
  oluşmaktadır.
  3- Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün göç uzman yardımcılığı giriş sınavının yazılı
  bölümü test usulünde gerçekleştirilecek olup sınav konuları şunlardır:
  A- Genel Müdürlüğün görev alanına ilişkin sınav konuları;
  Yabancılar hukuku, 04.04.2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası
  Koruma Kanunu.
  B- Lisans eğitimine ait mesleki bilgilere ilişkin sınav konuları;
  Mikro ve makro iktisat, Türkiye ekonomisi, uluslararası ekonomik ilişkiler ve
  kuruluşlar, kamu maliyesi, maliye politikası, anayasa hukuku, idare hukuku, ceza hukuku
  (genel hükümler), medeni hukuk (başlangıç-kişiler hukuku), borçlar hukuku (genel
  hükümler), uluslararası hukuk, insan hakları, yönetim bilimi, siyaset bilimi, siyasi tarih, Türk
  dış politikası, uluslararası ilişkiler, uluslararası kuruluşlar.
  3
  VI- SINAV TARİHİ VE YERİ
  1- Giriş Sınavı yazılı bölümü 11 Mart 2018 (Pazar günü) tarihinde Ankara’da
  yapılacaktır. Sınav, sabah saat 10.00’da başlayacaktır. Sınavın süresi 120 dakikadır.
  2- Sınava başvuran adaylar için Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi tarafından hangi
  bina ve salonda sınava gireceklerini, sınav tarihini ve saatini gösteren Sınava Giriş Belgesi
  hazırlanacaktır. Adaylar bu belgelerini 05 Mart 2018 tarihinden itibaren Ankara Sosyal
  Bilimler Üniversitesi https://www.sinav.asbu.edu.tr/ internet adresinden edinecektir.
  3- Adayların, sınav saatinden bir saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları
  ve yanlarında, sınava giriş belgesi ile T.C. Kimlik No yazılı güncel fotoğraflı nüfus cüzdanı
  veya süresi geçerli pasaport bulundurmaları gerekmektedir.
  4- Yazılı sınavda başarılı olan adaylar Ankara’da sözlü sınava tabi tutulacak olup,
  sözlü sınav tarihi, yeri ve saati Genel Müdürlüğümüz (www.goc.gov.tr) internet adresinden
  ilan edilecektir.
  VII- YAZILI SINAVIN DUYURULMASI VE İTİRAZ
  Yazılı sınav sonuçları Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
  https://www.sinav.asbu.edu.tr/ internet adresinden öğrenilecektir. Yazılı sınavda 70 ve daha
  yukarı puan alanlardan sözlü sınava girmeye hak kazananların listesi Genel Müdürlüğümüz
  (www.goc.gov.tr) internet adresinde ve Çamlıca Mahallesi 122. Sokak No:4 Yenimahalle
  /ANKARA adresinde yer alan hizmet binasında ilan edilecektir.
  Adaylar, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını sonuçların yayımlanmasından itibaren 7
  (yedi) gün içerisinde Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi
  Müdürlüğüne ait Halkbank - Ankara Anıt Şubesi TR74 0001 2009 4110 0010 2604 84 nolu
  IBAN hesabına 25,00 TL (Yirmi Beş Türk Lirası) itiraz ücretini elden yatırarak aldıkları
  banka dekotu ile birlikte Genel Müdürlüğümüze yazılı olarak yapacaklardır. Şube dışında
  ATM veya internet yoluyla yatırılan ücretler dikkate alınmayacaktır. İtirazlar 7 (yedi) gün
  içerisinde sonuçlandırılarak ilgiliye tebliğ edilir. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile
  imza ve adresi olmayan itiraz dilekçeleri dikkate alınmayacaktır.
  VIII-YAZILI SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLÜ SINAV
  Yazılı sınavın değerlendirilmesi; Lisans eğitimine ait mesleki bilgiler 80 puan, genel
  Müdürlüğün görev alanına ait temel bilgiler 20 puan olmak üzere 100 tam puan üzerinden
  yapılacaktır. Yazılı sınav sonucunda yetmiş puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan
  başlanarak belirlenen kadronun dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Son sıradaki
  adayla aynı puanı alan adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır.
  Sözlü sınavda adaylar;
  a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50 puan),
  b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan),
  c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10 puan),
  ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),
  d) Genel yetenek ve genel kültürü (10 puan),
  e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan),
  yönlerinden ve belirtilen puan ağırlıklarında değerlendirilecektir.
  Adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az
  yetmiş puan almaları gerekmektedir.
  IX-GİRİŞ SINAVI SONUCU
  Giriş sınavında başarılı olmak için yazılı ve sözlü sınavların her bir aşamasından en az
  yetmiş puan alınması zorunludur. Başarılı olmak için gerekli olan puanı almış olmak kaydıyla
  başarı sıralaması, yazılı sınav ile sözlü sınav notlarının aritmetik ortalaması alınarak
  4
  belirlenecektir. Sınav sonuçlarına göre adayların yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik
  ortalamasının eşitliği durumunda yazılı sınav puanı yüksek olan aday; her iki puanın da eşit
  olması halinde KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alacaktır.
  Giriş sınavı sonuçları, puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle başarı derecesine
  göre sıraya konulup, atama yapılacak kadro sayısı kadar aday asil, giriş sınavında başarılı
  olmak şartıyla atama yapılacak kadro sayısını geçmemek üzere, Komisyonca belirlenecek
  sayıda aday ise yedek olarak tespit edilecektir.
  Giriş sınavı sonuçları Genel Müdürlüğümüz (www.goc.gov.tr) internet adresinde ve
  hizmet binasında ilan edilecektir. Ayrıca, asil ve yedek listelerde yer alan adaylara sınav
  sonucu yazılı olarak bildirilecektir.
  Adaylar, sınava katılacakların listesinin yayınlanmasından itibaren 7 (yedi) gün içinde
  sınav listesine veya sınav sonuçlarının duyurulmasından itibaren 7 (yedi) gün içinde sınav
  sonucuna yazılı olarak itiraz edebilir. İtirazlar, en fazla 7 (yedi) gün içinde incelenerek itiraz
  sonuçları adaya yazılı olarak bildirilecektir.
  Sınavı kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu
  tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacaktır. Atamaları
  yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu durumda olanlar hiçbir hak talep edemez. Ayrıca,
  gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında suç
  duyurusunda bulunulacaktır.
  Giriş sınavına ilişkin gerekli görülen bilgilendirmeler, Genel Müdürlüğümüz
  (www.goc.gov.tr) internet adresinden yapılacaktır.
  X-ATAMADAN ÖNCE İSTENECEK BELGELER
  Uzman yardımcılığı giriş sınavında başarılı olan adaylardan aşağıdaki belgeler istenir:
  a) Erkek adayların askerlik durumuna dair yazılı beyanı.
  b) Dört adet vesikalık fotoğraf.
  c) Adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyanı.
  ç) Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı olmadığına dair yazılı
  beyanı.
  d) Mal bildirimi.
  e) Kamu etik sözleşmesi.
  İlan olunur.
  İLETİŞİM BİLGİLERİ:
  Adres : Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
  Çamlıca Mahallesi 122. Sokak No:4
  06370 Yenimahalle /ANKARA
  Tel : 0312 422 08 27-29
  Faks : 0312 422 09 00 • Hic zahmet etmeyip butun puan türlerinden basvurabilirsiniz yazsaydiniz daha guzel olurdu.. • Kamu düzeni ve güvenliği uzman yard. sınavı ile aynı gün. Bir bakanlık nasıl olurda 2 ayrı kurumunun sınavını aynı güne denk getirebilir inanılır gibi değil. Verilen rakamlar komik olduğu gibi sınav günü belirlemekten bile acizler yazıkk.. • @onrtms ne güzel işte kaymak tabaka her halta başvurmasın diye güzel bir hamle yapmışlar. • @akkygsz başvurulmasına engel ne var ki hocam ? göreceksiniz bir sürü aynı kişi olacak yine listelerde 🙂 • Uluslararası ilişkiler vs derslere nerden çalışalım 😬😀 • puhahahahhahahahaahha 20(yirmi) kişi sayıyla mı rakamla mı? abi herkes isyan ederken ortak oluyo madem. az birlik olalım kimse başvurmasın dalga mı geçiyosunuz diye -ki imkansız- ilan 500 kişi olur. ama nerdeee. 20 kişi işe girecek diye 50 bin başvuru olur • @oguzidane reis yanlış yere yazdın burası normal 😀 • @sacred123 ben işin esprisindeyim. Bu sınavlara hep aynı kişiler giriyor sonra boşluk oluşuyor. Bunun önüne geçilmesi lazım. • 29 Aralik 2017 İİBF için kara bir gündür. • Biri gider p23 le ilana çıkar, diğeri 200 kişi beklenirken 20 kişi için 7 farklı puan türü kullanır. Umut ettiğimiz bakanlığa bak. Zaten 3-4 ilan anca çıkıyorsunuz onda da aynı günleri seçmişler. Şimdi merkez göçe giren kadronun çoğu il göçe de girecek. Madem aynı gün yapacaksınız bari onları aynı gün yapın. • Malum soruyu kimse sormamış ben sorayım. Kaçla kapatır fikri olan var mı ? 90 altını görür mü ? • @safitürk69 gidiyim de diğer yere kopyalayım 🙂 • @gundalko 90+ bu 87+ il göç..
  merkez göç neyse de 87 alan adamı sen nasıl tutacaksın sınır kapısında taşra uzmanı olarak... • @gundalko millet 20 kisinin şokundan çikip oraya kadar gelemedi hocam dur hele • merkez göçün kdgm ile aynı günn olması çok büyük sıkıntı oldu • Şu ilanla anladım ki artık İİBF linin işi daha zor • @oguzidane kardeşim biz 14 leri normal olarak görmeye başladık. Biz mi anormal onlar mı bilemedim.. • @rybczynski2 Sayı az tamam kabullendik diyelim ama dediğin gibi 90+ alan adam gider bankada uzmanlık yapar alakasız bir şehirde çalışacağına. • @isimsiz Hocam bura merkez göç konular çok karıştı. Diğer başlık kan ağlıyor resmen. 200-300 beklenirken 20 geldi. Gelmeseydi daha iyiydi il göç bekleyenler için yıkım oldu.


Log in to reply