Soru Bankasi

Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplululuklar Uzman Yardımcılığı • Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından:
  YTB UZMAN YARDIMCISI ALIM İLANI
  I. GENEL BİLGİLER
  (1) Başkanlık 5978 sayılı Teşkilat Kanunu 23'üncü maddesi ve 16 Aralık 2017 tarihli ve 30272 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzmanlığı Yönetmeliği” hükümleri uyarınca yapılacak yarışma sınavıyla 2 adet Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzman Yardımcısı alınacaktır.
  (2) Yapılacak yarışma sınavındaki nihai başarı sıralamasına göre, istihdam edilecek azami YTB uzman yardımcısı sayısı 2’dir.
  (3) Yarışma sınavı eleme sınavı, yazılı sınav ve sözlü sınav aşamalarından oluşmaktadır. Eleme sınavı 24 Şubat 2018 tarihinde Ankara’da yapılacaktır.
  (4) Başvurular basvuru.ytb.gov.tr adresi üzerinden 15 Ocak-2 Şubat 2018 tarihleri arasında çevrimiçi olarak yapılacaktır.
  (5) Sınav süreçlerine ilişkin bilgilendirmeler, Başkanlık kurumsal internet adresi üzerinden gerçekleştirilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
  (6) Bu ilanda belirtilmeyen hususlar 16 Aralık 2017 tarihli ve 30272 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Yurtdışı Türkler Ve Akraba Topluluklar Uzmanlığı Yönetmeliği” ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.
  (7) Bu ilanda belirtilen tarih ve saatler, Türkiye Cumhuriyeti’nin yer aldığı saat dilimine (İleri Doğu Avrupa Zaman Dilimi UTC+03:00) göre belirlenmiştir.
  (8) İlave bilgi talepleri için aşağıdaki iletişim kanalları üzerinden Başkanlıkla temasa geçilmesi mümkündür.
  Adres: T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı,
  Oğuzlar Mah. Mevlana Bulvarı No: 145 06520 Balgat ANKARA - TÜRKİYE
  E-posta: [email protected]
  Tel: +90 312 218 42 40
  II. SINAVA KATILIM ŞARTLARI
  (1) Sınava başvurabilmek için adayların aşağıda belirtilen şartları sağlamaları gerekmektedir;
  a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
  b. Yarışma sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01 Ocak 1983 ve sonraki tarihte doğanlar),
  c. En az dört yıllık lisans eğitimi veren Fakültelerin Tablo 1’de belirtilen bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
  (Eğitimini yurtdışında tamamlamış adayların, ilk aşamada YÖK'e denklik başvurusu yaptıklarını gösterir belgeyi başvuru sistemine yüklemeleri yeterlidir. Bu adayların 1 Mart 2018 tarihine kadar denklik işlemlerini tamamlayarak denklik belgelerini Başkanlığa sunmaları gerekmektedir. Bu tarihe kadar denklik belgesini Başkanlığa sunmayan adaylar eleme sınavında başarılı olsalar dahi yazılı sınava alınmazlar.)

  Tablo 1 (Mezun Olunması Gereken Fakülte ve Bölümler)

  FAKÜLTE
  BÖLÜMLER
  1
  Hukuk Fakültesi
  İktisat Fakültesi
  İşletme Fakültesi
  İktisadi İdari Bilimler Fakültesi
  Siyasal Bilgiler Fakültesi
  Bu bölümde belirtilen fakültelerin herhangi bir bölümünden mezun olmak.
  (Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi, İktisat, İşletme, Maliye, Finans vb.)
  2
  Diğer Fakülteler
  Diğer fakültelerin aşağıda yer alan bölümlerinin birinden mezun olmak.
  Sosyoloji, Psikoloji, Sosyal Hizmetler, Tarih, Antropoloji, İstatistik, Halkla İlişkiler, İletişim, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Ekonomi, Ekonometri, İktisat, İşletme, Maliye ve İlahiyat

  d. Almanca, Fransızca, İsveççe, Danca, Felemenkçe, İtalyanca ve Arapça dil seviyesini gösterir aşağıdaki belgelerden birine sahip olmak;

  • İlgili dillerde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nda (YDS) en az (B) düzeyinde puan almak veya ÖSYM tarafından buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak,
  • İlgili dilin resmi dil olarak kabul edildiği bir ülkede eğitim dili Almanca, Fransızca, İsveççe, Danca, Felemenkçe, İtalyanca ve Arapça olmak kaydıyla en az üç yıllık ortaöğretim, lisans veya doktora diploması almış olmak veya
  • İlgili dilin resmi dil olarak kabul edildiği ülke resmi makamları tarafından düzenlenen dil sınavında yüzde seksen oranında başarılı olmak.
   III. BAŞVURULARIN YAPILMASI
   (1) Giriş sınavı başvuruları 15 Ocak 2018 Pazartesi günü başlayacak ve 2 Şubat 2018 Cuma günü saat 18:00’de sona erecektir. Başvurular, Başkanlığın basvuru.ytb.gov.tr adresli internet sitesi üzerinden yapılacaktır. Başvuru için gerekli olan bilgiler ve elektronik ortamda iletilecek belge örnekleri şunlardır:
   a) İş talep formu,
   b) T.C. kimlik numarası beyanı,
   c) Yükseköğrenim diploması, geçici mezuniyet belgesi veya denklik belgesi,
   ç) YDS sonuç belgesi veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan sınav sonuç belgesi veya işbu ilanın “Sınava Katılım Başlıklı” II. bölümünün 1. maddesinin (d) bendinde belirtilen diğer diploma ve sınav belgeleri,
   d) Adli sicil beyanı,
   e) Yazılı özgeçmiş,
   f) Vesikalık fotoğraf,
   g) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,
   ğ) SGK Hizmet Dökümü veya daha önce başka bir yerde çalışıldığını gösteren diğer hizmet belgesi.
   h) Görevini yapmaya sağlık bakımından bir engelinin bulunmadığına dair beyan.
   (2) Başvuruların incelenmesi neticesinde işbu ilanın “Sınava Katılım Şartları” başlıklı II. bölümünün 1. maddesinde sayılan şartları sağlayan adaylar eleme sınavına çağrılacaktır.
   IV. SINAVIN AŞAMALARI VE UYGUNLANMASI
   (1) Yarışma sınavı eleme sınavı, yazılı sınav ve sözlü sınav olmak üzere üç aşamalı olarak gerçekleştirilecektir.
   (2) Eleme Sınavı
   a) Başvuruların incelenmesi neticesinde, sınava girmeye hak kazanan adaylar eleme sınavına katılacaktır.
   b) Eleme sınavında adaylara aşağıdaki alanlarda her soru 1 puan üzerinden değerlendirilmek üzere 100 çoktan seçmeli soru sorulacaktır;
  • Genel Kültür
  • Genel Yetenek
  • Uluslararası İlişkiler
  • Sosyoloji
  • Başkanlık görev alanı
   c) Eleme sınavı, 24 Şubat 2018 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilecektir.
   ç) Eleme sınavı sonucunda yüz (100) tam puan üzerinden altmış (60) puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan başlanarak giriş sınavı duyurusunda belirtilen atama yapılacak kadro sayısının (2) yirmi katı olan 40 aday (son sıradaki adayla eşit puana sahip olanlar dâhil) yazılı sınava girmeye hak kazanır.
   (3) Yazılı Sınav
   a) Yazılı sınav eleme sınavında belirtilen konular çerçevesinde aşağıdaki bölümlerden oluşacaktır.
  • Alan Bilgisi
  • Yabancı Dilden Türkçe’ye Çeviri
  • Türkçe’den Yabancı Dile Çeviri
   b) Yazılı sınav sonucunda yüz (100) tam puan üzerinden yetmiş (70) puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan başlanarak giriş sınavı duyurusunda belirtilen atama yapılacak kadro sayısının (2) dört katı olan 8 aday (son sıradaki adayla eşit puana sahip olanlar dâhil) sözlü sınava çağrılacaktır.
   (4) Sözlü Sınav
   a) Sözlü sınav adayların,
  • Bu ilanın "Sınavın Aşamaları ve Uygulanması” başlıklı bölümünde belirtilen konulara ilişkin bilgi düzeyi,
  • Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
  • Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
  • Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
  • Genel yetenek ve genel kültürü,
  • Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı
   yönlerinden değerlendirilerek, puan verilmesi suretiyle gerçekleştirilir.
   b) Sözlü sınavda geçer not 100 üzerinden 70’tir.
   c) Sınav sonucunda başarılı olarak atanmaya hak kazanan adaylar Başkanlık internet sitesi aracılığıyla bilgilendirilecektir.


 • Bu nasıl bir ilan yetti yav. Ben uluslararası ilişkiler mezunuyum, biz okurken bize TİKA,YTB gibi kurumlar övüldü. Şu duruma bak 2 kişi alıyor. Dalga mı geçiyorlar? Puan türü nerde ve kaç? Onu da göremedim. Ya sabır... • 2017'de tahsis ettikleri kadro yanmasın diye alım yapmışlar. Ben 5 kişilik bir ilan bekliyordum geri kalan 3 kişiye ne oldu acaba? :)
  2018 sonlarında yine 15 kişilik alım olur diye düşünüyorum. • Valla KPSS A ilanlarında 20 sayısını gören mutlu oluyor son günlerde. Bu nedir ya, resmen aynı kişilerin 10'larca sınav kazanması ve kadroların boş kalması adına açılan ilanlar :( • Abiler ben anlamadim şimdi yds 80'i olan yazili sinava mi çağrılacak? • @armindo İlanda KPSS puan kısmı çıkmamış, dpb sayfasına düştüğünde güncellenir. • @titoizm hocam bir daha okuyunca soyle anladim: once bir eleme sinavi yapilacak yds'si olanlara. Bu sinavdaki en basarili 40 kisi yazili sinava cagrilacak. Sonra da bu sinavdaki en basarili 8 kisi de mulakata cagrilacak. Ilginc olmus. • İlan dpb'ye gelmiş: http ://euygulama.dpb.gov.tr/dpb_web/menu/yeni_PDF.aspx?a1021f22-edff-4e85-942a-a7dbb415bce1

  Önce YDS B düzeyi olanlara eleme sınavı, sonra en başarılı 40'a yazılı sınav ve nihayet son 8'e mülakat. Hayırlı olsun bakalım.


 • 2018 kpss

  ingilizceden cagırmıyorlar degıl mı yanlıs okumadım :o • @armindo YTB Sınav yönetmeliğine bakmak lazım, bu kadar karışık olmasına gerek yoktu. Kpss ön şart olmadan uzman yardımcısı alımı yapılabiliyorsa helal olsun valla. • @titoizm Ben de çok şaşırdım vallahi hocam. Çok ilginç olmuş gerçekten :) • Tamam da burda ingilizce yok. Çok merak ediyom Danca bilen ve 80 YDS'si olan kaç Türk var :) • @nfs yuh :( ona hiç dikkat etmemiştim, bu da mı gol değil arkadaş vay be :( • Herkese büyük geçmişler olsun. Uzman yardımcılığı alımında KPSS şartı yok, B seviyesi üzeri dil isteniyor sadece. Kurumlar KPSS'den uzaklaştıkça KPSS'nin kaldırılması da dalga dalga geliyor sanki.

  http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171216.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171216.htm • Yani işte açıklasalar önceden belki 80 üstü (Danca değil tabi) için çalışırdık ya da dışarıdaki sınavları alırdık. Neyse Allah'tan Uluslar okumadım, okuyanlar için BU NE? • @nfs İngilizce atık yabancı dilden sayılmıyor, İngilizce'yi herkes biliyor yeni dil öğren diyenler bunu kastediyordu sanırım :) • alt metni • @impressiveunit acaba mevzu bahis dillere sizin dediğiniz gibi hazırlanan var mıydı göreceğiz hocam. Bu dillerde b düzey puana sahip ve bu ilana başvuracak 40'tan fazla kişi çıkacak mı acaba? Hiç sanmıyorum. Eğer çıkmazsa, eleme sınavı taca çıkıyor bu sefer de. Bu sınavın listesini çok merak ediyorum, 40'tan fazla kişi olmayacak bence :)) • @armindo hocam bence olabilir KPSS yok diye ama Arapça zor mesela Danca 1 kişi falan belki yine Fransızca'dan ben uzun süredir hazırlanmıyorum ama kötü de değildi sonuçlarım başkaları kesin yapmıştır (dil sınavı sonucunda kaç kişi A, B yazıyor ve az değil). Bir de o dil sınavları B2 ile yurtdışı yüksek lisans kabul almakta olduğundan zaten elinde puanı olmasa da 40 kişi bulunabilir diye düşünüyorum. Ama plansızlık iyi değil tabi... Yazın bu ilan için DALF kursu falan bir şey bulurdum/k. Benden daha çok hak eden Uluslar için bu sene çok kötü. İlk başta Ekonomi ve Dış İşleri sonra Kamu Düzenleme ve Göç yani hiç olmadı. • @impressiveunit aynen hocam, bu ilanın ana kitlesi uluslar mezunları ve onlar için çok kötü tabii. Bakalım inşallah 40 kişiden fazla vardır da boşuna 2 sınav+1 mülakat yaparak süründürmezler insanları 2 kişilik kadro için.


 

Baskent Kariyer