Soru Bankasi

2018 Yılı Hukuk Dersi Kanun Mevzuat Değişiklikleri Güncelleme Platformu • Dostlar Selamın Aleyküm.

  Bildiğiniz gibi ülkemizde kanunlar çok sık ve zaman zaman köklü değişikliklere uğramaktadır. Bu ise elimizdeki Hukuk kitaplarının sık sık güncelliğini yitirmesine ve zamanla kullanılamaz noktaya gelmesine sebep olmaktadır. Bu nedenle bu başlıkta her yeni gelen önemli değişikliği derleyelim istedim. Özellikle bu derlemeler ile kitaplarınızı kendiniz güncelleyebilirsiniz. Bunun iki faydası olacağı kanaatindeyim;

  -Ciddi ve süreklilik arz eden bir kitap masrafını olabildiğince ötelemiş olacaksınız.
  -Bu güncellemeleri kendiniz yaparsanız güncel olan bilgiyi diğer bilgilerden sıyırarak öğenme imkanına sahip olacaksınız.

  Unutmayın, bir şeyi hiç bilmemek yanlış bilmekten daha evladır. O nedenle bu başlığa hepinizden katkı bekliyorum dostlar. Biz de elimizden geldiğince takip halindeyiz zaten güncel hukuk bilgilerini ve değişiklikleri. Fırsat buldukça ben çalışmalar yaparak buraya aktaracağım sizlerden de benzer şekilde katkı bekliyorum.

  Allah yâr ve yardımcınız olsun dostlar. • Çıkan 696 Sayılı KHK ile Tütün Alkol Piyasası Denetleme Kurumu lağvedildi. Yani artık 9 Düzenleyici Denetleyici Kurul/Üst Kurul kaldı. Bu noktada notlarınızı buna göre düzeltin. Tüm görevleri Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na devredilmiştir.

  Ayrıca Şeker Kurumu diye bir kurum da artık mevcut değil bir yerde rastlarsanız çizin üstünü.

  Savunma Sanayii Müsteşarlığı Cumhurbaşkanlığı'na bağlandı. Bunu da not edin güncel olması hasebiyle sorulabilir.

  Devlet Memurları Kanunu'nun 4.Maddesinin C fıkrası kaldırıldı. Yani artık kanunda Geçici Personel hükmü bulunmayacak. Onun yerine Sözleşmeli Personel kapsamında değerlendirilecek. 90 gün içerisinde kurumlar aktarımları gerçekleştirecek ancak yaptıkları işlerde bir değişim olmayacak. Yani kısaca size lazım olan kısım artık geçici personel statüsünün bulunmadığı.

  Yargıtay üye sayısı 100 artırıldı. Ayrıca üyeliğe atanabilmek için gerekli olan 17 yıllık hizmet koşulu kaldırıldı. (detay bilgi ancak bilmekte fayda olacaktır) Danıştay'a da 16 üye kadrosu daha verildi. • Dostlar Selamın Aleyküm. Bildiğiniz gibi daha evvel de başka başlıklarda bahsettiğimiz bir torba yasa değişiklikleri söz konusu. 7061 Sayılı Kanun ile gelen güncellemeleri sizler için elimden geldiğince derledim.

  Buyrunuz;

  7061 Sayılı Kanun'un 16. maddesi ile 213 Sayılı Vergi Usûl Kanunu'nun 101.maddesindeki 'bilinen adresler' hükmü değiştirilmiştir.

  Mükellef tarafından işe başlamada veya adres değişikliğinde bildirilen işyeri adresleri,
  Yoklama fişinde veya ilgilinin imzası bulunmak şartıyla yetkili memurlar tarafından bir tutanakla tespit edilen işyeri adresleri,
  25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununa göre oluşturulan adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresi.
  Birinci fıkranın (1) ve (2) numaralı bentlerinde yazılı bilinen adreslerden tarih itibarıyla tebligat yapacak makama en son olarak bildirilmiş veya bu makamca tespit edilmiş olanı dikkate alınır ve tebliğ öncelikle bu adreste yapılır.
  İşyeri adresinde tebliğ yapılacak olanların bu adresinde bulunamaması, işin bırakılması veya işin bırakılmış addolunması hallerinde tebliğ, gerçek kişilerde kendisinin, tüzel kişilerde bunların başkan, müdür veya kanuni temsilcilerinden birinin, tüzel kişiliği olmayan teşekküllerde ise bunları idare edenler veya varsa temsilcilerinden herhangi birinin adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresinde yapılır.
  İşyeri adresi olmayanlara tebliğ, doğrudan adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresinde yapılır.”
  Burada önemli noktalardan birisi eski metinde yer alan İşi bırakmada bildirilen adresler hükmünün kaldırılmış olmasıdır. Ayrıca başka yetkili memurlarca yapılacak tespitlerin tutanaklarının direkt dayanak olması hükmü ortadan kaldırılmıştır. İşin aslı adres tespitinde iki önemli karine ön plana çıkarılmıştır. Bildirim ve Yoklama. Bu şekilde metninizi güncellerseniz faydası olacaktır dostlar.

  Aynı kanunun 17.Maddesi ile yine Vergi Usul Kanunu'nun 102. maddesinde aşağıdaki değişiklik gerçekleştirilmiştir.;

  -Tebliğ olunacak evrakı içeren zarf posta idaresince muhatabına verilir ve bu durum muhatap ile posta memuru tarafından tebliğ alındısına tarih ve imza konulmak suretiyle tespit olunur.

  -Muhatap imza edecek kadar yazı bilmez veya herhangi bir sebeple imza edemeyecek durumda bulunursa sol elinin başparmağı bastırılmak suretiyle tebliğ edilir.

  -Muhatap tebellüğden imtina ederse, tebliğ evrakının gönderildiği idareden alınabileceği şerhini içeren bir pusula kapıya yapıştırılır. Posta memuru, durumu tebliğ alındısı üzerine şerh ve imza ederek, tebliğ olunacak evrakı tebliği yaptıran idareye teslim eder. Bu durumda tebliğ, pusulanın kapıya yapıştırıldığı tarihte yapılmış sayılır.

  -Bu Kanunun 101 inci maddesinin birinci fıkrasının (1) ve (2) numaralı bentlerinde sayılan işyeri adreslerine tebliğe çıkılan hallerde, tebliğ yapılacak olanların bu adreste bulunamaması durumunda (Bulunamama durumu o adresten geçici ayrılmaları da kapsar.) durum, posta memuru tarafından tebliğ alındısı üzerine şerh ve imza edilerek, tebliğ evrakı gönderildiği idareye iade edilir. Bu durumda bu Kanunun 101 inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre işlem yapılır.
  -Bu Kanunun 101 inci maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinde sayılan adrese tebliğe çıkılan hallerde, tebliğ yapılacak kişinin adresinde bulunamaması durumunda (Bulunamama durumu o adresten geçici ayrılmaları da kapsar.) durum, posta memuru tarafından tebliğ alındısı üzerine şerh ve imza edilerek, tebliğ evrakı gönderildiği idareye iade edilir. Bunun üzerine tebliği çıkaran merci tarafından tayin olunacak münasip bir süre sonra yeniden tebliğ çıkarılır. İkinci defa çıkarılan tebliğ evrakı da aynı sebeplerle tebliğ edilemezse, tebliğ evrakının gönderildiği idareden alınabileceği şerhini içeren bir pusula kapıya yapıştırılır. Bu durum, posta memuru tarafından tebliğ alındısı üzerine şerh ve imza edilerek, tebliğ evrakı, gönderildiği idareye iade edilir. Tebliğ evrakının pusulanın yapıştırıldığı tarihten itibaren on beş gün içerisinde muhatabı tarafından alınması hâlinde alındığı günde, bu süre içerisinde alınmaması hâlinde ise on beşinci günde tebliğ yapılmış sayılır.
  Maliye Bakanlığı, bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.”

  Bu değişiklik ile aslında hem ilgili maddenin dili biraz güncellenmiş, hem de 101.maddeye atıflarla biraz daha sade hale getirilmiştir. Bu şekilde güncellemek faydalı olacaktır.

  Aynı kanunun 18.maddesi ile 213 VUK'un 103.Maddesi de temelde bir değişime uğramaksızın, 101 ve 102.madde ile uyumlu hale getirilmiştir.

  Muhatabın bu Kanunun 101 inci maddesi kapsamında bilinen adresi yoksa,
  Bu Kanunun 101 inci maddesinin birinci fıkrasının (1) ve (2) numaralı bentlerinde sayılan bilinen adreste tebliğ yapılamaması hâlinde, muhatabın adres kayıt sisteminde kayıtlı bir adresi bulunmazsa,
  Yabancı memleketlerde bulunanlara tebliğ yapılmasına imkân bulunmazsa,
  Başkaca nedenlerden dolayı tebliğ yapılmasına imkân bulunmazsa.”
  Buraya kadar olan TEBLİĞ ve adres ile alakalı hükümlerden soru gelebilmektedir. Özellikle Hakimlik sınavlarında daha muhtemel olan bu tip sorular için değişiklikleri incelemenizde fayda vardır.

  Aynı Kanun'un 20.maddesi ile VUK 157. maddeden İkamet adresini bildirim zorunluluğu kaldırılmış ve madde metni şu şekle gelmiştir;

  – 101 inci maddede yazılı bilinen iş yeri adreslerini değiştiren mükellefler, yeni adreslerini vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar.

  Böylece bildirim zorunlulığu İş yeri adresi ile kısıtlanmıştır.

  Aynı Kanun'un 19. Maddesi ile; 213 Sayılı VUK Mükerrer 257. Maddede aşağıdaki değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Bunlar oldukça detayda kalan hususlar olduğundan detaya burada değinmeyeceğiz. • 7060 Sayılı Kanun'un 91. Maddesi ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'na eklenen Geçici Madde 10 ile, Kurumlar Vergisi oranı yükseltilmiştir ve bu oranı yeniden düzenleme yetkisi ve haddi Bakanlar Kurulu'na verilmiştir. İlgili madde şu şekildedir;

  -Bu Kanunun 32 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan %20 oranı, kurumların 2018, 2019 ve 2020 yılı vergilendirme dönemlerine (özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar için ilgili yıl içinde başlayan hesap dönemlerine) ait kurum kazançları için %22 olarak uygulanır.

  -Bakanlar Kurulu, birinci fıkrada yazılı %22 oranını %20 oranına kadar indirmeye yetkilidir.”

  Dikkat etmeniz gereken nokta B.K'nun yeniden sadece eski orana kadar değişiklik yetkisi olması ve 2018, 2019 ve 2020 için belirlenmiş olmasıdır. • @paretowilfredo Üstad eline sağlık iyi düşünmüşsün.

  En güncelden başlayalım ;
  696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Milli Savunma Bakanlığına bağlı Savunma Sanayi Müsteşarlığı Cumhurbaşkanlıgına bağlandı. • **arkadaslar cok sagolun faydali bi sayfa olmuş


 • Yasaklı

  Ya hocamm..süpersinizz🙏🏼 Çok çok çok teşekkürlerrrrrr😇 Allah razı olsun,çok faydalı bi başlık • Ben de 16 Nisan Referandumuyla birlikte yürürlüğe giren Anayasa maddelerini yazayım.

  1) Anayasa'nın 9. maddesindeki"Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanılır." hükmü.
  2) Milletvekili seçilme yaşının 25'ten 18'e inmesi.
  3) Milletvekili adaylık niteliklerinden "askerliğini yapmış olmak" şartının çıkarılıp, "askerlikle ilişiği olmamak" ilkesinin getirilmesi.
  4) Cumhurbaşkanının partili olması.
  5) Askeri yargı, Askeri Yargıtay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin kaldırılması.
  6) AYM üye sayısının 17'den 15'e düşmesi.
  7) Jandarma Genel Komutanının Yüce Divanda yargılananlar arasından çıkarılması.
  8) HSK ile ilgili tüm düzenlemeler. ( Üye sayısının artık 13 olması)


 • Yasaklı

  Bakanlar Kurulunun yeni sistemle beraber kalkacak olması sebebiyle Anayasanın 114. maddesi Seçimlerde geçici Bakanlar Kurulu şimdilik 2 ve 3. fıkralar hariç mülgadır. Bu fıkralar ise birlikte yapılacak ilk Türkiye Büyük
  Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda Cumhurbaşkanının göreve başladığı tarihte yürürlükten kalkacaktır. Herhangi bir erken seçim ihtimali için henüz yürürlüktedir. 2 ve 3.fıkralar:
  116 ncı madde gereğince seçimlerin yenilenmesine karar verildiğinde Bakanlar Kurulu çekilir ve Cumhurbaşkanı
  geçici Bakanlar Kurulunu kurmak üzere bir Başbakan atar.
  Geçici Bakanlar Kuruluna, Adalet, İçişleri ve Ulaştırma bakanları Türkiye Büyük Millet Meclisindeki veya Meclis
  dışındaki bağımsızlardan olmak üzere, siyasi parti gruplarından, oranlarına göre üye alınır.


 • Yasaklı

  Aklıma gelen bir maddeyi yazdım ama şu link faydalı olur diye düşünüyorum 3 aşamalı Anayasa değişiklik süreci ve halleri https://www.tbmm.gov.tr/anayasa.htm ayrı ayrı belirtilmiş. • Düşünenden, emek verenlerden Allah razı olsun. Çok faydalı br başlık olmuş • Iyi olmuş bu başlığı düşünmeniz değişen güncellenen bilgileri artık burada paylasiriz • 696 sayılı KHK Danıştay üyesi seçilebilmek için gerekli olan 17 yıl şartı kaldırılmıştır. MADDE 37- 6/1/1982 tarihli ve 2575 sayılı Danıştay Kanununun 8 inci maddesinin (2) numaralı fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.


 • Yasaklı

  Üzerinden biraz zaman geçti ama burada dursun. 657 sayılı DMK'nın hizmet sınıfı sayısı son haliyle 12'dir. Son olarak eklenen ikisi Jandarma Hizmetleri Sınıfı ve Sahil Güvenlik Hizmetleri Sınıfıdır. Bu Kanuna tabi kurumlarda çalıştırılan memurların sınıfları aşağıda gösterilmiştir.
  I - GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFI
  II - TEKNİK HİZMETLER SINIFI
  III - SAĞLIK HİZMETLERİ VE YARDIMCI SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI
  IV - EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİ SINIFI
  V - AVUKATLIK HİZMETLERİ SINIFI
  VI - DİN HİZMETLERİ SINIFI
  VII - EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI
  VIII - JANDARMA HİZMETLERİ SINIFI
  IX - SAHİL GÜVENLİK HİZMETLERİ SINIFI
  X - YARDIMCI HİZMETLER SINIFI
  XI - MÜLKİ İDARE AMİRLİĞİ HİZMETLERİ SINIFI
  XII - MİLLİ İSTİHBARAT HİZMETLERİ SINIFI • 16 NİSAN 2017 HALKOYLAMASIYLA YÜRÜRLÜĞE GİREN HÜKÜMLER

   Anayasa‟nın 9. maddesindeki “Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanılır.” hükmü.
   Milletvekili Seçilme yaşının 25‟ten 18‟e inmesi
   Milletvekili adaylık niteliklerinden „askerliğini yapmış olmak‟ şartının çıkarılıp, „askerlikle ilişiği olmama‟ ilkesinin getirilmesi
   Cumhurbaşkanının partili olabilmesi
   “Seçimlerde geçici Bakanlar Kurulu” kenar başlığında ilga edilen hükümler
   Askeri yargı, Askeri Yargıtay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin kaldırılması
   AYM üye sayısının 17‟den → 15‟e düşmesi; Askeri Yargıtay ve Askeri Yüksek İdare mahkemesinden gelen 2 üyenin üyeliğinin son bulması; Genel Kurulun Mahkeme Başkanının veya Başkanın belirleyeceği başkanvekilinin başkanlığında en az 10 üye ile toplanması
   Jandarma Genel Komutanı ile ilga edilen Askeri Yargıtay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi üyelerinin Yüce Divanda yargılanmalarının son bulması
   HSK (Hâkimler ve Savcılar Kurulu) ile ilgili tüm düzenlemeler
   Uyuşmazlık Mahkemesinde Askeri Yargıtay ve Askeri Yüksek İdare mahkemesinden gelen 5 asil 5 yedek üyenin üyeliklerinin son bulması • 696 sayılı KHK ile "4/C geçici personel" statüsü 657 s DMK den kaldırılmıştır..

  (Mülga: 20/11/2017-KHK-696/17 md.)-657 dmk • Devreden Kdv'nin iade edilemezliği kuralı kalkıyor. Yani benim anladığım ilerde tahsil edilecek kdvlerden(Hesaplanan Kdv) düşülecek olan Devreden Kdv tutarları bu süreç beklenmeden iade alınabilecek. Henüz yasalaşmadı ancak Sayın Bakan kdvk'da yapılacak bir değişiklikten bahsediyor.

  http:// www. trthaber. com /m/?news=devreden-kdvnin-iade-edilemezligi-kurali-kalkiyor&news_id=348148&category_id=7 • Hocalarım tvs ve vergi hukuku ile ilgili de çok değişiklik oldu. Bunları bilen arkadaşlar paylaşabilirler mi? • @emrediyebiri Yukarda 7061 Sayılı Torba Kanun ile gelen değişiklikleri eklemiştim dostum. Bildiğim kadarıyla başka köklü değişiklik olmadı yakın zamanda. • @paretowilfredo, içinde söyledi: 2018 Yılı Hukuk Dersi Kanun Mevzuat Değişiklikleri Güncelleme Platformu

  @emrediyebiri Yukarda 7061 Sayılı Torba Kanun ile gelen değişiklikleri eklemiştim dostum. Bildiğim kadarıyla başka köklü değişiklik olmadı yakın zamanda.

  Sağ olasın üstad.


 

Baskent Kariyer