Soru Bankasi

Borsa İstanbul Uzman Yardımcısı 2018 • http://www.borsaistanbul.com/duyurular/2018/03/15/borsa-istanbul-as-ye-uzman-yardimcilari-alinacaktir
  1 UZMAN YARDIMCISI İŞE ALIMI
  SINAV VE BAŞVURU KILAVUZU
  Uzman yardımcısı unvanıyla işe alınacak kişiler nitelikleri dikkate alınarak Şirket ihtiyaçları
  çerçevesinde Borsa İstanbul AŞ birimlerinde görevlendirilecektir.
  A. BAŞVURU ŞARTLARI
  Borsa İstanbul AŞ Uzman Yardımcısı işe alım ilanına başvurabilmek için, adayların;

  1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması veya yabancı uyruklular için Türkiye’de çalışma
   izni almış olması,
  2. 18 yaşını bitirmiş olması,
  3. 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre müflis olmaması,
   konkordato ilân etmiş olmaması ya da hakkında iflasın ertelenmesi kararı verilmiş
   olmaması,
  4. Faaliyet izinlerinden biri Sermaye Piyasası Kurulunca iptal edilmiş kuruluşlarda, bu
   müeyyideyi gerektiren olayda sorumluluğu bulunan kişilerden olmaması,
  5. Kanunda yazılı suçlardan kesinleşmiş mahkûmiyetin olmaması,
  6. 14/1/1982 tarihli ve 35 sayılı Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri
   Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve eklerine göre kendileri veya ortağı olduğu
   kuruluşlar hakkında tasfiye kararı verilmemiş olması,
  7. 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen
   süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle
   hapis cezasına ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin
   işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni
   kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma,
   bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya kredi
   kartlarının kötüye kullanılması, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama,
   kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahkûm olmaması,
   2
  8. İşin gerektirdiği dürüstlük ve itibara sahip bulunması,
   genel şartlarına ek olarak, aşağıdaki ön kriterlere sahip olması gerekmektedir:
  9. Diğer bir kuruluşa zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmaması veya bu yükümlülüğe ilişkin
   borcunu ödemeyi kabul etmiş olması,
   10)i) İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri, Siyasal Bilgiler Fakülteleri, İktisat Fakülteleri,
   İşletme Fakülteleri, İşletme ve Ekonomi Fakülteleri, İşletme ve Yönetim Bilimleri
   Fakülteleri, Yönetim Bilimleri Fakülteleri veya Hukuk Fakültelerinin herhangi bir
   bölümünden veya
   ii) Üniversite, fakülte ve yüksekokulların en az 4 yıllık eğitim veren;
   Aktüerya, Aktüerya Bilimleri, Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Finansman,
   Bankacılık ve Sigortacılık, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri,
   Ekonomi, Ekonomi ve Finans, Endüstri Mühendisliği, Endüstri Sistemleri Mühendisliği,
   Finans Matematiği, Finans Mühendisliği, Hukuk, İktisat, İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar
   Bilimleri, İşletme, İşletme – Ekonomi, İşletme Bilgi Yönetimi, İşletme Enformatiği, İşletme
   Mühendisliği, Kamu Yönetimi, Küresel ve Uluslararası İlişkiler, Maliye, Matematik,
   Matematik Mühendisliği, Matematik ve Bilgisayar, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri,
   Muhasebe, Muhasebe Bilgi Sistemleri, Muhasebe ve Denetim, Muhasebe ve Finans
   Yönetimi, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği,
   Pazarlama, Sermaye Piyasası, Sermaye Piyasası Denetim ve Derecelendirme,
   Sigortacılık, Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Sistem Mühendisliği, Siyaset Bilimi, Siyaset
   Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Finans,
   Uluslararası Finans Muhasebe, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa
   Birliği, Uluslararası İşletme, Uluslararası İşletme Yönetimi, Uluslararası İşletmecilik,
   Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası Ticaret ve
   İşletmecilik, Uluslararası Ticaret ve Pazarlama, Uygulamalı Matematik, Uygulamalı
   Matematik ve Bilgisayar, Yönetim Bilişim Sistemleri bölümlerinden veya
   iii) Yukarıda belirtilen bölümlere denk olduğu yetkili makamlarca kabul edilen yabancı
   fakülte veya yüksekokullardan
   mezun olması veya,
   iv) Yukarıda belirtilen bölümlerden (denkliği yetkili makamlarca kabul edilmek şartıyla
   yabancı akademik birimlerden yüksek lisanslar da dâhil) yüksek lisans mezunu olması
   11)1 Ocak 2018 itibarıyla itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01/01/1983 ve sonrası
   tarihte doğanlar)
   12)Son başvuru tarihi itibariyle (22/03/2018) erkek adayların askerlikle ilişiği bulunmaması
   (son başvuru tarihinde askerliğin ertelenmiş olması yeterlidir),
   3
   13)Tercih nedeni olarak, çok iyi derecede yabancı dil bilgisine sahip olması
   Yukarıda yer alan başvuru koşullarını karşılayan adayların özgeçmişleri Şirketimizce
   incelenecek ve değerlendirmeler sonrasında uygun görülen adaylar yazılı sınava davet
   edilecektir.
   Ön kriterleri karşılayan adaylara sınava katılabilmeleri için başvuru sırasında belirttikleri eposta
   adresine sınava ilişkin bilgiler gönderilecektir.
   B. BAŞVURU
  10. Adaylar, www.borsaistanbul.com internet sitesinin İnsan Kaynakları bölümünden iş
   ilanına başvuracaklardır.
  11. Başvuru başlangıç tarihi 15/03/2018, bitiş tarihi 22/03/2018(Saat:23.59) 'dir.
  12. Borsa İstanbul AŞ, ilana başvurmakla başvurunun kesin olarak kabul edileceği veya
   adayın sınava alınacağı konusunda herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır.
  13. Başvuru ve sınav ile ilgili kılavuzda yer almayan hususlara ilişkin her türlü soru için
   [email protected] adresine e-posta gönderebilir veya (0212) 298 21 00
   numaralı telefondan Şirketimize ulaşabilirsiniz.
   C. SINAVIN TARİHİ, YERİ, ŞEKLİ VE KONULARI
   1- Giriş sınavı iki aşamalı yapılacak olup ilk aşama yazılı sınav ikinci aşama ise sözlü
   sınavdır.
   2- Yazılı kısım;
   a. Ekonomi (Mikro/Makro Ekonomi, Para-Banka, Türkiye Ekonomisi), Hukuk
   (Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Şirketler Hukuku, Ticari İşletme Hukuku,
   Kıymetli Evrak Hukuku), Maliye (Kamu Gelirleri, Kamu Harcamaları, Bütçe, Kamu
   Kredisi, Maliye Politikası), Muhasebe (Genel Muhasebe, Mali Analiz), İşletme
   İktisadı ve Finansmanı, Genel Matematik, İstatistik, Ekonometri, Yöneylem
   Araştırması konularından oluşan çoktan seçmeli sınav,
   b. Sermaye Piyasaları, Borsa, Ekonomi ve Finans sektörlerine ilişkin güncel
   konulardaki bilgi düzeyi ile analitik düşünme ve muhakeme yeteneğini ölçecek
   İngilizce ve Türkçe dillerinde uygulanacak sorulardan oluşan klasik sınav,
   c. Türkçe-İngilizce çeviri sınavından oluşmaktadır.
   Yazılı sınavda başarılı bulunan adaylar, akademik bilgiyi ve yetkinlikleri değerlendirmek
   amacıyla sözlü sınav bölümüne çağrılacak ve kesin seçimler bu aşamada yapılacaktır.
   3- Yazılı Sınav 08 Nisan 2018 Pazar günü saat: 10.00’da İstanbul’da yapılacaktır. Sınav
   yeri adaylara daha sonra e-posta ile bildirilecek ve Borsa İstanbul internet sitesinde ilan
   4
   edilecektir. Adayların en geç saat 09.30'da sınav salonunda hazır bulunmaları
   gerekmektedir.
   Ön kriterleri karşılayan adayların sınava katılabilmeleri için başvuru sırasında belirttikleri
   e-posta adresine sınava giriş bilgileri gönderilecektir. Sınava fotoğraflı ve onaylı bir
   kimlik kartı (sadece T.C. kimlik numarası yazılı olan nüfus cüzdanı, pasaport veya
   ehliyet) getirilmesi yeterli olup sayılan kimlik kartlarından herhangi birisini yanında
   bulundurmayan bir aday gerekçesi ne olursa olsun sınava alınmayacaktır. Sınav günü
   sınav salonlarında aday listeleri asılı olacaktır.
   D. YAZILI VE SÖZLÜ SINAV İLE İLGİLİ DİĞER HUSUSLAR
  14. Sınavda kurşun kalem kullanılacaktır. Sınavda hesap makinesi, sözlük, imla kılavuzu,
   cep telefonu gibi yardımcı materyaller kullanılmayacaktır.
  15. Aşağıda belirtilen hareketler adayın sınav kağıdını geçersiz kılar:
  • Soru ya da cevap kağıdını sınav salonlarından dışarıya çıkarmak.
  • Başkasının yerine sınava girmek.
  • Sınav sırasında yardım almak ya da başkalarına yardım etmek.
  • Sınavı uygulayan görevlinin talimatlarına uymamak.
  • Soruları ya da cevapları kopya etmek.
  • Diğer herhangi bir şekilde kopya çekmek.
  1. Yazılı sınavda başarılı olup sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar telefon ya da
   e-posta yoluyla sözlü sınava davet edilecek ve adaylara sözlü sınav bilgileri aktarılacaktır.
  2. Adayların yazılı ve sözlü sınavlara katılmalarına ilişkin her türlü bilgi ve açıklamanın takibi
   kendi sorumluluklarındadır.
   E. BİLDİRİMLER
  3. Adaylara sınav süreci ve işe alım süreci ile ilgili yapılacak tüm bildirimler başvurularında
   belirttikleri elektronik posta adresine e-posta gönderilmek suretiyle yapılacaktır. Ayrıca
   herhangi bir bildirim yapılmayacağından adayların işe alım süreci boyunca e-posta
   adreslerini düzenli olarak kontrol etmeleri önerilmektedir.
  4. Adayların e-posta adreslerinde değişim olması durumunda, durumu Borsa İstanbul AŞ
   İnsan Kaynakları Direktörlüğüne yazılı olarak bildirmeleri gerekmektedir. Söz konusu
   değişim, bildirimin Şirketimiz kayıtlarına alındığı tarihten itibaren geçerli olacaktır ve bundan
   önce yapılan bildirimlerin adaya tebliğ edildiği kabul edilecektir.
   F. İŞE BAŞLAMA
  5. Yapılan sınavlar sonunda başarılı olan ve görevlendirilmesi uygun görülenlerin başvuru
   esnasında belirtmiş oldukları e-posta adreslerine iş teklifi gönderilir. Adayların
   kendilerine yapılan bildirimde belirtilen süre içerisinde işe başlamak üzere Borsa İstanbul
   AŞ’ye başvurmaları gerekir. Belirtilen süre içerisinde başvurmayan veya Borsa İstanbul
   AŞ’ce kabul edilebilir bir özre dayanmaksızın süresinde işe başlamayanların
   5
   görevlendirmeleri iptal edilir. İşe başlama sırasında adaylardan istenecek bilgi ve
   belgeler daha sonra adaylara bildirilecektir.
  6. Borsa İstanbul’da işe yeni başlayan çalışanlar için 2 aylık deneme süresi uygulanır. Bu
   süre içinde taraflar hizmet akdini bildirimsiz ve tazminatsız feshedebilirler.
   İletişim:
   Adres : Borsa İstanbul AŞ İnsan Kaynakları Direktörlüğü Reşitpaşa Mahallesi, Borsa
   İstanbul Caddesi, No:4 34467 Sarıyer - İstanbul
   Telefon : (0212) 298 21 00
   e-posta : [email protected]
   web : www.borsaistanbul.com
   Önemli Tarihler
   Başvuru Başlangıç Tarihi 15 Mart 2018
   Başvuru Bitiş Tarihi 22 Mart 2018
   Yazılı Sınav Tarihi 08 Nisan 2018


 • Bunun maaşı hakkinda bilgisi olan var mi arkadaslar?


 • Banned

  @nfs sermaye piyasası ve finans vs ile ilgili klasik sınav soruları İngilizce ve Türkçe ise eğer İngilizce soruların cevabını İngilizce vereceğiz di mi, zaten tercih sebebi olarak iyi derecede İngilizce bilmek şeklinde bir cümle de geçiyor • @shady1 sanıyorum iki sene önce giren bir grup vardı altı bin tl maaş aldıklarından bahsedildi. Ancak şu an güncel maaşları nedir ben bilmiyorum. • @accosator sanırım hem ingilizce hem de Türkçe makale yazdıracaklar. • @shady1 maaşlarının ve yan haklarının aşırı iyi olduğunu duydum. • "Giriş sınavı iki aşamalı yapılacak olup ilk aşama yazılı sınav ikinci aşama ise sözlü sınavdır.
  2- Yazılı kısım;

  a. Ekonomi (Mikro/Makro Ekonomi, Para-Banka, Türkiye Ekonomisi), Hukuk (Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Şirketler Hukuku, Ticari İşletme Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku), Maliye (Kamu Gelirleri, Kamu Harcamaları, Bütçe, Kamu Kredisi, Maliye Politikası), Muhasebe (Genel Muhasebe, Mali Analiz), İşletme İktisadı ve Finansmanı, Genel Matematik, İstatistik, Ekonometri, Yöneylem Araştırması konularından oluşan çoktan seçmeli sınav,

  b. Sermaye Piyasaları, Borsa, Ekonomi ve Finans sektörlerine ilişkin güncel konulardaki bilgi düzeyi ile analitik düşünme ve muhakeme yeteneğini ölçecek İngilizce ve Türkçe dillerinde uygulanacak sorulardan oluşan klasik sınav,
  c. Türkçe-İngilizce çeviri sınavından oluşmaktadır.
  Yazılı sınavda başarılı bulunan adaylar, akademik bilgiyi ve yetkinlikleri değerlendirmek amacıyla sözlü sınav bölümüne çağrılacak ve kesin seçimler bu aşamada yapılacaktır. " • @nfs Ayrıntıları yazdığınızı şimdi farkettim 😄 • @onuktekin valla yönetici düzeltmiş sağ olsun, ben bir şey yapmadım 🙂 • @burcuburcu 8 bin falandir şimdi • @brzezinski yok 10 bin 🤣 • Güzel bir ilan, umarım çağırılırız sınava. 🙂 • @shady1 niye olamaz mi ? Bist burasi • yakın zamanda yeni başlayan uzman yardımcısı arkadaşıma 4.500 TL teklif ettiler siz 8.000 den bahsediyorsunuz acaba kişiye göre değişiyor mu • @soulofnight harbi mi ? ben daha fazla sanıyordum. • Öz geçmiş oluşturduktan sonra aktif ilanlar kısmına tıklanmıyor bende. Aynı sorunu yaşayan var mı? • @soulofnight yukarda 6 bin tl diyo iki sene önce siz 4500 diyorsunuz aş bu ikramiye vs bircok odeme var • @soulofnight tek maaş,çift maaş olayı burada da vardı diye hatırlıyorum. • Ben de maaşlarının çok yüksek olmadığını duymuştum, özelleştikten sonra ciddi düşüş olmuş sanırım.


 • Banned

  Bu test kısmında bahsi geçen konu başlıklarının tamamından istisnasız soru geliyor mudur acaba?Baskent Kariyer