Soru Bankasi

2018 Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı Alım İlanı (300 Kişi) • 300 Kişi; KPSS P48

  Hukuk,
  Siyasal Bilgiler,
  İktisat,
  İşletme,
  İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri.


  50 Kişi; İstatistik KPSS P12


  50 Kişi; KPSS P3

  Bilgisayar Mühendisliği,
  Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği,
  Yazılım Mühendisliği,
  Elektrik-Elektronik Mühendisliği,
  Elektronik Mühendisliği,
  Elektronik ve HaberleĢme Mühendisliği,
  Enformasyon Sistemleri Mühendisliği,
  BiliĢim Sistemleri Mühendisliği.

  Her alandan 10 katı aday sınava çağrılacak.

  II - SINAV TARİHİ VE YERİ

  • Giriş sınavının yazılı bölümü 04 Ağustos 2018 Cumartesi günü saat 10.00'da Ankara'da
   yapılacaktır.
  • Sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile söz konusu adayların nerede sınava
   gireceklerine ilişkin listeler, yazılı sınav tarihinden en az 10 gün önce e-Devlet portalı
   (http://www.turkiye.gov.tr) ile Başkanlığımız resmi internet sitesinde
   (http://www.gib.gov.tr) ilan edilecektir.

  III - SINAV BAġVURU ŞARTLARI

  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel
   şartları taşımak,
   1. Grup için; en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme,
    iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından
    kabul edilen dört yıllık fakültelerden birini bitirmiş olmak,
   1. Grup için; en az dört yıllık lisans eğitimi veren mühendislik fakültelerinin bilgisayar
    mühendisliği, bilgisayar ve yazılım mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik-elektronik
    mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği, enformasyon
    sistemleri mühendisliği, bilişim sistemleri mühendisliği lisans bölümleri ve bunlara denkliği
    Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen dört yıllık fakültelerden birini bitirmiş
    olmak,
   1. Grup için; en az dört yıllık lisans eğitimi veren istatistik lisans bölümü ve bunlara
    denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen dört yıllık fakültelerden birini
    bitirmiş olmak,
  • 01.01.2018 tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01.01.1983 tarihinde veya
   bu tarihten sonra doğmuş olmak),
  • ÖSYM tarafından 21 Mayıs 2017 ile 27-28 Mayıs 2017 tarihlerinde yapılan Kamu Personel
   Seçme Sınavından 1. Grup için KPSSP48 türünden, 2. Grup için KPSSP3 türünden ve 3.
   Grup için KPSSP12 türünden 70 ve üzeri puan almış olmak,
  • Süresi içinde başvuru yapmış olmak.

  IV - SINAV BAŞVURUSU

  • Başvurular, 10 Temmuz 2018 Salı günü başlayıp, 19 Temmuz 2018 PerĢembe günü saat
   17.30'da sona erecektir.
  • Başvurular, adayların http://sinav.gib.gov.tr adresindeki “Online Sınav Sistemi”ne kayıt
   olarak, sistemde yer alan sınav başvuru formunu elektronik ortamda doldurmaları suretiyle
   yapılacaktır. Başvuru formunun doldurulmasına ilişkin açıklamalar internet sitesinde yer
   almaktadır.
  • Posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

  V - SINAV ŞEKLİ VE KONULARI

  • Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır.
  • Giriş sınavının yazılı bölümü test usulü gerçekleştirilecek olup, sınav konularına gruplar
   itibarıyla aşağıda yer verilmiştir.

  1. Grup için

  *Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,

  Hukuk Grubu; Anayasa Hukuku, İdare Hukuku ve İdari Yargı Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar
  Hukuku (Genel Hükümler), Ticaret Hukuku (Genel Hükümler-Şirketler-Kıymetli Evrak), İcra ve
  İflas Hukuku.

  İktisat Grubu; Makro İktisat, Mikro İktisat, Uluslararası İktisat, İşletme İktisadı, Uluslararası
  Ekonomik İlişkiler ve Kuruluşlar, Türkiye Ekonomisi.

  Maliye Grubu; Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Türk Vergi Sisteminin Genel Esasları.

  Muhasebe Grubu; Genel Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, Şirketler Muhasebesi, Mali Tablolar
  Analizi, Ticari Hesap.*

  Yabancı Dil; İngilizce.

  1. Grup için

  Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi,
  Genel yetenek ve genel kültür,
  Veri tabanı yönetimi, Bilgisayar ağları (Network), Sunucu ve sistem yönetimi (Unix), Yazılım
  geliĢtirme (Java),
  Yabancı Dil; İngilizce.

  1. Grup için
   Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi,
   Genel yetenek ve genel kültür,
   Ġstatistik Alan Bilgisi Konuları
   Yabancı Dil; İngilizce.

  VI - DEĞERLENDİRME

  • Yazılı sınavın değerlendirilmesi sonucu, bu sınavdan 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan
   adaylardan; tercih ettikleri grup dikkate alınarak en yüksek puan alan adaydan başlamak
   üzere, atama yapılacak kadro sayısının iki katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. Ayrıca, son
   sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır.

  • Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmayacaktır.

  • Sözlü sınav, adayların;
   a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
   b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
   c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
   ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
   d) Genel yetenek ve genel kültürü,
   e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
   yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.

  • Adaylar, kurul tarafından yukarıda belirtilen (a) bendi için 50 puan, (b) ila (e) bentlerinde
   yazılı özelliklerin her biri için 10 puan üzerinden değerlendirilecektir.

  • Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması
   gerekmektedir.

  • Giriş sınavı puanı; sözlü sınavda başarılı olan adayların sözlü sınav puanı ile yazılı sınav
   puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır.

  • Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle giriş sınavı duyurusunda gruplar
   itibarıyla belirtilen Devlet Gelir Uzman Yardımcısı kadro sayısı kadar asil aday belirlenir.

  • Ayrıca başarılı olmak şartıyla giriş sınavında gruplar halinde ilan edile

  • Asil ve yedek listelerinde sıralama yapılırken, adayların giriş sınavı puanının eşit olması
   halinde, yazılı puanı yüksek olan adaya; yazılı puanının da eşit olması halinde, KPSS puanı
   yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır.

  • Yedek listede yer alan adayların hakları bir yılı geçmemek üzere müteakip yazılı sınav
   tarihine kadar geçerli olup, daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir
   öncelik teşkil etmez.

  • Giriş sınavından 70 ve üzerinde puan almış olmak asil ve yedek listedeki sıralamaya
   giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

  VII - SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ

  • Yazılı sınavda başarılı olarak sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isimlerine, sözlü
   sınavın yerine ve tarihine ilişkin listeler, uygun yerlere asılmak ve Başkanlık resmi internet
   sitesinde (http://www.gib.gov.tr) yayımlanmak suretiyle duyurulacaktır.
  • Giriş sınavında başarılı olan adayların ad ve soyadları ile aday numaralarının yer aldığı asil
   ve yedek listeler uygun görülen yerlere asılmak ve Başkanlık resmi internet sitesinde
   (http://www.gib.gov.tr) yayımlanmak suretiyle duyurulacaktır. Ayrıca, asil ve yedek
   listelerde yer alan adaylara sonuç yazı ile bildirilecektir.
  • Sınav sonuçlarına, duyurunun yapıldığı günü takip eden tarihten itibaren yedi gün içerisinde
   dilekçe ile itiraz edilebilir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. İtirazlar, sınav
   kurulu tarafından incelenecek ve en geç beş iş günü içinde karara bağlanarak sonuç ilgiliye
   bildirilecektir.

  VIII - DİĞER HUSUSLAR

  • Yazılı bölüme girmeye hak kazanan adaylar için “Sınav GiriĢ Belgesi” düzenlenecektir.
   Sınav Giriş Belgesine ilişkin duyuru giriş sınavının yazılı bölümüne girmeye hak kazanan
   adayların ilan edilmesi aşamasında yapılacaktır. Adayların sınava girebilmeleri için Sınav
   GiriĢ Belgesi ile birlikte, T.C. kimlik numarası ve fotoğrafı bulunan; Türkiye
   Cumhuriyeti Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartı, sürücü belgesi veya kullanım süresi
   dolmamıĢ pasaport belgesinden en az birini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.
   Bunlardan en az birinin olmaması durumunda aday sınava alınmayacaktır.

  • Adayların tabloda gösterilen gruplardan sadece birisini tercih etmeleri gerekmektedir. Aksi
   durumda yapılan başvuru geçersiz sayılacaktır.

  • Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili
   hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet BaĢsavcılığına suç duyurusunda
   bulunulacaktır.

  • Giriş sınavında başarılı olup, asil listede yer alanlardan, kendilerine yapılacak bildirimde
   belirtilen süre içinde Gelir İdaresi Başkanlığı (A) Grubu Kadrolarına Giriş Sınavlarının
   Duyurulması, Sınavlara Başvurular ile Atamada İstenecek Belgelere İlişkin Yönetmelikte
   belirtilen belgeleri ibraz edenler Devlet Gelir Uzman Yardımcısı kadrolarına atanacaklardır.

  • Asil listede yer alanlardan atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre
   içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı
   sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmayacaktır. Atama yapılması için kendilerine
   bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak başvurmayan veya ataması yapıldığı halde
   mazeretsiz olarak süresi içinde göreve başlamayan adaylar için sınav sonuçları müktesep
   hak sayılmaz.

  • Sınavı kazananlardan, sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit
   edilenlerin, sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacağı gibi, bu şekilde atamaları
   yapılmış olsa dahi bu atamalar iptal edilecektir ve hiçbir hak talebi söz konusu olmayacaktır.

  • Kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içerisinde başvuruda bulunmayanlar, atama
   işleminden sarfınazar edenler, atamaları iptal edilenler ile memurluğa alınma şartlarından
   herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılmayanların yerlerine, yedek
   listedeki adaylar sırası ile aynı usulle uzman yardımcısı kadrolarına atanacaktır.

  • Adayların çanta ve benzeri eşyalar, cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi, cep
   bilgisayarı, hesap makinesi ve benzeri cihazlar ile saat fonksiyonu dışında fonksiyonu
   bulunan saatlerle sınava girmeleri kesinlikle yasaktır. Bu eşya, araç ve cihazları yanında
   bulunduranların durumları tutanakla tespit edilerek bu adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.

  • Adaylar sınavda yapacakları işaretlemeler ve yazacakları yazılar için yanlarında, koyu yazan
   siyah kurşun kalem, kalemtıraş ve iz bırakmayan silgi bulundurmalıdır. Cevap kağıdında
   yapılacak işaretlemelerin uygun şekilde yapılması ve değiştirilmek istenen işaretlemelerin iz
   bırakmayacak şekilde silinmesi konusundaki sorumluluk adaylara aittir.

  • Sınav sırasında kopya çeken, kopya veren veya bunlara teşebbüs edenler ile sınav
   kâğıtlarına belirtici işaret koyanların durumları tutanakla tespit edilerek bu adayların sınavı
   geçersiz sayılacak ve bu kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır.
   İlan olunur.
 • Yasaklı

  hocam siralama kaca duser tahminlerinizi bekliyoruz


 • Hazine ve Maliye Bakanlığı

  5000 siralamaya gelir mi acaba • Bu İngilizce ne alaka üstad nasıl olacak bu İngilizce işi


 • Yasaklı

  @paretowilfredo ingilizceden kaç soru var?


 • Yasaklı • @james-buchanan Kaç olur sıralama • İngilizce olmasaydı iyiydi ama nasip. Mücadele ederek ilan bekleyen herkese hayırlı olsun • Sıralama aralığını belirteyim arkadaşlar : 4.500 ile 6.000 arası olur. Ingilizceyi hesaba katıp sınava katılmayacak olanları da hesaba katın. • İngilizceden kaç soru çıkar arkadaşlar ingilizce yapmadan da kazanılabilirmiyiz?


 • Yasaklı

  @maesteo max. 4000-4500 o da maksimum. • Herşey üst üste geldi sayıştayıda ozamanlara koyabilirler kpss var bide idari yargı açılıyormuş ozaman çık işim içinden çıkabilirsen • @paretowilfredo soru dağılımı ve ingilizce konusu kafa karıştırıyor nasıl olur hocam bunlar • Sonunda bi ilan gelebildi. Umarım guy ve vmy ilanları da en kısa zamanda gelir. • Dostlar öncelikle hayırlı olsun. Maliye Bakanlığı'nın en azından verdiği sözlerden birini tutması, sessizliğini bozması açısından ilan güzel oldu.
  O vakit parçalanacağını ve 400 300 300 olarak düşünüldüğünü söylediğimizde bize kızan dostlarımız oldu. Tek parça olur, 1000 olur diye ancak öngördüğümüz gibi de geldi ilan. Ben dün GUY'a dair duyuru yaptım arkasından DGUY geldi, inşallah darısı GUY'a olsun dostlar.

  İlana dair şunları söyleyebilirim, bi kere DGUY soruları GUY sorularının bir tık üzerinde, nispeten kaliteli sorulardır. O nedenle GUY sınavlarını baz alarak gevşek tutmayın dostlar.

  İngilizce'yi bir alan olarak saymışlar. Bu durumda 5 ders varmış ve 20 soru sorulacakmış gibi hareket etmekte fayda var. Bu Naci Ağbal'ın kaliteli personel temini vurgusunun sanırım bir yansıması olarak çıktı karşımıza. Çok zorlayıcı olacağını sanmıyorum. Tabi bu hiç bilmeyen yapabilir demek değil. Orta düzeyde İngilizce soruları ile karşılaşırsınız diye düşünüyorum.

  Bakalım, Allah yâr ve yardımcınız olsun dostlar. • buruk bir sevinç oldu.hayırlı uğurlu olsun.300 çok iyi.çok iyi. ing. de var ama olsun yapılır bir şekilde-heralde-..bu son olsun.amin.evet önceki sınavları garip bir sınavdı.inşallah bu sefer normal olur..bu süreçte ilk başvurduğum ama girmediğim sınavdı dguy.belki yine bununla biter bu süreç.ey Allah'ım bitsin bu süreç bununla..tekrar hayırlı uğurlu olsun..


 • Yasaklı

  acil ingilizce konusunda bilgilendirme @paretowilfredo @Antimülakat • Soru dağılımı gerçekten önemli. Net olarak nasıl öğrenebiliriz ? Tahmin edilen gibi 20 hukuk 20 maliye 20 muhasebe 20 iktisat 20 ingilizce olursa ingilizce çok fazla belirleyici olur. (Ayrıca İnkılap da var onu nereye sikistiracaklar? ? :)) • @james-buchanan Yazdım dostum. Yukarda. Keşke okusaydın.


 

Baskent Kariyer