Soru Bankasi

YÖK Uzman Yardımcılığı İlanı 2018(4 hukukçu 1 kamu yönetimi) • YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI UZMAN YARDIMCILIĞI
  GİRİŞ SINAVI DUYURUSU
  Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığında çalıştırılmak üzere, 9. dereceli, toplam 5 (beş)
  Yükseköğretim Kurulu Uzman Yardımcısı alınacaktır.
  Giriş sınavı sadece sözlü sınav şeklinde yapılacaktır. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan
  adaylar ile sınavın yapılacağı adres, tarih ve saatleri, YÖK Başkanlığının (www.yok.gov.tr)
  internet sayfasında, sözlü sınavdan en az 10 (on) gün önce ilan edilecekti
  r. Adaylar için ayrıca
  sınava giriş belgesi düzenlenmeyecektir.
  Alanı
  Kadro
  Adedi
  Mezun Olunan
  Alan/Bölüm
  Sınav
  Türü
  ve
  Puanlar
  Hukuk
  4
  Hukuk Fakültesi
  KPSS

  P
  4
  Kamu Yönetimi
  1
  Kamu Yönetimi Bölümü
  KPSS

  P29
  SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

  1. 657 sayılı
   Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.
   2
   ) 2017 yapılan KPSS Lisans(A) grubu sınavı sonucunda, yukarıdaki tabloda yer alan uzmanlık
   alanının karşısında belirtilen puan türüne göre asgari 85 puana sahip olmak.
   3
   ) Yu
   rtiçinde en az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin yukarıdaki tabloda belirtilen bölüm veya
   bu bölüme denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçi veya yurtdışındaki
   bölümlerden birini bitirmiş olmak.

  01/01/2018 tarihi itibarıyla 35
  yaşını doldurmamış olmak. (01/01/1983 tarihinde veya bu
  tarihten sonra doğmuş olmak.)
  5) Devamlı olarak görev yapmasına engel olabilecek, daimi vücut ya da akıl hastalığı ile vücut
  sakatlığı ya da engeli bulunmamak.
  6) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği
  olmamak.
  BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER, ŞEKLİ VE YERİ:
  2017 yılında
  yapılan KPSS Lisans
  (A grubu)
  sınavları sonucunda, 100 (yüz) puan üzerinden 85
  (seksenbeş) ve daha yüksek puan alarak başarılı olan adaylardan, Başkanlığımızdan görev
  talebinde buluna
  cakların,
  elektronik ortamda doldurulacak
  EK

  1 Yükseköğretim
  Kurulu Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı Başvuru Formu (son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık
  fotoğraf yapıştırılmak suretiyle) ile birlikte aşağıda yer alan belgeleri
  27 Ağustos

  07 Eylül
  2018
  tari
  hleri arasında
  Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Üniversiteler Mahallesi
  1600.Cadde No: 10 06800 Bilkent/Çankaya/ANKARA adresine
  şahsen, elden, posta (iadeli
  taahhütlü) veya kargo yoluyla teslim etmeleri gerekmektedir.
  Postadaki gecikmeler ve diğer sebepler
  le
  son başvuru tarihinden sonra Başkanlığımıza girişi yapılan evraklar ile eksik ve imzasız belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir
  .
  a)
  Kimlik fotokopisi
  b)
  Diploma, öğrenim belgesi veya mezuniyet belgesinin fotokopisi
  c)
  KPSS sonuç belgesinin
  kontrol kodlu bilgisayar çıktısı.
  d)
  Adayın özgeçmişi.
  SÖZLÜ SINAV:
  Müracaat şartlarını taşıyan adaylar, yukarıdaki tabloda yer alan her bir alan kendi içinde olmak
  üzere, KPSS puanına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanır. Yukardaki tabloda yer alan
  he
  r bir alanda ilan edilen kadro sayısının 4 (dört) katı aday, sözlü sınava girmeye hak kazanır.
  Sonuncu aday ile aynı puana sahip olanlar da sözlü sınava girerler.
  Sözlü sınavda adaylar,
  a) Adayın kendi alanındaki bilgi düzeyi ile Genel Kültür, Genel Yetene
  k, Anayasa Hukuku,
  İdare Hukuku, İdari Teşkilat, Makro İktisat, Maliye Politikası, Avrupa Birliği Hukuku,
  Yükseköğretim Mevzuatı (T.C. Anaya
  sası’nın ilgili hükümleri, 2547,
  2914
  ve 2809 sayılı
  Kanunlar ile yükseköğretim mevzuatına ilişkin yönetmelikler)
  k
  onularına ilişkin bilgi düzeyi,
  b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
  c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
  ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
  d) Genel yetenek ve genel kültürü,
  e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
  yönlerinden değerlendirilir.
  Adaylar, Sınav Komisyonu tarafından ayrı ayrı puan verilmek suretiyle (a) bendi için 50 (elli)
  puan, diğer bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için 10’ar (onar) puan üzerin
  den
  değerlendirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için Sınav Komisyonu Başkan ve üyelerinin
  100 (yüz) tam puan üzerinden verdikleri notların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş)
  olması şarttır.
  Sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi
  kullanılmaz.
  SÖZLÜ SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ, İLANI VE SONUÇLARA İTİRAZ
  Sözlü sınav sonuçlarına göre puanı en yüksek adaydan başlanarak atama yapılacak kadro
  sayısı kadar asıl, asıl aday sayısının yarısı kadar da yedek aday belirlenir. Yedek
  listede yer alan
  adayların hakları, ilân tarihini takip eden üç ay için geçerlidir ve daha sonraki sınavlar için
  müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.
  Sınav puanlarının eşitliği halinde sırasıyla; KPSS puanı, diploma notu yüksek olan aday
  s
  ıralamada üstte yer alır.
  Sınav sonuçlarının ilânını takip eden 5 (beş) iş günü içinde Komisyona itiraz edilebilir.
  İtirazlar Komisyonca en geç 10 (on) iş günü içinde karara bağlanır.
  UZMAN YARDIMCISI KADROLARINA ATAMA
  Sınavda başarılı olan adaylar;
  a) G
  örevini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı olmadığına dair yazılı
  beyanını,
  b) Adli sicil kaydı yazılı beyanını,
  c) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanını,
  ç) 4 adet vesikalık fotoğrafını,
  sınav sonucunun yazılı
  olarak bildirildiği tarihi takip eden 15 (onbeş) gün içerisinde
  Personel Dairesi Başkanlığına teslim ederler.
  Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak
  atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu
  nlar hiçbir hak talep edemezler
  ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
  Sınavı kazananların atama işlemleri 657 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılır. Süresi
  içinde belgelerini teslim etmeyenlerin atamaları yapılmaz.
  Sınavda baş
  arılı olanlardan yasal süresi içinde göreve başlamayanlar, ataması yapılıp da
  herhangi bir sebeple görevden ayrılanlar ile atama şartlarını taşımadığı anlaşılanların yerlerine
  yedek adayların ataması puan üstünlüğüne göre yapılır.
  İLETİŞİM BİLGİLERİ:
  Telefo
  n : (312) 298 75 68

  70

  71
  Not 1 : Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavına ilişkin gerekli görülen bilgilendirmeler,
  Başkanlığımızın www.yok.gov.tr adresinden ilgililere duyurulacaktır.
  Kamuoyuna duyurulur • Siyaset Bilimi mezunları başvuramıyor mu ? • @suaybg yurtiçinde en az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin yukarıdaki tabloda belirtilen bölüm veya
  bu bölüme denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçi veya yurtdışındaki
  bölümlerden birini bitirmiş olmak.

  şartı var; sbky mezunları da başvurabilir • Ya bu hukuk bölümü ne böyle hala en çok kadro onlara açılıyor. • Ahahha şaka gibi bir ilan. Keşke yarısını kpss den sonraya bıraksalardı 😀 • Tuh benim p29 82😂 • Son alım 2016 yapılmış kamu taban puanları 🙂

  KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜNDEN SÖZLÜ SINAVA GİRMEYE HAK KAZANANLAR
  1 KPSS-P37 97,26736
  2 KPSS-P37 96,26005
  3 KPSS-P37 95,3414
  4 KPSS-P37 93,47381 • Başvuru tarihinde 2018 kpss puanları da açıklanmış olacak olmasına rağmen ilanı şimdi yapıp mutlaka 2017 puanı istemelerine ne demeli peki? • @aslan-reyiz Hocam benim p29 88 küsür sıralamam 234 🙂 2016 puanlarını yazınca uçuk görünüyo ama kamudan son kişi 91-92 ile girer sanki. Bi dipnot bölümüm siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler yani giremiyorum sanırım sınava 🙂 Girecek arkadaşlara başarılar. • Bu kurum şey değil miydi ya hani 6 kişilik uzman yardımcısı kadrosu açıp kimseyi almayan? Aman aman uzak olsun benden 100 puanım olsa başvurmam • Duşünen Arkadaslar icin soyle bir aciklama yapim.

  Kamu Yonetimi Mezunu Olarak, puanim (P29), 94.84 Siralamam 11 ama Kamu Yönetimi Branş siralamam 2. O yüzden 92 veya 91 ile kapatir. Ben girmeyi şuan icin dusunmuyorum • Arkadaşlar hukuk için p4'de 85.5 puanım var, bu alım için mülakata kalma şansım var mıdır?
  Hiçbir istatistiki bilgim yok yardımcı olursanız sevinirim. • @av-22 zor ihtimal ama başvuru yapmaktan zarar gelmez • @genclerbirlikli teşekkür ederim. P4 85.5 puan elimde kaldı resmen, bari ihtiyacı olana falan devredebilsek 🙂 • @av-22 hocam bu sene baya hukukçu alındı aslında ya, gelmedi mi hiç ? Bi de yds var mı, yoksa onu da düşünün • @genclerbirlikli, içinde söyledi: YÖK Uzman Yardımcılığı İlanı 2018(4 hukukçu 1 kamu yönetimi)

  @av-22 hocam bu sene baya hukukçu alındı aslında ya, gelmedi mi hiç ? Bi de yds var mı, yoksa onu da düşünün

  Hocam ben hakimlik mulakatina konsantre olduğumdan ve oradan da yine elenince inan kpssye girdigimi ve puanimi unutmustum. Aklima geldi bakinirken gordum ilani ama bize devletten ekmek yok gibi, dediginiz gibi ilanlari kacirmisim. Yinede basvuralim bakalim hukukcular bir yere kapak atmislarsa belki bize de bir umut doğar. • Arkadaşlar, malum ilanın başvuru tarihinde 2018 kpss de açıklanmış olacak. Buna rağmen kurumun yalnızca 2017 kpss puanını kabul ederek ilan açmasının doğru olduğunu düşünmüyorum. Nitekim benzer durum Kişisel Verileri Koruma Kurumunun ilanında da vardı (O ilanda ise sadece 2018 puanları kabul edilip 2017'yi kabul etmemişlerdi) arkadaşların yaptığı görüşmeler neticesinde ordaki sorun çözüldü. Ben aynısını bu ilan için de yapabileceğimizi düşünüyorum. Bugün kurumu aradım, konuyla ilgilenen yetkilinin izinde olduğunu bayramdan sonra dönmüş olacağını tekrar aramamı söylediler. Başka bir konuda okuduğuma göre @Hegia-sophia da daha önce kurumu aramış. Taleplerimizi dile getirirsek sonuca ulaşabileceğimizi düşünüyorum. • Arkadaşlar hukuk kaç ile kapatir,ne düşünüyorsunuz ? • arkadaşlar basvuru yapan var mı? başvuru formu excel şeklinde nasıl doldurup çıkardınız ? • Arkadaslar Basvuru Formu ve Özgecmis, el yazisiylami yoksa bilgisayarda mi yazicaz? Yardimci olursaniz sevinirim.


Log in to reply
 

Baskent Kariyer Aksoyuzem