Soru Bankası

400 adet Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcısı ilanı • Ön başvuruları 02-13 Ocak 2017 tarihleri arasında elektronik ortamda alınacaktır. Alınan başvuruların ardından sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi 20 Ocak 2017 tarihinde Kurumumuz internet sitesinde yayımlanacaktır.
  Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı Giriş Sınavı; 13-24 Şubat 2017 tarihleri arasında
  Ankara’da yapılacaktır.

  2. BAŞVURU ŞARTLARI
  Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı giriş sınavına katılabilmek için adayların aşağıdaki
  şartları taşıması gerekmektedir:
  a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A)
  bendinde yer alan genel şartları taşımak.
  b) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını
  doldurmamış olmak.
  c) ÖSYM tarafından 4-5 Temmuz 2015 veya 22-29 Mayıs 2016 tarihlerinde yapılan Kamu
  Personeli Seçme Sınavlarına katılmış olup, bölümler itibarıyla KPSS 111 ve KPSS 113
  puan türlerinden 75 ve üzeri puan almış olmak.
  d) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak.
  e) Kurumca açılan giriş sınavlarında iki defadan fazla başarısız olmamak.
  Giriş sınavına katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuru yapanlardan;
  KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere, alınacak kadronun 4 (dört) katı kadar aday,
  sözlü sınava çağırılacaktır. Son sıradaki adayla eşit puan almış adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır.
  Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların listesi 20 Ocak 2017 tarihinde Sosyal
  Güvenlik Kurumu (www.sgk.gov.tr) internet adresinde ilan edilecek olup adaylar, ilan edilen tarih,
  saat ve yerde giriş sınavına katılacaklardır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

  3. ÖN BAŞVURU VE ONAY İŞLEMLERİ
  Başvurular aşağıda belirtildiği şekilde yapılacaktır.
  a) Başvurular https://uyg.sgk.gov.tr/kdsinavbasvuru/AnaSayfa.do adresinden 02-13 Ocak 2017
  tarihleri arasında elektronik ortamda alınacaktır.
  b) Adaylar, T.C. kimlik numarası ile başvuru ekranına giriş yapacak olup Sosyal Güvenlik
  Denetmen Yardımcılığı Sınavı Başvuru Formu’nu eksiksiz ve doğru şekilde
  doldurduktan sonra “tamam” ve “onayla” butonuna basarak başvurusunu
  tamamlayacaktır.
  c) Adayın başvurusu tamamlandıktan sonra KPSS puanı ÖSYM üzerinden sistem
  tarafından kontrol edilecektir. Bilgilerinde yanlışlık olan adayın başvurusu
  değerlendirilmeye alınmayacaktır.
  d) Aday; başvuru formuna 4.5x6 ebadında ve son 6 ay içinde çekilmiş fotoğrafını
  elektronik ortamda tarayıp yerleştirecektir. Başvuru esnasında ayrıca fotoğraf
  istenmeyecektir.
  e) Adaylar iletişim bilgilerini (adres, telefon numarası, e-posta adresi) en güncel haliyle
  yazacaklardır.
  f) Başvuru formunun hatasız ve eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir. Başvuruda
  yer alan bilgilerin doğruluğundan aday sorumlu tutulacaktır.
  g) Elektronik ortam dışında başvuru kabul edilmeyecektir.

  4. BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER VE BAŞVURU ŞEKLİ
  Adaylardan başvuruda aşağıdaki belgeler istenecektir.
  a) Elektronik ortamda doldurulan Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı Sınavı Başvuru
  Formu. (Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı Sınav Başvuru Formunun
  eksiksiz ve tam olarak elektronik ortamda doldurulup onaylandıktan sonra çıktısı
  alınarak imzalanması gerekmektedir.)

  b) Yükseköğrenim diploması/geçici mezuniyet belgesi veya YÖK tarafından onaylanmış
  yabancı okullardan mezun olanlar için denklik belgesinin aslını ibraz etmek kaydıyla
  Kurumumuzca, noterce veya mezun olduğu üniversite tarafından onaylanacak örneği.

  Giriş sözlü sınavına katılmaya hak kazanan adayların listesi ve sınav yerleri 20 Ocak 2017
  tarihinde Kurumumuz internet sitesinde ilan edilecek olup adaylar belgelerini 31 Ocak 2017
  tarihi mesai bitimine kadar Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İnsan Kaynakları Daire
  Başkanlığı Ziyabey Cad. No:6 Balgat/ANKARA adresine posta ile veya hafta içi 09.00 -
  17.00 saatleri arasında elden teslim edebilecektir. Başvurunun son günü saat 17:00
  itibarıyla yukarıdaki adreste bulunan evrak kayıt birimine gerekli belgeleri ulaştırmayan
  adayların başvurusu tamamlanmamış sayılacaktır.

  İstenilen belgeler, aslı ve fotokopileri getirilmek suretiyle, Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri,
  Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlükleri veya İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı tarafından tasdik
  edilebilecektir.
  Not: Sadece sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar belge teslim edecektir.

  5. SÖZLÜ SINAV KONULARI
  a) Kamu maliyesi:

  1. Maliye teorisi (kamu gelir ve giderleri, kamu borçları ve bütçesi).
  2. Maliye politikası.
  3. Vergi hukuku ve Türk vergi sistemi.
   b) İktisat:
  4. İktisat teorisi (Mikro iktisat, Makro iktisat ve İktisadi analiz).
  5. İktisat politikası.
  6. Para teorisi ve politikası.
  7. Uluslararası iktisat.
  8. Türkiye ekonomisi ve Güncel ekonomik sorunlar.
   c) Hukuk:
  9. Anayasa hukuku.
  10. Medeni hukuk (aile hukuku ve miras hukuku hariç).
  11. Borçlar hukuku.
  12. Ticaret hukuku (ticari işletme hukuku, şirketler hukuku ve kıymetli evrak hukuku).
  13. İdare hukuku ve idari yargılama usul hukuku.
  14. İş ve sosyal güvenlik hukuku.
   d) Muhasebe:
  15. Genel muhasebe.
  16. Mali tablolar analizi.
   e) Matematik, istatistik, aktüerya bölümleri mezunlarından alınacak denetmen yardımcısı
   adayları için mezun olunan bölüme ilişkin alan bilgisi.

  6. SÖZLÜ SINAV VE DEĞERLENDİRME
  Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar www.sgk.gov.tr adresinden duyurulacak olup
  adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
  A. Sözlü sınavda adaylar, Sosyal Güvenlik Denetmenliği Yönetmeliğinin sözlü sınav başlıklı 12
  nci maddesinin 2 nci fıkrasında yer alan;
  a. Alan bilgisi konularına ilişkin bilgi düzeyi,
  b. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
  c. Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
  ç. Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
  d. Genel yetenek ve genel kültürü,
  e. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
  yönlerinden değerlendirilir.
  B. Adaylar, Sınav Komisyonu tarafından (a) bendi için 50, diğer bentlerinde yazılı özelliklerin her
  biri için 10 puan üzerinden değerlendirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için sınav
  komisyonu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması şarttır.
  C. Sınav sonuçlarına göre başarı sıralaması yapılarak puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle
  ilan edilen kadro sayısı kadar asıl, bu sayıyı geçmemek ve sınavda başarılı olmak şartıyla yedek
  aday belirlenir. Sınav sonucunun ilân edildiği tarihi takip eden üç ay içerisinde sınavı asıl
  kazananlardan çeşitli nedenlerle göreve başlayamayanların yerine yedek listede yer alan
  adayların atamaları yapılır.
  D. Asıl ve yedek listelerde sıralama yapılırken, adayların giriş sınavı puanının eşit olması halinde,
  KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.

  7. SINAV SONUCUNA İTİRAZ
  Giriş sınavı sonucuna itirazlar, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren beş iş günü
  içerisinde dilekçe ile Kuruma (Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İnsan Kaynakları Daire
  Başkalığı, Ziyabey Cad. No:6 Balgat /ANKARA adresine) yapılabilir. İtirazlar Komisyona ulaştığı
  tarihten itibaren en geç on beş gün içerisinde incelenerek sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı ve/veya
  elektronik olarak bildirilir. Komisyonun inceleme sonuçları kesindir.
  8. ATAMA
  Giriş sınavı sonucunda başarılı olan adaylar başarı sıralaması esas alınarak, Yönetmelikte
  istenen şartları taşımak ve belgeleri ibraz etmek kaydıyla, yapacakları tercihlerine göre Sosyal
  Güvenlik Denetmen Yardımcılığı kadrolarına atanırlar.
  Tablo-1:Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı Giriş Sınavına alınacak bölümler, kadro sayıları,
  1
  En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim
  kurumlarının hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve
  idari bilimler, iktisat, işletme, bankacılık,
  sigortacılık fakülte, yüksekokul veya
  bölümlerinden
  ya da bunlara denkliği
  Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış
  yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından
  mezun olmak
  300 KPSS P113

  2
  En az 4 yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim
  kurumlarının matematik, istatistik ve aktüerya
  bölümlerinden ya da bunlara denkliği
  Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış
  yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından
  mezun olmak.
  100 KPSS P111 • Toplanalim Sgk'nin elini opelim bayram harcligini bize cok veriyor:) sene sonuna yaklasirken cok guzel haberler bunlar • Gözümüz aydın :) • Ortalık şenlensin biraz :) • Hâlâ 2015 puanıyla alıyorlar. İlginç • Umarım bir sonraki alımda istatistik,matematik bölümünden alım olmaz. • http://tercihiniyap.net/sgk-400-denetmen-yardimciligi-ilani/ Cümleten hayırlı uğurlu olsun. Şöyle bir ilanı görmek çok mutlu etti sizler kadar bizleri. Gözümüz ışıdı desek yeridir. 2016 KPSS A grubunda yaşanılan ölü toprağını bu ilanla hafiften atalım, devamı gelecektir inşallah dostlar. • Her ihtimale karşı başvuru yapacağım ama 80'e düşmez galiba. Yine güzel ilan bekleyenler için hayırlısı olsun inşallah. • Umarım yine bir istatistik-iibf tartışması başlatmaz kimse. Şöyle deneyimli arkadaşlardan mülakat hakkında bilgi alacağımız bir forum olması ümidi ile. • diğer kurum sınavları ve mülakatların da olduğu gibi gelmicek veyahut girmicek arkadaşlar inşallah başvurmazlar herkez için hayırlısı olsun :)
  gelecek diğer ilanların da müjdecisi olur inşallah • Lütfen mesleği istemeyenler, mülakata gitmeyecekler veya aynı düzeyde bir mesleğe yerleşmiş olanlar başvuru yapmasınlar. Biraz umudu olanların heveslerini kursaklarında bırakmasınlar. Herkes zor zamanlardan geçiyor umutlarımıza kelepçe vurmayın • 82,50 puanım arkadaşlar sizce başvurmalımıyım • @vmyveyagtbmy başvurman gerektiği kanaatindeyim • @denetçi saol kardeşim cevap verdiğin için • Puan : 82.41555 sıralama 1737
  20 ocağa kadar ömrümden ömür gidecek
  Allah bizlere sabır versin... • @vmyveyagtbmy rica ederim • 81.9 la başvuracam belli mi olur önceki alimdaki gbi belki en son bu puanda kapatır • @Antimülakat hocam kaçla kapatır dersin? • 83 puanda birinin 2015 de sıralaması kaçtı geçen seneden giren kaç kişi olur ? geçen seneki puanlarla girenlerden kaçı bu sene yüksek puan aldı kpss den :D kafamda deli sorular.. • Allahım sana geliyorummmmm 😀😀😀


 

Başkent Kariyer