Baskent Kariyer Kaymakam
Baskent Kariyer Memur

2019 KGK Uzman Yardımcısı Alım İlanı • Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:
  KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU
  UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI
  Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunda Genel İdare Hizmetleri
  sınıfında bulunan 8 ve 9 uncu dereceli uzman yardımcısı kadrolarında görevlendirilmek üzere
  başarı durumları dikkate alınarak 13 kişilik aday personel seçimi için giriş sınavı yapılacaktır.
  11 adet uzman yardımcısı (genel) kadrosu için; Üniversitelerin en az dört yıllık lisans
  eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler ile ticari bilimler
  fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki
  veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından,
  2 adet uzman yardımcısı (istatistik) kadrosu için; Üniversitelerin en az dört yıllık lisans
  eğitimi veren fen fakültelerinin veya fen-edebiyat fakültelerinin istatistik bölümünden veya
  bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki
  öğretim kurumlarından,
  mezun olanlardan, yapılacak olan yazılı ve sözlü sınav sonucunda başarılı olanlar uzman
  yardımcısı olarak sınava katılmak üzere başvuruda bulunabilecektir.
  I) SINAV BAŞVURU ŞARTLARI:
  Sınava Başvuruda Bulunacak Adayların;
  1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A)
  bendinde yer alan genel şartları taşıması,
  2- Yukarıda belirtilen yükseköğretim kurumlarından veya bölümlerden birisinden mezun
  olması,
  3- ÖSYM tarafından 2018 ve 2019 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından
  (KPSS A Grubu) birinden;
  Uzman yardımcısı (genel) kadrosu için başvuruda bulunan adaylardan KPSS P1, KPSS
  P17, KPSS P18, KPSS P22, KPSS P23, KPSS P28, KPSS P47 ve KPSS P48 puan türlerinin
  herhangi birinden 80 ve üzeri puan almış olmak kaydıyla, başvuruda bulunanlardan en yüksek
  puanlı 220 kişi,
  Uzman yardımcısı (istatistik) kadrosu için başvuruda bulunan adaylardan KPSS P12 puan
  türünden 80 ve üzeri puan almış olmak kaydıyla, başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 40
  kişi,
  içerisinde yer alması (Son sıradaki adaylarla aynı puana sahip adaylar da sınava kabul
  edilir.)
  4- Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuzbeş yaşını
  doldurmamış olması (1/1/1984 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak),
  5- Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumunun olmaması,
  gerekmektedir.
  II) BAŞVURU ŞEKLİ VE TARİHİ:
  Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır.
  Sınav başvuruları 7/10/2019 tarihinde başlayıp, 21/10/2019 tarihinde saat 17.00 itibariyle
  sona erecektir.
  Başvurular, elektronik ortamda “www.kgk.gov.tr” adresinde yer alan “Sınav Başvuru
  Formu”nun, yapılan açıklamalar çerçevesinde doldurulması suretiyle yapılacaktır.
  III) YAZILI SINAV TARİHİ VE YERİ:
  Giriş sınavının yazılı bölümü genel alandan başvuranlar için 7-8/12/2019 tarihlerinde,
  istatistik alanından başvuranlar için ise 7/12/2019 tarihinde Ankara’da yapılacaktır.
  Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar ile sınav yerleri, Kurumun
  www.kgk.gov.tr” internet sayfasında ve e-Devlet portalında yazılı sınavdan en az 10 gün önce
  ilan edilecektir.
  Sınav yeri adresi sınav giriş belgesinde belirtilecektir. Sınava katılmaya hak kazandığı
  açıklanan adaylar, belirtilen internet adresinde yer alacak olan bölüme vatandaşlık numaralarını
  girmek suretiyle erişebilecekleri sınav giriş belgelerinin bir çıktısını alacaklardır. Sınavda,
  çıktısını almış oldukları bu giriş belgesiyle birlikte yanlarında kimlik tespiti sağlamak üzere TC
  kimlik numarasını içeren nüfus cüzdanı, TC kimlik kartı, sürücü belgesi veya pasaport bulundurmaları
  gerekmektedir.
  Sınav yeri ve/veya tarihinin değiştirilmesi halinde durum, Kurumun internet adresinde
  ilan edilir. Bu ilan tebligat hükmündedir.
  IV) YAZILI SINAV ŞEKLİ VE KONULARI:
  Uzman yardımcılığı giriş sınavının yazılı bölümü:
  a) Uzman yardımcısı (genel) kadrosuna başvuruda bulunan adaylar için;
  1- İktisat ve İşletme: (mikro ve makro iktisat, uluslararası iktisat, para ve banka, Türkiye
  ekonomisi, kalkınma iktisadı, istatistik ve ekonometri [genel bilgiler], işletme iktisadı, işletme
  finansmanı),
  2- Maliye: (maliye teorisi, kamu maliyesi, maliye politikası, bütçe, vergi hukuku ve Türk
  vergi sistemi),
  3- Hukuk: (anayasa hukuku, idare hukuku ve idari yargı, borçlar hukuku, medeni hukuk
  [başlangıç - kişiler hukuku - eşya hukuku], ticaret hukuku [başlangıç - ticari işletme - ticaret
  şirketleri - kıymetli evrak], ceza hukuku [genel hükümler]),
  4- Muhasebe: (genel muhasebe, maliyet muhasebesi, mali tablolar analizi, genel matematik
  ve ticari hesap),
  konularından klasik sınav şeklinde ve 7-8/12/2019 tarihlerinde sabah ve öğleden sonra iki
  oturum olmak üzere toplam dört oturumda gerçekleştirilecektir.
  b) Uzman yardımcısı (istatistik) kadrosuna başvuruda bulunan adaylar için;

  • İstatistik Bilgisi: (Temel İstatistik Bilgisi, Olasılık ve İstatistik Teorisi, Nicel Karar
   Yöntemleri)
  • Temel İstatistik Bilgisi: (veri, veri kaynakları, veri toplama yöntemleri, örnekleme
   yöntemleri, ortalamalar, değişkenlik ve asimetri ölçüleri, indeksler, hipotez testleri, varyans
   analizi, korelasyon ve regresyon analizi, zaman serileri analizi, parametrik olmayan testler),
  • Olasılık ve İstatistik Teorisi: (olasılık, rasgele değişken, sürekli ve süreksiz olasılık
   dağılımları, matematiksel istatistiğin temelleri),
  • Nicel Karar Yöntemleri: (yöneylem araştırması, karar teorisi ve karar yöntemleri,
   doğrusal ve doğrusal olmayan programlama, çok ölçütlü karar verme, veri madenciliği),
   konularından klasik sınav şeklinde ve 7/12/2019 tarihinde tek oturumda gerçekleştirilecektir.
   Yukarıdaki konu gruplarına ilaveten yazılı sınavlarda, iktisadi, mali ve hukuki konuların
   tartışılmasına, değerlendirilmesine, yorumlanmasına ve çözüm önerileri getirilmesine yönelik
   sorulara da yer verilebilir.
   Yukarıda alanlar itibarıyla belirtilen konu grupları, yazılı sınavın genel çerçevesini
   belirlemekte olup, her konu grubunda yer alan konuların tamamından soru sorulacağı anlamına
   gelmemektedir.
   V) YAZILI SINAV DEĞERLENDİRMESİ:
   Yazılı sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınavda başarılı sayılmak için tüm
   sınav konularından alınan notların aritmetik ortalamasının 70 ve üzerinde olması zorunludur.
   Yazılı sınav sonucunda 70 puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan başlanarak her
   alan için atama yapılacak kadro sayısının dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır.
   Dolayısıyla yazılı sınavdan 70 ve üzeri puan almak adayın mutlaka sözlü sınava çağrılacağı
   anlamına gelmemektedir. Ayrıca son sıradaki adayla eşit puanı alan adaylar da sözlü sınava
   çağrılır.
   Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmayacaktır.
   Sözlü sınav yeri ve tarihi, “http://www.kgk.gov.tr” internet adresinde ilan edilmek
   suretiyle duyurulacaktır.
   VI) SÖZLÜ SINAV VE DEĞERLENDİRMESİ:
   Sözlü sınav adayların;
  • Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
  • Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
  • Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
  • Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
  • Genel yetenek ve genel kültürü,
  • Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
   yönlerinden değerlendirilmesi ve her birine ayrı ayrı puan verilmesi suretiyle gerçekleştirilir.
   Sözlü sınavda başarılı sayılmak için komisyon başkan ve üyelerinin 100 tam puan
   üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması gerekmektedir.
   Giriş sınav puanı, sözlü sınavda başarılı olan adayların sözlü puanı ile yazılı sınav
   puanının aritmetik ortalamasıdır.
   Adayların giriş sınavı puanının eşit olması halinde, yazılı puanı yüksek olan adaya; yazılı
   puanının da eşit olması halinde, KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.
   VII) SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ:
   Sınav Komisyonunca başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanarak, en fazla giriş
   sınavı duyurusunda belirtilen uzman yardımcısı kadro sayısı kadar asil aday belirlenir. Yapılan
   sınavlarda başarılı olmak şartıyla, giriş sınavı duyurusunda belirtilen uzman yardımcısı kadro
   sayısının yarısını geçmemek üzere Sınav Komisyonu tarafından yedek aday isimleri de belirlenir.
   Sınavı asil ve yedek olarak kazananların isimleri Kurumda uygun yerlere asılmak ve
   http://www.kgk.gov.tr” internet adresinde ilan edilmek suretiyle duyurulacaktır. Bu ilan tebligat
   hükmündedir.
   Ayrıca, asil ve yedek listelerde yer alan adaylara sonuç yazı ile bildirilecektir.
   Yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına, sonuçların açıklanmasından itibaren yedi gün içerisinde
   Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunda olacak şekilde yazılı olarak itiraz
   edilebilir. İtiraz bu sürenin bitiminden itibaren, sınav komisyonu tarafından en geç beş iş günü
   içinde değerlendirilerek sonucu ilgiliye bildirilecektir.
   VIII) DİĞER HUSUSLAR:
   a) Adayların, sınavda sınav giriş belgesini ve ayrıca sınavda kimlik tespitinde kullanılmak
   üzere TC kimlik numarasını içeren nüfus cüzdanı, TC kimlik kartı, sürücü belgesi veya pasaportlarını
   yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.
   b) Sınavı kazananlardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları
   geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Bu şekilde atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal
   edilir ve bunlar hiçbir hak talep edemezler.
   c) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında 5237
   sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına
   suç duyurusunda bulunulacaktır.
   İlan olunur. 8360/1-1


 • Daha önce kaçla kapatmıştı acaba?

 • @newworldorder taban puan bilgisi yukarıdaki sorularin oldugu yazida var dostum 🙂 • @paretowilfredo ingilizce yok mu üstad bu sene ben mi goremiyorum 🙂


 • Hazine ve Maliye Bakanlığı

  Hayırlı olsun herkese şimdiden .Kaca düşer sorularını sgk yorgunluğundan yarina bırakmak istiyorum 🙂


 • Hazine ve Maliye Bakanlığı

  @ynsss4 ing geçen yılın tanıtım yazısında var hocam bu yıl yıl verilmemiş umarım doğru görüyorum @paretowilfredo dostum • @ynsss4 Geçen yıl da yoktu yanlış anımsamıyorsam dostum 🙂 ama puan türü konusunda bi yorum yapmıştım geçen yıl, bu fikrim halen geçerli. Sıradan ne bulursa yazmış kurum yine 🙂 • @paretowilfredo yani yuksek mi kapatarim hocam. 88.4 ün sansi var mi sizce • 89'dan aşağı düşmez. • @aroma Onu duzenleyeceğim dostum yarın 🙂 güncel olan bi yazımız vardı o tarih olmuş, bunu güncelleyelim güzelce ilk fırsatta 🙂 • Bende 88. 1 le başvurmayı düşünüyorum geçen yıl 180 kişi çağrılmış 90 la kapatmış bu yıl 220 kişi çağırılacak belki gelir bi umut • @ynsss4 valla ilk ilanlar ve çok puan türü dostum. Geçen yıla bakarsak çok düşecek gibi görünmüyor. Ama tahmin etmek zor.


 • Hazine ve Maliye Bakanlığı

  Bu yıl kusüratla ilan kaçırmak istemiyorum artık yaa geçen yıl sayamadim bile 😞 • @paretowilfredo haklısınz hocam. Bakalım nasipte varsa gelir • Çok mutlu oldum, çok istediğim kurumlardan birisiydi . Keşke daha fazla kişi alsaydı ama ... inşallah en çok emek veren ve en çok hakedenlere nasip olur , herkese kolay gelsin 🙂 • hayırlı olsun gerisini bekliyoruz herkese kolay gelsin şimdiden 🙂 • Hayırlı olsun arkadaşlar 92. 5 ile yerimi aldım pareto hocam veya giren arkadaşlar daha önce kaymakamlıktan sonra 1 ay yetermi acaba • Geçen sene girememiştim bu sene 89.8 ile üzülmek istemiyorum. • İlgili puan türlerinde 95'e yakın puanım olmasına rağmen İstanbul - Ankara ulaşım ve konaklama gibi etkenlerden dolayı başvuramıyorum. Girecek herkese bol şans. En azından 13 kişi için bir kapı açıldı.