Baskent Kariyer Kaymakam
Baskent Kariyer Kaymakam

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Uzman Yardımcısı Alım İlanı 2020 • İSTANBUL MADEN VE METALLER İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

  PERSONEL ALIMI DUYURUSU

  1- Aşağıda yer alan tabloda gösterildiği şekilde İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'ne (İMMİB) Uzman Yardımcısı ile İdari Memur kadroları için aşağıda belirtilen kriterler çerçevesinde sözlü sınavla 26 (Yirmialtı) personel alınacaktır.

  2- Sınava Katılma Şartları

  Sınava girecek adayların aşağıdaki genel şartları sağlaması zorunludur.

  a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

  b) Askerlik görevini yapmış veya erteletmiş veya bu görevden muaf olmak.

  c) 18 yaşını bitirmiş olmak,

  d) Uzman Yardımcısı için, dört yıllık eğitim veren üniversitelerin Tablo1'de belirtilen bölümlerinden ya da bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı üniversitelerden mezun olmak veya dört yıllık üniversite mezunu olmak kaydıyla Tablo 1'de belirtilen bölümlerden yüksek lisans derecesi olmak; İdari Memur için Üniversitelerin 4 yıllık Fakülte yada 2 yıllık Meslek Yüksek Okullarının Tablo 1'de belirtilen bölümlerinden mezun olmak ,

  e) 01/01/2020 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.(01/01/1985 ve daha sonra doğanlar),

  f) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

  g) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahküm olmamak,

  h) Uzman Yardımcısı ile İdari Memur görevini devamlı yapmasına engel her hangi bir özrü bulunmamak;

  i) TİM ve Birliklerde veya daha önce çalıştıkları iş yerlerinden 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde belirtilen nedenlerle sözleşmesi feshedilmiş olmamak,

  j) Uzman Yardımcılığı kadrosu için, İngilizce ve/veya Tablo 1'de belirtilen yabancı dillerden birinden, ÖSYM tarafından 2017-2018-2019 yıllarında gerçekleşen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavlarından ve/veya e-YDS sınavlarından, en az 70 ve yukarı puan almış olmak veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak, (Yabancı dil puan veya seviye değerlendirmeleri ÖSYM'ce geçerliliği kabul edilen ve ÖSYM'nin denklik gösterdiği tablolara göre yapılacaktır.)

  k) Uzman Yardımcılığı kadrosu için 2018 ve 2019 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarında Tablo 1'de belirtilen puan türlerinden en az 70 puan ve yukarı almış, İdari Memur Kadrosu 2018 ve 2019 yılı Kamu Personel Seçme Sınavlarından Tablo 1'de belirtilen puan türlerinden en az 70 puan ve yukarı almış olmak.

  TABLO.1

  UNVAN

  BÖLÜM

  ÖĞRENİM SÜRESİ

  PUAN TÜRÜ

  ALINACAK PERSONEL SAYISI

  YABANCI DİL BİLGİSİ

  Uzman Yardımcısı

  Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Kamu Yönetimi, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Uluslararası İşletme Yönetimi, Uluslararası Girişimcilik, İktisat, İşletme, Ekonomi, Ekonometri, Uluslararası Ticaret, Uluslararası İşletmecilik ve Finans, Uluslararası Ticaret ve Finans, Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık, Ekonomi ve Finans, Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret, Uluslararası Lojistik Yönetimi, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi

  4 YIL

  KPSS P3

  19

  İngilizce

  İdari Memur

  4 YIL

  KPSS P3

  7

  3- Yarışma sınavına katılmak üzere başvuran adaylar arasından, her bir unvan için, duyuruda belirtilen eleme sınavında, ilgili puan türünden aldıkları puana göre sıralamaya tabi tutularak, ilgili unvan için 10 adaydan az olmamak üzere belirtilen kontenjanın dört katı kadar aday sınava çağrılır. Sınava başvuranların sayısının 10'dan az olması halinde sınava başvuranların tamamı sınava çağrılır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da sınava çağrılır. Adaylar TİM ve İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri tarafından açılmış olan ve başvuru veya değerlendirme süreci devam eden sınavlardan sadece birine başvurabilir, birden fazla başvuru durumunda adayın tüm başvuruları iptal edilecektir. Daha önce TİM veya Birlik sınavlarında 2 defa elenen adaylar ile TİM ve İhracatçı Birliklerinde deneme süresi içerisinde ilişiği kesilmiş adaylar sınava katılamaz.

  4- Başvuruda İstenilen Belgeler*

  1- Genel Sekreterliğimiz web sitesinden (www.immib.org.tr) temin edilecek İş Talep Formu,

  2- T.C. kimlik numarası yazılı beyanı, (Nüfus Cüzdan fotokopisi üzerine "doğruluğunu beyan ederim" ibaresinin yazılarak imzalanması)

  3- İki adet vesikalık fotoğraf,

  4- Öğrenim diploması veya Mezuniyet belgesinin fotokopisi,

  5- KPSS Sınav Sonuç Belgesi,

  6- Uzman Yardımcısı kadrosuna başvuran adaylar için Yabancı Dil Sınavından asgari puanı aldığını gösterir belgesi,

  7- Güncel Özgeçmiş (CV)

  8- Adli Sicil Belgesi

  9- Askerlik Durum Belgesi (Erkek Adaylar İçin)

  *Sınavı kazanan adaylardan belge asılları istenecektir, E-devlet sistemi üzerinden temin edilen belgeler kabul edilmektedir.

  5- Başvuru Adresi

  Başvurular 4 üncü maddede belirtilen, sınavdan önce istenilen belgeler ile birlikte; Genel Sekreterliğimiz evrak kayıt birimine 21 Şubat 2020 tarihi saat 17.00'a kadar şahsen veya posta ile yapılacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak olup, son başvuru tarihinden sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, belge ve bilgileri eksik olan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır. Aday evrak fotokopilerinin aslının aynı olduğunu taahhüt etmiş sayılır; aksinin tespiti halinde kazanmış olsa dahi sınava ilişkin tüm hakları iptal edilir.

  Adaylar Genel Sekreterliğimizde sadece 1(bir) kadroda görev almak için başvuruda bulunabilecekler; birden fazla kadroya başvuru yapan adayların hiçbir başvurusu işleme konulmayacak, sehven işleme konulsa ve sınavı kazansalar dahi sınavları sonradan iptal edilecektir.

  6- Sözlü Sınav

  Sınava kabul edilecek adayların listesi, sınav tarihi ve yeri, Genel Sekreterliğimiz internet adresinden duyurulacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

  Sözlü sınav, adayların, genel kültür, iletişim ve analitik düşünme yeteneği, hal, tavır ve davranışlarındaki genel görünüm ile mesleki bilgi gibi hizmetin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıkları göz önüne alınacak ve yabancı dil bilgilerinin ölçüleceği bir mülakat niteliğinde olacaktır. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için her bir üyeden 100 puan üzerinden en az 50 puan almak kaydıyla ortalama en az 70 puan almak gerekmektedir.

  Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, sınavı kazansalar dahi atamaları yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

  7- Kimlik Belgesi

  Adaylar, sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport vb.) bulunduracaklardır.

  Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

  İLETİŞİM BİLGİLERİ:

  ADRES

  TELEFON

  İSTANBUL MADEN VE METTALLER İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

  ÇOBANÇEŞME MEVKİİ SANAYİ CADDESİ

  NO:3 DIŞ TİCARET KOMPLEKSİ A-BLOK

  KAT:2 YENİBOSNA/İSTANBUL

  0(212) 454 08 34

  0(212) 454 00 88


 • Banned

  Hayırlı olsun , alım sayısı da diğer birlik ilanlarına nazaran iyi . Tabi maddi imkanları nasıl o ayrı mesele. Ama başvuracağız • Hayırlı olsun bu kadar bölüm için alım var yine çeko için alım yok. Kpss puanım var, yds puanım var, sırf şu bölüm yüzünden başvuramıyorum. 😞 • Orta Anadolu İhracatçılar Birliği'nin son uzman yardımcısı alımında yedek 2. sıradaydım. Bu ilana başvurmamda bir sakınca olup olmadığını bilen arkadaşlar var mı? • @başarısız elenmediğiniz için hala 2 hakkınız mevcut durmaktadır. • @Aykutluk Teşekkürler hocam 🙂 • Arkadaşlar idari memur kaçla kapatır sizce tahmini ? • arkadaslar uzman yardımcısı maasını bılen var mı? internette arastırdım bulamadım • @dust7 86 87 anca çift yıl puanı istemis • @jamiryoo hocam her zaman çift yıl puanı istenmiyor mu zaten ? • @dust7 2018 isteyen de oluyor sadece • @jamiryoo Anladım. Puanım tam dediğiniz aralıkta inşallah düşer bakalım 🙂


 • Banned

  @jamiryoo bence 84 te kapatacak • @çölkaplanı inş benim 84 küsür mülakat görürüz • 2019 ve 2018 puanı geçerli yanlış yönlenmesin başvuracak arkadaşlar. P3 için iki yıl birden geçerli. • @lafz ben uzman yardımcısı için yazdım bunu tabi, pardon arkadaşlar • Bu ilanı görünce ön bir bilgi olsun diye İstanbuldaki ev kiralarına baktım ve Kendime tek bir soru sordum bu kadar insan nasıl geçiniyor? Allah İstanbuldaki tüm memurların (belki İlerde bizimde) Yardımcısı olsun • Maliye neden yok acaba • Arkadaşlar güneydoğu Anadolu’nun mülakatında elendim buna başvuruda sıkıntı olur mu? Bir de geçen alımda kaçla kapattı? • @oaydin91 hocam GAİB ten önce veya sonra diğer bir İhracatcı Birliğinden yada TİM Uzman Yard. Elenmişseniz maalesef hakkınız bitmiş oluyor artık ömür boyu başvuramıyorsunuz. Sadece 2 kez elenme hakkınız var.