Baskent Kariyer Kaymakam
Baskent Kariyer Kaymakam

Kültür ve Turizm Bakanlığı Stajyer Kontrolör Alım İlanı 2020 • https://www.tercihiniyap.net/ilan/kultur-ve-turizm-bakanligi-stajyer-kontrolorlugu-alim-ilani-h10324.html


  T.C.
  KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
  YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  STAJYER KONTROLÖRLÜK GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

  Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünce 01-05 Haziran 2020 tarihlerinde Ankara'da, Genel İdari Hizmetler Sınıfında boş bulunan 20 adet stajyer kontrolör kadrosuna Sosyal Bilimler dalında (13 kişi) ve Mimarlık dalında (7 kişi) eğitim görmüş adaylar arasından atama yapılmak üzere Stajyer Kontrolörlük Giriş Sınavı yapılacaktır. Sınava katılacaklarda aranacak nitelikler, başvuru şekli, sınavın değerlendirilmesi ve sınavla ilgili diğer konulardaki açıklamalar aşağıdadır.
  SINAVA KATILACAKLARDA ARANACAK NİTELİKLER
  Stajyer Kontrolörlük sınavına katılabilmek için;

  1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yazılı niteliklere sahip olmak,
  2. 2020 yılının Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01/01/1985 ve daha sonra doğanlar),
  3. En az dört yıllık lisans eğitimi veren Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ve Mimarlık Fakültelerinin Mimarlık bölümleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,
  4. ÖSYM tarafından 2018 ve 2019 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavları sonucunda;
   a) “Sosyal Bilimler” dalında KPSSP18, KPSSP23, KPSSP28 ve KPSSP48 puan türlerinden herhangi birinden en az 70 puan almış olmak (Bu dört puan türünden alınan en yüksek puan üzerinden sıralama yapılacaktır); Başvuruda bulunan adaylardan puan sıralamasına göre en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen boş kadro sayısının 6 katı olan 78 aday sınava davet edilecektir. Ancak, sınava katılmaya hak kazanan son adayın almış olduğu puanı alan müracaatta bulunmuş diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.
   b) “Mimarlık” dalında KPSSP2 ve KPSSP3 puan türlerinden herhangi birinden en az 70 puan almış olmak. Başvuruda bulunan adaylardan puan sıralamasına göre en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen boş kadro sayısının 6 katı olan 42 aday sınava davet edilecektir. Ancak, sınava katılmaya hak kazanan son adayın almış olduğu puanı alan müracaatta bulunmuş diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.
  5. Sağlık durumu itibarıyla iklim değişikliklerine ve her türlü yolculuk koşullarına elverişli olmak, Kontrolörlük görevini yapmasına engel olabilecek daimi vücut veya akıl sağlığı veya vücut sağlığı ile engelli bulunmamak,
  6. Yapılacak inceleme sonucunda sicili, tutumu ve davranışları yönünden Stajyer Kontrolörlüğe engel bir durumu olmamak,
  7. Bu sınava daha önce iki defadan fazla katılmamış olmak,

  BAŞVURU ŞEKLİ VE GEREKLİ BELGELER
  Giriş sınavı başvuruları elektronik ortamda internet aracılığıyla alınacaktır. Sınava katılmak isteyen adaylar, http://pdb.kulturturizm.gov.tr adresinin ana sayfasında yer alan “Sınav Başvuru Sistemi” başlıklı linke tıklayarak “Stajyer Kontrolörlük Giriş Sınavı Başvuru Formu”nu doldurmak suretiyle başvurularını gerçekleştirecektir. Başvurular e-Devlet şifresi ile yapılacağından, adayların www.turkiye.gov.tr hesabının bulunması zorunludur. Söz konusu hesabın kullanılabilmesi için, adayların e-Devlet şifresi almaları gerekmektedir. Adaylar, e-Devlet şifresini içeren zarfı, PTT Merkez Müdürlüklerinden, şahsen başvuru ile üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu kimliğini ibraz ederek temin edebileceklerdir.
  Belirtilen şartları taşıyan adayların, 20 Nisan 2020 tarihinden -15 Mayıs 2020 günü mesai saati bitimine kadar, “Sınav Başvuru Sistemi” üzerinden başvurularını yapmaları gerekmektedir. Son başvuru tarihinde saat 18:00’a kadar sınav başvuru sistemine ulaşmayan başvurular dikkate alınmayacağından, elektronik ortamda meydana gelebilecek aksaklıklar dikkate alınarak adayların başvurularını son güne bırakmamaları gerekmektedir.
  Başvuru formları ve eki belgelerin incelenmesi sonucu sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi 22 Mayıs 2020 tarihinde www.kulturturizm.gov.tr internet adresinde ve Bakanlığımızın “Kültür ve Turizm Bakanlığı, İsmet İnönü Bulvarı, No:32 Emek/ANKARA” adresindeki binasında ilan edilecektir. Ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
  Yapılacak değerlendirme sonucunda sözlü sınava davet edilecek adayların aşağıdaki belgeleri sözlü sınav öncesinde teslim etmesi gerekmektedir:
  1- Sınav Başvuru Sisteminden doldurularak çıktısı alınacak imzalanmış başvuru formu,
  2- Yabancı yüksek öğretim kurumlarından mezun olan adaylar ile ilanda belirtilen fakültelere denkliği yetkili makamlarca onaylanmış fakültelerden mezun olan adaylar için diploma örneği ile denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği, YÖKSİS sistemine eklenmemiş yükseköğretim kurumlarından mezun olan adaylar için diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği,
  3- 4,5 cm x 6 cm ebadında iki adet vesikalık fotoğraf,
  Bu belgeleri teslim etmeyen adaylar sözlü sınava alınmayacaktır. Sınav başvurusu sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemezler ve haklarında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

  SINAVIN ŞEKLİ VE YERİ

  Giriş sınavı “Sözlü Sınav” şeklinde 01-05 Haziran 2020 tarihleri arasında, “Kültür ve Turizm Bakanlığı, İsmet İnönü Bulvarı, No:32 Emek/ANKARA” adresinde yapılacaktır. Adayların duyurulan sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve TC Kimlik Numarası bulunan onaylı kimlik belgelerinden (T.C. kimlik kartı, nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya geçerlilik süresi bitmemiş pasaport) herhangi birini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Söz konusu belgeleri ibraz edemeyen adaylar sınava alınmayacak olup, bu adaylar konu ile ilgili olarak herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.

  SINAV KONULARI
  Sosyal Bilimler Eğitimi Görmüş Adaylar için:
  a) Hukuk,

  • Anayasa Hukuku ve T.C. Anayasası
  • Medeni Hukuk (Başlangıç Hükümleri ve Şahsın Hukuku),
  • İdare Hukuku,
  • İdari Yargı,
  • Ceza Hukuku(Genel Hükümler ve Devlet İdaresi Aleyhine İşlenen Cürümler),

  b) İktisat

  • Mikro İktisat
  • Makro İktisat
  • Uluslararası İktisat
  • Türkiye Ekonomisi

  c) İşletme

  • İşletme Temel Kavramlar
  • İşletme Yönetimi
  • Üretim-Pazarlama-Finans Yönetimi

  ç) Maliye

  • Kamu Maliyesi
  • Maliye Politikası
  • Bütçe

  d) Kamu Yönetimi ve Uluslararası İlişkiler

  • Siyaset Bilimi
  • Siyasi Tarih
  • Türk Dış Politikası
   e) Genel Muhasebe,

  f) Genel Kültür, Genel Yetenek,

  g) Yabancı Dil (İngilizce, Almanca, Fransızca).
  Mimarlık Dalında Eğitim Görmüş Adaylar İçin:

  a) Alan Bilgisi

  • Mimari Konular,
  • İnşaat Bilgisi,
  • İmar Mevzuatı İle İlgili Genel Bilgi,

  b) Genel Kültür, Genel Yetenek

  c) Yabancı Dil (İngilizce, Almanca, Fransızca).
  SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Yapılacak sınavda başarılı sayılabilmek için, 100 üzerinden Yabancı Dil sınavından en az 70, diğer her sınav grubundan ise en az 50 puan almak kaydıyla, ortalama en az 70 puan alınması gerekir. Sınav sonuçları ilan tarihinden itibaren 6 ay geçerli olacaktır.
  Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen sayıdan fazla ise en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak belirtilen kadro sayısı kadar "asil aday" ve aynı sayıda "yedek aday" belirlenir. Sadece giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak, atanmak için kazanılmış hak teşkil etmez.
  STAJYER KONTROLÖRLÜĞE ATANMA
  Sınavda başarı gösterenler, başarı sırasıyla durumlarına uygun olan Stajyer Kontrolör kadrolarına atanırlar. Sınavda başarılı olup atanması için talep edilen belgeleri teslim etmeyen adayların yerine başarı sırasına göre yedek adaylar alınacaktır.
  Bakanlık, gerekli görülmesi durumunda ilanda belirtilen başvuru ve sınav tarihlerinde değişiklik yapabilir.
  İlan olunur. • Hayırlı olsun kontrolör ilanlar furyası devam ediyor 🙂 • Hayırlı olsun. İlanda puanlama dikkatimi çekti. "Yapılacak sınavda başarılı sayılabilmek için, 100 üzerinden Yabancı Dil sınavından en az 70 puan almak" gerektiği yazıyor. • Evet 2020 liler yazsın hadi 2018 lilere yine ilan geldi birde ilan gelmiyor diye aglaniyorsunuz desinler😒 • @İnspector Sınav sözlü olacak ama YDS sınavını nasıl yapacaklar ki • @Ertuğrul-Bey bende onu anlamadım hocam • @vito-tanzi İlginç bir durum olmuş hata var ise düzeltirler artık. • https://forum.tercihiniyap.net/topic/2985/kültür-ve-turizm-bakanlığı-kontrolörlüğü?page=1

  Bir önceki alımın başlığı.

  İngilizce sınavı ise mülakatta yapılıyor.

  Zamanında kapısından döndüğüm güzel bir meslek, gireceklere hayırlı olsun şimdiden. • @genclerbirlikli nasıl ingilizce sınavı hocam speakıng mi yapıyoruz komisyon ile • @Willsmithh metin çevirmemiz istenmişti. • @genclerbirlikli sözlü değil mi

 • Yine epey yüksek kapatacak bir ilan. • @genclerbirlikli teşekkürler hocam meslek tanıtım yazısı varmı • @Gresham-T Sınavda sözlü çeviri isteniyor ve İngilizce çeviriden en az 70 puan almak gerekiyor yüksek kapatmayabilir. • @genclerbirlikli Paylaşımınız için teşekkürler. Sınav ve meslek hakkında bilgi sahibi olduk sizde o dönem konuda aktifmişsiniz 🙂 İngilizce çeviri hakkında bilgi verir misiniz YDS metinleri gibi miydi?


 • Banned

  @İnspector Gram İngilizcesi olmayan adam simültane çeviride bile yine "belki şansım yaver gider" diye başvurur hocam kendinizi kötüye hazırlayın o yüzden • Bahisleri açıyorum 91.2 ile kapatır diyorum. Var mı arttıran ya da azaltan?


 • Banned

  Şu ilanlara 70 yds koysalar her şey daha farkli olur en azindan ingilizce bilenler basvurur.
  Şimdi nolcak 90 p48li adam gelip basvuracak sonra sinavda ingilizce kisminda boş boş bakacak . Sonuç tabii ki olumsuz. Sonra da oturup ağlayacak. Başvurmayın kardesim yoksa ingilizceniz.
  Sizin yerinize yds si olan girsin sinava, bencil olmayin. • @Legolass aslında özellikle p48 yüksek ve iyi ingilizce olanlar için bu dediğiniz durum avantaj ( tabi puanı yeterse ) , başka başlıklarda hatta İngilizcesi olmayanları crsaretlendirme çabası olanlar bile.oluyor 🙂