Soru Bankası

KPSS için Özet Anayasa Değişikliği Paketi Maddeler Halinde. (Cumhurbaşkanlığı Sistemi) • Anayasa Değişiklik Paketi (Cumhurbaşkanlığı Sistemi)

  Madde Madde değişiklik paketini özet halinde çıkarmaya çalıştım. Biraz zor oldu ama kusurumuz varsa affedin dostlar. KPSS, kurum sınavları, Sayıştay, Kaymakamlık gibi sınavlarda değişiklik kabul edilirse gelebilecek noktalara değinmeye çalıştım. Değişiklik paketi hakkında temel olarak değişen, çıkarılan ve yeni eklenen ibareleri belirtmeye çalıştım. Kalın, altı çizili veya italik olarak belirttiğim yerler değişiklikleri veya ilga maddeleri içeriyor. Bazı değişiklik ve kaldırılan organ ve kurumlara sıkça değindim. Tekrara düşmüş olabilirim, akılda kalması için birkaç kez değindiğim konular oldu. Yalnız forumda italik ve kalın altı çizili yazığım format halinde yazığım yazı burada böyle çıkmadı malesef kusurumuz olduysa affedin tekrar dostlar.
   Temel hak ve hürriyetlerinin kullanılmasının durdurulması başlığı dâhil tüm Anayasadan Sıkıyönetim ibaresi çıkarılmıştır.
   Vergi ödevi başlığı altındaki Vergi, resim, harç benzeri mali yükümlülüklerin….. değişiklik yapma yetkisi Bakanlar Kuruluna verilebilir ifadesi Cumhurbaşkanına verilebilir olarak değiştirildi.
   Yasama bölümündeki TBMM milletvekili sayısı 550 den 600 milletvekiline çıkarılmıştır.
   Milletvekili seçilme yeterliliğindeki askerliğini tamamlamış olma kriteri, askerle ilişiği olmama olarak değiştirilmiştir. Askerlikten muaf ve tecilli olan bir kişi de milletvekili olabilecek. Ayrıca milletvekili seçilme yaşı da 25’ den 18’ e düşürülmüştür.
   Yedek milletvekilliği metni paketten çıkarılmıştır. Yedek milletvekili komisyondan geçmemiştir.
   Cumhurbaşkanı ve TBMM seçimleri 5 yılda bir yapılır.
   “TBMM üyelerinin belli konuda ve 6 ayı aşmamak üzere Bakanlar Kurulunca verilecek geçici bir görevi kabul etmesi Meclisin kararına bağlıdır” ibaresi Anayasadan çıkarılmıştır.
   TBMM’ nin Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermesi Anayasadan çıkarılmıştır.
   Bakanlar Kurulu, Başbakanlık, Başbakan, Kanun Hükmünde Kararname, Tüzük, Kanun Tasarısı ibareleri anayasadan çıkarılmıştır.
   TBMM, Cumhurbaşkanı tarafından geri gönderilen kanunu aynen kabul ederse ibaresi, üye tamsayısının salt çoğunluğu ile aynen kabul ederse kanun Cumhurbaşkanınca yayınlanır olarak değiştirilmiştir.
   Anayasadaki Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisi verme başlığı Anayasadan çıkarılmıştır.
   TBMM nin ara ve tatil dönemlerinde toplantıya çağırılmasında doğrudan doğruya veya Bakanlar Kurulunun istemi üzerine ibaresi kaldırılarak sadece Cumhurbaşkanınca olarak değiştirilmiştir. Meclis Başkanının doğrudan doğruya ve üye tam sayısının 1/5 inin istemiyle toplantıya çağırılması istemi aynen kalmıştır.
   Bakanlar Kurulu üyeleri, TBMM katılamadıkları oturumlarında kendileri yerine oy kullanmak üzere bir bakana yetki verebilirler, ancak bir bakan kendi oyu ile birlikte en çok iki oy kullanabilir ibaresi anayasa metninden çıkarılmıştır.
   TBMM nin denetleme yetkilerinden biri olan Gensoru Anayasadan çıkarılmıştır. Meclis araştırması belli bir konuda bilgi edinmek için yapılan incelemeden ibarettir. Genel görüşme toplumu ve devlet faaliyetlerini ilgilendiren belli bir konunun TBMM Genel Kurulunda görüşülmesidir şeklinde düzenlemeler yapılmıştır.
   Meclis Soruşturması, Cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanlar hakkında yapılan bir soruşturmadır.
   Cumhurbaşkanı Türk vatandaşı olanlar arasından halk tarafından seçilir.
   Cumhurbaşkanlığına en son yapılan genel seçimlerde toplam geçerli oyların tek başına veya birlikte en az yüzde beşini (% 5’ ini) almış olan siyasi partiler ile en az yüz bin (100.000) seçmen aday gösterebilir.
   Kanunla öngörülen konularda ve kanunun açıkça düzenlediği konularda Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çıkarılamaz.
   Cumhurbaşkanı üst kademe kamu yöneticilerini atar, görevlerine son verir ve bunların atanmalarına ilişkin usul ve esasları Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenler.
   TBMM adına Cumhurbaşkanı, yürütme yetkisine ilişkin konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarabilir.
   Cumhurbaşkanının cezai sorumluluğu başlığı altında, TBMM üye tam sayısının salt çoğunluğunun vereceği önergeyle soruşturma açılmasını isteyebilir. Meclis önergeyi 1 ay içerisinde görüşür ve üye tam sayısının beşte üçünün (3/5) gizli oyuyla soruşturma açılmasına karar verebilir.
   Hakkında soruşturma açılmasına karar verilen Cumhurbaşkanı seçim kararı alamaz.
   Yüce Divanda seçilmeye engel bir suçtan mahkûm edilen Cumhurbaşkanının görevi sona erer.
   Cumhurbaşkanlığı makamının herhangi bir nedenle boşalması halinde 45 gün içerisinde Cumhurbaşkanı seçimi yapılır olarak değiştirilmiştir.
   Cumhurbaşkanına vekâlet edecek olan kişi Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak değiştiriliştir.
   Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar milletvekili seçilme yeterliliğine sahip kişiler arasından Cumhurbaşkanı tarafından atanırlar ve TBMM önünde ant içerler. Meclis üyeleri Bakan olarak atanırlarsa meclis üyelikleri sona erer.
   TBMM üye tam sayısının salt çoğunluğunun vereceği önergeyle Cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanlar hakkında soruşturma açılması istenebilir ve üye tam sayısının beşte üçünün (3/5) gizli oyuyla soruşturma açılmasına karar verilebilir. Yüce Divan yargılaması 3 ay içinde tamamlanır, tamamlanmazsa 3 ay kesin bir ek süre verilir. Geri kalan süreç ve sürelerde bir değişiklik yoktu ya da gözüme çarpmadı.
   Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevleri ve yetkileri, teşkilat yapısı ile Merkez ve taşra teşkilatlarının kurulması Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile düzenlenir.
   Anayasada yer alan Cumhurbaşkanı Genel Sekreterliği başlığı Anayasadan çıkarılmıştır. Cumhurbaşkanı Genel Sekreterliği organı artık kaldırılmıştır.

   Devlet Denetleme Kurulu’ nun idari soruşturma yapma yetkisi ibaresi Anayasaya eklenmiştir. Devlet Denetleme Kurulunun işleyişi, üyelerinin görev süresi ve diğer özlük işleri daha önceden KANUN ile düzenlenirken yeni Anayasa Paketinde Devlet Denetleme Kurulunun görev, yetki, işleyişi Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile düzenlenir olarak değiştirilmiştir.
   Anayasada Bakanlar Kurulu ve Güvenoyu, görev ve siyasi sorumluluğu başlığını taşıyan maddeler Anayasadan çıkarılmıştır.
   Seçimlerde Geçici Bakanlar Kurulu Kurulması başlığı Anayasadan çıkarıldı.
   Bakanlar Kurulunun Anayasadan çıkarılması ile Bakanlar Kuruluna verilen Tüzük çıkarma yetkisi de Anayasadan çıkarılmıştır.
   TBMM üye tam sayısının beşte üçünün (3/5) çoğunluğu ile seçimlerin yenilenmesine karar verebilir. Bu halde TBMM genel seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılır. Yalnızca iki kez seçilme hakkı olan Cumhurbaşkanı, ikinci döneminde Meclis tarafından seçimleri yenilenmesine karar verilmesi halinde Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir.
   Daha önceden görev ve yetkilerinden dolayı Başbakana karşı sorumlu olan Genel Kurmay Başkanı artık Cumhurbaşkanına karşı sorumludur.
   Milli güvenliğin sağlanmasından ve Silahlı Kuvvetlerin yurt savunmasına hazırlanmasından TBMM’ ye karşı artık Cumhurbaşkanı sorumludur.
   Eskiden Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği teşkilatı ve görevleri KANUNLA düzenlenirken, yeni anayasa paketinde MGK Genel Sekreterliği teşkilatı ve görevleri Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile düzenlenir.
   Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı başkanlığında, Cumhurbaşkanı yardımcıları, Adalet, Milli Savunma, İçişleri, Dışişleri Bakanları, Genel Kurmay Başkanı, Kara deni ve Hava kuvvetleri komutanlarından kurulur.
   MGK gündemi, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve Genel Kurmay Başkanının önerileri dikkate alınarak Cumhurbaşkanınca düzenlenir.
   Cumhurbaşkanının katılamadığı zamanlarda Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı yardımcısı başkanlığında toplanır.
   OHAL sırasında OHAL Cumhurbaşkanlığı kararnameleri çıkarılır. OHAL Cumhurbaşkanlığı kararnameleri 3 ay içerisinde TBMM’ de görüşülür. Aksi halde olağanüstü hallerde çıkarılan OHAL Cumhurbaşkanlığı kararnamesi kendiliğinden yürürlükten kalkar.
   OHAL başlığı tek maddede düzenlenerek OHAL ile ilgili dört beş madde tek maddede toplanmıştır.
   Eskiden Kamu tüzel kişilikleri kanun veya kanunun açıkça verdiği yetki kanununa dayanarak kurulurken artık, kamu tüzel kişiliği kanun veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kurulur.
   Üst düzey kamu görevlilerinin atanmalarına ilişkin usul ve esaslar Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile düzenlenir.
   Yönetmelikler Başbakanlık tarafından çıkarılabilirken artık Cumhurbaşkanı, bakanlıklar ve kamu tüzel kişilikleri, kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların ve Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin uygulanmasını sağlamak üzere çıkarılabilir.
   Cumhurbaşkanlığının tek başına yaptığı işlemler ibaresi Anayasadan çıkarıldı.
   Milletvekili genel veya ara seçiminden önceki veya sonraki bir yıl içerisinde yapılması gereken mahalli idareler organlarına veya bu organların üyelerine ilişkin genel veya ara seçimler milletvekili genel veya ara seçimleriyle birlikte yapılır ifadesi Anayasadan çıkarılmıştır.
   Mahalli idarelerin kendi aralarında birlik kurmaları önceden Bakanlar Kurulu izni ile mümkün iken artık Cumhurbaşkanının izni ile birlik kurabileceklerdir.
   Yükseköğretim Kurulu, üniversiteler ve Bakanlar Kurulunca seçilen ve sayıları… diye devam eden maddedeki Bakanlar Kurulu ibaresi kaldırılmıştır.
   Eskiden Başbakanlığa bağlı olan Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu yeni anayasa değişiklik paketinde Cumhurbaşkanının görevlendireceği bakana bağlı olarak değiştirilmiştir.
   Anayasanın Kanunsuz Emir başlığını taşıyan maddesindeki Tüzük ifadesi kaldırılmış olup, yerine Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ibaresi eklenmiştir.
   Savaş sırasında asker görevi ile ilgili suçlar hariç ve Disiplin Mahkemeleri dışında Askeri Mahkemeler kurulamaz ibaresi yeni değişiklik paketine eklenmiştir.
   Yeni Anayasa değişikliği paketinden Askeri Yargı tamamen çıkarılmıştır.
   Anayasa Mahkemesinin üye sayısı Askeri Yargının çıkarılması ile 17 üyeden 15 üyeye düşmüştür. Çıkarılan üyeler Askeri Yargıtay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi üyeleridir. Daha önceden en az 12 kişi ile toplanan Anayasa Mahkemesi artık en az 10 kişi ile toplanır olarak değiştirilmiştir. Geri kalan tüm üye seçimi aynıdır bir değişiklik olmamıştır.
   Bir çok maddede yer alan Sıkıyönetim ifadesi kaldırıldı, Bakanlar Kurulu yerine Cumhurbaşkanlığı yardımcıları, KHK yerine Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu yerine yüksek ibaresi çıkarılarak Hakimler ve Savcılar Kurulu olarak değiştirilmiştir.
   Daha önceden KHK’lar için Anayasa Mahkemesine iptal davası açmak için Cumhurbaşkanı, iktidar ve ana muhalefet partisi grupları ile Meclis üye tam sayısının 1/5 ‘ i tutarındaki üyeler ibaresi Cumhurbaşkanı, TBMM en fazla üyeye sahip iki siyasi parti grubuna ve üye tam sayısının en az beşte biri tutarındaki üyelere aittir olarak değiştirilmiştir. Süre yine eskisi gibi altmış gündür. Diğer ilgili maddelerdeki kanun hükmündeki kararname ibaresi Cumhurbaşkanlığı kararnamesi olarak değişmiştir.
   Yargıtay üyelerini eskisi gibi HSK (Hâkimler ve Savcılar Kurulu) seçer.
   Danıştay’ın üye seçiminde herhangi bir değişiklik olmamıştır. Danıştay’ın artık tüzük tasarılarını incelemek, Başbakan ve Bakanlar Kurulunca gönderilen kanun tasarılarına görüş bildirme görevleri kaldırılmıştır.
   Uyuşmazlık Mahkemesinin görevleri içindeki askeri yargı uyuşmazlığı ibaresi kalktı.

   Hâkimler ve Savcılar Kurulu 13 üyeden oluşur. 2 daire halinde çalışır. HSK üye seçimi 3 üye adli hakim ve savcı, 1 üye idari hakim ve savcı olmak üzere Cumhurbaşkanınca, 3 üye Yargıtay, 1 üye Danıştay, 3 üyesi nitelikleri kanunda belirtilen yüksek öğretim kurumlarının hukuk dallarında görev yapan öğretim görevlileri ile avukatlar arasından TBMM tarafından seçilir. Geri kalan 2 üye Adalet Bakanı ve Adalet Bakanı Müsteşarıdır. HSK başkanı eskiden olduğu gibi Adalet Bakanıdır. HSK üyeleri en geç 30 gün içinde seçilirler.
   TBMM Anayasa Mahkemesine ve HSK’ ya seçeceği üyeler için her bir boş aday için 3 aday göstererek ilk oylamada 2/3, ikinci oylamada 3/5 üçüncü oylamaya kalması halinde en çok oyu alan iki aday arasında ad çekme usulü ile adaylarını belirler.
   Bütçe ve Kesin Hesap Kanunu üç dört madde tek madde olacak şekilde düzenlenmiştir. Kesin Hesap Kanun tasarısı mali yılın sonundan başlayarak 7 ay sonra Bakanlar Kurulu tarafından TBMM’ ye sunulurken artık Cumhurbaşkanı tarafından 6 ay sonra TBMM’ ye sunulur. Diğer hususlarda bir değişiklik olmamıştır.
   Ekonomik ve Sosyal Konsey adlı başlıkta düzenlenen, ….politikaların oluşturulmasında Hükümete istişari nitelikte görüş bildirmek amacıyla Ekonomik ve sosyal Konsey kurulur maddesi Cumhurbaşkanına görüş bildirmek şeklinde değiştirilmiştir. Ekonomik ve Sosyal Konseyin kuruluş ve işleyişi KANUNLA düzenlenir ibaresi aynen kalmıştır.
   Piyasaların denetimi ve dış ticaretin düzenlenmesi adlı başlıkta düzenlenen, Dış ticaretin ülke ekonomisinin yararına olmak üzere…. ek mali yükümlülükler koymaya veya kaldırmaya KANUNLA Bakanlar Kuruluna yetki verilebilir ifadesi, KANUNLA Cumhurbaşkanına yetki verilebilir olarak değiştirilmiştir. • Oncelikle emeginize saglik. Referandumdan evet oyu cikarsa bunlar degisiyo degil mi? Referandum oncesi Olasi bi guy sinavinda bu degisiklerden soru gelir mi? • @busus değişiklikten sonraki ilk sınavda değişikliklerden soru gelir genellikle . • Gözden kaçırdıklarım olabilir, malum bir üç dört günümü aldı değişiklikleri çalışmak. Daha çok kurum sınavlarında ve KPSS de gelebilecek bilgileri derleyip toplamaya çalıştım. Eğer değişiklik paketi kabul edilirse bu yeni bilgiler geçerli olacak. @busus • @aliveli sayıştay-kaymakamlık -hakimlik sınavlarında cok ekmek cıkar burdan :) bence kpssde de baya bir soru cıkacaktır • @ncbb kesinlikle :) • emeğine sağlık • Bence gecmez ama yine de bakmak lazim • Gecse bile 17 kpss de 82 anayasasi sorulur bence cunku bu anayasa cok taze olacak. • @ronaldoF. Hocalar soyluyodu 1 ay onceki degisiklikler bile soru oluyo diye. Insallah net bi aciklama olur ama bence sorarlar. • @Econumist Teşekkürler • @Econumist emeğine sağlık, çok faydalı bir paylaşım olmuş • @Econumist Emeğinize sağlık, teşekkürler paylaşım için


 

Başkent Kariyer