Soru Bankasi

Sermaye Piyasası Kurulu Uzman Yardımcısı Alım İlani(06 - 07 Mayıs 2017) • Sermaye Piyasası Kurulu Meslek Personel Yardımcılığı Giriş Sınavı Printer Friendly

  Sermaye Piyasası Kurulu’nda Genel İdare Hizmetleri sınıfında bulunan 8. derece kadrolu 25 adete kadar “Uzman Yardımcısı” ve 5 adete kadar Bilişim Uzman Yardımcısı ile Avukatlık Hizmetleri sınıfında bulunan 8. derece kadrolu 8 adete kadar Uzman Hukukçu Yardımcısı kadrolarında görevlendirilmek üzere başarı durumları dikkate alınarak yeter sayıda aday personel seçimi için giriş sınavı yapılacaktır.

  SINAVA KATILMA KOŞULLARI

  1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,
  2. a) Uzman Yardımcısı için, ÖSYM tarafından yapılan 2015 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik veya 2016 KPSS LİSANS sınavlarında KPSSP5 veya KPSSP54 puanı 80 ve üzerinde olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 500 kişi içerisinde bulunmak (Eşit puan almış olmaları nedeniyle 500 üncü sıradaki aday sayısının 1’den fazla olması halinde bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.),
   b) Uzman Hukukçu Yardımcısı için, ÖSYM tarafından yapılan 2015 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik veya 2016 KPSS LİSANS sınavlarında KPSSP103 puanı 80 ve üzerinde olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 160 kişi içerisinde bulunmak (Eşit puan almış olmaları nedeniyle 160 üncü sıradaki aday sayısının 1’den fazla olması halinde bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.),
   c) Bilişim Uzman Yardımcılığı için, ÖSYM tarafından yapılan 2015 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik veya 2016 KPSS LİSANS sınavlarında KPSSP1, KPSSP2, KPSSP3, KPSSP4, KPSSP5, KPSSP6, KPSSP7, KPSSP8 puan türlerinden herhangi birinden 80 ve üzerinde olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 100 kişi içerisinde bulunmak (Eşit puan almış olmaları nedeniyle 100 üncü sıradaki aday sayısının 1’den fazla olması halinde bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.),
   3) a) Uzman Yardımcısı için, Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler, İktisat, İşletme, İşletme ve Ekonomi, İşletme ve Yönetim Bilimleri, Hukuk, Fen, Fen - Edebiyat, Mühendislik, Ticari Bilimler Fakültelerinin ve 4 yıllık eğitim veren; Bankacılık ve Sigortacılık, Turizm İşletmeciliği ve Bilişim Bilimleri, Uygulamalı Bilimler, Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik, Uygulamalı Yabancı Diller Yüksekokullarının bölümleri olan,
   Aktüerya, Aktüerya Bilimleri, Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Finansman, Bankacılık ve Sigortacılık, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri, Ekonomi/İktisat, Ekonomi ve Finans, Endüstri Mühendisliği, Endüstri Sistemleri Mühendisliği, Hukuk, İktisat, İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, İşletme, İşletme Yönetimi, İşletme Bilgi Yönetimi, İşletme Enformatiği, İşletme Mühendisliği, İşletme-Ekonomi, Kamu Yönetimi, Küresel ve Uluslararası İlişkiler, Maliye, Muhasebe, Muhasebe Bilgi Sistemleri, Muhasebe ve Denetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği, Pazarlama, Sermaye Piyasası, Sermaye Piyasası Denetim ve Derecelendirme, Sigortacılık, Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası Finans, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği, Uluslararası İşletme, Uluslararası İşletme Yönetimi, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Uluslararası Ticaret ve Pazarlama, Yönetim Bilişim Sistemleri
   bölümlerinden veya yukarıda sayılanlara denk olduğu yetkili makamlarca kabul edilen yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,
   b) Uzman Hukukçu Yardımcısı için, Üniversitelerin Hukuk fakültelerinden veya buna denk olduğu yetkili makamlarca kabul edilen yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak ve avukatlık stajını tamamlamış bulunmak veya en geç sözlü sınav tarihinden 1 hafta önce staj bitim belgesini Kurul’a vermek (staj bitim belgesini söz konusu süre içerisinde getirmeyenler sözlü sınava alınmazlar)
   c) Bilişim Uzman Yardımcılığı için, En az dört yıllık lisans eğitimi veren mühendislik fakültelerinin Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği ve Yazılım Mühendisliği
   bölümlerinden veya yukarıda sayılanlara denk olduğu yetkili makamlarca kabul edilen yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,
   3) 01 Ocak 2017 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,
   4) Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer mali yasalara göre suç sayılan bir eylem dolayısıyla aleyhine verilmiş bir hüküm bulunmamak,
  3. Giriş işlemleri dolayısıyla gerçeğe aykırı bilgi ve belgeler vermemek, beyanda bulunmamak,
  4. Diğer nitelikler bakımından “Sınav Broşürü”nde gösterilen şartları taşımak.

  GİRİŞ SINAVİ

  Sınav Tarihi: Giriş sınavının yazılı aşaması 06 Mayıs 2017 tarihinde sabah ve öğleden sonra, 07 Mayıs 2017 tarihinde öğleden sonra ayrı bölümler halinde Uzman Yardımcılığı için altı, Uzman Hukukçu Yardımcılığı için beş, Bilişim Uzman Yardımcılığı için dört ayrı oturum şeklinde yapılacaktır.
  Sınav Yeri: Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi 06500 Beşevler / ANKARA
  Sınav yeri ve/veya tarihinin değiştirilmesi halinde durum Kurulun (http://www.spk.gov.tr) internet adresinde ilan edilir. Bu ilan tebligat hükmündedir.
  Giriş sınavının yazılı bölümünde başarılı olanlar, Kurul tarafından sözlü sınava tabi tutulacaklardır. Sözlü sınavın yapılacağı tarih, yer ve saat Kurulun yukarıda belirtilen internet adresinde ilan edilir. Bu ilan tebligat hükmündedir.

  BAŞVURU ŞEKLİ

  Giriş Sınavı’na katılabilmek için “Başvuru Formu” ve istenen belgelerle, 10 Nisan – 21 Nisan 2017 tarihleri (saat 9.30 – 17.30) arasında Kurul’un Ankara’daki merkezine elden veya posta yoluyla başvurulması gerekmektedir. İstenilen belgelerin en geç son başvuru günü saat 17:30’a kadar teslim edilmesi gerekmektedir. Başvuru süresi içerisinde Kurula ulaşmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
  Sermaye Piyasası Kurulu ve meslek personelinin görev ve yetkilerini, sınava katılma koşullarını, sınav konularını, sınavların yapılış şeklini ve sınavların değerlendirilmesi ile ilgili ayrıntılı bilgileri içeren “Sınav Broşürü” ve “Başvuru Formu” Kurul’un aşağıda adresleri gösterilen Ankara Merkezinden veya internet sayfasından (www.spk.gov.tr) temin edilebilir.

  BAŞVURU BELGELERİ

  1. Sermaye Piyasası Kurulu’nun Ankara Merkezinden veya www.spk.gov.tr adresinden temin edilecek 4 sayfadan oluşan başvuru formu (Başvuru formu eksiksiz doldurulmalı ve adayın fotoğrafı yapıştırılmalıdır.)
   2) Öğrenim belgesinin fotokopisi (Yurtdışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar için denklik belgesi ile birlikte)
   3) KPSS Sonuç Belgesinin fotokopisi
   4) Son bir yıl içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf

  Eksik belge ve bilgileri bulunan başvurular ile şartları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

  BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAVA ÇAĞRI

  Kurula yapılan başvurular, Sınav Komisyonunca değerlendirildikten sonra yarışma sınavına katılabileceklerin isimleri ile sınav başlama saati, Kurulun (http://www.spk.gov.tr) internet adresinde ilan edilir. Bu ilan tebligat hükmündedir. Yarışma sınavına kabul edilecek adaylara Kurul yazılı, e-posta veya telefonla ayrıca bildirim yapmakla mükellef değildir. Sınava Giriş Belgeleri 04-05 Mayıs 2017 tarihlerinde saat 17:30’a kadar adaylara Ankara Merkezden elden verilecektir.
  Kurul’da iki kez giriş sınavına girip de başarı sağlayamayanlar üçüncü bir sınava alınmazlar.
  Sınava katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan, daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı halde gerçeğe aykırı bilgi verdiği veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı belirlenenler yarışma sınavına alınmazlar. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bu kişiler, hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

  SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI

  Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır.
  Yazılı mesleki sınav aşağıdaki gruplara giren konulardan yapılacaktır:
  A) Uzman Yardımcılığı için:
  a) İktisat: Makro ve Mikro İktisat, Para, Banka, Dış Ticaret, Planlama, İşletme İktisadı,
  b) Hukuk: Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, Medeni Hukuk, İcra ve İflas Hukuku, Ceza Hukukunun Genel Esasları,
  c) Maliye: Kamu Gelirleri, Kamu Harcamaları, Bütçe, Kamu Kredisi, Maliye Politikası.
  d) Muhasebe: Genel Muhasebe, Mali Tahlil.
  e) Genel Matematik, Istatistik Ve Ticari Hesap: Genel Bilgiler,
  f) Yabancı Dil: İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden bir metnin Türkçe’ye çevrilmesi ve Türkçe bir metnin, İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birine çevrilmesi,
  B) Uzman Hukukçu Yardımcılığı için:
  a) Özel Hukuk: Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, Medeni Hukuk,
  b) Kamu Hukuku: İdare Hukuku, Ceza Hukuku,
  c) Takip ve Usul Hukuku: Medeni Usul, Ceza Usul, İcra ve İflas Hukuku, İdari Yargılama Hukuku,
  d) Genel Konular: İktisat, Maliye,
  e) Yabancı Dil: İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden bir metnin Türkçe’ye çevrilmesi ve Türkçe bir metnin, İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birine çevrilmesi
  C) Bilişim Uzman Yardımcılığı için:
  a) Bilgi İşlem Grubu (1): Yazılım Geliştirme Kavramları ve Mimarisi, Programlama Dilleri,
  b) Bilgi İşlem Grubu (2): Algoritmalar ve Veri Yapıları, Veritabanı ve Veritabanı Yönetim Sistemleri,
  c) Bilgi İşlem Grubu (3): Kullanıcı Arayüzü, Bilgisayar Ağları ve İnternet Teknolojileri,
  d) Yabancı Dil: İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden bir metnin Türkçe’ye çevrilmesi ve Türkçe bir metnin, İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birine çevrilmesi,

  DEĞERLENDİRME VE SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI

  Yukarıda belirtilen yazılı sınavlara ilişkin sınav grubunun herbiri için ayrı oturum yapılacak olup, her grup için 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Başarılı sayılmak için, bu grupların herbirinden en az yarısı kadar not alınması ve alınan notların aritmetik ortalamasının 70’den aşağı olmaması zorunludur.
  Yazılı sınav sonucunda yetmiş puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan başlanarak atama yapılacak kadro sayısının dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır.
  Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmayacaktır.
  Sözlü sınavda başarılı sayılmak için komisyon başkan ve üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması gerekmektedir.
  Giriş sınavı başarı puanı, sözlü sınavda başarılı olan adayların sözlü sınav puanı ile yazılı sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacaktır. Söz konusu toplamın eşit olması halinde yazılı sınavdaki yabancı dil notu yüksek olanlar tercih edilecektir.
  Başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle atama yapılacak kadro sayısı kadar asil adayın isimleri Kurulun (http://www.spk.gov.tr) internet adresinde ilan edilir ve adayların adreslerine yazı ile bildirilir. Yapılan sınavlarda başarılı olmak şartıyla, atama yapılacak kadro sayısının yarısını geçmemek üzere Sınav Komisyonu tarafından belirlenen sayıda yedek adayın isimlerini kapsayan bir liste belirlenerek yine Kurulun (http://www.spk.gov.tr) internet adresinde ilan edilir ve adayların adreslerine yazı ile bildirilir.
  Sınavda başarılı olmak, asil ve yedek liste için yapılan sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.
  Sınav sonuçlarına, duyurunun yapıldığı günü takip eden tarihten itibaren yedi gün içerisinde dilekçe ile itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav komisyonu tarafından incelenir ve en geç beş iş günü içinde karara bağlanıp sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.
  Asil listede yer alanlardan atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmaz, atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak başvurmayan veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve başlamayan adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.
  Kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içerisinde başvuruda bulunmayanlar, atama işleminden sarfınazar edenler, atamaları iptal edilenler ile memurluğa alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılmayanların yerlerine, yedek listedeki adaylar sırası ile ve aynı esaslara göre atanacaktır • Kurumun merkezi İstanbul, Ankara da yine bir yeri olacak. Yeni başlayan spk uzman yardımcısı maaşı 2017 itibariyle 4 bin tl. Çalışma oldukça yoğun ve yorucu kariyer imkanları iyi. • Ah yabancı dil ah. • Sınavın 7 mayısta olması ALES ile aynı zamana denk gelmesi!

  Osym'yi arayıp sınava gireceğimiz yeri değiştirebiliyor muyuz? Sabah ALES'e girip öğleden sonraki oturuma girebilir miyiz? 7 mayısa sabah oturumu koymamışlar

  Birde son olarak p54 puanım 85 sıralamam 360larda. Sizce gelir mi? • Alan sinavini eskiye gore oldukca hafifletti kurul. Bu adet bu sene de devam edecektir. Cunku cok sayida ihrac oldu ve ihtiyac var. Kiyim niyetinde olmayacaklardir. Ancak Ingilizcesi fena degil kalbur ustu bir ceviri yapiyorsunuz. Ozellikle kurulun faaliyet raporlari var. Iki dilde de yayimlaniyor. Oradan ozellikle teknik kelime taramalati yaparak calismaniz faydaniza olacaktir. Ama ingilizcesi hic olmayan arkadaslar zorlanacaktir.

  Ek olarak @aliveli kardesimin soyledigi gibi kurul agirlikli Istanbulda calisiyor. Ankara minimize edilecek ve zaman icinde tamamrn gecis soz konusu olacak. Bu da bir kriter olarak degerlendirilebilir. Hukuk uzmanlari neredeyse tamamen Istanbuldalar zaten. Muhatap kurumlarin merkezleri finans merkezi olarak Istanbul oldugundan isin acigi Ankarada cok ihtiyac yok denebilir.

  Hayirli ugurlu olsun dostlar. • @Keymarsh yine bir p5 sacmaligi. Bu olmasa p 54 ler direk listede olacaktir ancak 85 icin sans yuksek kardesim. Zaten KPSS arefesindeyiz. Durmaksizin calismaya devam et. • Ooo iyi ki sınav yarın değil. 1 ay nedir Allah aşkına ? Ve hala şu "Genel Matematik, Istatistik Ve Ticari Hesap: Genel Bilgiler " bölümünü tutuyor mu SPK. Revize etmeyecek mi bu kurumlar kendilerini artık 90'lardan beri aynı prosedür.
  Yine 20 kişilik işi 3 kişiyle yapmaya çalışıp milleti mesaiye bırakırsın SPK kardeş. • SGK Uzman yardımcılığı mülakatını beklemek baya masraflı oldu ingilizceden kopmak ve klasik sınav için yeteri aşamada değilim çalışmayı bıraktığım için sınava bddk da olduğu gibi tekrar başvurmayacağım girecek arkadaşlara başarılar puanım 89'du. • @paretowilfredo hocam p54 82,5 ne dersiniz olabilir mi • @paretowilfredo geçen sene kaçla kapatmış? @Antimülakat da bir liste vardı ama bulamadım. SPK sitesinde de sözlü mülakat sonuçları var geçen senenin yazılıya kalanlar yok. • @paretowilfredo @aliveli Değerli üstadlar ben biraz spk nın sitesine de baktım internete de ama herhangi bir sınav örneğine rastlamadım. Geçmiş dönem sınav örneklerinden bulabilme imkanımı var mı acaba. Aslında SPK nın sitesinde pdfler var gibi ama indirmeye bakmaya müsade etmiyor sanırım. http://www.spk.gov.tr/indexcont.aspx?action=showpage&menuid=0&pid=3&subid=6 bu linkte baya bir sınav var ama ben mi açamadım anlamadım. • @ParadoX bilgisayardan denedim açılıyor kardeş • @ümitvâr Benim bilgisayarımda sıkıntı var o zaman. Teşekkür ederim bilgilendirmen için dostum. Başka pcden deniyeyim o zaman. • 82 puanla sansim olur mu arkadaslar? • Alanım zayıf olmasa kesin başvururdum puanlarım da yeterli ama napalım artık Çalışma Bakanlığını beklemeye devam. • @frustration Sermaye Piyasası Kurulu Uzman Yardımcısı Alım İlani(06 - 07 Mayıs 2017) içinde söyledi:

  82 puanla sansim olur mu arkadaslar?

  Sınava girmek için şansınız yüksek , sınavı geçme şansınız ise düşük. KPSS'den bile 82 puan alabilmişsiniz zira.. • Kpss p54 puanım 88, ben bu işin altından kalkamam. Girecek arkadaşları tüm kalbimle başarılar diliyorum ve kazananlara saygılarımı sunuyorum. Boşuna sınav kontenjanlarını işgal etmek olmaz, bu kadrolarda genç ve dinamik arkadaşlar yer alır ancak bizden geçmiş artık. • @frustration Bence gelme ihtimali yüksek açıkçası düşük kapatacağını düşünüyorum ben tabi sınava gerçekten girmek için başvuranlar olursa klasik sınavlarda başvurup gitmeyen arkadaşlar çok old için tamam bu sene yerleşemeyenler yüksek puanlılar çok oldu ama kpss e yakın bi tarihte sınav klasik artı İngilizce var bi de sınavdan 10 gün önce genelde açıklandığı için listeler bence insanlar kpss e yönelcek bi de guy un gelmesi de var artı sgk da var kısaca bir çok ıhtımal sayabilirim ondan düşük kapatacağımı düşünüyorum inş bu kurumu isteyen her arkadaşa sıralama gelir.. • Sgk/çsgb mülakatı beklemekten odaklanıp ders çalışamadık ha geldi ha gelecek demekten. Haksız da sayılmayız başkan ve bakanın açıklamaları ortada. Keşke bddk ve spk ocakta gelseydi son dakika golü oldu. Ben başvurmuyorum o yüzden. İnşallah bizim listede olan arkadaşlar kazanırlar onlar bari kurtarsın kendini. • ................


Log in to reply
 

Baskent Kariyer Aksoyuzem