Soru Bankasi

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Uzman Yardımcılığı Sınavı | 22-23 Temmuz 2017 | 15 Kişi • Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunda Genel İdare Hizmetleri sınıfında
  bulunan 8 ve 9 uncu derecelerde kadrolu Uzman Yardımcısı kadrolarında görevlendirilmek üzere başarı
  durumları dikkate alınarak 15 kişilik aday personel seçimi için giriş sınavı yapılacaktır.
  SINAV BAŞVURU ŞARTLARI
  Sınava Başvuruda Bulunacak Adayların;
  1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde
  yer alan genel şartları taşıması,
  2- Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme,
  İktisadi ve İdari Bilimler ile Ticari Bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim
  Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olması,
  3- ÖSYM tarafından 2017 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP1 veya
  KPSSP2 puan türlerinden herhangi birinden 80 ve üzeri puan almış olmak kaydıyla, başvuruda
  bulunanlardan en yüksek puanlı 300 kişi içerisinde bulunması, (Son sıradaki adayla aynı puana sahip
  olan adaylar da sınava kabul edilir),
  4- Yazılı sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuzbeş yaşını doldurmamış
  olması (1/1/1982 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak),
  5- Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumunun olmaması,
  gerekmektedir.
  BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ
  Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır.
  Sınav başvuruları, 22/06/2017 tarihinde başlayıp 05/07/2017 tarihi mesai saati itibariyle sona
  erecektir.
  Başvurular, elektronik ortamda “www.kgk.gov.tr” adresinde yer alan “Sınav Başvuru
  Formu”nun, yapılan açıklamalar çerçevesinde doldurulması suretiyle yapılacaktır.
  YAZILI SINAV TARİHİ VE YERİ
  Giriş sınavının yazılı bölümü 22 – 23 Temmuz 2017 tarihlerinde her gün sabah ve öğleden sonra
  iki oturum olmak üzere toplam dört oturumda Ankara’da yapılacaktır.
  Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar ile sınav yerleri, Kurumun
  www.kgk.gov.tr” internet sayfasında ve e-Devlet portalında yazılı sınavdan en az 10 gün önce ilan
  edilecektir.
  Sınav yeri adresi sınav giriş belgesinde belirtilecektir. Sınava katılmaya hak kazandığı açıklanan
  adaylar, belirtilen internet adresinde yer alacak olan bölüme vatandaşlık numaralarını girmek suretiyle
  erişebilecekleri sınav giriş belgelerinin bir çıktısını alacaklardır. Sınavda, çıktısını almış oldukları bu
  giriş belgesiyle birlikte yanlarında kimlik tespiti sağlamak üzere vatandaşlık numaralarını içeren nüfus
  cüzdanı, ehliyet veya pasaport bulundurmaları gerekmektedir.
  Sınav yeri ve/veya tarihinin değiştirilmesi halinde durum, Kurumun internet adresinde ilan edilir.
  Bu ilan tebligat hükmündedir.
  YAZILI SINAV ŞEKLİ VE KONULARI
  Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı yazılı bölümü;
  Muhasebe, Hukuk, Maliye ve İktisat-İşletme konularından klasik sınav şeklinde her gün sabah
  ve öğleden sonra iki oturum olmak üzere toplam dört oturumda gerçekleştirilecek olup, sınav
  konuları şöyledir:
  a) İktisat ve İşletme Grubu: Mikro ve Makro İktisat, Uluslararası İktisat, Para ve Banka, Türkiye
  Ekonomisi, Kalkınma İktisadı, İstatistik (Genel bilgiler), İşletme İktisadı, İşletme Finansmanı.
  b) Maliye Grubu: Maliye Teorisi, Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Bütçe, Vergi Hukuku ve
  Türk Vergi Sistemi
  c) Hukuk Grubu: Anayasa Hukuku, İdare Hukuku ve İdari Yargı, Borçlar Hukuku, Medeni
  Hukuk (Başlangıç-Kişiler Hukuku-Eşya Hukuku), Ticaret Hukuku (Başlangıç-Ticari İşletme-Ticaret
  Şirketleri-Kıymetli Evrak), Ceza Hukuku (Genel Hükümler)
  d) Muhasebe Grubu: Genel Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, Mali Tablolar Analizi, Genel
  Matematik ve Ticari Hesap.
  Yukarıda alanlar itibarıyla belirtilen konu grupları, yazılı sınavın genel çerçevesini belirlemekte
  olup, her konu grubunda yer alan konuların tamamından soru sorulacağı anlamına gelmemektedir.
  YAZILI SINAV
  Yukarıda belirtilen yazılı sınava ilişkin dört ana sınav grubunun her biri için 100 puan üzerinden
  değerlendirme yapılacaktır. Sınavda başarılı sayılmak için her gruptan alınan notların aritmetik
  ortalamasının 70 ve üzerinde olması zorunludur.
  Yazılı sınav sonucunda 70 puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan başlanarak atama
  yapılacak kadro sayısının dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Dolayısıyla yazılı sınavdan
  70 ve üzeri puan almak adayın mutlaka sözlü sınava çağrılacağı anlamına gelmemektedir. Ayrıca son
  sıradaki adayla eşit puanı alan adaylar da sözlü sınava çağrılır.
  Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmayacaktır.
  Sözlü sınav yeri ve tarihi, “http://www.kgk.gov.tr” internet adresinde ilan edilmek suretiyle
  duyurulacaktır.
  SÖZLÜ SINAV
  Sözlü sınav adayların;

  • Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
  • Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
  • Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
  • Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
  • Genel yetenek ve genel kültürü,
  • Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
   yönlerinden değerlendirilmesi ve her birine ayrı ayrı puan verilmesi suretiyle gerçekleştirilir.
   Sözlü sınavda başarılı sayılmak için komisyon başkan ve üyelerinin 100 tam puan üzerinden
   verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması gerekmektedir.
   Giriş sınav puanı, sözlü sınavda başarılı olan adayların sözlü puanı ile yazılı sınav puanının
   aritmetik ortalamasıdır.
   Adayların giriş sınavı puanının eşit olması halinde, yazılı puanı yüksek olan adaya; yazılı
   puanının da eşit olması halinde, KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.
   SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ
   Sınav Komisyonunca başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanarak, en fazla giriş sınavı
   duyurusunda belirtilen uzman yardımcısı kadro sayısı kadar asil aday belirlenir. Yapılan sınavlarda
   başarılı olmak şartıyla, giriş sınavı duyurusunda belirtilen uzman yardımcısı kadro sayısının yarısını
   geçmemek üzere Sınav Komisyonu tarafından yedek aday isimleri de belirlenir.
   Sınavı asil ve yedek olarak kazananların isimleri Kurumda uygun yerlere asılmak ve
   http://www.kgk.gov.tr” internet adresinde ilan edilmek suretiyle duyurulacaktır.
   Ayrıca, asil ve yedek listelerde yer alan adaylara sonuç yazı ile bildirilecektir.
   Yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına, sonuçların açıklanmasından itibaren yedi gün içerisinde Kamu
   Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunda olacak şekilde yazılı olarak itiraz edilebilir.
   İtiraz bu sürenin bitiminden itibaren, sınav komisyonu tarafından en geç beş iş günü içinde
   değerlendirilerek sonucu ilgiliye bildirilecektir.
   DİĞER HUSUSLAR
   a) Adayların, sınavda sınav giriş belgesini ve ayrıca sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere
   nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaportlarını yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.
   b) Sınavı kazananlardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz
   sayılarak atamaları yapılmaz. Bu şekilde atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir ve bunlar
   hiçbir hak talep edemezler.
   c) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında 5237 sayılı
   Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç
   duyurusunda bulunulacaktır.
   İlan olunur.

  http://euygulama.dpb.gov.tr/dpb_web/menu/yeni_PDF.aspx?a0fa6606-3dd5-4001-8f72-1f72b835375e

  Meslek Tanıtımi Güncellemesi: https://www.tercihiniyap.net/haber/kamu-gozetimi-muhasebe-ve-denetim-standartlari-uzman-yardimciligi-meslegi-nedir (Pareto)

  Taban Puanlar;

  2014 P6 - 106 - 108 86 taban.(20 Kişi - 400 çağrılan)
  2015 P53 - 63 - 101 85.2 taban. (20 Kişi - 400 çağrılan)


 • Banned

  puan türüne bak zaaaa xd • arkadaşlar uzman kadrolarına p1 p2 den alım yapılıyor mu önceden hangi puan türü kullAnılıyordu • Kurum 'durun bisey deniyecem' demis. Tebrikler. Daha evvel de bu tip puanlarla alim yapildi TCMB halen p1 ile alim yapar standart sekilde bunda bir sorun yok ancak sorun her alimda yeni puan turu deneyen bu kurumda. • Terbiyesizlik başka bit şey değil .... "ADALET" arıyorum. • bunu çok garipsememeli bence. KGK yıldan yıla değişen çok tuhaf puan türleri istiyor. 2014'de alan ağırlıklı puanlar isterken 2015 alımında yanlış hatırlamıyorsam P6 ve P108 gibi sadece GY-GK-Yabancı Dil üçlüsüyle etkilenen puanlarla sınava çağırmıştı. 2015'den sonraki ilk alım da bu olduğundan çok fazla şaşırmamalı.

  öte yandan 2014 ve 2015'te %30-%40 ağırlıklı yabancı dil içeren puanlarla alım yapan kurumun dil şartı koymamış olması gelecek ilanlar ile ilgili fikir oluşturabilir. • Silindi. • bu sefer yds istememesi tuhaf olmuş • Allah aşkina puan türune bakin ya!!


 • 2018 kpss Banned

  hiç hesapta yoktu. p2 87.3 gelir umarım • Maaşı ne kadar, atanma durumunda Ankara merkezinde mi çalışılacak. • @JanTinbergen hocam dediginiz gibi yds e önem azalmış olabilir ama bu kurumu baz alarak söylemek zor gibi çünkü tersi de olabilir..en son ki alim yüzde 50 60 yds gk gy puanıyla çağrım olmuştu diye hatırlıyorum öyle olunca alani iyi olan çoğu arkadaş sınava başvuramamış ve sınava çok fazla katilmayan arkadas olup basari cok saglanamamisti eskiden zaten 3 sene içinde yds verme zorunluluğu vardı sanrm en sonki alımdaki sıkıntı yüzünden bu sisteme tekrar dönüldü • Her alımda farklı bir puan türü kullanıyorlar, sanırım sosyal deney yapıyorlar 😄 • 90 la kapatır artık • Daha dün yazmıştım süreç eskiye döndü artık.İlanlar geliyo.2.ilanda sgk yada ilgöç olur sonrada mali hizmetler tahminim.Bu arada 2016da kpss geçerliliği bitti • Düzenleyici denetleyici kurum süper yetkileri var.Ama puan yok.Bnce şampiyonlar ligine dahil edilecek ilk sınav olur. • Hadi hayırlı olsun. İlk sınavımız açıldı. Bayramdan sonra ders çalışmaya başlayacaktım ama kurumlar erken davrandı. Biz de bismillah diyelim o vakit.

  Ps; Sistem değişikliği olduğu ilk zaman ben puan hesaplama robotunu oluşturduğumda, Kursumuzun rehberlik hocasına göstermiştim.
  Tabloyu analiz ettiğinde şu sonuca varmıştı.

  " Öyleyse, bundan sonra kurumlar gygk puanlarıyla alıma çıkıp, kendi uzmanlık sınavlarını yaparlar. Yani kpssde gygk hepsinden daha önemli."

  Ben o zaman çok isabetli bir yorum olarak görmemiştim bu yorumu ama şu an dediği çıktı.

  Herkese iyi çalışmalar. • Bu kadar emek veren insanların emeğine yazık. Bu sınava kpss A dan derece yapan öğrenciler yerine zamanını gkyye harcamış B grubu öğrenciler girecek. Ama o yazılı sınav aşamasını nasıl geçecekler anlamış değilim.


 • Banned

  Ya böyle salakça bir iş olur mu arkadaşlar ya resmen dalga geçiyorlar . P1 p2 nedir ya gk gy ile sinava cagir, sinavi da alan bilgisinden yap bu nedir ya. • Kurum 300 kisiyi sinava cagiracak ancak bu puan turundeki siralamada ogretmenlerde bulunuyor. Sinava giren kisi sayisi 655bin kusur gozukuyor. Acaba puan olarak kaca kadar duser?Baskent Kariyer