Soru Bankasi

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ HAKKINDA HER ŞEY (Nedir? Ne kadar maaş alır? Başvuru şartları nelerdir?) • Araştırma Görevlisi Nedir?

  Araştırma görevlileri, yükseköğretim kurumlarında yapılan araştırma, inceleme ve deneylerde yardımcı olan ve yetkili organlarca verilen ilgili diğer görevleri yapan öğretim yardımcılarıdır. Araştırma görevlileri ilgili anabilim veya anasanat dalı başkanlarının önerisi, Bölüm Başkanı, Dekan, enstitü, yüksekokul veya konservatuvar müdürünün olumlu görüşü üzerine rektörün onayı ile araştırma görevlisi kadrolarına en çok üç yıl süre ile atanırlar. Atanma süresi sonunda görevleri kendiliğinden sona erer.

  Lisansüstü eğitim-öğretim için yurt dışına gönderilecek araştırma görevlileri ile ilk defa bu amaçla bu göreve atanacaklarda aranacak nitelikler ve diğer hususlar Yükseköğretim Kurulunca tespit edilir." Daha sonra yapılan bir değişiklikle de, 3 yılın sonunda görevi sona eren araştırma görevlileri yeniden atanabilirler hükmü getirilmiştir.
  Araştırma Görevlilerinin görev tanımını açık bir şekilde yapılmamaktadır ve oldukça geniş tutulmaktadır. Yükseköğretim kanununu esas aldığımızda yalnızca 2 temel görevi tespit edebilmekteyiz.

  1.Yüksek Öğretim kurumlarında yapılan araştırma, inceleme gibi eğitim faaliyetlerine yardımcı olmak
  2. Yetkili kurumlardan verilen diğer görevleri yerine getirmek

  Araştırma Görevlisi Tam Olarak Ne iş Yapar?

  Giriş bölümünde bahsettiğimiz gibi araştırma görevlilerinin görev tanımı oldukça geniştir. O yüzden bir öğretmenin ya da veznedarın görev tanımı gibi bir görev tanımı olduğunu söyleyemeyiz. Fakat sizin için araştırma görevlilerinin görevlerini bazı başlıklar altında incelemeye çalıştık.

  • Araştırma Görevlileri sınav gözetmenliği yapabilir
   Araştırma görevlilerinin büyük bir kısmı bu görevi yerine getirmiş ve yerine getirmektedir. Üniversitelerde yapılan sınavlarda genellikle gözetmen olarak görev alırlar.
   Araştırma görevlilerinin kanun ile tanımlanmış görevlerinin arasında sınav gözetmenliği madde olarak bulunmaz fakat eğitim faaliyetlerine destek olmak amacı ile bu görevi yerine getirmeleri istenebilir. Ayrıca bir akademisyenin verdiği eğitime dair asistanlık görevlerinin yerine getirilmesi istenebilir. Örneğin ödev yapılması, ödevlerin değerlendirilmesi, ödev veya çalışma gruplarının oluşturulması gibi görevler araştırma görevlisinin sorumluluğuna verilebilir.
  • Araştırma Görevlileri bazı durumlarda ders verebilir
   Araştırma görevlisinin ders verme zorunluluğu/yükümlülüğü yoktur. Fakat bağlı bulunduğu akademisyenin ders vermesini engelleyen özel durumlar (konferans, hastalık, toplantı vs.) olduğunda araştırma görevlisinden geçici olarak mazeretinin geçerli olduğu süre boyunca ders vermesini isteyebilir. Bu tamamen araştırma görevlisinin bağlı olduğu akademisyenin karar verebileceği bir durumdur.
  • Araştırma Görevlilerinin yapabileceği diğer görevler
   Araştırma görevlisine bölüm/fakülte yönetimi ek yükümlülük verebilir. Örneğin bölümün internet sitesi için çalışması istenebilir. Eğitim verilecek dersler için içerik ya da program hazırlanması istenebilir. Bölüm ya da fakülte yönetimi tarafından araştırma görevlisine koordinatörlük, komisyon görevi, idari görev gibi görevler verilebilir. (Örneğin Erasmus koordinatörlüğü)

  Araştırma görevlisine bölüm/fakülte yönetimi tarafından verilen görevler kurumdan kuruma değişiklik gösterebilir. X kurumunda çalışan araştırma görevlisi pek çok göreve ve iş yoğunluğuna sahip olabilecekken, Y kurumunda çalışan araştırma görevlisinin hiçbir görevi ve iş yoğunluğu olmayabilir.

  Bu değişikliğin sebeplerinden biri araştırma görevlilerinin iş tanımının geniş olmasıdır. Ayrıca görevli olduğu kurumun kurumsallığının, bölümdeki görevli personel sayısının bu duruma etkisi vardır.

  Tüm bu süreçlerden ve yükümlülüklerden bağımsız olarak araştırma görevlisi kendi eğitim faaliyetlerini sürdürmek ile sorumludur. Görevlerindeki yoğunluk araştırma görevlisinin kendi eğitim faaliyetlerine bir engel olmaması gerekmektedir.

  Araştırma Görevlisinin Sahip Olması Gereken Özellikler Nelerdir?

  Eğer arzunuz Araştırma Görevlisi pozisyonunda kalmak değilse bir araştırma görevlisi olarak önünüzde uzun bir akademik kariyer var demektir. Doçentlik ve profesörlük gibi akademik unvanlara sahip olabilirsiniz.
  Eğer bu uzun akademik sürecin bir parçası olmayı istiyorsanız akademik kariyerinizin başından itibaren disiplinli bir şekilde çalışmalısınız. Ayrıca yerel ve küresel bilimsel gelişmeleri, yenilikleri, alanınızdaki çalışmaları takip etmelisiniz. Öncelikle kendi dilinize daha sonra da diğer dillere hakim olmanız gerekmektedir. Merak, çalışmak, ideal sahibi olmak, meslektaşlarınıza ve meslektaşlarınızın çalışmalarına saygılı olmak karakterinizin bir parçası olmalı.
  Akademik kariyerinizi ve akademik çalışmalarınızı yani işinizi sevmeniz gerekiyor. Çünkü meslektaşlarınız, öğrencileriniz, çalışmalarınız ile meşgul olurken kendinize ve temas ettiğiniz insanlara eziyet etmemelisiniz. Ayrıca nispeten disiplinli bir hayatınız olmalı. Bu kadar yoğun bir iş hayatının içerisinde çalışmalarınızı, kendinizi, ailenizi ihmal etmemelisiniz.

  Araştırma Görevlisi Başvuru Şartları Nelerdir?

  Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için en az lisans mezunu olmak ve ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.

  Asgari şartın 35 yaşını doldurmamak olduğunu söyleyebiliriz fakat şunu da belirtmek gerekir ki her üniversite ilan ettiği araştırma görevlisi kadrosu için özel bir şart belirleyebilir. Örneğin ‘’Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olmak’’ ya da ‘’Uluslararası İlişkiler dalında yüksek lisans yapıyor olmak’’ gibi…

  NOT: Yukarıda bahsedilen nedenlerden ötürü ilgilendiğiniz akademik kadro ilanlarında istenen şartları dikkatle okumanızı öneririz.

  Ayrıca adayların ALES ‘e girmesi gerekmektedir. ALES’ten en az 70 puan ve YDS’den en 50 puan alanlar ilan edilecek kadrolara başvurabilirler. Fakat üniversiteler bu şartları kendi tercihlerine göre revize edebilir. Örneğin genellikle ODTÜ 85 YDS puanı istemektedir.
  İlan edilen kadro sayısından daha fazla olmak kaydı ile belirlenen adaylar ALES puanlarının %60’ı ve YDS puanlarının %40’ı dikkate alınarak ilan edilir.

  NOT: Merkezi sınavdan muaf olan adayların son iki yıla ait ALES puanının bulunmaması halinde ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

  Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

  Yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından atama yapılacak programın eğitim dilinde en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak şartı aranır.

  Yükseköğretim kurumları, bu Yönetmeliğe tabi öğretim elemanı kadro ilanlarında lisans veya lisansüstü mezuniyet alanları ile ilan edilen alana ait bilimsel, nesnel ve denetlenebilir koşullar dışında adayı tanımlayan özel şartlar koyamazlar.
  Alanında tecrübe sahibi olmak şartının, hangi öğrenim düzeyinden sonrasına ait olduğu ilanlarda belirtilir.

  Yazılı ve Sözlü Sınav Hakkında Bilgi

  Yönetmeliğin 8 inci maddesine “giriş sınavı tarihi” ibaresinden sonra gelmek üzere ‘’yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarında senato kararıyla sözlü sınav sonucu 60 ve üzeri puan alanlar için yazılı sınav yapılacaksa yazılı sınav tarihi’’ ibaresi eklenmiştir.

  Sınav jürisi; müracaatlarda, müracaat eden adaylar arasından ilan edilen kadro sayısının on katına kadar adayı, yabancı dil okutmanı, çevirici ve yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarında (meslek yüksekokullarında bu kadrolarda istihdam edilecekler de dahil olmak üzere) ALES puanının yüzde 40’ını ve yabancı dil puanının yüzde 60’ını, diğer kadrolarda ALES puanının yüzde 60’ını ve yabancı dil puanının yüzde 40’ını; meslek yüksekokullarına müracaatlarda ise ALES puanının yüzde 70’ini ve lisans mezuniyet notunun yüzde 30’unu dikkate alarak belirler ve kadro ilanında belirtilen internet adresinde ilan eder.

  Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın olması halinde, bu kişilerin tamamı sınava çağrılır. Başvuru sayısının ilan edilen kadronun on katından az olması halinde, adayların tamamı giriş sınavına alınır. Adayların ön değerlendirmede dikkate alınan puanları ile lisans mezuniyet notları kadro ilanında belirtilen internet adresinde ilan edilir.

  Araştırma Görevlisi Ne Kadar Maaş Alır?

  Maaş miktarı belirlenirken pek çok husus göz önünde bulundurulur. Evli olup olmadığı, çocuk sahibi olup olmadığı, yabancı dil tazminatı, ödenekler ya da kademeler bu hususlara örnek olarak gösterilebilir.

  Fakat bu hususları dikkate almadan baktığımızda araştırma görevlisinin alabileceği maaş hakkında 3.800-3.900 gibi bir miktardan söz edebiliriz.

  Umarım faydalı olur. İyi çalışmalar.

 • arkadaşlar araştırma görevlisi olarak girdikten sonra süreç nasıl işliyor?kaç yıl sonra doçent veya profesör olunur?? • Arkadaslar 2.10 ortalama ile mumkun mudur? Gercekci cevaplar yazarsaniz sevinirim. Mumkunse nasil? Insanin akli basina okul bitince geliyorsa boyle kaliyor iste caresiz o kadar pismanim ki😕 • Ales veya ortalama belli bir yuzdelik oranlari belli mi acaba ? Eski sistemde ales daha önemliydi • @burcu

  Araştırma görevliliği için başvuru yaptıktan sonra öncelikle "ön değerlendirme" yapılır.

  Ön değerlendirmede 2 farklı değerlendirme bulunmaktadır.

  4 yıllık fakültelere veya enstitülere başvurularda ALES Puanı'nın %60'ı YDS puanının %40'ı alınarak sıralama yapılır ve ilk 10 sıradaki kişi yazılı sınava girmeye hak kazanır.

  2 yıllık meslek yüksekokullarında ise ALES Puanı'nın %70'ı YDS puanının %30'ı alınarak sıralama yapılır ve ilk 10 sıradaki kişi yazılı sınava girmeye hak kazanır.

  4 yıllık fakülte ve enstitülerde yazılı sınav sonrası son değerlendirmede ise ALES notunun %30'u, Lisans Mezuniyet notunun %30'u,yabancı dil puanının %10’u ve giriş sınavı notunun %30’u esas alınarak değerlendirme yapılır.

  2 yıllık meslek yüksekokullarında ise yazılı sınav sonrası son değerlendirmede ise ALES notunun %35'i, Lisans Mezuniyet notunun %30'u,giriş sınavı notunun %35’i esas alınarak değerlendirme yapılır.

  1 ASİL ve 1 YEDEK aday belirlenir.

  @davetsiz ALES yüksekse önemli değil. • @Platon Bu sana bağlı olarak değişir. Doktorayı tamamladıktan sonra kadro açılmasına bağlı Yrd.Doç olman. • @escobar_p hocam peki normal süresinde doktorayı tamamlayıp kadroda açıldı desek 5-6 yıl zarfında yar.doç. olunabilirmi?birde yardoç olduktan sonra doçentlik için ideal süre ne kadardır? • @Platon Olunabilir,kadroya ve çevrene bağlı açıkçası :)

  İdeal bir süre yok,girdiğin üniversitedeki kadro yapısına bağlı olarak değişir.Zira yrd.doç kadrosundan doç. kadrosuna geçmek için belirli kıstasları tamamlaman gerekiyor.Ancak ondan sonra kadro varsa doçent olabilirsin. • @escobar_p teşekkür edrim • Merhabalar iktisat lisans mezunuyum.Ortalamam 3,46 bölümümü derece ile bitirdim.Ancak henüz yds ve ales puanım yok.Şu an yds'ye çalışıyorum yds ve ales puanı ile araştırma görevlisi ilanına çıkan üniversiteler var mıdır?Lütfen bu konuda bilgi sahibi olan arkadaşlar yardımcı olur musunuz? • @oznurgunes merhaba ortalamanız gayet yüksek , akademik kariyer için uygun yds veya yökdil den en az 50 puan ve 85 üstü alesle yöksis te açılacak olan ilanlarlara başvurabilirsiniz. • @oznurgunes @hgrotius Açık söylemek gerekirse YDS şartı 50 ama,50 sizi listeye sokar mı,sokmaz.

  ALES puanınızın %60'ı ve YDS puanınızın %40'ı toplandığında ortalama puanınız 82 olursa,ön değerlendirme aşamasını geçmiş olursunuz. Küçük üniversitelere gittikçe bu ortalama 78'lere kadar düşebilir ama daha altı gerçekten zor.

  Örneğin Ales'ten 85 aldınız diyelim. 85 x 60/100 = 51

  YDS'den 77 alırsanız; 77 x 40 /100 = 30,8

  51+30,8 =81,8 yapar ve bu puan sizi ilk 10'a sokar.

  ALES'ten ne kadar yüksek alırsanız o kadar iyi.Zira YDS'den daha düşük bir puan alarak da sıralamaya girme imkanı elde edebilirsiniz.

  Örnek: ALES - 90 90 X 60/100 = 54

  YDS - 70 70 X 40/100 = 28

  54+28 = 82

  Önemli olan sıralamaya girmektir.Sıralamaya girdikten sonraki kaderinizin büyük çoğunluğunu yazılı sınavda yaptıklarınız belirlemektedir. • @escobar_p verdiğiniz örnekteki gibi 85 ales 77,50 yds sahibiyim. Diploma notum ise 2.50. Bölümüm kamu yönetimi. Geçen yıl bir yol ayrımına geldim ya a kadro ya akademik kariyer için hazırlanacaktım. Asistanlığı kazanmanın daha çok torpil gerektirdiğini düşündüm ve a kadroya hazırlandım. Epey yüksek puanlar da aldım ancak yaşanan süreçler malum umutsuzca bekliyoruz.
  Bu yıl a kadrodan netice alamaz isem ki yüksek ihtimal alamam, akademiye yönelicem. Ama bazı çekincelerim var.
  Okulu bitireli 4 yıl oldu yüksek lisansa başlamadığım gibi akademik herhangi bi yayın da takip etmedim. İlanlara başvuran doktoralı ve yüksek lisans yapan epey birikimli aday var bu açıdan yazılı sınavı geçmek gözümü korkutuyor. Akademik çevrem de yok. Maç burdan çevrilebilir mi? Başarı için kaç yıl harcamam gerekiyor? • @hgrotius Cevabınız için teşekkür ederim. • @escobar_p Böyle bir sıralama yapıldığını bilmiyordum açıkçası.Gerekli puanlar olsa bile yine de hiçbir şeyin garantisi yok öyleyse • @mariapuder Açıkçası sınav süreci tam bir şans. Yüksek puanlı ama akademik yayınları takip etmeyen 9 kişiyle birlikte sınava girip,ilk seferde akademisyen de olabilirsin. Sert kayaya çarpma ihtimalin de var.Özellikle doktora öğrencisinin başvurabildiği ilanlarda şansın epey az.Fakat araştırma görevlisi kadrolarında genellikle "Tezli Yüksek Lisans Öğrencisi" veya "Mezunu" olma şartı arandığından şartlar eşit diyebiliriz.

  Kendini hafife alma.Kamu Yönetimi hakkında bir bilgim yok ama örneğin İktisat Teorisi bölümüne bir alım olsa KPSS'ye hazırlanan bir kişinin şansı oldukça fazla olabilir.

  Sana tavsiyem KPSS-A Kadro'ya hazırlanmaya devam etmen ve Mayıs'taki sınava girmen. Bu arada Tezli Yüksek Lisans başvurusu da yapıp,akademik kadro için şansını arttırabilirsin. Akademi bir şanstır. 37 yaşında halen kadro arayan doktora mezunu arkadaşım var. Ben de halen akademik kadro peşindeyim bu arada KPSS-A'ya hazırlanıp atandım. Şimdi daha rahat bir şekilde "öğretim görevlisi" bakınıyorum. • @oznurgunes Maalesef yok. Yazılı sınav biraz da şans. Girip 10 aldığım sınavda var, 80 aldığım sınavda var. İkisinde de atanamadım gerçi :) 10 aldığım sınavda en yüksek alan 40 aldı ve atandı.80 puan aldığım sınavda ise 85 alan kişi 1.oldu ve ben yedekte kaldım.

  Ön değerlendirme sürecinde ilk 10'a girecek puanları almalısın önce.(Ales ve YDS)

  Daha sonra ise devamlı okuyup,kendini sınavlara hazır hale getireceksin.Örneğin sen İktisat mezunusun. Tezli Yüksek Lisans'a kesin başvurmalısın.Bir yandan da İktisat ile ilgili kaynaklara göz atmalısın.Örneğin İktisat Teorisi için Mikro ve Makro İktisat kitaplarına göz atabilirsin. İktisat Politikası için güncel makaleler ve yazılar v.s. • @escobar_p Artık çalışıp çalışıp bir sonuca ulaşamamak korkutuyor beni, bir süre kpssye hazırlandım ama malesef çok iyi bir sonuç alamadım ki alsam bile malum olaylar yüzünden alımlar artacak yere hiç alım yok neredeyse...Şimdi de yds sürecine girdim umarım bu güzel bir şekilde sonuçlanır.Bu arada siz de iibf mezunu musunuz ? • @oznurgunes çalışıp sonuç alamamak normal bir şey hayatta , bir söz vardı ' hayat satrancın aksine mattan sonrada devam eden bir oyundur'


 

Baskent Kariyer